9 Awgrym Hanfodol i Arbed Eich Priodas Ar Eich Hun Yn ystod Gwahaniad

9 Awgrym Hanfodol i Arbed Eich Priodas Ar Eich Hun Yn ystod Gwahaniad

Yn yr Erthygl hon

Nid yw gwahanu yn ddewis hawdd. Pan fyddwch chi wedi treulio cyfnod penodol gyda rhywun, mae meddwl am fyw i ffwrdd oddi wrthynt yn eich lladd o'r tu mewn.

Mewn achos o'r fath, rydych chi'n rhoi cynnig ar bopeth posibl i wneud yn siŵr bod pethau'n cael eu datrys. Dyma pryd rydych chi'n ceisio ailadeiladu'ch priodas yn ystod gwahaniad.

Os ydych chi'n ceisioarbed eich priodasunig yn ystod gwahanu, yna darllenwch ynghyd â'r awgrymiadau i arbed eich priodas yn ystod gwahanu.

Rheolwch eich dicter a pheidiwch â beio

Yn bennaf oll, pan fyddwch chi'n ceisio achub eich priodas yn unig yn ystod gwahanu, yna mae'n rhaid i chi dysgu i reoli eich dicter .

Pan fyddwch chi'n ddig, rydych chi'n dweud llawer o bethau a fydd yn gwaethygu pethau. Dylech ddysgu rheoli eich dicter. Ynghyd â hyn, ni ddylech feio’ch partner am beth bynnag sydd wedi mynd o’i le.

Dylech gadw'r ddau beth hyn mewn cof. Beio'r llall arwyddocaol am bopeth ac nid yw mynd yn flin gyda nhw byth yn ateb yn ystod gwahanu.

Byddwch yn ymroddedig i'r hyn yr ydych ei eisiau

Peidiwch â gwyro o gwbl â'r nod rydych chi wedi'i osod i chi'ch hun a'ch priodas. Pan fyddwch chi'n cynilo priodas yn ystod gwahanu, byddech chi'n ei chael hi'n anodd parhau i symud pan mai chi yw'r unig gludwr fflam.

Felly, yn yr achos hwn, mae'n rhaid i chi fod yn ymroddedig i'r hyn rydych chi ei eisiau o'ch priodas. Bydd eich partner yn dangos naill ai ychydig neu ddim diddordeb, a bydd hyn yn amlwg yn gwneud i chi gwestiynu pam rydych chi'n ei wneud, ond mae'n rhaid i chi ddal i symud.

Mae'n rhaid i chi ddal ati gyda'r hyn rydych chi wedi'i benderfynu.

Sefydlu ffiniau penodol

Efallai y byddwch chi'n agored i niwed pan fyddwch chi ar y genhadaeth i achub eich priodas yn unig yn ystod gwahanu. Mae'n rhaid i chi osod ffiniau penodol a fydd yn eich helpu i oresgyn y broblem yn hytrach na'i gwneud yn waeth.

Trafod beth fyddech chi'n ei gyfathrebu a sut, goresgyn problemau rhywiol , a phethau a fyddai'n effeithio ar eich priodas. Mae’n bwysig eich bod chi’n siarad am y pynciau hyn i wneud i’ch gilydd sylweddoli beth fyddai’r dyfodol rhag ofn i chi benderfynu symud ymlaen â’ch penderfyniad.

Gall dau beth ddigwydd: naill ai bydd y priod yn dychwelyd, neu byddwch chi'n barod am y gwaethaf i ddod.

Mynd i'r afael â'r achos sylfaenol

Efallai nad materion sy'n ymddangos fel pe baent yn hofran ar yr wyneb yw'r gwraidd achos eich gwahaniad . Mae materion gwirioneddol yn ddwfn i lawr y mae angen eu cloddio pan fyddwch chi'n benderfynol o achub eich priodas yn unig yn ystod gwahanu.

Mae’n gyngor, yn lle datrys y problemau diangen, ceisio dod o hyd i’r brif broblem a mynd i’r afael â hynny. Efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n anodd, ond mae'n rhaid i chi ei wneud.

Meddyliwch beth sydd wedi achosi’r rhwyg rhwng y ddau ohonoch. Ceisiwch gyngor, os oes angen, i ddod o hyd i'r ateb i'r broblem.

