Yn gwella o anffyddlondeb

Yn gwella o anffyddlondeb

Gall anffyddlondeb ddifetha'r perthnasoedd cryfaf, mae'n un o'r rhwystrau mwyaf sy'n effeithio ar briodas ac yn achosi niwed emosiynol a meddyliol. Gellir diffinio anffyddlondeb fel un neu'r ddau bartner sy'n briod neu mewn perthynas ymroddedig tymor hir yn ymwneud yn emosiynol neu'n gorfforol â rhywun y tu allan i'r berthynas, sy'n arwain at anffyddlondeb rhywiol neu emosiynol. Waeth beth fo'r math, mae anffyddlondeb yn achosi teimladau o brifo, anghrediniaeth, galar, colled, dicter, brad, euogrwydd, tristwch, ac weithiau cynddaredd, ac mae'r teimladau hyn yn anodd iawn byw gyda nhw, eu rheoli a'u goresgyn.
maddeuant mewn priodas

Pan fydd anffyddlondeb yn digwydd, collir ymddiriedaeth yn y berthynas. Oftentimes, mae'n anodd edrych ar y person yn ei wyneb, mae'n anodd bod yn yr un ystafell gydag ef / hi, ac yn anodd iawn cael sgwrs heb feddwl am yr hyn a ddigwyddodd, a heb ddweud wrthych chi'ch hun, “sut allwch chi ddweud rydych chi'n fy ngharu i ac yn gwneud hyn i mi. ”Ôl-effeithiau meddyliol ac emosiynol

Mae anffyddlondeb yn gymhleth iawn, mae'n ddryslyd, yn cael effaith negyddol ar iechyd emosiynol a meddyliol unigolyn, a gall arwain at iselder ysbryd, yn ogystal â phryder. Mae cyplau sy'n profi anffyddlondeb yn eu priodas yn mynd trwy lawer o bethau anarferol wrth geisio ei adfer neu symud heibio iddo, mae'r partner sy'n brifo yn arddangos teimladau o ddicter, rhwystredigaeth, trallod, brifo a dryswch, ac yn cael amser anodd yn delio â theimladau o frad.

Effeithiau anffyddlondeb ar y partner sy'n cael ei fradychu

Mae anffyddlondeb yn achosi effaith ddinistriol iawn ar briodas, ac yn gadael person yn cwestiynu ei werth, ei werth, ei bwyll, ac yn effeithio ar ei hunan-barch. Mae'r partner sy'n brifo yn teimlo ei fod wedi'i adael a'i fradychu, ac mae'n dechrau cwestiynu popeth am y berthynas, eu ffrind, a meddwl tybed a oedd y berthynas gyfan yn gelwydd. Pan fu anffyddlondeb, mae'r partner sy'n brifo yn drist ac yn ofidus yn aml, yn crio llawer, yn credu mai eu bai nhw ydyw, ac weithiau'n beio'u hunain am ddiffygion eu partner.Ailadeiladu priodas ar ôl anffyddlondeb

Er bod anffyddlondeb yn ddinistriol iawn ac yn gallu achosi difrod difrifol, nid yw'n golygu bod yn rhaid i'r briodas ddod i ben. Os ydych chi wedi profi anffyddlondeb yn eich perthynas, mae'n bosib ailadeiladu, ailgyflwyno, ac ailgysylltu â'ch gilydd; fodd bynnag, rhaid i chi benderfynu a ydych chi am aros yn y berthynas ac a yw'n werth ei arbed. Os byddwch chi a'ch ffrind yn penderfynu eich bod am ailadeiladu'ch perthynas, ailgyflwyno i'r berthynas ac â'ch gilydd, ac ailgysylltu â'ch gilydd, efallai y bydd yn rhaid i chi wneud rhai dewisiadau caled, gwneud rhai penderfyniadau y byddwch yn cytuno â hwy neu beidio. a rhaid i chi ddeall a derbyn y canlynol;

  • Rhaid i'r twyllo ddod i ben ar unwaith os ydych chi am weithio'n onest ar y briodas.
  • Rhaid i bob cyfathrebiad dros y ffôn, tecstio, e-byst, cyfryngau cymdeithasol a chyswllt corfforol â'r unigolyn stopio ar unwaith.
  • Rhaid sefydlu atebolrwydd a ffiniau yn y berthynas.
  • Bydd y broses adfer yn cymryd amser a hellip; .. peidiwch â'i rhuthro.
  • Mae'n cymryd amser i reoli a delio â'r meddyliau, y teimladau a'r emosiynau negyddol, yn ogystal â'r delweddau cylchol y gall eich ffrind eu profi.
  • Nid yw maddeuant yn awtomatig ac nid yw'n golygu y bydd eich ffrind yn anghofio'r hyn a ddigwyddodd.

Yn ychwanegol,


therapi cyplau yn erbyn cwnsela priodas

  • Os mai chi yw'r un a dwyllodd, rhaid i chi drafod yr hyn a ddigwyddodd yn onest ac yn agored, ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gan eich ffrind am yr anffyddlondeb.
  • Ceisiwch gwnsela gan therapydd sy'n arbenigo mewn gweithio gyda chyplau sydd wedi cael eu heffeithio gan anffyddlondeb.

Nid yw'n hawdd gwella ar ôl anffyddlondeb, ac nid yw'n amhosibl. Bydd iachâd a thwf yn digwydd yn eich priodas os byddwch yn dewis aros ac adfer ar ôl yr anffyddlondeb gyda'ch gilydd, ac os penderfynwch mai aros gyda'ch gilydd yw'r hyn yr ydych ei eisiau, cofiwch ei bod yn bwysig i'r ddau ohonoch wella ac ailadeiladu ymddiriedaeth.