5 o'r Heriau Teulu Cyfunol Mwyaf

5 o

Yn yr Erthygl hon
sut i gyfathrebu'n well mewn perthynas

Disgrifir teuluoedd cyfunol fel teulu sy'n cynnwys cwpl sy'n oedolion sydd â phlant o berthynas flaenorol ac sy'n priodi i gael mwy o blant gyda'i gilydd.Mae teuluoedd cyfunol, a elwir hefyd yn deulu cymhleth, yn tyfu yn ystod y dyddiau diwethaf. Gydag ysgariad ar gynnydd, mae llawer o bobl yn tueddu i briodi eto a chreu teulu newydd. Er bod ailbriodi yn aml yn ddefnyddiol i'r cwpl, mae yna nifer o broblemau ynghlwm wrtho.

Ar ben hynny, pan fydd plant o'r naill riant neu'r llall yn cymryd rhan, mae anawsterau'n sicr o ddod o hyd i'w ffordd.Cyfeirir isod at y 5 her deuluol gymysg orau y gallai unrhyw deulu newydd ddod ar eu traws. Fodd bynnag, gyda sgyrsiau ac ymdrechion priodol, gellir setlo'r holl faterion hyn yn hawdd.

1. Gall plant wrthod rhannu'r rhiant biolegol

Fel arfer, pan fydd rhiant yn mynd i berthynas newydd, y plant sy'n cael yr effaith fwyaf. Nid yn unig y maent i fod i addasu i deulu newydd gyda phobl newydd, maent hefyd yn cael eu rhoi mewn sefyllfa lle mae'n rhaid iddynt rannu eu rhiant biolegol â brodyr a chwiorydd eraill, hy plant y rhiant.

Disgwylir i unrhyw riant ddarparu'r un cariad, sylw ac ymroddiad i'r llysblant ag y byddent i'w plant eu hunain.Fodd bynnag, mae plant biolegol yn aml yn methu â chydweithredu ac yn gweld y brodyr a chwiorydd newydd yn fygythiad. Maen nhw'n mynnu bod eu rhiant biolegol yn rhoi'r un amser a sylw iddyn nhw sydd bellach wedi'i rannu ymhlith llawer o frodyr a chwiorydd eraill. Mae materion yn gwaethygu pe buasent yn blentyn sengl ac yn awr i fod i rannu eu mam neu dad â brodyr a chwiorydd eraill.

2. Gall y gystadleuaeth rhwng llys-frodyr a chwiorydd neu hanner brodyr a chwiorydd godi

Mae hon yn her deuluol gymysg gyffredin yn enwedig pan fydd y plant yn ifanc.

Mae plant yn cael amser caled yn addasu i gartref newydd ac yn derbyn byw gyda brodyr a chwiorydd mwy newydd. Yn aml mae brodyr a chwiorydd biolegol yn cystadlu yn eu plith, fodd bynnag, mae'r gystadleuaeth hon yn dwysáu gyda llys-frodyr a chwiorydd neu hanner brodyr a chwiorydd.

Mae plant yn aml yn gwrthod derbyn y teulu newydd hwn yn llwyr. Hyd yn oed os yw'r rhiant yn ceisio bod mor deg â phosib rhwng eu biolegol a'u llysblant, gall y plant biolegol deimlo fel pe bai'r rhiant yn ffafrio'r llysblant gan arwain at ymladd di-ri, strancio, ymddygiad ymosodol a chwerwder yn y teulu.

3. Gall materion ariannol gynyddu

Gall materion ariannol gynyddu


agosrwydd teulu

Mae teuluoedd cyfunol yn tueddu i fod â mwy o blant o gymharu â theulu niwclear traddodiadol.

Oherwydd mwy o blant, mae'r teuluoedd hyn hefyd wedi cynyddu treuliau. Os oes gan y cwpl blant eisoes, maen nhw'n cychwyn gyda chost uchel o redeg y teulu cyfan a chyflawni'r holl anghenion. Mae ychwanegu plentyn newydd, os yw'r cwpl yn bwriadu dod at ei gilydd, dim ond yn cynyddu cyfanswm costau magu plant ymhellach.

Ar ben hynny, mae achos ysgariad hefyd yn ddrud ac yn cymryd talp mawr o arian. O ganlyniad, gall arian fod yn brin a byddai'n rhaid i'r ddau riant gael swyddi er mwyn diwallu anghenion y teulu.


sut i wella cyfathrebu gyda priod

4. Efallai y bydd yn rhaid i chi wynebu anghydfodau cyfreithiol

Ar ôl ysgariad, rhennir yr eiddo a holl eiddo'r rhieni.

Pan fydd un ohonynt yn dod o hyd i bartner newydd, mae angen newid y cytundebau cyfreithiol. Gall ffioedd cyfryngu a threuliau cyfreithiol tebyg eraill roi straen pellach ar gyllideb y teulu.

5. Gall cyd-rianta achosi problemau ychwanegol

Mae cyd-riant yn cyfeirio at ymdrechion cydfuddiannol rhieni sydd wedi ysgaru, gwahanu neu nad ydyn nhw bellach yn byw gyda

Yn aml ar ôl ysgariad, mae llawer o rieni'n dewis cyd-rianta er mwyn magu eu plant yn well.

Mae cyd-riant yn cyfeirio at ymdrechion cydfuddiannol rhieni sydd wedi ysgaru, gwahanu neu nad ydyn nhw bellach yn byw gyda'i gilydd i fagu plentyn. Mae hyn yn golygu y byddai rhiant arall y plentyn yn aml yn ymweld â lle'r cyn-briod i gwrdd â'u plant.

Yn aml mae'n achosi dadleuon ac ymladd rhwng y ddau riant biolegol sydd wedi gwahanu ond gall hefyd ysgogi ymateb annymunol gan y partner newydd. Efallai y bydd ef neu hi'n gweld cyn-briod eu gŵr neu wraig yn fygythiad ac yn goresgyn eu preifatrwydd ac felly, efallai na fydd yn rhy garedig tuag atynt.

Er bod y problemau niferus, dim ond pan fydd yn deulu cyfunol newydd ei ffurfio y mae'r materion hyn yn bodoli. Yn araf ac yn raddol gyda llawer o ymdrech a chyfathrebu effeithiol, gellir dileu'r holl faterion hyn. Mae'n bwysig iawn bod y cwpl yn canolbwyntio ar eu perthynas eu hunain yn gyntaf a'i gryfhau cyn ceisio datrys materion eraill, yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â phlant. Mae partneriaid sy'n ymddiried yn ei gilydd yn fwy tebygol o fynd trwy'r amseroedd anodd o'u cymharu â'r rhai sydd heb ymddiriedaeth ac sy'n caniatáu i anghyfleustra gael y gorau o'u perthynas.