Dim ond pan fyddwch chi'n rhoi'r prif reswm i orffwys, fe welwch bethau'n dod yn ôl i normal.

Cydnabod eich cyfrifoldeb

Cydnabod eich cyfrifoldeb

Mae’n wir na ddylech feio’ch partner am bethau sydd wedi digwydd o’r blaen.

Ond, ar yr un pryd, dylech wneud ymdrech i edrych yn ôl a chydnabod yr hyn a aeth o'i le o'ch diwedd.

Mae’n hanfodol i chi ddeall mai eich bai chi oedd hynny fwy neu lai ynghyd â’ch partner. Felly, y diwrnod chi cydnabod eich cyfrifoldeb , efallai y bydd pethau'n dechrau newid er lles.

Dechreuwch weithio ar eich diffygion

Pan fyddwch chi eisiau achub eich priodas yn unig yn ystod gwahanu, ni ddylech byth ystyried eich hun yn berffaith. Rydych chi'n fod dynol, mae gennych chi ddiffygion ac rydych chi'n sicr o fethu.

Cymerwch amser i derbyn eich camgymeriadau ac yna dechrau gyda gweithio ar eich hun ac yn y pen draw eich perthynas. Bydd derbyn ei hun yn cymryd llawer o amser.

I ddechrau, bydd yn her ichi nodi'r diffyg sy'n eich poeni. Ond, ar ôl i chi ei wneud, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dechrau gweithio tuag ato i wella pethau.

Byddwch yn onest a rhannwch bethau

Mae'r berthynas yn aml yn wynebu caledi oherwydd nad yw'r naill neu'r llall neu'r ddau yn onest â'i gilydd. Mae hyn yn arwain at ddryswch ac amheuaeth a allai ddirywio'r berthynas ymhellach.

Pan fydd yn rhaid i chi achub eich priodas yn unig yn ystod gwahanu, gwnewch yn siŵr eich bod yn onest â'ch partner. Bydd aros yn driw i'ch emosiynau yn dileu'r holl bosibiliadau a allai ddifetha'ch perthynas a bydd yn eich helpu i oresgyn y broblem.

Byddwch yn gadarnhaol a meddyliwch yn iawn

Cadw gobaith yn ystod gwahaniad yw'r unig ddewis y gallwch chi ei gael, ond ynghyd â hyn, dylech chi hefyd feddwl yn bositif am y pethau o'ch cwmpas.

Pan fyddwn yn cadw agwedd gadarnhaol ac yn meddwl yn iawn, mae mynd heibio'r amser anodd yn mynd yn hawdd. Gall fod yn anodd ar unwaith, ond os gallwch chi ddal gafael ar y meddwl cadarnhaol, bob awr, bob dydd, bydd pethau'n gwella, yn raddol.

Gwyliwch hefyd:

Dysgwch i barchu eich partner

Pan fyddwch chi'n mynd i achub eich priodas yn unig yn ystod gwahanu, byddwch chi'n cael eich amgylchynu gan lawer o ddicter, bai a hyd yn oed euogrwydd. Mae’n bosibl y byddech chi’n dechrau colli parch at eich partner, na ddylech chi ddim gwneud hynny o gwbl.

Rhaid i chi ddysgu i parchwch eich partner . Rhaid i chi ddal gafael ar yr holl bethau cadarnhaol a'r cariad sydd gennych tuag at eich partner er mwyn cadw parch parhaus tuag atynt.

Ni ddylech adael i'r parch hwn leihau o bell ffordd, fel arall, bydd eich holl ymdrech i achub eich priodas yn unig yn ystod gwahanu yn mynd ams.

Mae yna adegau drwg ym mywyd pawb, ond nid yw hynny’n awgrymu y dylech anelu at wahanu oddi wrth eich partner.

Os ydych chi'n mynd trwy hyn erioed a'ch bod am achub eich priodas, dilynwch yr awgrymiadau uchod i weithio ar briodas yn ystod gwahanu. Bydd y pwyntiau hyn yn eich arwain ar sut i sefyll yn uchel gydag urddas ac arbed eich priodas rhag trychineb.

Ranna ’: