8 Arwyddion Rydych chi'n Profi Cam-drin Emosiynol a Meddwl

Cydnabod cam-drin emosiynol a meddyliol

Yn yr Erthygl honDau fath cynnil o gam-drin mewn perthnasoedd yw cam-drin emosiynol a cham-drin meddyliol. Yn wahanol i gam-drin corfforol, sy'n haws ei weld a'i ddiffinio, gall fod yn anodd adnabod cam-drin emosiynol a meddyliol mewn priodas i'r dioddefwr a'r rhai o'i chwmpas. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n dioddef cam-drin meddyliol ac emosiynol yn eich perthynas, ond nad ydych chi'n hollol siŵr, darllenwch ymlaen.Y dechrau: pwy sy'n dueddol o gael ei ddenu at gamdriniwr emosiynol a meddyliol?

Nid oes unrhyw un yn ymwybodol yn ceisio cwympo i mewn cariad gyda chamdriniwr emosiynol a meddyliol, ond gall rhai pobl (menywod yn amlaf) fod yn fwy agored i gael eu hunain yn y mathau hyn o berthnasoedd.Os daethoch o a teulu lle gwnaeth eich rhieni ryngweithio â chi mewn ffordd ymosodol yn feddyliol, byddwch chi'n meddwl bod cariad yn edrych fel 'na derbyn y math hwnnw o ymddygiad gan eich partner .

Os oes gennych hunan-barch isel neu wedi mynd i mewn i'ch perthynas heb syniad cryf o bwy ydych chi, gallwch ddod yn ddioddefwr rhywun sy'n eich cam-drin yn emosiynol ac yn feddyliol.


cydnawsedd

Mae menywod nad oes ganddyn nhw ymdeimlad cadarn o hunan-gariad a hunan-barch yn dueddol o ddewis camdrinwyr ac aros gyda nhw. Nid ydyn nhw'n dda gyda gwrthdaro felly nid ydyn nhw'n sefyll i fyny â'r camdriniwr.Nid ydynt erioed wedi dysgu gosod ffiniau personol, neu pan geisiant, mae'r camdriniwr yn eu gwatwar ac maent yn ôl i lawr yn gyflym.

Dyma sut y gallwch chi adnabod a ydych chi'n profi symptomau cam-drin emosiynol a meddyliol:

1. Mae gan eich camdriniwr ymddygiad dryslyd

Efallai y bydd gan eich camdriniwr eiliadau o fod yn gariadus ac yn garedig tuag atoch chi, gan eich drysu pan fydd ef yn ymosodol, felly efallai y byddwch chi'n tueddu i faddau i'r ymddygiad ymosodol oherwydd “heblaw am hynny, mae'n ddyn gwych!”

2. Mae'r rhan fwyaf o gam-drin meddyliol ac emosiynol yn digwydd yn y cartref

Nid yw'ch ffrindiau a'ch teulu yno i ddilysu eich bod mewn gwirionedd yn profi triniaeth ymosodol gan eich partner.

Os bydd yn eich cam-drin yn gyhoeddus, fel gwneud sylw difrïol amdanoch chi o flaen ffrindiau, bydd bob amser yn dweud ei fod yn “jyst kidding” neu'n dweud wrth bawb nad oes gennych “unrhyw synnwyr digrifwch” wrth leisio'ch bod chi brifo gan yr hyn y mae wedi'i ddweud.

Yna fe all ddilyn hynny gyda chwt neu gusan cyflym o flaen pawb fel nad yw pobl yn sylweddoli pa mor ymosodol yw'r ymddygiad.

3. Mae eich camdriniwr yn eich beio am fod yn ffynhonnell ei gamdriniaeth

Mae wedi siapio'ch cyflwr meddwl i gredu bod yr hyn y mae'n ei ddweud yn wir ac mae'n eich beio chi fel rheswm dros ei byliau blin. Mae'r camdriniwr yn beio'r dioddefwr am gam-drin emosiynol.

4. Mae camdrinwyr yn ceisio rheoli a dominyddu eu partneriaid

Yn wahanol i gamdrinwyr sy'n ymroi trais yn y cartref , mae camdrinwyr emosiynol a meddyliol yn ofalus i beidio â gadael marciau corfforol arnynt; nid ydynt yn achosi trais. Mae eu cam-drin yn feddyliol yn unig ond yr un mor niweidiol â cham-drin corfforol.

Nodyn: Mae cam-drin corfforol yn aml yn dechrau gyda cham-drin meddyliol ac emosiynol, ond nid yw pob camdriniwr emosiynol a meddyliol yn dod yn dreisgar yn gorfforol.

5. Mae'r camdriniwr meddyliol ac emosiynol yn narcissist

Mae'r byd yn troi o'i gwmpas. Nid oes ganddo amynedd, mae'n gwneud gofynion afresymol, mae'n ansensitif, mae'n ceisio beio eraill hyd yn oed pan mai ef yw'r un sydd ar fai.


awgrymiadau rhamantus ar gyfer parau priod

Maent yn brin o empathi ac ni allant ddychmygu, ac nid oes ots ganddyn nhw, beth mae rhywun arall yn ei deimlo. Nid oes gan gamdrinwyr a ymdeimlad iach o hunan-barch ac yn hynny o beth yn genfigennus, yn ddrwgdybus ac mae angen i chi wybod ble rydych chi a gyda phwy yr ydych chi bob amser.

Gwyliwch hefyd:

Partner narcissistic

6. Maen nhw eisiau siapio'ch cyflwr meddwl fel eich bod chi'n dibynnu arnyn nhw yn unig

Byddant yn ceisio eich ynysu oddi wrth eich ffrindiau a'ch teulu, gan eich argyhoeddi nad oes gan y “rhai o'r tu allan” eich budd gorau.

Mewn gwirionedd, maent yn genfigennus o'ch cariad at unrhyw un ond eu hunain ac nid ydynt am i bobl o'r tu allan sylwi eich bod yn cael eich cam-drin, rhag iddynt geisio eich cael i dorri'r berthynas i ffwrdd.

7. Mae camdrinwyr meddyliol ac emosiynol yn oriog

Mae ganddyn nhw siglenni hwyliau helaeth sy'n mynd o uchafbwyntiau llawn cyffro, gyda thywalltiadau o gariad ac anwyldeb tuag atoch chi, i isafbwyntiau dwfn sy'n cynnwys dicter, gweiddi, rhoi'r driniaeth dawel i chi, a cham-drin geiriol (galw enwau, iaith ddi-chwaeth).

Byddwch yn dechrau synhwyro’r hwyliau hyn ac yn cydnabod pryd y bydd yn “ddiwrnod da,” (pan fydd yn chwerthin, yn allblyg, ac yn manig yn ei gariad tuag atoch chi a’r byd) ac yn “ddiwrnod gwael”, (pan fydd popeth rydych chi am ei wneud yw aros allan o'i ffordd er mwyn osgoi bod yn darged ei gamdriniaeth).

Byddwch yn ceisio ei gadw “i fyny”, gan dynnu ei sylw mewn ymgais i liniaru'r hwyliau drwg y gwyddoch sydd ar y gorwel.

Daw'ch bywyd fel cerdded trwy'r cae mwyn sy'n hwyliau iddo, gan geisio peidio â'i “gynhyrfu” ac ysgogi ei gynddaredd.

Rydych chi'n byw gyda chamdriniwr emosiynol a meddyliol os yw'n defnyddio iaith sy'n bardduo, yn rheoli, yn gosbol neu'n ystrywgar. Gorwedd y camdriniwr. Mae'n eich beio am ei gamddeall neu'n dweud wrthych eich bod yn rhy sensitif ac angen tyfu croen anoddach. Bydd yn dweud wrthych nad yw ond yn pryfocio pan fyddwch chi'n ei alw ar rywbeth rydych chi'n ei ystyried yn sarhaus.

Os ceisiwch ddadlau ag ef, bydd yn mynnu ei fod yn iawn, ac mai dyna'i ffordd neu'r briffordd. Mae'n defnyddio bygythiadau i'ch rheoli , gan ddweud y bydd yn eich gadael os byddwch yn parhau i gysylltu â'ch teulu neu ffrindiau, er enghraifft.

Bydd yn rhoi’r driniaeth dawel i chi, yn aml am ddyddiau, i ddangos i chi pa mor bwerus ydyw os gwnewch rywbeth nad yw’n ei hoffi.

Mae partneriaid camdriniol yn oriog

Casgliad


cwestiynau cwnsela premarital

Mae'n hawdd cydnabod cam-drin emosiynol. Os ydych chi'n adnabod unrhyw un o'r arwyddion hyn yn eich perthynas, byddwch chi'n gallu gwneud yn siŵr eich bod chi'n ymosodol yn emosiynol neu wedi cael eich cam-drin.

Os cawsoch eich cam-drin, mae'n rhaid i chi gymryd camau i adael. Mae'n anghyffredin i gamdriniwr emosiynol a meddyliol newid, ac ni ddylech gredu y bydd eich dylanwad yn ei newid.

Sicrhewch help, trwy ymgynghori â therapydd, a dechreuwch fynd â'ch bywyd gwerthfawr eich hun yn ôl. Pob lwc!