8 Achosion Cyffredin o anffyddlondeb mewn Perthynas

Mae cyfeillgarwch platonig yn troi’n berthynas pan ddaw’n agos atoch yn emosiynol ac yn cynnwys rhywfaint o gyfrinachedd

Yn yr Erthygl honGellir egluro anffyddlondeb orau fel unrhyw weithred sy'n torri cytundeb ymhlyg neu eglur rhwng dau berson, a thrwy hynny niweidio perthynas. Yr hyn a allai ddechrau wrth i gyfeillgarwch neu gysylltiad tosturiol gynyddu dros gyfnod o amser a dod yn berthynas agos. Yn aml, mae cyfeillgarwch platonig yn esblygu i faterion emosiynol ac mae'r llinell rhwng y ddau fath hyn o berthynas yn rhedeg yn denau iawn. Mae cyfeillgarwch platonig yn troi’n berthynas pan ddaw’n agos atoch yn emosiynol ac yn cynnwys rhywfaint o gyfrinachedd.Beth sy'n arwain at anffyddlondeb?

Yn ôl arbenigwyr, achos mwyaf cyffredin anffyddlondeb yw ymdeimlad o ddatgysylltiad emosiynol oddi wrth eich partner. Mae'r person sydd wedi cyflawni anffyddlondeb yn cwyno ei fod yn teimlo heb ei werthfawrogi, heb ei garu, ei anwybyddu a thristwch neu deimlad neu ansicrwydd cyffredinol a arweiniodd atynt i dwyllo ar eu partner. Mae'r holl emosiynau hyn yn arwain at deimladau eilaidd o ddicter a drwgdeimlad sy'n eu cymell i wneud rhywbeth nad yw'n iawn ac y maent hyd yn oed yn difaru yn nes ymlaen. Fodd bynnag, bu achosion hefyd lle mai dim ond y wefr o wneud rhywbeth cyfrinachol a blasu’r ffrwythau gwaharddedig sy’n arwain at anffyddlondeb felly nid yw’n bosibl penderfynu beth mewn gwirionedd sy’n arwain at anffyddlondeb na sut mae pobl yn twyllo eu partneriaid yn y pen draw.


twyllo cariad

Mae yna nifer o achosion anffyddlondeb ond mae pob achos yn wahanol i'r llall. Er bod rhai yn credu ei fod yn ganlyniad priodas ddi-gariad, mae eraill yn credu ei bod yn deillio o benderfyniad brysiog na ellir ei ddadwneud ac mae eraill yn credu nad yw anffyddlondeb yn ddim ond methu â datrys problemau perthynas.Dyma 8 achos cyffredin o anffyddlondeb fel y'u rhestrir gan arbenigwyr

1. Defnydd gormodol o'r rhyngrwyd

Mae'r rhyngrwyd wedi dod yn un o brif hwyluswyr anffyddlondeb gan ei bod yn hawdd iawn dod i gysylltiad â phobl a pharhau i siarad â nhw am oriau o hyd p'un a ydych gartref, yn y gwaith neu hyd yn oed mewn rhyw le cyhoeddus. Mae yna lawer o wefannau lle gall pobl gwrdd ac mae hyn yn arwain at ddechrau perthynas newydd.

2. Trafferthion teuluol

Mae cyplau yn gwyro oddi wrth ei gilydd oherwydd trafferthion teuluol nad ydyn nhw'n gallu eu datrys ac yn y pen draw mae hyn yn arwain at anffyddlondeb. P'un a yw'n faterion ariannol, materion emosiynol neu faterion rhywiol, ni all cyplau sy'n wynebu trafferth yn eu bywyd ddelio â hyn yn y modd mwyaf effeithiol ac o ganlyniad mae un ohonynt neu'r ddau yn ymrwymo i anffyddlondeb trwy geisio cysur y tu allan i'w perthynas.Mae cyplau yn gwyro oddi wrth ei gilydd oherwydd trafferthion teuluol nad ydyn nhw

3. Anallu i ddelio â phroblemau

Mae rhedeg i ffwrdd o broblemau ac anallu i ddelio â nhw yn un o brif achosion anffyddlondeb. Mae yna adegau pan fydd gwŷr neu wragedd yn gwneud esgusodion yn lle delio â'r broblem wrth law, a cheisio dod o hyd i ryw ffordd arall sy'n agor y drws i anffyddlondeb. Bu llawer o enghreifftiau lle nododd priod iddo ddod o hyd i weithiwr cow gyda nhw y gallent rannu eu problemau ag ef a theimlo'n gyffyrddus ag ef a dyma ddechrau'r berthynas.

Nid yw'n syndod bod y rhan fwyaf o'r achosion o anffyddlondeb yn digwydd mewn gweithleoedd lle roedd coworkers cydymdeimladol yn cynnig ysgwydd i bwyso arni.


datrysiad ysgariad

4. Caethiwed porn

Mae cynnwys porn ar gael yn hawdd iawn ar y rhyngrwyd a dyma un o brif achosion perthnasoedd sydd wedi'u dinistrio y dyddiau hyn. Yr hyn a allai eich synnu fwyaf yw bod caethiwed porn nid yn unig yn gyfyngedig i ddynion gan fod nifer fawr o fenywod hefyd yn dioddef o gaethiwed porn sy'n arwain at anffyddlondeb pan nad yw priod bellach yn fodlon yn rhywiol â'u partneriaid ac eisiau arbrofi gyda rhywun newydd a rhywbeth cyffrous. .

