6 Awgrymiadau Cwnsela i Wneud i'ch Ail Briodas Weithio

Rhowch gynnig ar y Awgrymiadau Cwnsela hyn ar gyfer eich Ail Briodas

Yn yr Erthygl honMae pawb ohonom angen rhywun arbennig yn ein bywyd. Mae rhai ohonom yn ddigon ffodus i ddod o hyd i'r unigolyn hwn yn gynnar yn ein bywyd a hyd yn oed priodi.Ond, fel arfer, dim ond ychydig flynyddoedd yn unig y sylweddolwn nad ydym bellach yn dod o hyd i hapusrwydd yn y person hwn ac rydym yn cael ein hunain yn gyson yn clecian ac yn ymladd â'r dywededig arwyddocaol arall.

Yn raddol, rydyn ni'n dechrau digio wrth yr un person ag y gwnaethon ni addo ei garu am byth. Gall yr anfodlonrwydd a'r drwgdeimlad hwn arwain at y cwpl yn gwahanu ffyrdd ac yn ceisio ysgariad.Fodd bynnag, nid yw hyn yn dod â'ch bywyd caru i ben.

Ar ôl adennill eich hun, mae angen i chi gamu allan yno a chroesawu rhywun arbennig arall yn eich bywyd unwaith eto. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl, ar ôl ysgariad o'r briodas gyntaf, yn tueddu i ddod o hyd i'r person hwn a datblygu budd i'r ddwy ochr bod y ddau ohonyn nhw'n barod i glymu'r cwlwm unwaith eto.

Mae angen i chi fod yn ofalus iawnMae ail briodas yn aml yn cael ei ystyried yn ail gyfle mewn hapusrwydd, cyfle yr ydym i gyd yn ei haeddu.

Fodd bynnag, mae angen i chi fod yn ofalus iawn er mwyn cadw'r berthynas newydd hon i ddisgyn i'r un dynged eto. Mae rhai pobl yn amheugar am yr holl syniad o glymu'r cwlwm am yr eildro. Gall cwnsela ar gyfer ail briodas eich helpu chi i adennill eich hunanhyder a'ch ffydd goll yn sefydliad priodas.

Ffordd wych i'ch helpu chi yw rhoi cynnig ar yr awgrymiadau cwnsela hyn ar gyfer ail briodas lwyddiannus

1. Mae ail briodas yn ei gwneud yn ofynnol i bartneriaid weithio'n galetach i'w achub

Mae angen i bob un o

Gwelwyd bod y gyfradd ysgaru ar gyfer ailbriodi yn uwch na chyfradd y briodas gyntaf.


y gêm bai mewn perthynas

Mae tua 50% o'r holl briodasau cyntaf ond mae 67% o'r holl briodasau yn tueddu i ysgaru. Canfuwyd nad yw'r ffigur hwn ond yn cynyddu gyda nifer y briodas.

Mae hyn yn golygu bod angen i bob un o'r partneriaid wneud ymdrech ychwanegol i gynnal eu perthynas. Bydd cwnsela ar gyfer ail briodas yn dysgu'r ddau beth pwysicaf y gallech eu gwneud yw:

Dysgu o gamgymeriadau eich perthynas yn y gorffennol

Os sylweddolwch fod ychydig o bethau ar eich ochr chi a oedd wedi cyfrannu at ddinistrio'ch priodas gyntaf, mae angen i chi sicrhau eich bod yn mynd i'r afael â nhw ac yn cyfrif am eich gwendidau cyn dechrau perthynas newydd.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dysgu o'ch camgymeriadau oherwydd ni fyddai ailadrodd yr un camgymeriadau ond yn arwain at yr un canlyniad ofnadwy.


ysgariad ffordd hawdd allan

Deall bod gan bawb fagiau

Lawer gwaith, mae pobl yn tueddu i ddod â phatrymau perthynas afiach, diffyg ymddiriedaeth ac arferion niweidiol eraill i'w perthynas newydd.

Nid yw hyn yn gwneud dim ond amharu ar eich ail briodas a dod â chi yn ôl i'r un ymladd a dadleuon a oedd yn drech na'ch priodas gyntaf.

2. Cyfathrebu'n well fel cwpl

Dylech allu siarad â

Cyfathrebu yw'r allwedd i bopeth.

Dylech allu siarad â'ch partner am unrhyw beth a phopeth heb betruso.

Er mwyn sicrhau bod eich ail briodas yn llwyddiannus, ni waeth beth a fu yn eich priodas yn y gorffennol a'ch bagiau, mae angen i chi allu siarad a gwrando ar eich partner yn gynhyrchiol.

Ar ben hynny, cyn ymrwymo, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adnabod eich gilydd yn weddol dda.

Mae ail briodasau fel arfer yn cael eu gyrru gan y teimlad i gael eu caru. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod am berthynas newydd cyn i chi feddwl tybed, sut wnaethoch chi ddod i ben yn y lle emosiynol hwn?

3. Byddwch yn agored i niwed a gadewch i'ch hun fod yn hysbys

Mae bod yn agored i niwed yn golygu, gallwch chi fynegi eich meddyliau, eich teimladau a'ch dymuniadau mwyaf mewnol a bod yn hollol agored i'ch partner.


codependency synonym

Gwelwyd bod bregusrwydd mewn perthynas yn ffordd wych o hyrwyddo ymddiriedaeth ac agosatrwydd rhwng y cwpl. Mae ymddiriedaeth wedi canfod mai dyma un o gynhwysion pwysicaf priodas hapus.

Unwaith y byddwch chi a'ch partner yn gallu rhannu pob teimlad â'ch gilydd, rydych chi'n barod i lywio'ch perthynas tuag at lwyddiant.

4. Trafodwch brif achosion ysgariad cyn ymrwymo

Canfyddir mai prif achos ysgariad, yn enwedig mewn ail briodas, yw arian a dilynir hyn gan deulu. Sicrhewch eich bod yn talu am yr holl faterion ariannol a materion teuluol yn drylwyr cyn priodi.

Gwelir bod arian yn chwarae rhan fawr o ran bod yn fodlon mewn perthynas yn ogystal â bod pob un o’r priod hefyd yn tueddu i fod yn amddiffynnol pan ddaw at eu plant.

5. Ceisiwch osgoi argyfwng ariannol

Gall materion ariannol achosi problemau difrifol oherwydd gall yr argyfwng ariannol arwain at straen a mwy o ymladd rhwng y cwpl. Mae angen i'r ddau ohonoch fod ar yr un dudalen am feddylfryd arian eich gilydd ac am ddyled, cynilo, gwario, ac ati.

6. Cofleidio'r rôl o fod yn llys-riant

Cofleidiwch y rôl o fod yn llys-riant

Mae'n bwysig eich bod chi'n derbyn plant eich partner fel eich plant chi.

Yn lle ceisio disodli eu mam / tad eu hunain, ceisiwch godi rôl ffrind sy'n oedolyn y mae'r plant yn ei ystyried yn fentor, yn gefnogwr ac yn ddisgyblaeth.

Casgliad

Awgrym pwysig wrth gwnsela ar gyfer ail briodas yw arwain eich ail briodas tuag at lwyddiant yw datblygu diwylliant o werthfawrogiad, cariad a pharch yn eich cartref.

Trwy ddefnyddio pob un o'r awgrymiadau cwnsela y soniwyd amdanynt uchod, gallwch sicrhau bod eich perthynas newydd yn aros ymhell o dranc.