Gwrthdaro Perthynas Ymledol mewn 3 Cham

Gwrthdaro Perthynas

' Nid yw byth yn gwrando arnaf! ”, ' Rhaid iddi fod yn iawn bob amser! ' Dyma'r mathau o sefyllfaoedd sefydlog y mae cyplau sy'n gwrthdaro yn aml yn eu profi. Mae yna deimlad o fod yn sownd ac yn ddiymadferth, ddim yn gwybod sut i deimlo eich bod chi'n cael eich clywed, eich deall a'ch cysuro gan eich priod neu'ch partner pan fyddwch chi'n tynnu rhyfel wrth wneud penderfyniadau - p'un ai ym mha ysgol mae ein plentyn yn mynd, neu ble rydyn ni mynd i fynd am ein gwyliau nesaf neu hyd yn oed rhywbeth mwy cyffredin, y ffordd iawn i lwytho'r peiriant golchi llestri.Fodd bynnag, pan edrychwn yn ofalus ar y sefyllfaoedd hyn, gwelwn fod y styfnigrwydd yn cael ei achosi gan bryder sy'n dweud, ' os cytunaf â fe neu gydnabod fy mod yn deall hi safbwynt, yna bydd ef / hi yn meddwl hynny nhw yn iawn ac I. dwi'n anghywir. Trwy hynny, ni fydd fy nheimladau ac anghenion yn cael eu cydnabod ' . Felly, mae cyplau yn tueddu i gloddio yn eu sodlau a phrotestio'n frwd gyda'r gobaith bod eu teimladau'n cael eu dilysu. Yn anffodus, pan fydd y ddwy ochr eisiau cael eu clywed gyntaf, nid oes unrhyw un yn gwrando!Nid oes angen iddo fod yn boenus hwn. Hoffwn roi 3 cham effeithiol i gyplau i'w helpu i allu gwasgaru gwrthdaro yn eu perthnasoedd, a chael deialog fwy positif ac emosiynol sy'n cysylltu, sy'n dod â nhw'n agosach at ei gilydd.

1. Tôn

Ond beth rydych chi'n dweud pethau, mae'r un mor bwysig talu sylw iddo Sut rydych chi'n mynegi eich safbwyntiau. Mae tôn yn cyfleu emosiwn - llid, diffyg amynedd neu ofal neu dosturi gwirioneddol. Mae Tone hefyd yn rhoi mewnwelediadau i'ch partner i'ch proses feddwl. Er enghraifft, mae tôn llidiog yn cyfleu meddwl, fel yn ' dwi'n gallu '' t yn credu eich bod wedi anghofio codi'r dillad o'r sychlanhawyr eto! ' .Pan fydd eich partner yn synhwyro'ch tôn gyhuddiadol neu rwystredig, mae ei ymennydd wedyn yn canfod perygl ac yn mynd i mewn i fodd ymladd hedfan i amddiffyn rhag bygythiad canfyddedig. Ar y llaw arall, pan fydd eich tôn yn dyner ac yn dosturiol, mae'r ymennydd yn anfon signal i ymlacio a thiwnio i mewn i eiriau'ch partner heb unrhyw ofnau.

Felly, pan fyddwch chi'n cynhyrfu ac yn aflonydd yn y foment, cymerwch anadl ddofn ac atgoffwch eich hun i gadw'ch tôn yn bositif, yn ddigynnwrf ac yn hamddenol.

2. Rheoliad emosiwn

Yn wahanol i'r hyn y gallai cyplau ei gredu, nid yw'n aml y penderfyniad o broblemau sy'n brif nod y mwyafrif o wrthdaro, ond mae'r dilysu o'u teimladau a'u dioddefaint yn y foment. Fodd bynnag, mae'n anodd iawn cydnabod teimladau ac anghenion eich partner pan nad ydych chi'n rheoli'ch emosiynau ac yn teimlo cyhuddiad uchel ac yn cael eich sbarduno yn y ddeialog gwrthdaro.Un ffordd i ddad-ddwysáu o wrthdaro a'ch helpu chi i reoli a rheoleiddio eich emosiynau yw ymarfer a '' Amser allan '' defod. Do, fe glywsoch chi'n iawn! Nid ar gyfer plant yn unig y mae seibiannau amser. Gwir bwrpas seibiant yw helpu pob parti dan sylw i gasglu eu meddyliau, eu teimladau a'u hanghenion a gallu rheoleiddio eu sbardunau emosiynol.

Pan fyddwch chi'n cynhyrfu mewn sgwrs â'ch partner, cynlluniwch eich gilydd i gymryd o leiaf 20 munud ar gyfer defod seibiant. Dewch o hyd i gornel dawel yr un yn y tŷ lle gallwch chi dawelu'ch nerfau, ac ymarfer y camau canlynol -

1. Cymerwch ychydig o anadliadau dwfn, a sganiwch eich corff am unrhyw dynn ac anghysur a sylwch ar ble rydych chi'n dal eich straen a'ch pryderon.

2. Gofynnwch i'ch hun, ' beth ydw i'n ei deimlo ar hyn o bryd? ' , ' beth yw fy anghenion ar hyn o bryd? ' , ' beth ydw i eisiau i'm partner wybod a deall amdanaf ar yr adeg hon? ' .

Er enghraifft, gallai eich hunan-fyfyrio edrych rhywbeth fel hyn, ' Rwy'n teimlo'n bryderus ar hyn o bryd; Mae angen i mi dderbyn rhywfaint o sicrwydd fy mod o bwys i chi; Rwyf am i chi ddeall fy mod yn yr eiliad hon yn cael trafferth gyda theimlad o anghymhwysedd, gan na allwn gofio’r errand yr oeddech wedi gofyn imi ei wneud ' Mae'r ymarfer ymwybodol hwn yn helpu i ddistyllu'ch meddyliau, eich teimladau a'ch anghenion mewn modd clir, a'i arestio yn y presennol. Felly, mae'r ysfa i ailedrych ar hen atgofion a chlwyfau yn cael ei rwystro ac mae'n cynorthwyo i leihau gwaethygu'n sylweddol, pan fydd partneriaid yn gallu rhannu a thrafod am eu proses fewnol ar ôl ymarfer terfyn amser.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Gwrthdaro Perthynas?

3. Cydnabyddiaeth

Y cam nesaf yw i bob partner ddilysu, gwerthfawrogi a chydnabod y teimladau o fregusrwydd a fynegwyd yn yr ail-ymgysylltu ar ôl yr amser allan. Mae cydnabyddiaeth yn helpu i dawelu a lleddfu pryder pob partner, a gallant ddechrau gollwng eu hamddiffynfeydd wrth i'w hymennydd roi'r gorau i anfon y signalau perygl. Mae'r math hwn o ryngweithio yn adeiladu parch, ymddiriedaeth a hyder yn y berthynas.


agosrwydd teulu

Pan fydd cyplau yn cydnabod poen ac anghenion ei gilydd yn y gwrthdaro, maent yn eu hanfod allanoli y broblem, a chydnabod bod y ddau ohonyn nhw ar yr un tîm. Maent yn cydnabod hynny ti nid y broblem; y broblem yw'r broblem. Yna gallant ddechrau'r ddeialog o symud tuag at atebion adeiladol.

Pan fydd pob partner yn y berthynas yn gallu cymedroli naws eu cyfathrebu, rheoleiddio a thawelu eu hymateb emosiynol cryf, ac yn gallu estyn allan a mynegi i'r llall yr hyn y maent yn ei brofi yng nghyfnod eu gwrthdaro, mae'n dod â nhw'n agosach a yn gwneud eu perthynas yn fwy agos atoch.