6 Awgrym ar Sut i Wella Perthynas Ar ôl Twyllo

Merch yn Llefain Guy Yn Tawelu Ei. Husty Husband After Quarrel Ymddiheuro

Yn yr Erthygl honRwyf am eich cymeradwyo am gymryd y cam cyntaf hwn wrth weithio trwy anffyddlondeb ac iacháu'ch perthynas.Anffyddlondeb yn fwy cyffredin nag y tybiwch. Mae'r rhan fwyaf o berthnasoedd yn goroesi. Pan fyddwn yn teimlo euogrwydd yn y sefyllfa hon, gwyddom ei fod o fradychu sut yr ydym yn edrych ar ein hunain. Nid yw'n golygu ein bod wedi colli cariad at ein partner.

Rwy'n gobeithio y bydd yn eich helpu i weld yr anhwylder dros dro hwn fel cyfle i dyfu. Mae'n gofyn am ymdrech aruthrol i drwsio perthynas ar ôl twyllo, ond bydd y buddion werth pob her.Mae perthynas ar ôl twyllo yn cael ei hailddiffinio. Un ochr i hyn yw'r brifo; y llall yw hunanddarganfod. Cofleidiwch y ddau gyda meddylfryd gofalgar, a gallwch ddod â meddwl mwy cadarn deall partneriaeth yn well .

Felly, i'ch helpu chi i weithio tuag at ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb, dyma 6 awgrym ar sut i ddod dros dwyllo ac aros gyda'ch gilydd.

1. Gwnewch y gwaith

Dywedodd yr entrepreneur a’r awdur, James Altucher, “Gonestrwydd yw’r ffordd gyflymaf i atal camgymeriad rhag troi’n fethiant.” Mae'r ateb i sut i drwsio perthynas ar ôl twyllo yn syml, gweithiwch.Nid yw perthnasoedd yn methu oherwydd camgymeriadau; maent yn methu oherwydd bod pobl yn penderfynu peidio â rhoi ymdrech i'w hadfer.

Ar gyfer symud ymlaen gyda'ch gilydd ar ôl anffyddlondeb, yn gyntaf, rhaid i chi fod yn flaenllaw gyda'ch partner ynglŷn â'r brad.

Bydd derbyn diffygion a chynnig atebion synhwyrol i'w goresgyn yn dangos i'ch partner eich bod yn barod i wneud iddo weithio.

Pam? Bydd eich partner yn gofyn y cwestiwn amlwg hwn. Rhaid i chi gael ateb. Atebwch eu holl gwestiynau. Byddwch yn agored, yn ddiamwys, ac yn gryno.

Mae pobl yn twyllo am yr hyn sy'n lleihau i un rheswm. Nid ydyn nhw'n cael rhywbeth sydd ei angen arnyn nhw gan eu partner. Rwyf am fod yn eithriadol o glir; nid bai eich partner yw hyn. Byddai'n well petaech yn gwerthuso'r rhesymau dros eich perthynas .

Onid yw'ch partner yn eich bodloni yn rhywiol? Onid ydych chi'n teimlo agosatrwydd o'u cwmpas? A yw'ch partneriaeth wedi achosi straen sydd wedi eich gwneud chi'n llai agos atynt? A yw ffynhonnell allanol (person neu is) wedi creu pellter rhyngoch chi?

Mae angen nodi'r hyn sydd wedi peri ichi geisio boddhad y tu allan i'r berthynas ailadeiladu ymddiriedaeth .

2. Rydych chi yn hyn gyda'ch gilydd

Mae Merched Trist Gyferbyn â Wyneb a Dyn yn Ymddiheuro am ei Ymddygiad anffyddlondeb

Caniatáu eich hun i gael emosiynau. Gadewch i'ch partner wneud yr un peth. Rhowch y rhyddid i fynegi a rhannu heb ofni gwrthbrofi.

Gan ddefnyddio datganiadau I. gall fod yn offeryn defnyddiol wrth rannu. Bydd ymateb gyda chydnabyddiaeth yn caniatáu i'ch partner wybod eich bod wedi eu clywed a'u deall. Anogir gofyn iddynt egluro agweddau penodol ar eu datganiadau.

