Sut I Leihau Hunan-Gadwraeth Mewn Priodas

Sut I Leihau Hunan-Gadwraeth Mewn Priodas

Ydych chi erioed wedi eistedd yn ôl ac yn dymuno bod pethau'n wahanol yn eich priodas? A ydych chi'n profi dadleuon cyson neu dynnu rhyfel sy'n gwneud eich priodas yn fwy o brofiad blinedig nag y mae angen iddi fod? Yn sicr, bydd anghytundebau mewn priodas; rydym i gyd yn ddynol ac mae gennym ein barn a'n dewisiadau ein hunain. Fodd bynnag, mae'n werth gwybod sut i anghytuno'n sifil ac mewn modd sy'n symud gweithredu a deialog ymlaen mewn priodas.Efallai eich bod yn pendroni sut y gallwch chi newid y llanw neu gychwyn newid yn eich perthynas. Wel, un lle hanfodol i ddechrau yw trwy archwilio'ch gyriant hunan-gadwraeth. Ystyriwch y cwestiynau canlynol yn onest: 1) Ydw i'n agored i ffyrdd amgen o wneud pethau yn fy mhriodas? 2) Ydw i'n hawdd cynhyrfu neu drafferthu pan nad ydw i'n cael fy ffordd? 3) Ydw i'n teimlo dan fygythiad pan fyddaf yn teimlo nad wyf yn rheoli yn fy mherthynas neu fy nghartref? 4) Oes rhaid i mi gyfleu fy mhwynt neu ennill waeth beth yw'r gost? Os gwnaethoch chi ateb ydw i'r cwestiynau hynny, yna efallai y bydd gennych chi ymgyrch hunan-gadwraeth uchel. Er y gallai hunan-gadwraeth fod yn ddefnyddiol, dywedwch os ydych chi'n noeth ac yn ofni gadael yng nghanol yr Amazon, gall fod yn wrthgynhyrchiol a gallai amharu ar eich priodas!Beth yw hunan-gadwraeth?

Mae geiriadur Merriam-Webster yn disgrifio hunan-gadwraeth fel “cadw'ch hun rhag dinistr neu niwed” a “thuedd naturiol neu reddfol i weithredu er mwyn gwarchod bodolaeth eich hun.” Nawr os ydych chi'n sownd mewn priodas ymosodol neu gyda phartner sy'n ystrywgar neu'n orfodol, yna cadwch ar fy ffrind. Fodd bynnag, os ydych chi'n credu bod eich partner yn gyffredinol hoffus a'ch bod chi eisiau gwella'ch priodas, yna mae'n rhaid lleihau'r ymgyrch gynhenid ​​i warchod eich bodolaeth eich hun. Mewn priodas DAU ddod yn UN. Mae'n swnio'n eithafol? Efallai y bydd, ond wrth baru gyda'r partner iawn nid oes unrhyw beth eithafol, na dinistriol, yn ei gylch. Mae priodas mewn gwirionedd yn dod yn haws pan fydd y ddau bartner yn byw allan yr athroniaeth “dau hon yn dod yn un”. Nid ydych yn bodoli bellach fel endid unigol ar ôl i chi gymryd eich adduned. Os oes unrhyw niwed neu berygl yno, mae'n gorwedd o fewn ofn bregusrwydd a newid (ond mae hwnnw'n bwnc ar wahân sy'n deilwng o'i bost blog ei hun!). Pan ddewch yn un gyda'ch priod, byddwch yn ymdrechu i ddeall yr hyn sydd ei angen arnoch chi A'ch partner fel uned. Yna byddwch chi'n symud ymlaen i gyflawni hynny ar y cyd. Yn lle cadw eich cysuron, eich dewisiadau, eich steil, a’ch barn, mewn rhai byth yn dod i ben â ‘gêm pob dyn iddo’i hun’, rydych yn ildio i’r hyn sy’n gweithio orau i’r briodas. Rwy'n deall y gallai bregusrwydd a ildio rheolaeth fod yn frawychus. Efallai na fyddwch hyd yn oed yn gwybod sut i ymddwyn yn wahanol nag yr ydych wedi bod yn ymddwyn yn hyn o beth.


sut i wybod a yw dyn yn eich hoffi chi

Dyma ychydig o gamau i drosglwyddo o HUNAN-gadwraeth i gadwraeth yr UD. Rwy'n diffinio cadwraeth yr Unol Daleithiau fel greddf ddatblygedig i warchod eich priodas rhag dinistr neu niwed, gan gynnwys y niwed rydych chi'n ei achosi pan fyddwch chi'n gweithredu fel rheolydd rheoli hunan-amsugnedig (ie, dywedais hynny). Dyma ni'n mynd & hellip;Cam 1: Archwiliwch eich ofnau yn ofalus

Ystyriwch yr hyn yr ydych yn ofni a fydd yn digwydd os byddwch yn dod yn hyblyg ac yn agored i newid yn eich priodas.

Cam 2: Penderfynwch a ydych chi'n ymddiried yn eich partner

Penderfynwch a ydych chi'n ymddiried yn eich partner fel rhywun sy'n onest, yn ceisio'r budd gorau i'r briodas, ac yn fedrus neu'n gallu cyflwyno barn a syniadau defnyddiol. Os na, mae gennych chi waith go iawn i'w wneud yn archwilio pam na allwch (neu beidio) ymddiried yn eich partner yn y ffyrdd hynny.

Cam 3: Cyfleu'ch ofnau a'ch pryderon

Gwnewch hynny mewn ffordd sy'n helpu'ch partner i ddeall sut i helpu i dderbyn eich pryderon a datrys y materion.
effeithiau seicolegol priodas ddi-ryw

Cam 4: Nodi'r gwerthoedd allweddol yn eich priodas

Eisteddwch i lawr gyda'ch partner ac amlinellwch y gwerthoedd allweddol rydych chi am eu cynnal yn eich priodas. Yna amlinellwch delerau ymgysylltu allweddol fel y gallwch drafod gwahanol safbwyntiau gyda pharch, cariad a dinesigrwydd pan ddaw'r amser. Pam dechrau'r Ail Ryfel Byd yn eich cartref os nad oes raid i chi wneud hynny.

Dywedodd Gandhi mai hwn yw'r newid yr ydych am ei weld yn y byd; Rwy'n dweud mai dyna'r newid rydych chi am ei weld yn eich priodas. Rwy'n eich gwahodd i ddefnyddio'r hyn sydd o gymorth i chi adlewyrchu a dechrau newid y llanw yn eich priodas. Tan y tro nesaf, byddwch yn ystyriol, carwch yn gryf, a byw'n dda!