5 Awgrymiadau Hunanofal mewn Priodas Anhapus

5 Awgrymiadau Hunanofal mewn Priodas Anhapus

Yn yr Erthygl hon

Mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod hyn yn dda iawn, ni allwn fod mewn priodas hapus os nad ydym yn caru neu'n gofalu amdanom ein hunain.Mae diffyg hunanofal yn anfwriadol yn arwain at ffordd lym priodas wael, anhapus.

Mae hyn, wrth gwrs, yn haws ei ddweud a'i wneud, yn enwedig i'r rhai nad oedd ganddyn nhw'r lwc i dyfu i fyny mewn amgylchedd cariadus, gofalgar.

Yn anffodus, nid yw priodas yn ymwneud â phriodi’r person iawn, waeth beth yw barn llawer o bobl, felly os nad ydych yn caru, parchu a derbyn eich hun yn llawn cyn cymryd rhan mewn perthynas â rhywun, mae’n debygol na fyddwch chi byddwch yn hapus gyda'r person hwnnw.

Beth os ydych chi eisoes yn briod ac yn anhapus?

Pan fydd cyplau yn dechrau wynebu heriau yn eu priodas maent yn dechrau poeni nad oeddent yn priodi'r person iawn.

Maen nhw'n meddwl nad oedd eu dewis yn iawn.

Er dewis hyd yn hyn a priodi rhywun sy'n gydnaws iawn â chi gall fod yn ffactor cefnogol gwych ar gyfer llwyddiant eich priodas, eich mae hapusrwydd priodasol yn dibynnu llai ar briodi'r person iawn a mwy ar wneud y pethau iawn gyda'r person hwnnw.

Os nad yw eich sefyllfa briodasol bresennol yn foddhaol ond rydych chi'n dal i deimlo'r awydd i aros gyda'ch partner, yna mae'r newid hwn o “ai nhw yw'r person iawn?' i “beth allwn ni ei wneud i wneud pethau'n iawn?” gall fod yn ddechrau cadarn ar gyfer goresgyn y teimlad o drallod rydych chi'n ei brofi ar hyn o bryd.

Beth allwch chi ei wneud i wneud pethau'n iawn?

Mae perthnasoedd yn waith ar y gweill ac mae angen llawer o ddefosiwn ac ymrwymiad gan y ddau bartner.

Yn ffodus, nid yw bob amser yn cymryd bod y ddau bartner yn gweithio ar “ adferiad priodas ”Er mwyn i’r cwpl ddod yn hapusach, i rai rhannau gall hyd yn oed ymdrech unigol wneud gwahaniaeth mawr.

I wneud pethau'n iawn mewn priodas sy'n ei chael hi'n anodd y man cychwyn gorau yw “y gwaith mewnol” gyda chi'ch hun.

Bydd gofalu amdanoch eich hun trwy ddilyn awgrymiadau hunanofal yn eich helpu i ddod o hyd i ateb i'r cwestiwn, beth i'w wneud pan nad ydych yn hapus yn eich priodas.

Gwneir hyn orau trwy hunanofal a bwriadau cywir o feithrin hunan-gariad a derbyniad.

Felly, cofleidiwch y strategaethau hunanofal sydd i fod i gryfhau'ch datrysiad a'ch helpu chi i ffynnu.

Unwaith y gallwch fyw bywyd hapusach a llawnach fel unigolyn mewn priodas, bydd eich partner anhapus yn elwa'n uniongyrchol o'ch lles a bydd eich perthynas yn dechrau gwella.

Dyma beth allwch chi ei wneud i wella pethau pan nad ydych chi'n hapus mewn priodas.

1. Byddwch yn fwy addfwyn gyda chi'ch hun

Gyda'n partneriaid, rydyn ni'n gweithio mewn “patrwm ymateb” fel y'i gelwir, mae hyn yn golygu bod y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu ac yn mynd atynt yn dylanwadu ar y ffordd maen nhw'n ymateb i ni.

Sut rydyn ni cyfathrebu ag eraill mae gan lawer i'w wneud â'n “hunan-siarad mewnol”.

Po fwyaf llym a mwy beirniadol yr ydym tuag at ein hunain, mae'n fwy tebygol y byddwn yn “ysgogi” a ymateb ymosodol neu oddefol gan ein priod.

Rhaid inni feithrin caredigrwydd ac addfwynder wrth siarad â ni'n hunain , trwy wneud hynny byddwn yn creu mwy o le yn uniongyrchol ar gyfer cariad a derbyniad yn ein priodas. Dyna hefyd sut i ymarfer hunanofal pan fyddwch chi'n briod anhapus.

2. Cymerwch amser i fyfyrio

Arfer hunanofal syml y gallwch roi cynnig arno eisoes yw cymryd eiliad (hefyd beiro a rhywfaint o bapur) a nodi rhai am agweddau pwysig ar eich priodas.

Gallwch ofyn cwestiynau i chi'ch hun a thynnu sylw at yr hyn sy'n gweithio yn eich priodas ar hyn o bryd, beth ydych chi'n ei wneud nad yw'n gweithio yn eich priodas a beth allwch chi ei wneud yn wahanol i droi'r briodas ddi-gariad yn un iach?

Wrth ysgrifennu'r atebion gwnewch yn siŵr eich bod chi'n agored, yn agored i niwed ac yn onest.

Peidiwch â rhuthro yn ystod yr adlewyrchiad hwn ac osgoi defnyddio'ch ffôn, cyfryngau cymdeithasol neu gymryd rhan mewn mathau eraill o wrthdyniadau.

3. Rhowch ychydig o amser “chi” i chi'ch hun

Mae'n hawdd llithro i'r arfer o geisio plesio'ch partner a thrwy wneud hynny esgeuluso'ch hun a'ch anghenion eich hun.

Er bod priodas yn ymwneud â rhoi i’n hanwyliaid, rhaid nad dyna’n unig, a dyna pam mae rhoi cynnig ar syniadau hunanofal yn hanfodol i ddianc rhag priodas ddiflas.

Mae eich anghenion yn bwysig, ac rydych chi'n bwysig, felly mae neilltuo peth amser a hyd yn oed rhywfaint o arian, er mwyn rhoi cyfle i chi'ch hun ddod yn iach, yn rhan hanfodol o droi eich priodas anhapus yn un hapus.

4. Trefnwch eich credoau arian

Rydych chi'n anhapus mewn priodas. A yw arian yn ffynhonnell rhai o'ch gwrthdaro priodasol?

Os ydych, yna nid chi yw'r unig gwpl a ddifrodwyd gan y gwallgofrwydd arian, fel y'i gelwir. Yr anhawster gydag arian a phriodas yw “nad yw’r mater mor syml â hynny”.

Aml mae cyplau sydd heb gydnawsedd ariannol yn sownd mewn priodas wael.

Ni all arian amnewid gwerth, cariad, diogelwch, diogelwch ac felly gall achosi llawer o aflonyddwch mewn perthnasoedd os na chaiff ei reoli'n iawn.

Trwy drwsio'ch credoau am arian a mabwysiadu'r meddylfryd digonedd gallwch greu newid mawr yn eich priodas a gwneud ymdrech ymwybodol i beidio ag aros mewn priodas anhapus.

5. Adfywio'r rhamant a esgeuluswyd

Nid teimlad yn unig yw cariad, mae hefyd yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud i gael y teimlad ei hun.

Bydd gwneud pethau rhamantus gyda'ch gilydd yn cynyddu'ch siawns i deimlo cariad o ganlyniad i'ch ymdrechion.

Gwyliwch y fideo arbenigol hwn hefyd ar sut i syrthio mewn cariad eto â'ch priod:

Mae angen hunanaberth, haelioni, y gallu i faddau, gofal ac ymrwymiad i chi lwyddo wrth ddychwelyd yr eiliadau rhamantus yn eich priodas anhapus.

Pan fyddwch yn anhapus yn eich priodas, nid yw'n anghyffredin mynd i chwilio am gyngor priodas anhapus neu sut i oroesi mewn priodas anhapus.

Nid oes unrhyw un yn dweud y bydd yn syml ac yn hawdd archwilio syniadau hunanofal neu fabwysiadu arferion hunanofal, ond os byddwch chi'n llwyddo i ailgysylltu â'ch priod a dod o hyd i'ch gwir hunan, bydd yn werth chweil.

Trwy ofalu amdanoch eich hun gan ddechrau heddiw, byddwch yn dda ar eich llwybr ar sut i fod yn hapus mewn priodas anhapus, hyrwyddo'ch priodas a thanio'ch hun.

Cymerwch naid y ffydd i adael priodas anhapus ymhell ar ôl.

Er y gall blaenoriaethu hunanofal droi priodas dda yn un wych, mae ganddo'r potensial hefyd i atgyweirio priodas wael, a dechrau o'r newydd.

Ranna ’: