6 Ffordd i Helpu'ch Gwr i Oresgyn Ei Ddibyniaeth ar Gyffuriau

6 Ffordd i Helpu

Yn yr Erthygl honMae caethiwed yn glefyd difrifol a all ddifetha bywydau yn hawdd iawn. Gall effeithio ar y teuluoedd, y ffrindiau, y briodas, a phawb y mae rhywun caeth yn eu caru.Mae'n wir nad yw pob angen sengl yn cael eich cwrdd mewn perthynas neu briodas, ond gall bod yn briod â chaethiwed cyffuriau eich gadael yn sownd yn emosiynol, yn ariannol, yn gorfforol.

Yn ôl y Arolwg Cenedlaethol ar Ddefnydd Cyffuriau ac Iechyd a gynhaliwyd yn 2014, mae mwy nag 20 miliwn o bobl yn America yn ymladd â dibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol.Mae'r tebygolrwydd bod y nifer hwn yn llawer uwch heddiw yn fawr iawn. Ar ben hynny, yn ôl Seicoleg Heddiw , mae tua 12 miliwn o bartneriaid priodas yn cael trafferth gydag un arall arwyddocaol sy'n gaeth.

Os ydych chi wedi bod yn delio â phartner caethiwus, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod pa mor anodd yw gwylio rhywun rydych chi'n ei garu yn dinistrio'i hun. Ac ar brydiau, mae'n sicr yn edrych yn anobeithiol ac yn rhy gymhleth iddo gael ffordd allan, ond mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud.

Os ydych chi'n briod â chaethiwed i gyffuriau mae yna ffyrdd i gefnogi priod i adferiad dibyniaeth. Dyma'r 6 peth y mae'n rhaid i chi eu gwneud pan fydd eich priod yn gaeth i gyffuriau.1. Gwrthwynebwch nhw

Nawr, efallai y byddwch chi'n cael eich amau ​​am ychydig nawr bod eich partner yn defnyddio sylweddau sy'n beryglus iddyn nhw ac yn eu gwneud yn fwy cynhyrfus. Nid yw byth yn syniad da esgus fel nad ydych chi'n gwybod, yn enwedig gan ei bod yn bwysig gwneud rhywbeth am y dibyniaeth cyn gynted â phosibl.

Mae'r y cam cyntaf i oresgyn dibyniaeth ar gyffuriau yw eu hwynebu a gall siarad yn agored am eu caethiwed fod y peth cyntaf y gallwch ei wneud i adael iddynt wybod eu bod yn eich brifo chi a'ch teulu.

Peidiwch â dweud celwydd drostyn nhw, rhoi sylw i'w caethiwed gan y cyhoedd, neu osgoi'r mater yn gyfan gwbl cyn iddo waethygu. Y peth am ddibyniaeth yw bod yn glefyd cynyddol felly os na fyddwch yn mynd i'r afael â'r broblem yn gynnar gyda'ch gilydd, bydd yn cynyddu.2. Gofynnwch am help

Mae dyfyniad gwych sy'n dweud “Nid yw'r ffaith fy mod i'n cario'r cyfan cystal yn golygu nad yw'n drwm.” Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl ichi gael hyn, gofynnwch am help!

Dywedwch wrth eich teulu a'ch ffrindiau am y brwydrau eich bod yn mynd drwodd ac efallai y cewch eich synnu. Efallai y bydd gan rai ohonyn nhw brofiad gyda hyn hyd yn oed math o beth neu wybod rhywbeth a allai eich helpu.Os na, cael y gall cefnogaeth gan y bobl sydd agosaf atoch roi'r nerth i chi ddal ati i ymladd . Estyn allan i'r meddyg teulu am help gyda rhaglenni, cwnsela, sefydliadau adfer, rhaglenni ar gyfer sut i ddadwenwyno ac ati.

3. Gwneud ymchwil

Os ydych chi'n dal i ddal gafael ar eich anwylyd gan gofio'r amseroedd pan oeddech chi'n cwympo mewn cariad â'i gilydd ac roedd popeth yn braf ac yn hawdd, y ffordd orau i'w helpu yw deall beth yn union maen nhw'n mynd drwyddo.

Gall caethiwed rwygo'ch priodas ar wahân a'ch teulu os ydych chi'n ei adael, felly'n casglu'r holl gwybodaeth gall fod yn amhrisiadwy iawn i chi.

Ystyriwch siarad â phobl sy'n weithwyr proffesiynol ar y pwnc a gofynnwch unrhyw beth nad yw'n glir i chi am ddibyniaeth. Gall cysylltu â therapyddion, arbenigwyr a meddygon eich helpu chi mewn gwirionedd allan gyda'ch proses benderfynu.

Helpwch Eich Gŵr i Oresgyn Caethiwed Cyffuriau

4. Gwneud ymyrraeth

O ran gwneud rhywbeth rhagweithiol mewn gwirionedd i gael eich gŵr i wella, mae'r cam hwn yn mynd yn bell. Mae llawer o'r priod sy'n defnyddio eisoes yn teimlo cywilydd ac yn gwybod eu bod yn gwneud rhywbeth sy'n brifo'r teulu.

Ymyriadauyn ffordd wych o wneud iddo gyfaddef iddo'i hun y sefyllfa rydych chi i gyd yn ei hwynebu fel teulu. Ystyriwch ei gymeriad a pha farn sy'n werthfawr iddo.

Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio â chasglu'n rhy fawr gan mai anaml y mae sefyllfaoedd fel yna'n gweithio. Efallai y bydd y caethiwed yn teimlo dan bwysau neu'n cael ei frysio . Yn lle, gwnewch ddigwyddiad bach lle gallwch chi a'r bobl y mae eich gŵr yn edrych i fyny siarad ag ef am ei weithredoedd.

Y peth pwysicaf i'w wneud cyn mynd drwodd gyda'r caethiwed yw cael cynllun triniaeth ar waith! Mae hyn yn hanfodol oherwydd os yw'ch gŵr yn derbyn bod angen help arno, mae'n rhaid i chi weithredu'n gyflym.

Nid oes amser i fynd dros yr opsiynau gyda pherson nad yw'n sefydlog ac a allai newid ei feddwl ar ôl ychydig ddyddiau.

5. Cynllun triniaeth

Wrth ystyried ble i gael yr help sydd ei angen ar eich gŵr, bydd gennych ddigon o opsiynau sy'n defnyddio gwahanol ddulliau ar gyfer ennill hyn. Mae yna lawer o ganolfannau gyda meddygon a fydd yn goruchwylio'r cyfnod tynnu'n ôl ac yn gweithio'n ffisiolegol gyda'u cleifion.

Gall bod o gwmpas pobl eraill sy'n profi senarios tebyg fod yn ddefnyddiol iawn i'r caethiwed. Lle gwych i ddechrau chwilio am driniaeth dda yw’r Gwasanaethau Cam-drin Sylweddau ac Iechyd Meddwl Lleolwr Gwasanaethau Triniaeth Ymddygiadol .

Siaradwch â'ch cwmni yswiriant i weld pa dreuliau neu raglenni maen nhw'n eu talu a ffyrdd a fydd yn eich helpu gyda'r costau triniaeth.


twf perthynas

6. Gwybod eich ffiniau

Rydyn ni i gyd yn wahanol ac rydyn ni i gyd yn barod i fynd i wahanol hydoedd o ran y bobl rydyn ni'n eu caru. Fodd bynnag, weithiau mae'n hollbwysig gwybod beth sy'n ddigonol. Yn y diwedd, ni allwch helpu rhywun nad yw am gael help.

Os yw hynny'n wir ar ôl i lawer o geisiau fethu efallai mai dyna'ch awgrym i adael am fywyd gwell. Gall y pethau sy'n aml yn dod gyda dibyniaeth fod yn rheswm dilys i ddweud bod digon yn ddigonol.

Weithiau, gall pobl sy'n gaeth i gyffuriau fynd yn iawn treisgar ar lafar ac yn gorfforol. Fe ddylech chi gwybod pryd mae'n bryd amddiffyn eich hun a'ch plant os oes gennych rai.

Ar ben hynny, mae pobl sy'n gaeth i gyffuriau yn aml yn dueddol o ddwyn, mynd i ddyledion dwfn, anffyddlondeb, defnyddio cyffuriau agored gartref, yn gwahodd dieithriaid gartref, a llawer o ymddygiadau eraill nad ydynt yn dderbyniol mewn priodas.

Mae cariad yn beth pwerus, ond rhaid i fod yn ddiogel ac yn gadarn ac amddiffyn eich plant fod yn flaenoriaeth bob amser.

Ac weithiau, pan fydd eich gŵr yn gwybod nad ydych chi bellach yn bartner yn ei gaethiwed a'i fod naill ai'n deulu neu'n gyffuriau, efallai y byddan nhw'n sylweddoli cost eu gweithredoedd.