Dyma'ch perthynas. Mae rhwng y ddau ohonoch yn unig. Yn rhy aml, bydd pobl yn rhedeg i ymgynghori â'u ffrindiau ynghylch yr hyn y mae eu partner wedi'i wneud. Eich dau chi fydd yn gwneud y gwaith, gall eich ffrindiau fod yn system gymorth wych ond ni ddylent fod yn ffynhonnell barn.

Ceisio cwnsela proffesiynolyn ffordd wych o ddod o hyd i unigolyn di-duedd i helpu i arwain eich sgwrs. Byddwn yn eich annog i ddod o hyd i gwnselydd gyda'ch gilydd.

Efallai bod gan y ddau ohonoch farn wahanol ar yr hyn rydych chi ei eisiau. Mae cwnselwyr yn dod o bob lliw, maint, lliw a chred. Dewch o hyd i un sy'n gweithio i'r ddau ohonoch. Peidiwch â bod ofn ceisio cwnsela unigol.

Rydyn ni'n gweithio'n well gyda'n gilydd pan rydyn ni'n gweithio'n dda ar ein pennau ein hunain. Mae cwnsela unigol yn caniatáu ichi weithio trwy eich meddyliau heb farn cyn eu cyflwyno i'ch partner. Bydd gweithiwr proffesiynol hyfforddedig yn eich helpu i ddarganfod yr hyn rydych chi'n ei geisio gan bartner a'r hyn y gallwch chi ei gyfrannu.

3. Ymrwymo i ymrwymiad

Ni allwch adeiladu dwy berthynas ramantus ar unwaith. Rhowch flaenoriaeth i'ch partner a rhowch wybod iddo.

Dylai gwahaniad diweddar Josh Lucas a Jessica Ciencin Henriquez ddisgleirio fel enghraifft o'r hyn i beidio â'i wneud.

Tra roeddent yn briod yn y gorffennol, fe wnaethant gynnal partneriaeth nes yr honnir i Josh dwyllo arni yn ystod y pandemig. Nid oedd yn gallu rhoi’r berthynas na hyd yn oed eu hiechyd yn gyntaf.

Meddai, “Waeth faint mae fy nghyn-ŵr a minnau’n caru ein gilydd, faint rydyn ni wedi maddau i’n gilydd a faint rydyn ni’n barod i weithio gyda’n gilydd, mae ysgariad yn golygu ein bod ni’n rhoi’r ffantasi ar dân a’r hyn sydd ar ôl yn y mae'n anoddach derbyn lludw nag y dychmygais. ”

Mae ymrwymo i ymrwymo yn angenrheidiol. Peidiwch â rhoi’r berthynas ar dân.

4. Adeiladu eich perthynas ar ôl twyllo

Gwr Euog Ar ôl Chweryl Ymddiheuro i

Llinell nodedig o glasur yr 80au, The Money Pit , “Roedd y sylfaen yn dda ac yn uffernol; os yw hynny'n iawn, yna gellir trwsio popeth arall.

Hyd yn oed yn y ffilm hon, nid oedd yn cyfeirio'n wirioneddol at y tŷ. Sylfaen eich perthynas yw cariad a pharch at eich gilydd. Rydyn ni'n gwneud pethau sy'n ratlo'r tenantiaid hynny, ond bydd sut rydyn ni'n mynd i'r afael ag ef yn pennu goroesiad eich perthynas ar ôl twyllo.

Ydych chi'n pendroni sut y gall perthynas weithio ar ôl twyllo?

Ymgymryd â phrosiect. Bydd y mwyafrif o unrhyw un sydd wedi mynd trwyddo yn dweud wrthych chi, adeiladu tŷ neu wneud gwaith adnewyddu fydd un o dasgau cryfaf a heriol eich perthynas.

Gall mynd i'r afael â phrosiect sy'n gofyn am fewnbwn a chyfaddawdu ar y cyd fod yn gonglfeini i nodau perthynas mwy arwyddocaol.

Mae'n caniatáu ichi roi micro-ddosau o rannu barn, dangos parch tuag atynt, a dod o hyd i gydlyniant mewn syniad ar y cyd.

Cymerwch rywbeth sydd gennych mewn stoc a dewch o hyd i gyfle. Dwi wrth fy modd yn gwylio cerddorion mewn deuawd. Rhaid i bob un fod yn unigolyn ond eto mae'n ddibynnol ar ei gilydd i gefnogi'r llall.

Cymerwch amser i blannu gardd - rhywbeth sy'n dwyn ffrwythau, neu lysiau, neu gerddoriaeth, neu debyg. Creu rhywbeth gyda'n gilydd.

5. Gonestrwydd a didwylledd

Dyn Kissing Women Forehead & Yn Gwenu Gyda

Cymerwch safiad o fod yn agored yn ddi-ofn. Gall rhoi mynediad agored, llawn i'ch partner i'ch bywyd digidol fynd yn bell tuag at leddfu pryderon.

Rhowch y cod pas i'ch cyfrifon ffôn symudol a chyfryngau cymdeithasol. Cael cyfathrebu clir ac effeithiol ynghylch pryd a ble rydych chi heb iddyn nhw orfod gofyn.

Byddwn yn annog eich partner i wneud yr un peth i chi. Nid yw hyn yn ymwneud â chosb, ond didwylledd yn eich perthynas ar ôl twyllo.

Ystyriwch hyn yn ysgwyd llaw perthynas.


unigolyn annibynnol

I ddechrau, ystumiau oedd ysgwyd llaw i ddangos nad oes gennych arf, a'r ysgwyd i nodi nad oedd unrhyw beth wedi'i guddio i fyny'ch llawes. Cofleidiwch y syniad hwn yn eich bywyd digidol.

Unwaith y bydd didwylledd a rhannu yn dod yn arferiad yn eich perthynas, mae ymddiriedaeth yn meithrin.

Gwyliwch hefyd: A ddylech chi ddweud popeth wrth eich partner?

6. Tyfu gyda'n gilydd

Mae pandemig COVID-19 wedi achosi i lawer o bobl edrych yn ddwfn ar eu perthnasoedd. Rydym wedi treulio mwy o amser gyda'n gilydd nag ar unrhyw bwynt arall. Os gwnawn y gwaith, gallwn ddod o hyd i'r gorau yn ein gilydd a dod yn agosach.

Y gwir yw ichi ddod o hyd i'ch gilydd a dod at eich gilydd. Mae tyfu gyda'n gilydd yn cymryd gwaith.

Roeddwn i mewn tŷ gwydr yn ddiweddar, ac roedd ganddyn nhw'r coed tal, hardd hyn o'r hyn oedd yn gyfystyr â choed hibiscus.

Dywedodd y gweithiwr wrthyf eu bod yn eu cychwyn yn ifanc ac yn plethu'r planhigion gyda'i gilydd yn ofalus. Os cânt eu gwneud yn gywir, byddant yn parhau i dyfu wedi'u cysylltu â'i gilydd a chynhyrchu planhigyn hardd. Nid yw perthynas yn ddim gwahanol.

Eleni, dathlodd fy rhieni eu hanner canmlwyddiant priodas. Rhoesom holiadur iddynt a darllen eu hatebion yn uchel yn y parti.

Pan ofynnwyd, “Beth yw'r peth pwysicaf i briodas hir, lwyddiannus?' Ymatebodd y ddau gydag un gair, amynedd .

Rhowch amser i chi a'ch partner wella, amser i dyfu, ac amser i ddod yn berthynas rydych chi'ch dau eisiau.

Bydd gweithio trwy hyn yn adeiladu eich perthynas yn un sy'n agored ac yn onest, yn barod i ymgymryd ag unrhyw her y gallai ei hwynebu yn y dyfodol. Mae'r ddau ohonoch chi'n ei haeddu.