5. Diflastod

Efallai na fyddwch yn ei gredu ond diflastod yw un o brif achosion anffyddlondeb. Mae pobl yn syrthio i arferion sy'n cymryd y cyffro o'u bywydau gan gynnwys eu bywydau ystafell wely ac mae hyn yn aml yn arwain at anffyddlondeb pan nad yw un partner bellach yn fodlon yn y berthynas ac yn ceisio rhywbeth newydd a gwefreiddiol. Mae yna lawer o bobl sy'n chwilio am gyffro i ddianc rhag diflastod ac arbrofi gyda gwahanol bethau fel mabwysiadu hobïau newydd neu gymdeithasu â gwahanol bobl ac maen nhw'n twyllo eu partneriaid hyd yn oed heb ystyr i wneud hynny.

Bu llawer o achosion pan ymunodd gwragedd unig â chlybiau neu logi hyfforddwyr i ddysgu rhywbeth newydd ac yn y diwedd maent yn cael perthynas â'r bobl hyn.

Efallai na fyddwch yn ei gredu ond diflastod yw un o brif achosion anffyddlondeb

6. Diffyg cysylltiadau normal / iach

Mae diffyg cysylltiadau normal neu iach hefyd yn ffactor o bwys sy'n arwain at anffyddlondeb yn y tymor hir. Mae yna gyplau sydd wedi priodi am reswm penodol neu maen nhw'n aros gyda'i gilydd am rai cymhellion fel plant neu faterion ariannol ond does dim cariad rhyngddynt ac ni allant oddef i fod gyda'i gilydd yn fwy na'r angen. Mae yna sefyllfaoedd hefyd lle nad yw dynion yn talu sylw i'w gwragedd ac nad ydyn nhw'n byw fel cwpl arferol, yn mynd allan gyda'i gilydd neu â pherthynas angerddol ac yn y pen draw mae un neu'r ddau ohonyn nhw'n edrych y tu allan i'w perthynas am rywun maen nhw eisiau bod gyda.

7. Y teimlad o fod yn ddigroeso

Mae rhai pobl yn symud tuag at faterion oherwydd eu bod yn teimlo nad yw eu partneriaid eu heisiau mwyach neu nad yw eu partneriaid yn fodlon â nhw naill ai'n emosiynol, yn gorfforol neu'n rhywiol. Mae hyn yn aml yn arwain pan fydd un partner yn byw bywyd llwyddiannus a phrysur iawn ac nad oes ganddo amser i'w briod ac nid oes gan y priod rôl weithredol iawn i'w chwarae heblaw rheoli'r cartref a gofalu am blant. Mae'r sefyllfa hon yn arwain at deimladau o fod yn ddigroeso ac yn y pen draw at rywbeth y mae'r ddau ohonyn nhw'n difaru yn nes ymlaen.

Mae rhai pobl yn symud tuag at faterion oherwydd eu bod yn teimlo nad yw eu partneriaid eu heisiau mwyach

8. Byw ar wahân am amser hir

Y dyddiau hyn mae llawer o gyplau yn gweithio'n galed ddydd a nos i sefydlu eu hunain yn y gymdeithas a byw bywyd gwell ond wrth wneud hynny, maen nhw ar wahân i fod ar wahân am gyfnodau hir nad yw'n dda i'w perthnasoedd. Pan fydd un partner yn absennol am amser hir, mae'r partner arall yn unig ac i gadw ei hun yn brysur, dewch o hyd i weithgareddau newydd a allai gynnwys rhyngweithio â phobl eraill lle maen nhw'n ymwneud ychydig yn ormodol â rhywun.


dyn ar gael yn emosiynol

Mae cyplau hefyd yn gwyro oddi wrth ei gilydd pan fyddant yn treulio gormod o amser i ffwrdd oddi wrth ei gilydd ac nid ydynt bellach yn teimlo cysylltiad neu gysylltiad fel o'r blaen ac mae hyn hefyd yn rheswm dros anffyddlondeb.

Mae'r rhesymau pam mae pobl yn bradychu ei gilydd mewn perthnasoedd yn ddiddiwedd gan na ellir esbonio'r cyffro o wneud rhywbeth gwaharddedig. Mae arbrofi gyda rhywbeth newydd a difyr mewn rhywfaint o weithgaredd anghyfreithlon yn dal llawer o atyniad i rai pobl ac maen nhw'n ymrwymo anffyddlondeb dim ond i weld beth yw pwrpas popeth.

Efallai na fydd y siawns am anffyddlondeb mor uchel â'r honiadau a wneir, ond gyda threigl amser, mae'n debygol y bydd anffyddlondeb yn codi yn y gymdeithas yn dibynnu ar natur perthnasoedd ac ymddygiadau partneriaid tuag at ei gilydd. Dim ond trwy ddeall achosion cyffredin twyllo y gallwch ddysgu beth sy'n arwain at anffyddlondeb a mynd i'r afael â'r mater yn fwyaf effeithiol.