Peryglon Beichiogrwydd yn yr Arddegau a Phriodas Gynnar yn yr Unol Daleithiau.

Beichiogrwydd yn yr arddegau a phriodas gynnar

Yn yr Erthygl hon

Mae beichiogrwydd yn yr arddegau yn golygu profiadau anodd i'ch arddegau a'ch teulu neu rywun rydych chi'n ei adnabod sy'n profi beichiogrwydd yn yr arddegau.Mae'r risg o feichiogrwydd yn yr arddegau yn fygythiad sydd ar ddod ac mae'n dod â heriau unigryw. Mae'n bwysig dysgu am risgiau beichiogrwydd yn yr arddegau ac awgrymiadau defnyddiol i ddelio â beichiogrwydd a materion cysylltiedig.

Y newyddion da yw bod beichiogrwydd ymysg merched yn eu harddegau yn yr Unol Daleithiau wedi bod yn dirywio ers y 1990au.

Yn ôl y Ymgyrch Genedlaethol i Atal Beichiogrwydd yn yr Arddegau a Beichiogrwydd , yn 2013 roedd cyfraddau beichiogrwydd merched yn eu harddegau rhwng 15 a 19 oed ychydig dros 26 genedigaeth i bob 1,000.

Y newyddion drwg yw bod yna lawer o risgiau o hyd i ferched yn eu harddegau yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth, ac mae deddfau sy'n gwneud priodas gynnar yn anodd.

Priodas gynnar a beichiogrwydd

Mae beichiogrwydd yn yr arddegau a phriodas gynnar wedi'u cydblethu'n wael.

Mae priodas yn eu harddegau a beichiogrwydd yn ymyrryd ag addysg, yn cyfyngu ar yrfa, ac yn y dyfodol ac yn rhoi merched mewn risg frawychus o heintiau HIV a thrais domestig.

Yn amlwg, nid yw priodas gynnar yn syniad da.

Perygl beichiogrwydd yn yr arddegau

Perygl beichiogrwydd yn yr arddegau

Beth yw risgiau beichiogrwydd yn yr arddegau?

Mae'r rhan fwyaf o feichiogrwydd yn yr arddegau heb eu cynllunio, ac yn nodweddiadol nid yw merched yn eu harddegau yn barod am y cyfrifoldeb a ddaw yn sgil beichiogrwydd. Dyma drosolwg o risgiau beichiogrwydd yn yr arddegau.

Yn gyntaf oll, efallai nad ydyn nhw'n gwybod sut i ofalu am eu cyrff yn ystod beichiogrwydd.

Efallai na fydd llawer yn gwybod am fisoedd lawer eu bod yn feichiog, neu pan fyddant yn darganfod eu bod yn feichiog gallant ei guddio am gryn amser.

Mae hyn yn golygu efallai na fydd y fam i fod yn feichiog yn ei harddegau yn cymryd fitaminau cyn-geni rheolaidd nac yn cael gofal cynenedigol iawn gan feddyg.

Efallai y bydd eraill yn poeni am gostau, heb sylweddoli bod llawer o daleithiau yn cynnig rhaglenni i famau yn eu harddegau gael gofal.

Yn anffodus, mae pobl ifanc yn eu harddegau mewn risg uwch o ddatblygu pwysedd gwaed uchel a preeclampsia yn ystod beichiogrwydd, a all effeithio'n negyddol ar iechyd mam yr arddegau os na chaiff ei wirio.

Mae risgiau beichiogrwydd ifanc hefyd yn cynnwys profi iselder ysbryd, anemia, a risg uwch o salwch meddwl.

Dyma rai o beryglon enbyd beichiogrwydd yn yr arddegau.

Mwy o enedigaethau yn eu harddegau yn bosibl

Mae mamau yn eu harddegau sydd eisoes ag un babi bum gwaith yn fwy tebygol o gael ail fabi yn ystod eu harddegau na mamau hŷn. Gallai hyn swnio'n anarferol, ond nid yw beichiogrwydd dro ar ôl tro yn anghyffredin i famau yn eu harddegau.

Mae hon yn risg hanfodol o feichiogrwydd yn yr arddegau a hefyd yn ganlyniad trist i'r rhiant ifanc, sydd wedi'i lethu.

Marwolaeth mamau yn eu harddegau wrth eni plentyn

I'r rhai sy'n rhoi genedigaeth cyn iddynt droi'n 15, yn anffodus, maent mewn mwy o berygl marwolaeth wrth eni plentyn na menywod 20+.

Mae'r nifer yn eithaf uchel - mewn gwirionedd maent bum gwaith yn fwy tebygol o farw.

Ar gyfer merched hŷn yn eu harddegau rhwng 15-19 oed, mae yna risgiau hefyd. Mae tua 70,000 o bobl ifanc beichiog yn yr ystod oedran honno'n marw bob blwyddyn o gymhlethdodau genedigaeth.

Risgiau i fabi wrth eni plentyn

Mae mamau yn eu harddegau yn fwy tebygol o roi genedigaeth yn gynamserol cyn i'r babi fod yn barod i fynd i'r byd.

Mae hyn yn cynyddu siawns y babi o farwolaeth neu faterion eraill adeg ei eni, fel oedi anadlol, golwg ac oedi datblygiadol.

Risg feddygol allweddol beichiogrwydd yn yr arddegau - mae mamau yn eu harddegau hefyd yn fwy tebygol o roi genedigaeth i fabanod sydd â phwysau geni isel (gall babanod cynamserol fod yn fabanod pwysau geni isel, ond gall rhai babanod tymor llawn hefyd).

