A yw Cwnsela Priodas yn Helpu Cyplau i Adfer ar ôl anffyddlondeb?

A yw Cwnsela Priodas yn Gweithio ar ôl anffyddlondeb

Yn yr Erthygl honCanlyniad brad neu anffyddlondeb gall fod yn hir ac yn boenus. Efallai y bydd iachâd ar ôl perthynas yn ymddangos yn dasg ddirdynnol.Ond, gall gweithio gyda chynghorydd priodas helpu i oroesi anffyddlondeb. Gall cwnsela priodas fod yn ffordd effeithiol o wella ar ôl perthynas, ac i'r ddau bartner adennill ymddiriedaeth yn ei gilydd.


camau i wahanu cyfreithiol

Felly, os gofynnwch, a all priodas oroesi anffyddlondeb, neu a yw cwnsela priodas yn gweithio i wella rhag anffyddlondeb mewn priodas?Yr ateb yw ydy, ond dim ond os ydych chi'n benderfynol o wneud y gwaith!

Er mwyn deall sut i ddelio ag anffyddlondeb, neu sut i oresgyn anffyddlondeb, gadewch inni geisio deall yn gyntaf beth yn union yw cwnsela perthynas neu briodas therapi .

Beth yw cwnsela priodas?

Beth yw cwnsela priodasCyfeirir at gwnsela priodas hefyd fel therapi cyplau neu gwnsela cyplau.

Nod y math hwn o gwnsela yw helpu cyplau i ddeall ei gilydd, datrys gwrthdaro, a gwella perthynas y cwpl yn gyffredinol. Gall y cwnsela hwn helpu cyplau:

  • Cyfathrebu'n well
  • Goresgyn gwahaniaethau
  • Datrys problemau
  • Dadlau mewn ffyrdd iachach
  • Adeiladu ymddiriedaeth a dealltwriaeth

Yn hynny o beth, gall cwnsela hefyd fod yn ffordd effeithiol iawn o wella'ch priodas ar ôl anffyddlondeb.

Darperir y math hwn o gwnsela gan therapydd trwyddedig, a elwir hefyd yn therapyddion priodas neu gyplau. Yn lle therapyddion rheolaidd, mae gan y therapyddion priodas hyn un maes penodol y maen nhw'n canolbwyntio arno: gwella perthynas y cwpl.

Mae cwnsela priodas yn aml yn dymor byr. Efallai mai dim ond ychydig o sesiynau y bydd eu hangen arnoch i'ch helpu i oroesi argyfwng.

Neu, efallai y bydd angen cwnsela arnoch chi am sawl mis, yn enwedig os yw'ch perthynas wedi dirywio'n fawr. Yn yr un modd â seicotherapi unigol, fel rheol byddwch chi'n gweld cwnselydd priodas unwaith yr wythnos.

Pwy ddylai fynychu cwnsela priodas?

Mae cwnsela priodas ar gyfer unrhyw un sy'n ceisio gwella eu perthynas. Pryd i weld cwnselydd priodas ac am ba hyd?

Yn anffodus, oherwydd cywilydd neu ffactorau eraill, nid yw llawer o gyplau yn ceisio'r cymorth nes ei bod hi'n rhy hwyr i gwnsela priodas a bod y difrod eisoes wedi'i wneud. Bydd hyn yn gwneud y broses o ailadeiladu eich perthynas llawer anoddach.

Efallai y bydd angen cwnsela arnoch ar gyfer anffyddlondeb am gwpl o fisoedd os yw'ch perthynas wedi dirywio'n fawr.

Ond, a yw cwnsela anffyddlondeb yn gweithio mewn gwirionedd?

Er mwyn i gwnsela cyplau fod yn effeithiol mae'n debyg y byddwch chi'n gweld y cwnselydd bob wythnos neu bob pythefnos. Mae effeithiolrwydd cwnsela yn dibynnu ar ba mor gyson ydych chi gyda'r sesiynau.

Anfanteision cwnsela priodas

Cyn i ni ddechrau trafod buddion cyplau therapi ar ôl twyllo , gadewch inni ddarllen rhai o'r anfanteision yn gyntaf.

1. Bydd yn cymryd llawer iawn o amser ac egni - gan y ddau ohonoch.

I lawer o gyplau, mae cwnsela anffyddlondeb yn gam angenrheidiol er mwyn dod ag ymddiriedaeth yn ôl yn eu perthynas ar ôl anffyddlondeb. Mae cyplau sydd eisiau gweithio ar eu perthynas yn gwybod faint o amser, egni ac ymdrechion sydd eu hangen.

Nid yw dechrau gydag ymarferion therapi cyplau a disgwyl canlyniadau heb fawr o ymdrech yn mynd i weithio. Bydd yn rhaid i'r ddau ohonoch wneud consesiynau, rhoi'r gwaith i mewn, ac agor i'ch gilydd . Nid yw'n hawdd, ond gall fod yn werth chweil.

Dro ar ôl tro efallai y byddwch chi'n meddwl tybed: A yw'r cwnsela'n gweithio mewn gwirionedd? Ond rhaid i chi gadw ffydd yn y broses.

2. Yn ystod cwnsela, byddwch yn wynebu'r gwir

Gall y gwir fod yn boenus. Bydd yn gwneud ichi feddwl tybed a yw cwnsela cyplau yn gweithio neu ai’r boen ddi-baid yr ydych yn ei ddioddef yn ddibwrpas.

Wrth weithio gyda chynghorydd priodas, byddwch yn barod am eiliadau o fregusrwydd. Ar yr adegau hyn gall y gwirionedd caled, di-ildio weithiau eich llethu.

Felly, a yw gwybod y gwir yn beth drwg?

Yn hollol ddim, er ar yr adeg pan glywch eich priod yn siarad am anffyddlondeb a pham y gwnaethant rai pethau, gall deimlo'n ddrwg iawn.

Serch hynny, mae angen i'r gwir ddod allan. Os oes gennych chi a'ch partner fod yn agored ac yn onest, mae hyn yn creu'r sefyllfa ofynnol i ymddiriedaeth ei hailadeiladu. Dim ond wedyn y gallwch chi mewn gwirionedd delio â'r difrod a wnaed .

3. Byddwch yn ofalus o sefyllfa bersonol eich cwnselydd

Mae effeithiolrwydd cwnsela neu therapi hefyd yn dibynnu ar y therapydd penodol rydych chi'n gweithio gyda nhw.

Bydd agwedd a hwyliau cyfredol eich cwnselydd yn effeithio ar y modd y mae'n llywio'r sgwrs.

Cyn penderfynu gweithio gyda chynghorydd priodas penodol, mae angen i chi wybod yn yr arddull y mae eich cwnselydd yn cynnal sesiynau ac a ydyn nhw'n ffit i chi ai peidio.

Fel gyda llawer o bethau mewn bywyd, dyma un o'r digwyddiadau na allwch eu rheoli mewn gwirionedd. Serch hynny, gallwch gael sgwrs derbyn a defnyddio'r sgwrs honno i wirio a fyddai'r cwnselydd hwn yn gweddu i'ch anghenion cwnsela perthynas.


arwyddion o berthynas yn cwympo

Buddion cwnsela priodas ar ôl perthynas

Buddion cwnsela priodas ar ôl perthynas

Heblaw am yr anfanteision hynny, mae gan gwnsela priodas lawer o fuddion. Mae cwnsela ar ôl anffyddlondeb wedi bod yn fendith i lawer o gyplau.

Nid yn unig y gwnaeth eu perthynas goddef ar ôl anffyddlondeb , ond ffynnodd hefyd oherwydd gwell dealltwriaeth rhwng partneriaid a mwy agosatrwydd yn y berthynas.

Mae'n anodd mynd i weld cwnselydd priodas. Ond mae'n sicr yn curo gwneud dim a gobeithio y bydd pethau'n gwella

1. Mae'n fuddiol gweithio gyda'n gilydd i wella'ch perthynas

Efallai y bydd arddangos gyda'i gilydd yn ymddangos yn ddibwys, ond mae'n gam cyntaf gwych.


cyfathrebu anuniongyrchol

Mae llawer o faterion rhwng partneriaid yn parhau i fod heb eu datrys oherwydd nad yw un o'r ddau eisiau gweld therapydd neu gwnselydd. Fodd bynnag, os yw'r ddau ohonoch wedi ymrwymo i'r un nod - hynny yw, gwella'ch perthynas a meithrin ymddiriedaeth - mae'n bendant yn fantais enfawr.

Pan fydd y ddau ohonoch yn ymrwymedig ac yn barod i wneud y gwaith a'r ymdrech ofynnol, mae hanner y gwaith eisoes wedi'i wneud. Rhaid i chi fod yn barod i newid a gwella er mwyn i gwnsela twyllo priodas fod yn effeithiol.

2. Mwy o agosatrwydd yn eich perthynas

Gall therapi neu gwnsela sy'n canolbwyntio ar emosiynau nid yn unig achub eich priodas , ond gall hefyd helpu i wella'ch priodas. Mae cyplau wedi adrodd mwy agosatrwydd yn eu perthynas diolch i gwnsela.

Mae hyn oherwydd llawer o resymau. Gwell cyfathrebu, mwy o empathi, a gwell dealltwriaeth yw rhai o'r rhesymau cyffredin pam mae'r perthnasoedd hyn yn ffynnu ar ôl caledi.

3. Gwell dealltwriaeth ohonoch chi'ch hun a'ch priod

Yn olaf gweithio gyda therapydd priodas yn eich helpu i ddeall eich priod a'i anghenion yn well.

Ond nid yn unig hynny, ond bydd hefyd yn eich helpu i edrych yn agosach arnoch chi'ch hun. Pwy wyt ti'n ddwfn? Beth ydych chi'n ei werthfawrogi fwyaf? Beth yw eich dymuniadau a'ch anghenion?

Gall yr ymyrraeth hon wella'ch perthynas a'ch bywyd yn gyffredinol.

Gwyliwch y fideo hon lle datgelir cyfrinachau cwnselydd cyplau i'n harwain at berthnasoedd hapusach.

Casgliad

Felly, a all cwnsela priodas arbed priodas?

Ydy, mae'n gweithio. Hyd yn oed ar ôl anffyddlondeb!

A yw'n hawdd?

Na.

Llawer o waith caled, ymrwymiad, a mae angen maddeuant . Ond os ydych chi a'ch partner yn gweithio ar yr un nod, gellir ei wneud.

Hefyd, gallwch ddewis cwnsela priodas ar-lein, neu gwnsela cyplau ar-lein os ydych chi'n dymuno mynd am y therapi o gysur eich soffa. Gwiriwch am y trwyddedu a'r hygrededd perthnasol cyn i chi gwblhau'r cwnselydd.