Beth Yw'r Seicoleg y Tu Hwnt i Wahaniaeth Oedran wrth Ddyddio

Seicoleg y tu ôl i wahaniaeth oedran wrth ddyddio

Yn yr Erthygl honWrth ddyddio, mae gwahaniaeth oedran bron bob amser, bach, mwy neu fawr. Nid yw'r bwlch oedran wrth ddyddio yn aberration.Yn draddodiadol, mae dynion yn hŷn na menywod, ac fel arfer, mae'r gwahaniaeth yn amrywio rhwng un a chwech a saith (hyd at ddeg) o flynyddoedd.

Felly, beth yw'r gwahaniaeth oedran ar gyfer dyddio, hyd yn oed os dywedwn ni, dim ond rhif yw oedran ac mae'r tanc cariad yn llawn? Er bod y tabŵ oed yn llai llym nawr, cyfeirir at 10-20 oed iau neu hŷn fel “derbyniol” gan normau ein cymdeithas.Serch hynny, gan nad yw cariad mor unffurf â thraddodiad, mae yna lawer o eithriadau i'r rheol ddigamsyniol hon yn enwedig yn y cyfnod modern pan mae'n hawdd torri'r holl dabŵ a rhagfarn.

Ond, beth sydd gan seicoleg i'w ddweud am wahaniaeth oedran wrth ddyddio? A oes angen i ddau berson mewn cariad ffactorio gwahaniaeth oedran wrth ddyddio?

Seicoleg o ddyddio dyn neu fenyw hŷn

Gall archwilio gwahanol agweddau ar seicoleg perthnasoedd bwlch oedran eich helpu chi i benderfynu ar y llwyddiant perthynol, goresgyn y straen a'r stigma sy'n gysylltiedig â gwahaniaethau oedran wrth ddyddio neu wahaniaethau oedran mewn priodas.Mae'r erthygl yn ymchwilio yn ddwfn i'r seicoleg y tu ôl i wahaniaeth oedran wrth ddyddio ac yn cynnig cyngor perthynas bwlch oedran perthnasol.

Dynion ychydig yn hŷn, menywod ychydig yn iau

Seicoleg perthynas y fenyw iau sydd ychydig yn hŷn yw'r symlaf i'w deall, gan mai hwn yw'r patrwm mwyaf cyffredin ymhlith cyplau heterorywiol.

Y cyfuniad gwahaniaeth oedran hwn, fel y soniasom eisoes, yw'r un mwyaf cyffredin.

Credwyd y gallai'r rheswm fod yn normau cymdeithasol America sydd wedi lledaenu ar draws diwylliannau.

Serch hynny, mae ymchwil mwy newydd yn dangos mai dyma'r dewis amlycaf ar draws diwylliannau.

Mae hyn yn golygu, yn ôl pob tebyg, bod y cyfuniad o ddynion ychydig yn hŷn a menywod iau wedi'i gyflyru'n esblygiadol.

I astudio mae'n ymddangos bod hynny a edrychodd ar ddewisiadau dyddio ymysg pobl ifanc yn cadarnhau hyn.

Roedd yn well gan ferched yn eu harddegau ddynion a oedd eu hoedran neu ychydig flynyddoedd yn hŷn nag yr oeddent.

Ar y llaw arall, roedd yn ymddangos bod gan ddynion ifanc ystod ychydig yn ehangach o flas ymysg menywod, ond roedd y prif grŵp targed yn parhau i fod yn ferched ychydig yn iau.

Yn ôl pob tebyg, fel y byddwn yn trafod mwy yn yr adran ganlynol, y prif reswm y tu ôl i'r gwahaniaeth oedran hwn o ran dewis dyddio yw biolegol.

Yn benodol, ymddengys bod dynion yn cael eu denu nid at ieuenctid fel y cyfryw, ond at y peth sy'n gysylltiedig ag ieuenctid - ffrwythlondeb.

Yn yr un modd, mae menywod yn cael eu denu yn fwy at ddynion sydd ychydig yn hŷn atynt oherwydd eu haeddfedrwydd seicolegol a chymdeithasegol sy'n eu gwneud yn ffit da i dad eu plant.

Dynion sylweddol hŷn yn dyddio menywod iau

Dim ond yn yr ail gyfuniad hwn y pwysleisir yr un rhesymau a oedd yn berthnasol i'r cyfuniad blaenorol o ddynion a menywod yn dyddio.

Yr ysfa mae dyn hŷn i ferched iau yn ei brofiad a'r ffaith ei fod eisoes wedi cyflawni ei nodau yn broffesiynol, yn ariannol, ac fel person.

Ar y llaw arall, mae dynion hŷn yn cael eu denu at fenyw iau yn gorfforol.

Mae rhai yn mwynhau egni, diniweidrwydd ac edmygedd menywod iau tuag atynt y maent yn eu gweld yn eu llygaid.

Yng ngwledydd y Gorllewin, mae'r math hwn o atyniad cilyddol fel arfer yn gynnil.