Yn nodweddiadol mae gan fabanod sydd â phwysau geni isel siawns anoddach o ffynnu adeg eu genedigaeth ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arnynt ac efallai hyd yn oed amser yn yr Uned Gofal Dwys i'r Newydd-anedig.

Tebygolrwydd uwch o STDs

Mae gan bobl ifanc sy'n rhywiol weithredol risg uchel o ddal STDs, a all beryglu iechyd yr arddegau, ac os bydd y plentyn yn beichiogi, gall y STD niweidio'r babi hefyd.

Dylai pobl ifanc sy'n rhywiol weithredol bob amser ddefnyddio condomau i atal y tebygolrwydd o ddal STD.

Iselder postpartum

Mae profi iselder postpartum yn risg fawr o feichiogrwydd yn yr arddegau

Mae profi iselder postpartum yn risg fawr o feichiogrwydd yn yr arddegau.

Yn ôl y Ganolfan Rheoli Clefydau, mae mamau yn eu harddegau mewn risg uwch o ddatblygu iselder postpartum. Efallai eu bod yn teimlo'n ynysig, neu ddim yn barod ar gyfer y newid bywyd hwn, ac efallai nad ydyn nhw'n gwybod eu bod nhw'n cael problem neu ble i gael help.

Dylai merched yn eu harddegau sy'n teimlo'n isel siarad â'u meddyg am opsiynau triniaeth fel y gallant ofalu'n well amdanynt eu hunain a'u babanod.

Y pwysau i briodi'n ifanc

Pan fydd merched yn eu harddegau yn wynebu'r posibilrwydd o gael babi, mae yna lawer o opsiynau i'w hystyried.

Os nad ydyn nhw'n ystyried rhoi'r babi i fyny i'w fabwysiadu, neu os na fyddan nhw'n debygol o gael cefnogaeth i helpu i fagu'r babi gan rieni, yna efallai y bydd y ferch yn teimlo mai'r unig opsiwn yw priodi tad y babi.

Er bod y priodasau glasoed hyn weithiau'n gweithio yn y tymor hir, lawer gwaith nad ydyn nhw.

Nid yw'r ferch yn ei harddegau yn debygol o fod yn barod ar gyfer y cyfrifoldeb o ofalu am fabi neu ymrwymiad priodas. Os yw'r tad hefyd yn eithaf ifanc, efallai na fydd ganddo'r profiad na'r aeddfedrwydd i gefnogi gwraig a babi newydd yn ariannol neu'n emosiynol.

Gollwng o'r ysgol

Mae llawer o famau yn eu harddegau yn gadael yr ysgol yn y pen draw

Pan fydd merched yn eu harddegau yn beichiogi, yn cael babi a hyd yn oed yn priodi, mae'r ysgol lawer yn rhy anodd i barhau.

Mae llawer o famau yn eu harddegau yn y pen draw yn gadael yr ysgol - efallai'n golygu i dymor byr yn unig, ond po hiraf y maent allan o'r ysgol, anoddaf yw mynd yn ôl.

Gyda chymaint o alwadau babi newydd ac o bosibl briodas newydd, maen nhw'n canolbwyntio mwy ar gefnogi'r teulu newydd hwn na meddwl am addysg uwch.

Gall deddfau gyfyngu ar briodas yn eu harddegau

Er y gallai rhai rhieni newydd yn eu harddegau fod eisiau priodi, gall deddfau mewn gwahanol daleithiau wneud pethau ychydig yn anodd.

Er enghraifft, yn Alabama ar gyfer pobl ifanc 15-17 oed (dewch â thystysgrif geni), rhaid i rieni fod yn bresennol (gydag ID) a chael gorchymyn llys. Mewn gwladwriaethau eraill, yr oedran lleiaf i briodi yw 16.

Mewn rhai taleithiau, nid oes angen i'ch rhieni fod yn bresennol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y deddfau yn eich gwladwriaeth fel eich bod chi'n deall yn iawn yr hyn sy'n ofynnol a chyfyngiadau oedran.

Mae mamau yn eu harddegau yn cynnwys rhan lai o'r boblogaeth y dyddiau hyn na dim ond 20 neu 30 mlynedd yn ôl, ond o'r rhai sy'n dal i roi genedigaeth yn ifanc, mae yna lawer o risgiau.

Mae mamau yn eu harddegau yn wynebu risgiau yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth, ac mae'r babi hefyd yn wynebu risgiau sylweddol. Hefyd, efallai y bydd mamau yn eu harddegau hefyd eisiau priodi’n ifanc, a hyd yn oed gall hynny gael ei gyfyngu gan y gyfraith.

Sut y gellir atal beichiogrwydd yn yr arddegau

Dylai atal beichiogrwydd digroeso ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau fod yn flaenoriaeth. Addysg ac ymwybyddiaeth o risgiau beichiogrwydd yn yr arddegau yw'r allweddi i atal beichiogrwydd anfwriadol.

Mae yna raglenni ar sail tystiolaeth sy'n mynd ati i ariannu sefydliadau sy'n hwyluso atal beichiogrwydd yn yr arddegau ar draws yr Unol Daleithiau.

Er mwyn atal beichiogrwydd yn yr arddegau, mae'n hanfodol i ferched a bechgyn yn eu harddegau feddu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o ymatal rhywiol, opsiynau atal cenhedlu effeithiol, canlyniadau anadferadwy beichiogrwydd anfwriadol a risgiau beichiogrwydd yn yr arddegau.

Ranna ’: