Y Diet Ysgariad a Sut i'w Oresgyn

Y Diet Ysgariad a Sut i

Yn yr Erthygl honMae colli'ch priod yn boenus iawn, heb unrhyw amheuaeth. Un o'r sgîl-effeithiau emosiynol y gall pobl ddioddef ohonynt ar ôl dod â phriodas i ben yw diet ysgariad. Cyfeirir diet ysgariad at yr arferion bwyta aflonydd ar ôl ysgariad. Mae hyn yn digwydd oherwydd straen a phryder. Y straen, a elwir hefyd yn y llofrudd archwaeth yw'r prif reswm dros golli pwysau.Yn ôl seicolegwyr, nid yw'n arwydd iach. Ar wahân i straen, pryder a ffactorau emosiynol eraill gan gynnwys ofn, gallant chwarae eu rhan hefyd. Bwyta llai, cysgu llai, a chrio mwy yw'r arwyddion nad yw'ch corff yn derbyn yr hyn rydych chi newydd fynd drwyddo.

Dywed arbenigwyr mai ysgariad fel arfer yw'r ail ddigwyddiad bywyd llawn straen i berson. Gall colli'r priod oherwydd gwahanu arwain at ddilyn patrwm bwyta anghytbwys. Gall dynion a menywod golli pwysau ar ôl ysgaru. Mae'r colli pwysau yn dibynnu'n llwyr ar y berthynas rhwng y ddau a'r effaith y mae perthynas o'r fath yn ei chael arnynt.Deiet ysgariad a'i risgiau

Yn bennaf, mae menywod yn taflu mwy o bwysau ar ôl ysgaru na dynion. Yn ôl meddygon, gall y colli pwysau hwn hefyd arwain at ddiffyg maeth a hyd yn oed marwolaeth. Ni ddylid canmol pwysau shedding yn enwedig pan fydd rhywun o dan bwysau.

Gall pobl dan bwysau hefyd ddioddef o lawer o afiechydon a all fod yn angheuol i lawr y ffordd. Gall patrwm diet anghytbwys am gyfnod estynedig hefyd arwain at amryw o risgiau iechyd; mae anhwylderau bwyta yn un ohonyn nhw. Sylwch fod diet anghytbwys yn golygu peidio â chymryd digon o faetholion ar gyfer gweithrediad cywir eich corff.

Sut mae diet ysgariad yn gweithio?

Yn syml, gellir cyfeirio at ddeiet ysgariad yn y bôn fel colli diddordeb mewn bwyta. Efallai y byddwch hyd yn oed yn rhoi'r gorau i gael digon o gwsg, sy'n dinistrio'ch corff ymhellach nad yw eisoes yn cael digon o fwyd.Mae llawer ohonom yn adnabyddus am orfwyta yn ystod straen. Fodd bynnag, mae astudiaethau'n dangos bod ysgariad fel arfer yn arwain at bobl yn bwyta llai oherwydd straen.

Mae ysgariad fel arfer yn arwain at bobl yn bwyta llai oherwydd straen

Sut i oresgyn diet ysgariad

Gellir rheoli straen os yw'n cael ei reoli'n briodol. Yn yr un modd, gall cyplau oresgyn y broblem diet ysgariad trwy reoli eu hemosiynau. Dylai unigolyn sy'n dioddef o ddeiet ysgariad reoli ei lefelau straen. Rhaid iddynt gofio y gellir tawelu hormonau pryder trwy wella eu harferion bwyta. Ar ben hynny, dylai'r person ganolbwyntio mwy ar ei fywyd sydd ar ddod yn hytrach na bod yn drist a chrio dros yr hyn sydd eisoes wedi mynd heibio.

Gall rhywun oresgyn y pryder ar ôl ysgaru trwy ganolbwyntio ar eu plant os oes rhai. Ar ben hynny, er mwyn goresgyn diet o'r fath, cofiwch y dylid ymdrin â'r amser hwn sy'n draenio egni yn eich bywyd yn amyneddgar. Fe ddylech chi geisio symud i gartref newydd neu hyd yn oed newid gwledydd i wneud atgofion newydd a dechrau bywyd newydd.

Dylai cwpl sy'n paratoi ar gyfer ysgariad baratoi eu meddwl. Mae'n bwysig peidio â gwneud eich gwahaniad yn boenus, yn enwedig i chi'ch hun. Gall gwybod y bydd eich emosiynau yn mynd allan o law eich helpu i gynllunio yn unol â hynny. Gallwch geisio cael aelodaeth campfa neu hyd yn oed dalu am wersi dawns i gynorthwyo wrth reoli straen a rheoli'ch diet.

Pethau i'w cofio ar ôl ysgaru

Dyma ychydig o bethau y dylech chi eu gwybod am ddeiet ysgariad a sut y gallwch chi ei gadw draw o'ch bywyd.

Nid yw'n golled pwysau iach

Nid yw colli pwysau ar ôl ysgaru yn golled pwysau iach. Mae colli pwysau o'r fath yn arwydd nad yw'ch corff yn cael y maetholion sydd eu hangen arno i'ch cadw'n iach. Os nad ydych chi'n teimlo fel bwyta, sy'n ddealladwy o ystyried beth aethoch chi drwyddo, o leiaf ceisiwch fwyta bariau neu ddiodydd egni yn lle llwgu'ch hun.

Bwyta'n iawn, ymarfer corff yn rheolaidd

Os ydych chi'n dioddef o unrhyw ddigwyddiad poenus yn eich bywyd, yna gall ymarfer corff fod yn ddatrysiad da. Pan fyddwch chi'n parhau i fod yn egnïol, mae dopamin yn cael ei ryddhau i'ch corff. Mae hwn yn hormon sy'n eich helpu i deimlo'n hapus. Felly, po fwyaf egnïol y byddwch yn aros y mwyaf o dopamin y bydd eich corff yn gallu ei gynhyrchu. Byddwch chi'n gallu rheoli'ch straen yn llawer gwell yn lle gwrthod bwyta'r hyn y dylech chi yn unig.

Canolbwyntiwch ar eich anghenion

Fe ddylech chi geisio peidio â chymryd eich hun yn ganiataol. Chi yw'r un a all gymryd y gofal gorau ohonoch chi'ch hun. Peidiwch â gadael i'ch cyn-briod gael y gorau ohonoch ar ôl ysgariad. Peidiwch â gadael i'r ddioddefaint eich dinistrio o'r tu mewn. Deall bod penderfyniad o'r fath yn bwysig er mwyn i chi allu byw bywyd hapus. Hefyd, peidiwch ag oedi cyn rhannu'r hyn rydych chi'n ei deimlo gydag anwyliaid. Gall treulio amser gyda ffrindiau a theulu helpu i gadw golwg ar eich straen i ffwrdd a'r arferion bwyta.

Chi yw


priodas gadarnhaol

Peidiwch â beio'ch hun

Mae llawer o bobl, ar ôl ysgariad, yn dechrau ailchwarae digwyddiadau yn y gorffennol a dechrau dychmygu beth allen nhw fod wedi'i wneud yn wahanol i achub priodas. Peidiwch â chwarae’r gêm ‘beth os’, oherwydd bydd hynny fel arfer yn arwain at eich beio eich hun. Mae teimlo'n euog yn tueddu i achosi anghydbwysedd straen a diet. Ewch am gwnsela grŵp i'ch helpu chi i fynd yn ôl ar y trywydd iawn i fywyd hapusach a churo diet ysgariad.