Er bod achosion gwaethygol o “gloddwyr aur” a “gwragedd tlws”, yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r cyfuniad hwn yn parhau o fewn ffiniau rhamant.

Serch hynny, mewn rhai diwylliannau , mae pwysau gan gyfoedion ar ferched iau hyd yn hyn dynion hŷn er budd ariannol, tra bod dynion hŷn yn mwynhau'r math hwn o sefydliad wrth iddynt gael eu denu'n rhywiol at fenywod ifanc.

Merched hŷn yn dyddio dynion iau

Merched hŷn yn dyddio dynion iau

Yn yr hen ddyddiau, pan wnaeth menyw adael yr oedran magu plant, roedd ei bywyd rhamantus ar ben fwy neu lai.

Fodd bynnag, nid yw amseroedd, wrth lwc, newid, a dyddio a phriodi yn ymwneud â chael plant mwyach. Mae anghenion a rhagolygon yn newid, a gallwch weld newid cyffredinol yn yr olygfa ddyddio.

Er bod y mwyafrif o ferched yn dal i barchu'r math traddodiadol o ddyddio lle maen nhw'n dyddio pan yn ifanc, yn dewis boi, yn ei briodi, yn cael plant, mae llawer o ferched y dyddiau hyn yn mwynhau dyddio ar ôl diwedd y mislif .

Mae rhyddid ariannol menyw fodern yn cael ei sefydlu bob eiliad.

Mae mwy a mwy o fenywod ar y swyddi blaenllaw mewn cwmnïau mawr, ac mae gweddill y menywod o'r diwedd yn mwynhau cydraddoldeb o ran swyddi a thaliadau.

Gyda hyn, nid yw menywod bellach yn teimlo'r pwysau o gysylltu priodas â sicrwydd ariannol.

P'un a ydyn nhw'n penderfynu peidio â phriodi o gwbl, neu'n ysgaru yn ddiweddarach, mae llawer o ferched yn eu 40au, 50au, a'u 60au yn weithgar yn yr olygfa ddyddio.

Yn ddiddorol, mae'n ymddangos bod yn well gan lawer o fenywod hŷn ddynion iau.

Yn debyg i ddynion hŷn sy'n hoffi menywod iau, pan gânt eu rhyddhau o'r normau sy'n ymwneud â magu plant, mae cariadon ifanc deniadol yn swynol ac yn bywiogi menywod hŷn.

Ar y llaw arall, mae dynion ifanc hefyd yn mwynhau cwmni menyw hŷn am ei sefydlogrwydd, ei doethineb, ei phrofiad a'i hunanhyder.

A yw llwyddiant perthynas wedi'i osod yn y dyddiad geni?

Mae gwahaniaeth oedran wrth ddyddio yn amherthnasol os oes gan gyplau yr offer i ddelio â'r heriau sy'n dod gyda'r bwlch oedran perthynas.

Mae pob perthynas yn dod gyda'i set o heriau.

Fodd bynnag, gall unrhyw gwpl sydd â gwahaniaeth oedran wrth ddyddio ddod o hyd i atebion sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr i faterion perthynas sy'n golygu'r perthnasoedd bwlch oedran.

Trwy ymgyfarwyddo â chysyniadau ynghylch ‘denu at seicoleg dynion hŷn’, ‘dyddio seicoleg dynion hŷn’ neu ‘ddeinameg seicolegol mewn dyn hŷn-dyn iau’, gallwch gael gwell gafael ar bwnc gwahaniaeth oedran mewn perthnasoedd.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon ar wahaniaeth oedran wrth ddyddio neu berthnasoedd:

Yn y bôn, yr hyn yr oedd yr erthygl hon eisiau ei gyflawni oedd dangos nad oes y fath beth â dull torri cwci o ddyddio a chynnig cipolwg ar y seicoleg y tu ôl i ddyddio dyn hŷn neu fenyw hŷn.

Mae'n well gan rai pobl lwybrau traddodiad sydd wedi'u holrhain yn dda ac aros o fewn y strwythur cyffredin “dynion ychydig yn hŷn”.

Nid ydynt yn dod o hyd i'r brwydrau perthynas â gwahaniaeth oedran mawr i fod yn rhywbeth y byddent yn ymdopi ag ef yn dda. Neu nid ydyn nhw'n gweld eu hunain yn y cyfuniad “gwrthdroi”.


ffeithiau cyd-ddalfa bywyd

Fodd bynnag, mae cyplau o bob ffurf a maint wedi llwyddo a methu.

Nid yw'r hyn sy'n gwneud priodas yn gryf wedi'i gosod yn nyddiad geni'r priod.

Rhaid i bob cwpl ddod o hyd i'w ffordd ei hun o gyfathrebu a diwallu anghenion ei gilydd.

Mae gan bob un o'r gwahaniaeth oedran mewn cyfuniadau dyddio a drafodwyd gennym ei frwydrau penodol, ond rhennir rhai ar draws pob oedran.

Y gamp yw rhoi ymdrech yn eich perthynas a gwneud popeth sydd ei angen i wneud iddo weithio wrth ffactoreiddio yn seicoleg perthnasoedd bwlch oedran.