Deall Ymennydd Testosterone Trwy Safbwynt Dyn

Deall Ymennydd Testosterone trwy Gymorth Safbwynt Dyn Llun hwn: Rydych chi'n bwyta gyda'ch dyn mewn bwyty yn cael amser gwych, ac yn sydyn mae menyw mewn ffrog sgim yn mynd heibio, ac rydych chi'n sylwi ar eich dyn yn gogwyddo ei ben i gael golwg well ar ei bonion a'i frest.

Yn yr Erthygl hon

Rwy'n siŵr nad yw'r sefyllfa hon yn ddieithr i fenyw.

Mae pob menyw wedi dal ei gŵr neu ei chariad yn gwneud hyn. Yn sydyn rydych chi'n cael eich llenwi ag ymchwydd o emosiynau, cenfigen, poen, dicter ac ansicrwydd. Mae cwestiynau'n dechrau rhedeg trwy'ch pen; ydy e'n ei hoffi hi fwy? Ydy e eisiau hi? Ydy e eisiau cysgu gyda hi? Ydy e'n fy ngadael?

Mae dynion yn hoffi edrych

Y senario gyfarwydd hon yw hunllef pob merch. A'r gwir yw dynion yn hoffi edrych. Wel, os ydych chi wedi cael cwestiynau o'r fath yn rhedeg trwy'ch meddwl ac yn difetha'ch diwrnod, yna rydyn ni yma i helpu.

Daliwch ati i ddarllen a darganfod beth sy'n mynd trwy ben dyn pan fydd yn syllu ar fenyw arall pan fydd ei ferch yn union wrth ei ymyl.

Deall ymennydd a achosir gan testosterone

Dyn Ym myd dyn, mae'n gwbl normal i ddyn edrych ar fenywod. Mae'n gwbl naturiol iddo edrych ar ferched eraill tra bod mewn perthynas. Oherwydd bod eu diffiniad o ystyr yr edrychiad yn wahanol i ddiffiniad menyw.

Felly beth mae The Look yn ei olygu?

 • Mae'n gweld y ferch yn ddeniadol (yn gorfforol)
 • Pan welodd y ferch, rhyddhawyd rhai cemegau yn ei ymennydd, ac fe'i llanwodd ag ymchwydd o bleser.
 • Mae rhan ohono eisiau hi ac yn meddwl tybed sut brofiad fyddai hi ond mewn ffordd gwbl ddiniwed.

Mae'r edrychiad hwn yn debyg i'r edrychiad y mae menyw yn ei roi i Denzel Washington neu George Clooney.

Yr hyn nad yw The Look yn ei olygu:

 • Mae'n dod o hyd i'r ferch yn fwy prydferth na chi
 • Nid yw'n hapus yn yr ymrwymiad gyda chi bellach
 • Nid yw'n hapus gyda chi mwyach
 • Nid yw bellach yn cael ei ddenu atoch chi na'ch corff
 • Nid ydych yn bodloni ei anghenion mwyach
 • Dydych chi ddim____ (denau, rhywiol, deniadol poeth, cariadus, ac ati) yn ddigon iddo mwyach
 • Mae'n anffyddlon i chi
 • Dylech fod yn wallgof wrtho neu'n eiddigeddus drosti neu'n ansicr ynghylch eich corff
 • Mae eich perthynas yn doomed.

I'w roi yn syml, nid oes gan edrych ar y ferch unrhyw beth o gwbl i'w wneud â chi

Mae gan y byd rai golygfeydd hardd fel y traethau, machlud a blodau. Ond nid yn union fel edrych ar y pethau hyn yn eich gwneud yn anneniadol yn yr un modd nid yw edrych ar fenyw yn eich gwneud chi'n anneniadol chwaith.

Pam mae dynion yn edrych ar fenywod eraill

I ddynion, nid yw cysylltiad emosiynol ac atyniad rhywiol yn cyd-fynd.

Gellir eu denu at fenyw ar lefel gorfforol yn unig a chael eu troi ymlaen heb deimlo unrhyw fath o gysylltiad neu gydnawsedd â hi.

Mae menywod yn cael eu denu'n fwy at ddynion ar sail lefel y cynefindra.

Po fwyaf o gysylltiad a chyfarwydd ydyn nhw â'r boi, y mwyaf deniadol maen nhw'n ei deimlo. Fodd bynnag, mae dynion yn cael eu denu at newydd-deb. Cânt eu denu at bethau newydd a gwahanol nodweddion a mathau o gorff.

Gall dynion fod yn benben â'i gilydd mewn cariad â'u partner a dal i gael eu denu at rywun sy'n mynd heibio i'w bwrdd cinio.

Pryd mae hyn yn dod yn broblem?

Er ei bod yn arferol i ddynion sylwi ar fenywod eraill a'u hedmygu, mae yna linell o barch na fydd dyn ymroddgar ac aeddfed yn ei chroesi.

Un peth yw edrych arni, a pheth arall yw syllu. Gall syllu fod yn hynod o chwithig a sarhaus.

Wrth i'r ferch fynd heibio bydd symudiad llygaid am eiliad, ond wrth i'r ferch fynd heibio, bydd yn dod i ben. Os yw eich dyn yn parhau i droi ei ben yn ôl a syllu mwy a mwy nag y gall fod yn broblem. Mae syllu'n amlwg, pasio sylwadau amhriodol, fflyrtio, cyffwrdd a thwyllo yn rhai baneri coch y mae'n rhaid i chi gadw llygad amdanynt.

Mae'r arwyddion hyn yn dangos nad yw'ch dyn yn ddigon aeddfed a pharchus i reoli ei hun neu nad yw'n eich parchu chi ddigon. Gall y math hwn o ymddygiad ddifetha eich bywyd ac nid yw'n argoeli'n dda ar gyfer dyfodol eich perthynas.

Sut i ddelio â'r mater hwn?

Wel fel y crybwyllwyd mae gan ddynion arferiad o edrych. Fodd bynnag, i atal eich hun rhag gorfeddwl bydd yn rhaid ichi osgoi rhagdybio. Ceisiwch osgoi darllen gormod i'r broblem. Cofiwch beth mae'n ei olygu a beth nad yw'n ei olygu.

Nid yw cipolwg yn golygu ei fod yn eich bradychu.

Cofiwch mai o blith yr holl fenywod yn ei fywyd y dewisodd chi. mae'n eich dewis i ymgartrefu ac i garu ac i ddod adref bob dydd. Felly ffarweliwch â bod yn ansicr ac os yw'r peth hwn yn eich poeni'n ormodol siaradwch â'ch partner amdano.

Ranna ’: