8 Rhesymau Go Iawn Pam Mae Cyplau yn Ysgaru Ar ôl Degawdau Priodas

Pam Mae Cyplau yn Ysgaru Ar ôl Degawdau Priodas

Yn yr Erthygl honPam gwneud cyplau ysgariad ar ôl priodasau hir? Mae'r senario hwn yn drysu llawer ohonom.Mae'r cwpl perffaith sy'n treulio degawdau yn meithrin y bywyd “ffens biced” perffaith, yn dod â'r briodas i ben ar drothwy'r blynyddoedd euraidd.

Ffrindiau a teulu tybed, “Beth ddigwyddodd yn unig?” Mae llawer o bobl sy'n cael eu “tynnu unwaith” o gylch mewnol y cwpl yn dechrau hel clecs am holl achosion posib dadrithiad priodas.A oedd un ohonynt yn twyllo?

Ydy e'n hoyw?

Ydyn nhw'n ymladd dros arian?A oedd y briodas yn ymwneud yn llwyr â'r plant?

Mae'n senario trist, ond mae'n digwydd. Gall y cyplau mwyaf “sesiynol” wylio eu priodas unwaith yn egnïol yn dirywio i ebargofiant.

Y cwestiwn yw, a oedd arwyddion bod y diwedd yn agos? Yn hollol.

Felly, beth yw prif achos ysgariad, a pham mae cymaint o briodasau yn methu a chyplau yn estyn am a ysgariad llwyd ?

Darllenwch ymlaen i ddarganfod y rheswm mwyaf dros ysgariad, ochr yn ochr â rhesymau arwyddocaol eraill y mae cyplau profiadol yn penderfynu mynd eu ffyrdd gwahanol.

1. Mae'r waliau'n cau

Weithiau mae cyplau mewn perthynas hirdymor yn teimlo eu bod wedi'u cyfyngu gan ddeinameg barhaus y berthynas.

Efallai y bydd partneriaid yn teimlo eu bod yn dal ei gilydd yn ôl rhag hunan-wireddu.

Oes, mae yna adegau pan fydd unigolion mewn undeb parhaus yn teimlo fel na allant gymryd camau pellach gyda'i gilydd, a byddent yn gwahanu ffyrdd yn iachach.

Pan fydd cwpl yn hollti ar ôl blynyddoedd lawer o “gyd-ganfyddiad canfyddedig”, yn aml mae pobl o gwmpas yn dyfalu,

“Pam mae cyplau yn ysgaru ar ôl 10 mlynedd o briodas?”, Neu

“Beth yw’r prif reswm dros ysgariad i gwpl a oedd yn edrych mor hapus gyda’i gilydd?”

Y prif reswm dros ysgariad i gyplau sydd wedi aros mewn priodasau hir yw chwant cryf am ailgychwyn neu uwchraddio.

Yn gymysg ag y gallai swnio, weithiau gall fod yn anfodlon parhau i fod mewn perthynas â'r un person rydych chi wedi bod gyda nhw ers degawdau, ac mae pobl yn ceisio “newydd-deb”. Mae'r ysfa hon am newydd-deb yn dod yn un o brif achosion ysgariad.

Daw rhyddid am bris serth pan mae’n golygu diwedd perthynas sydd wedi bod yn cadarnhau ac yn cynnal ers degawdau.

2. Malais cyfathrebu

Gall malais cyfathrebu rhwng cyplau effeithio ar gytgord priodasol

Pam mae cyplau yn ysgaru ar ôl bod o gwmpas yr un person am flynyddoedd? Gwael cyfathrebu yn llwybr cyflym i ysgaru ymhlith babanod.

Dywedwyd nad siarad â'ch partner yn unig yw cyfathrebu, ond yn hytrach deall eu safbwynt a'u gweledigaeth ar gyfer bywyd.

Pan nad yw dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o weledigaeth bellach yn bresennol yn y berthynas, bydd y berthynas yn gwywo i ffwrdd ac yn marw yn y pen draw. Diffyg cyfathrebu a phellter sylweddol rhwng cyplau yw un o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros ysgariad.

Pan fydd y problemau cyfathrebu yn ganlyniad strôc neu gyflwr meddygol gwanychol arall, gall yr ofid o “ddiweddu” fod hyd yn oed yn fwy amlwg.

Gwyliwch hefyd:

3. Disgwyliadau gwych

Pam mae cyplau yn ysgaru pan fyddant wedi wynebu amrywiaeth o heriau fel cwpl ifanc ac wedi dod i'r amlwg yn ddianaf?

Gadewch i fod yn onest. Mae “Till Death Do Us Part” yn orchymyn tal.

Mae'n anodd dychmygu bod y syniad hwn wedi'i brofi priodasau iach , ond y mae. Pan fydd ymddeoliad, colli swydd, neu salwch cronig yn cychwyn, gobeithiwn y bydd ein partner agos yn ein helpu i lywio'r ansicrwydd a'r newid.


rhyw hwyl

Nid yw hynny bob amser yn digwydd.

Ar rai achlysuron, mae ein rhai annwyl “wedi cael digon” ac yn dewis camu i ffwrdd o’r cysylltiad. Ar gyfer y partner a arhosodd yn ymrwymedig i'r berthynas, rhaid ailystyried blaenoriaethau a disgwyliadau hefyd.

4. Y newid ofnadwy mewn ffordd o fyw

Felly rydych chi'n cyrraedd y “Blynyddoedd Aur” o ennill.

Gyda swydd fawr a chyflog yr un mor fawr, rydych chi ar ben eich gêm ariannol. Mae'ch annwyl yn dod i arfer â'r mordeithiau, y Cadillacs, a'r holl incwm dewisol anhygoel.

Yn sydyn, mae'r economi'n tancio a'ch swydd ryfeddol yn suddo.

Felly, beth sy'n achosi ysgariad pan rydych chi wedi ynganu'ch cariad tuag at eich gilydd trwy drwchus a thenau?

Ni all llawer o briodasau oroesi'r dirywiad sydyn mewn incwm a'r newid ffordd o fyw cysylltiedig. Efallai na fyddwch chi wedi goroesi.

Ond os yw cryfder eich perthynas yn cael ei farnu yn ôl eich enillion, a oedd y berthynas werth yr amser a'r ymdrech yn y lle cyntaf? Pan fydd sylfaen priodas yn cael ei hysgwyd gan ymddygiad mor farus, mae cwestiynau fel, “Pam mae cyplau yn ysgaru” yn ymddangos yn ddiangen.

Y Newid Dreaded mewn Ffordd o Fyw

Torri ymddiriedaeth

Bryd arall mae'r rhesymau dros gael ysgariad yn cynnwys anffyddlondeb mewn priodas .

Efallai y bydd yn dechrau gyda chyfres o nosweithiau hwyr yn y swyddfa.

Mae priod yn sylwi bod cyhuddiadau rhyfedd yn ymddangos ar yr American Express, ac mae'r cofnod ffôn symudol wedi'i lygru â rhifau anhysbys.

Wrth i amheuon un partner dyfu, gall hyd yn oed y perthnasoedd mwyaf caled-frwydro ddioddef.

Fodd bynnag, mae hyn yn codi'r cwestiwn, pam mae cyplau yn ysgaru a pheidio â gweithio i wella ac iacháu o ergyd anffyddlondeb ?

Yr unig ffordd i achub priodas a ddinistriwyd gan anffyddlondeb yw pan fydd y priod twyllo yn barod i weithio i adfer y briodas ac atgyweirio'r difrod a achoswyd i'r partner a dramgwyddwyd.

Os nad yw'r priod sy'n troseddu yn barod i weithio ar y materion a arweiniodd at dorri ymddiriedaeth, efallai y bydd y cyfan drosodd.

Twyllo, celwyddau, a brad yw rhai o brif achosion ysgariad i lawer o gyplau sydd wedi aros gyda'i gilydd ers degawdau.

6. Yn eiddigeddus

Gellir priodoli'r rhesymau y mae pobl wedi ysgaru i genfigen. Cenfigen mewn perthnasoedd yw un o'r prif resymau dros ysgariad.

Mae gan rai partneriaid ail briod - y swydd - neu hobi sy'n cymryd llawer o amser ac agosatrwydd -heriol.

