5 Awgrymiadau Allweddol i Arbed Eich Priodas rhag Torri i Fyny yn ystod Beichiogrwydd

5 Awgrymiadau Allweddol i Arbed Eich Priodas rhag Torri i Fyny yn ystod Beichiogrwydd

Yn yr Erthygl hon
sut i ymddiheuro i rywun chi wedi brifo

Mae'r erthygl hon ar gyfer yr holl famau a daddies i fod allan yna. Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall proses gyfan beichiogrwydd fod. Un eiliad rydych chi ar ben fy nigon, yn llawn llawenydd a chyffro a'r foment nesaf rydych chi'n teimlo'n isel eich ysbryd! Mae hyn yn amlwg yn y mwyafrif o berthnasoedd oherwydd bod y ddau ohonoch yn mynd trwy gyfnod mawr o'ch bywyd.Torri i fyny yn ystod beichiogrwydd nid yw'n gyffredin, ond ni ellir ei ddiystyru'n llwyr, oherwydd fel rheol nid yw'r partner yn barod i wynebu'r holl newidiadau a ddaw yn ei sgil. Mae'n ymddangos yn bell, heb gefnogaeth ac mae'n edrych am esgusodion i beidio â bod o gwmpas. Felly, mae'r wraig yn tueddu i deimlo nad ef yw'r dyn yr oedd hi'n meddwl ei fod oherwydd nad yw'n gallu deall y cythrwfl emosiynol y mae hi'n ei deimlo sydd fel arfer yn arwain at ddieithrio. Rydyn ni'n gwybod pa mor frawychus y gall hyn fod felly rydyn ni yma i'ch helpu chi ym mhob ffordd y gallwn ni.

Nid yw'n bosibl datrys problem os nad ydych yn ymwybodol o'r ffaith sy'n ei hachosi. Byddwn yn ceisio dod o hyd i achos sylfaenol y mater yn yr erthygl hon. Mae'n bwysig iawn mynd i'r afael â'r broblem o'r gwreiddyn i'w dileu yn llwyr oherwydd gall torri i fyny yn ystod beichiogrwydd fod y peth gwaethaf a all ddigwydd i gwpl a'r babi.1. Beichiogrwydd annisgwyl

Efallai y bydd y beichiogrwydd cyfan yn ymddangos yn sioc i'ch partner, ac mae'n bosibilrwydd bod angen peth amser arno i brosesu'r newyddion. Mae hyn yn hollol iawn oherwydd bod tadau'n tueddu i gymryd amser i addasu i'r newid o gymharu â'r mamau. Mae angen i chi roi ei amser iddo yn hytrach na neidio i gasgliadau a dadlau oherwydd dyma fydd yn ei wthio i ffwrdd, nid y babi. Efallai eich bod chi'n poeni am rywbeth nad yw hyd yn oed yn broblem o gwbl.

2. Dadlau di-stop

Mae dadlau yn rhywbeth sy'n cynyddu yn ystod beichiogrwydd. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod y wraig yn mynd trwy fewnlifiad o emosiynau ac nid yw'r gŵr wedi arfer â'r newid hwn. Fel gŵr, mae angen i chi fod yn amynedd aruthrol oherwydd nad oes gan eich gwraig unrhyw reolaeth dros y newidiadau hormonaidd sy'n digwydd yn ei chorff. Mae angen i'r ddau ohonoch gefnogi a bod yno i'ch gilydd. Mae'n naturiol bod yn bryderus, ond nid yw hyn yn golygu eich bod yn gwyro oddi wrth eich gilydd. Dadleuwch gymaint ag y dymunwch ond trwsiwch bethau cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Peidiwch â gadael i straen a nerfusrwydd ddifetha rhywbeth hardd hyd yn oed cyn i chi ei deimlo i'r eithaf.

Mae dadlau yn rhywbeth sy3. Mynd i'r afael â diffyg cyfathrebu nawr

Cyfathrebu yw'r peth cyntaf y mae'n rhaid i'r ddau ohonoch weithio arno os ydych chi eisiau beichiogrwydd heb densiwn. Mae'n gam enfawr i'r ddau ohonoch, ac mae'n naturiol bod yn ddryslyd, yn nerfus ac yn chwilfrydig. Felly, siaradwch â'ch gilydd am y peth lleiaf sy'n eich poeni. Bydd hyn yn dod â'ch partner yn agosach atoch chi gan y byddan nhw'n teimlo eich bod chi'n agor eich calon iddyn nhw. Sôn am y beichiogrwydd nawr, siaradwch sut y byddai pethau yn y dyfodol.

4. Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Rwy'n gwybod bod gan y presennol gymaint yn digwydd fel ei bod hi'n anodd meddwl am y dyfodol ond fe ddylech chi oherwydd ni allwch wadu'r ffaith y bydd bod dynol bach arall yn rhan o'ch bywyd cyn bo hir. Mae cyllid yn gyfrannwr arall at dorri i fyny yn ystod beichiogrwydd. O filiau ysbyty i ddillad babanod, ystafell, crib i gyd allan o'r gyllideb oherwydd eich bod yn newydd iddo. Mae'n hanfodol eich bod chi'n trafod yr hyn sy'n bwysig a beth all aros. Dechreuwch gynilo, cwtogwch ar eich treuliau. Peidiwch ag archebu'r bag newydd hwnnw a welsoch na sgipiwch brynu'r siaced ledr honno os nad oes ei angen arnoch. Cynlluniwch yn ofalus a'i gynllunio gyda'i gilydd.


50 arlliw o syniadau llwyd ar gyfer cyplau

Mae cyllid yn gyfrannwr arall at dorri i fyny yn ystod beichiogrwydd5. Cymryd cyfrifoldeb

Mae menywod yn tueddu i deimlo'n unig yn y broses feichiogrwydd oherwydd eu bod yn teimlo eu bod yn gwneud popeth ar eu pennau eu hunain, sy'n arwain at lawer o faterion. Fel gŵr, rhaid i chi ddeall ei bod yn mynd trwy fywyd anodd iawn. Mae ei bywyd cyfan wedi newid, nid yw'n edrych yr un peth, nid yw ei chorff yn teimlo'r un peth, ac weithiau gall hynny fod yn llawer i'w drin.

Mae angen i chi dorri rhywfaint arni ac ar adegau hyd yn oed anwybyddu'r ymatebion a'r cyhuddiadau gwirion oherwydd nad oes ganddi lawer o reolaeth dros ei hemosiynau. Efallai ei fod yn ymddangos yn anodd iawn a byth yn dod i ben ar hyn o bryd, ond ymddiried ynom ei fod dros dro a bydd yn pasio.