Cyngor Priodasol i'r Briodferch

Cyngor Priodas i Llongyfarchiadau! Dywedasoch ie wrth yr un yr ydych yn ei garu fwyaf, a nawr rydych chi'n cynllunio priodas eich breuddwydion! Byddwch chi a'ch darpar briod yn treulio'r ychydig fisoedd nesaf yn paratoi ar gyfer un o'r digwyddiadau pwysicaf yn eich bywyd (a gobeithio mis mêl gwych a gogoneddus!). Er ei bod hi'n hawdd cael eich dal yn y cynllunio a'r apwyntiadau, peidiwch ag anghofio'r rhan bwysicaf o ddiwrnod gorau eich bywyd. Ydy, mae'r blodau, gwisg, lleoliad, ffafrau, swper, a cherddoriaeth i gyd yn bwysig. Ond dim ond pedair awr ar hugain o barti yw'r diwrnod gorau erioed. Mae eich priodas, ar y llaw arall, am byth. Gobeithio mai hwn fydd y cyfan yr ydych chi'n ei ragweld fydd un diwrnod, ond peidiwch â mynd ar goll yn y cynllunio ac anghofio paratoi'ch calon a'ch meddwl ar gyfer yr hyn sydd bwysicaf: cerdded gweddill eich bywyd wrth ymyl yr un rydych chi'n ei garu.

Yn yr Erthygl hon

Brenhines dawnsio

Fel priodferch i fod, mae yna lawer o newidiadau newydd a chyffrous a fydd yn digwydd. Nid yn unig y byddwch yn awr yn ofalwr cartref, ond byddwch hefyd yn rhan o uned. Eich rôl fel brenhines ddawnsio fydd eich helpu chi a'ch priod i drosglwyddo i oes o'r cam cyflym. Fel cwpl bydd yn rhaid i chi ddysgu sut i ddawnsio gyda'ch gilydd mewn deuawd o bob math. Bydd angen i chi'ch gilydd wybod camau'r llall ond gallu cydlynu'r camau hynny yn ddawns llyfn a hylifol. Ar y llaw arall, fodd bynnag, byddwch yn dal i fod eisiau bod i unigolion yn ymarfer eich unawdau eich hun. Nid yw hyn o reidrwydd yn beth drwg. Wedi'r cyfan, mae perthynas gref ac iach yn cynnwys dau berson annibynnol sydd wedi ymrwymo i ddod yn un uned yn gweithredu gyda'i gilydd. Bydd yn her i'w chyflawni, ond mae'n un sydd, ar ôl ei dysgu, fel reidio beic. Yn syml, bydd yn dod yn naturiol.

Rhoi a chymryd

Mae priodas yn ymwneud â rhoi a chymryd cyfrannau cyfartal. I wraig, mae hyn yn aml yn golygu bod ein rhoddion yn dod ar ffurf prydau bwyd, golchi dillad, sylw, ac agosatrwydd corfforol. Nid yw ein rhodd yn gyfyngedig i'r pethau hyn, ond dyma'r rhai y gofynnir amdanynt amlaf. Yn gyfnewid, byddwch yn cael sylw ac amser, gyda'ch priod a hebddo. Rhai o'r eiliadau gorau o fod yn wraig fydd y rhai lle'r ydych chi ar eich pen eich hun ac yn mwynhau unigedd a heddwch partneriaeth. Dylai priodas iach fod yn rhydd o amheuaeth neu euogrwydd pan fydd un neu'r ddau unigolyn yn dewis treulio amser i ffwrdd oddi wrth y llall. Ni ddylai’r amser hwn fod yn drech na’r amser gyda’i gilydd, ond dylai pob person deimlo’n rhydd i gymryd rhan mewn buddiannau y tu allan i’r briodas.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Ewyllysiau nid caniau

Camgymeriad dybryd yw disgwyl ymateb ar unwaith os gofynnwch gwestiwn ‘gallu’ i’ch priod yn hytrach na chwestiwn ‘ewyllys’. Mae cwestiwn ‘gallu’ yn un y gallech chi ofyn iddo a all wneud rhywbeth. Yn amlwg, os ydych yn gofyn, maent yn gorfforol ac yn feddyliol abl i wneud hynny. Yn hytrach na’i adael ar hap, eglurwch eich cais drwy ddefnyddio datganiad ‘ewyllys’ yn hytrach na datganiad ‘gallu’. Gall y newid syml hwn mewn iaith nid yn unig wella'ch gallu i gyfathrebu â'ch priod, ond gall hefyd newid sut y derbynnir eich ceisiadau. Yn hytrach na theimlo'n ofynnol neu'n ofynnol i wneud rhywbeth, bydd priod yn debygol o deimlo fel pe bai wedi cael dewis ... Hyd yn oed os nad yw hynny'n wir o reidrwydd!

llances mewn trallod

Fel menyw, mae'n debyg eich bod wedi treulio llawer o'ch bywyd yn annibynnol ac yn barod i ofalu amdanoch chi'ch hun. Fel gwraig, bydd gennych bellach ddau neu fwy o bobl i ofalu amdanynt (yn dibynnu a ydych yn dewis cael plant ai peidio). Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi fod yn superwoman (er eich bod yn dda iawn efallai). Yn lle hynny, mae hyn yn rhoi cyfle i chi chwarae'r llances mewn trallod . Mae'n debyg bod amser yn eich perthynas pan oeddech chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich ysgubo oddi ar eich traed gan eich gŵr i fod. Beth am adael i'r teimlad hwnnw barhau trwy roi cyfle i'ch priod fod yn amddiffynnydd i chi? Ydw, fel menyw gref, annibynnol, rydych chi'n bendant yn gallu trin y pethau hynny ar eich pen eich hun. Ond efallai y byddai'n dda i'ch perthynas wneud yr arferiad o ganiatáu i'ch priod chwarae rôl Tywysog achub bob tro.

Mae'r cyngor gorau i briodferch i gynllunio'r briodas y mae hi wedi treulio blynyddoedd yn breuddwydio amdani, yn syml: edrych ymlaen at y dyfodol yn hytrach na chanolbwyntio'ch holl egni ar un diwrnod. Mae eich priodas yn fyrhoedlog, ond mae eich priodas yn un gydol oes.

Ranna ’: