Perthynas yn Nutshell - Beth Sy'n Digwydd Pan Mae Cyplau Mewn Cariad

Perthynas yn Nutshell - Beth Sy

Yn yr Erthygl honCymerir yn ganiataol bod pawb yn naturiol yn ffurfio ac yn cynnal perthnasoedd neu'n cymryd rhan mewn unrhyw fath o berthnasoedd rhamantus. Nid oes unrhyw ddosbarthiadau perthynas yn yr ysgol, mae ein rhieni eu hunain yn ddi-gliw ac mae ansawdd ein rhyngweithio ag eraill yn cael ei adael i siawns.

Serch hynny, mae angen i ni i gyd ddysgu deall ein gilydd yn fwy a chyfathrebu'n well. Dyma sut y gallwn fwynhau rhannu ein bywydau gyda'r rhai yr ydym yn gofalu amdanynt a deall gwir ystyr cariad mewn perthynas.

Rydym yn gynhyrchion o'n magwraeth.Cafodd ein gwerth rhieni a chymdeithasol ei ysgythru ynom cyn i ni ddatblygu hunanymwybyddiaeth a barn ymwybodol. Felly, fe aethon nhw i gyd yn syth i mewn i ffurfio craidd ein personoliaethau ac i bennu ein dewisiadau a'n hymddygiad.

Gydag ymwybyddiaeth, gallwn wneud ein penderfyniadau ein hunain.

Felly, nid oes rhaid i ni bellach fod yn bypedau o'n magwraeth a gallwn nawr ddatblygu'r pŵer i greu ein personoliaeth, ein hymddygiad, ein bywyd y ffordd yr ydym yn dewis gwneud hynny.Cofiwch chi, nid yw rhai pobl yn gofyn y cwestiynau hyn i'w hunain ac felly mae eu hymwybyddiaeth yn gyfyngedig ac maen nhw'n parhau i ymddwyn allan o arferion, gan ddod i ben gyda'r un canlyniad a bod yn ‘O! Syndod felly amdano.

Deall beth sy'n diffinio cariad mewn perthynas?

Rydyn ni'n penderfynu meithrin perthynas â pherson oherwydd ein bod ni'n eu hoffi. Rydyn ni'n hoffi pobl sydd fel ni. Felly rydyn ni'n dod at ein gilydd ac yn symud ymlaen trwy'r berthynas gan ddisgwyl y byddan nhw'n troi allan i fod yn union fel ni ym mhob ffordd.

Cyn i chi ei wybod, mae'r amser wedi mynd heibio, mae ymlyniad wedi datblygu, mae addewidion wedi'u gwneud ac mewn rhai achosion, mae bodau dynol bach eraill wedi'u geni. Aeth anghytundeb achlysurol heb i neb sylwi ac anghofiwyd dadl ar ôl eiliad o agosatrwydd ac angerdd.Y gwir lun

Ond, nid yw perthynas ramantus bob amser yn wely o rosod. Ydych chi'n deall beth mae perthynas ramantus yn ei olygu? Mae gan berthnasoedd ychydig bach o gariad a chasineb, cytundeb ac anghytundeb, angerdd a drwgdeimlad wedi'u cymysgu mewn cymysgedd perffaith.

Os gall eich perthynas ramantus oroesi'r amseroedd anodd, yna mae'n amlwg bod y ddau ohonoch fel cwpl wedi dadorchuddio gwir ystyr cariad.Felly, ymhell cyn i chi sylweddoli (neu weithiau ar ôl hir), mae'r agosatrwydd yn ymsuddo, tân rhamant rhamant yn eich perthynas a oedd unwaith yn rhamantus, a'r cyfan sydd gennych ar ôl yw dau berson sydd bellach yn cydnabod mwy a mwy o wahaniaethau bach sy'n ymddangos yma ac yna.

Ychydig o annifyrrwch sy'n troi'n achwyniadau a gyda digon o amser nid yw'r drwgdeimlad hyd yn oed ymhell ar ôl. Ychwanegwch at y disgwyliad gan eich partner i gyflawni'r addewidion a wnaethoch chi'ch dau i'ch gilydd yn ogystal â phwysau tasgau bob dydd, dim ond ychwanegu at y rhestr.

Mae'r bai yn gorwedd ynom ni ac nid yn ein perthynas ramantus.

Mae gennym ddisgwyliad cynhenid ​​y bydd ymddygiad ein partner yn aros yr un fath am byth.

Cofio'r hen ddyddiau da

Cofio


addunedau priodas doniol

Cofiwch, faint o feddwl ac ymdrech ychwanegol rydych chi wedi'i roi ar gyfer yr holl ddyddiadau yn eich bywyd, yn enwedig yr un cyntaf un hwnnw?

Gydag amser, bydd cymaint â hynny o blastro yn dod i ffwrdd gan y byddwch chi'n dychwelyd yn araf yn ôl i'ch gwir seliau. Yn y berthynas ramantus, gelwir y cyfnod hwn yn cwympo mewn cariad, yn arnofio yn y cymylau, cyfnod y mis mêl, ac ati.

Ar ôl ichi newid yn ôl i chi'ch hun eto, yn sydyn ni fydd disgwyliadau eich partner yn cwrdd, bydd dadleuon yn dilyn, a bydd drwgdeimlad yn cymryd lle cariad - Dywedwch helo i siom!

Gonestrwydd yw'r polisi gorau bob amser

Felly, bydd aros eich hun mewn unrhyw sefyllfa yn denu pobl a fydd yn eich hoffi chi am bwy ydych chi ac nid i bwy rydych chi'n ceisio bod. Felly, bob amser ‘Croeso Gonestrwydd’ yn eich perthynas ramantus.

Hefyd, os ydych yn gwneud yr ymdrech ychwanegol hon, mae’n nodi nad ydych yn hapus gyda’r ffordd yr ydych yn eich perthynas ramantus, neu efallai y byddwch yn teimlo ‘nid ydym yn ddigon’ i’n gilydd. Ac, i guddio’r “anffurfiad” hwn, byddwch yn ceisio rhoi gweithred ar waith. Ond, pan fyddwch wedi cynhyrfu, bydd y camddealltwriaeth yn codi. Yn fwriadol ai peidio, byddwch chi'n twyllo'r person arall yn y pen draw.

Felly beth ydych chi'n ei ddisgwyl o'ch perthynas ramantus â'ch partner? Yn amlwg, cariad a chytgord am byth bythoedd.

Nawr rydych chi'n lluosi'r perfformiad hwn â dau ac mae'n gadael ychydig iawn o le i synnu nad yw'r berthynas yn mynd i weithio allan yn union fel rydych chi wedi'i gynllunio.

Yma gallwn weld sut mae ymddiriedaeth a gonestrwydd yn cael eu peryglu cyn i chi hyd yn oed gwrdd â pherson arall. Yn y berthynas hirdymor, mae ymddygiad o'r fath yn amlygu fel cenfigen, twyllo a diffyg ymddiriedaeth.

Beth all bachgen neu ferch ei wneud?

1. Dewch i adnabod eich hun yn well

Os nad ydych chi'n gwybod pwy ydych chi, eich anghenion a'ch dewisiadau, sut allwch chi gyflwyno'ch hun yn iawn i un arall? Os nad ydych chi'n cael hwyl gyda chi'ch hun, a ydych chi wir yn disgwyl i rywun arall fwynhau'ch cwmni?

2. Dysgu mwynhau'ch cwmni eich hun

Treuliwch ychydig o amser ar eich pen eich hun ac archwilio'ch nodau a'ch dymuniadau.

Rydyn ni'n tueddu i aros i'r rhywun arbennig hwnnw ddod â'r gorau ynom a'n caru'n ddiamod, ond y cyfan mae'n ei olygu mewn gwirionedd yw na allwn ni drafferthu (neu ddim yn gwybod sut) i gael gwared ar ein rhigolau ein hunain ac eisiau i rywun arall wneud hynny gwnewch hynny i ni.

3. Byddwch yn onest â chi'ch hun

Adeiladwch yr ymddiriedolaeth gyda chi'ch hun, dysgwch ei fynegi a gwiriwch eich bod chi a'ch neges yn cael eu derbyn gan un arall yn y ffordd rydych chi'n bwriadu.

Gyda'r uchod, rydych chi'n agor sianel gyfathrebu i'ch hunan-fewnol a'ch dyddiad, eich partner, eich plentyn, ac ambell i basiwr pasio.

Gwneud synnwyr o gariad a pherthnasoedd rhamantus

Mewn perthynas ramantus fwy hirdymor, pan fydd yr anghytundeb yn digwydd, bydd y gonestrwydd hwn a’r gallu i fynegi eich hun yn caniatáu ichi nodi eich barn ar y sefyllfa yn gyflym a deall barn eich partner.

Felly, mwynhewch gytgord a theimlwch eich bod yn cael eich caru yn eich perthynas ramantus.