Weithiau, ar y llaw arall, gall y priod sy'n teimlo fel dioddefwr i'r workaholig fod yn gor-ddweud dyfnder y broblem.

Oes, gall cenfigen fod yn broblem mewn priodasau profiadol os yw un neu'r ddau bartner yn dioddef dos trwm o ansicrwydd.

Weithiau gall y cenfigen sy'n deillio o hyn wneud cyfnewid cariadus amser a gwybodaeth yn amhosibilrwydd llwyr.

Felly, Pam mae cyplau yn ysgaru yn ystod eu cyfnos? Mae cenfigen yn llofrudd priodas ar gyfer priodasau o bob hyd a gall cyplau a allai fod yn mynd i lawr y ffordd i ysgariad gymryd camau amserol i unioni'r sefyllfa, a meithrin cytgord priodasol, unwaith eto.

7. Y nyth wag

Gall y nyth wag effeithio ar briodas o flynyddoedd maith ar ôl i blant fynd

Mae plant yn heneiddio a, gobeithio, yn gadael eu teulu tarddiad i ddechrau bywyd eu hunain.

Mae llawer o gyplau, er eu bod yn colli'r dyddiau pan oedd y plant gartref, yn croesawu'r nyth wag yn frwd. Mae cyplau eraill yn darganfod eu bod wedi buddsoddi cymaint o'u hamser a'u hymdrech ar y plant fel nad ydyn nhw'n gwybod sut i weithredu fel pâr mwyach.

Gall hwn fod yn ddarganfyddiad trawmatig i deulu, ond mae'n digwydd yn amlach nag y byddech chi'n ei feddwl.

Mae'n anodd ailddyfeisio'r briodas sawl degawd i'r berthynas. Gyda'r plant allan o'r llun i feddalu realiti cwpl nad ydyn nhw wedi'u cyplysu mewn gwirionedd, bydd y berthynas yn dadfeilio. An nyth gwag yw un o'r prif resymau dros ysgariad mewn priodasau tymor hir.

Ni fydd mabwysiadu plant neu arllwys eich hunan i neiniau yn gwella'r mater craidd o beidio â gwybod sut i fod gyda'ch gilydd.

8. Gwrthdaro personoliaeth

Mae pobl yn newid. Rydym yn greaduriaid deinamig, esblygol, hydrin.

Ond sut mae esblygiad meddyliol yn gysylltiedig â’r cwestiwn, pam mae cyplau yn ysgaru?

Mewn cymaint, rhaid i'n perthnasoedd newid gyda ni neu byddwn yn chwalu. Mae'n digwydd yn amlach nag yr ydych chi'n meddwl. Er bod newidiadau personoliaeth a photensial gwrthdaro yn aml yn epil achosion organig - heneiddio, dementia, addysg - mae yna rai achosion allanol hefyd.

Er enghraifft, a gwrthdaro personoliaeth gall godi dros faterion fel gwleidyddiaeth, rhieni sy'n heneiddio, neu sut i ddelio â phlentyn sy'n oedolyn cythryblus. Pan fydd perthynas yn datblygu craciau oherwydd personoliaethau sy'n gwrthdaro, daw'n un o'r rhesymau dros adael priodas.

Pan na welwn lygad-i-llygad ar faterion diffiniol ein bywyd gyda'n gilydd, gallwn droi at ein gilydd.

Darllen mwy: 10 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Meddyliau terfynol

Gall hyd yn oed priodasau profiadol farw marwolaeth hwyr.

Er ei fod yn dal yn llawer prinnach nag ysgariadau cam cynnar, mae'r ysgariad hwyr yr un mor ddinistriol. Mewn gwirionedd, efallai na fydd gan gyplau hŷn y cronfeydd wrth gefn corfforol ac emosiynol i wella'n llwyr o'r golled.

Mae'n bwysig eich bod yn amgylchynu'ch hun gyda gweithwyr proffesiynol gofalgar, asesu'ch rôl mewn dirywiad priodas, a thorri arferion cyfathrebu afiach a phatrymau perthnasoedd.

Darllen mwy: Canllaw 6 Cam Ar gyfer: Sut i Atgyweirio ac Arbed Priodas wedi'i Torri