Pwy sy'n Twyllo Mwy mewn Perthynas - Dynion neu Fenywod?

Pwy Sy

Yn yr Erthygl honPan fyddwch chi'n darllen neu'n clywed y gair “cheater”, byddai'r mwyafrif ohonom yn dychmygu dyn gyda dynes arall, iawn?Rydyn ni'n dirmygu twyllwyr nid yn unig oherwydd y brifo a'r boen maen nhw'n eu rhoi i'w partneriaid ond hefyd oherwydd ei bod hi'n bechod twyllo. Pam nad ydyn nhw'n gadael y berthynas os nad ydyn nhw'n hapus mwyach?

Siawns nad ydych chi wedi clywed am yr ymadrodd bod dynion i gyd yn dwyllwyr neu eu bod, yn ôl eu natur, yn sicr o gael eu temtio - wel, roedd hynny o'r blaen. Fe fyddwch chi'n synnu o wybod bod menywod heddiw, yr un mor alluog i dwyllo ag y mae dynion yn ei wneud ac mae hyn yn achosi inni feddwl, sy'n twyllo mwy, dynion neu fenywod?Twyllo - sut mae'n benderfynol?

Ydych chi'n twyllwr?

Efallai eich bod wedi gofyn y cwestiwn hwn i chi'ch hun mewn rhai sefyllfaoedd rydych chi wedi bod drwyddynt ac rydyn ni i gyd yn gwybod pam.

Mae twyllo yn bechod marwol.Mae naill ai'n ofni cyflawni'r camgymeriad neu rydyn ni eisoes wedi'i wneud ac rydyn ni eisiau rhyw fath o esgus.

Pwy sy'n twyllo mwy, dynion neu fenywod? Sut ydych chi'n gwybod a ydych chi eisoes yn twyllo? Nid yw cael perthynas yn dechrau ac yn gorffen gyda chael rhyw gyda rhywun heblaw eich priod. Mewn gwirionedd, dim ond y fflyrtio “diniwed” fel y'i gelwir eisoes y gellir ei ystyried yn ffiniol wrth dwyllo.

Gadewch i ni wirio'r gwahanol fathau o dwyllo a gadewch i ni weld pwy sy'n euog!

1. Twyllo corfforol

Dyma'r diffiniad mwyaf cyffredin o dwyllo. Dyma pryd y dewch chi ymwneud yn rhywiol â pherson arall heblaw eich partner.

Mae dynion a menywod yn gallu ymrwymo eu hunain i'r weithred hon ond yn amlaf, y menywod sy'n buddsoddi llawer mwy na'u dymuniad cnawdol yn unig. Ar eu cyfer, mae twyllo corfforol hefyd yn cyd-fynd â thwyllo emosiynol.

2. Twyllo emosiynol

O ran twyllo emosiynol, sy'n twyllo mwy, dynion neu fenywod ?

Mae menywod, sy'n twyllo, fel arfer yn buddsoddi mwy na'u dymuniad cnawdol yn unig. Yn amlaf na pheidio, mae gan y menywod hyn ymlyniad emosiynol â'u cariadon. Mae dynion hefyd yn agored i dwyllo emosiynol ac nid oes raid i chi hyd yn oed gael rhyw i gael eich galw'n dwyllwr.

Mae buddsoddi teimladau rhamantus i rywun heblaw eich priod neu'ch partner, caru rhywun arall hyd yn oed pan fyddwch chi'n gwybod y byddwch chi'n brifo'ch partner eisoes yn fath o dwyllo.

3. Twyllo Ar-lein

I rai, ni fydd hyn yn cael ei ystyried yn dwyllo ond nid yw buddsoddi sylw, eich emosiynau a'ch amser i sgwrsio a fflyrtio â rhywun, gwylio porn, ymuno â gwefannau dyddio “am hwyl” yn esgusodion dilys.

Mae hwn yn dal i fod yn fath o dwyllo, ni waeth pa bwrpas sydd gennych wrth gyflawni'r gweithredoedd hyn.

Deall y duedd - yr ystadegau ‘twyllo’

Deall y duedd - yr ystadegau ‘twyllo’

Credwch neu beidio, mae'r niferoedd wedi newid - yn sylweddol! Yn ystadegol, pwy sy'n twyllo mwy, dynion neu fenywod ?

Gadewch i ni gloddio'n ddyfnach. Yn seiliedig ar y data diweddaraf o'r Arolwg Cymdeithasol Cyffredinol yn yr Unol Daleithiau. , sy'n twyllo mwy, mae ystadegau dynion neu fenywod wedi dangos ei fod tua 20% o ddynion a bron i 13% o fenywod wedi cyfaddef bod ganddynt faterion allgyrsiol.

Er, fel ymwadiad, dylem ddeall bod yr ystadegau hyn yn dibynnu ar y bobl a oedd yn barod i gymryd rhan.

Y rhan fwyaf o'r amser, yn enwedig gyda menywod, ni fyddent yn gyffyrddus yn cyfaddef eu bod yn twyllo. Y pwynt yma yw bod dynion a menywod heddiw yn gallu twyllo ond a ydych chi erioed wedi pendroni sut mae menywod bellach yn dod yn fwy ymosodol ynghylch materion allgyrsiol heddiw yn wahanol i'r blaen lle mae meddwl am fflyrtio â dynion eraill eisoes yn bechod.

Rhesymau pam mae'r niferoedd wedi newid

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed sut mae pwy sy'n twyllo mwy o ddynion neu fenywod yn astudio canlyniadau yn troi allan bron yn gyfartal ymhlith dynion a menywod. Mae hefyd yn sioc fawr i rai bod menywod bellach yn agored i siarad am gael materion pan o'r blaen, gall hyn achosi stigma a chasineb difrifol gan bawb.

Un ffactor gwych sy'n cael ei ystyried yma yw ein cenhedlaeth bresennol.

Mae'n ffaith bod ein cenhedlaeth heddiw yn llawer mwy beiddgar a mwy grymus. Maent yn gwybod beth maen nhw ei eisiau ac ni fyddant yn caniatáu i ryw, hil ac oedran benderfynu beth y gallant neu na allant ei wneud. Dyna pam, os ydyn nhw mewn perthynas, maen nhw'n sicr o fod yn llawer mwy gwarchodedig a byddan nhw hyd yn oed yn ymladd dros eu hawl na all beth bynnag y gall dyn ei wneud - gallant wneud yn well.


mathau o berthnasoedd rhwng cyplau

Pwy sy'n twyllo mwy, dynion neu fenywod? Mae amser wedi newid a hyd yn oed sut rydyn ni'n meddwl sydd wedi newid yn sylweddol. Os o'r blaen, gall fflyrtio syml eisoes wneud ichi deimlo'n euog, heddiw mae'r teimladau a ddisgrifir yn wefreiddiol ac yn gaeth.

Mae fel ein bod ni'n ymwybodol ei fod yn anghywir ond mae'r ysfa i'w wneud yn dod yn fwy fel y mae wedi'i wahardd.

Pwy sy'n Twyllo Mwy, Dynion neu Fenywod?

Nid yw gwybod pwy sy'n fwy abl i dwyllo yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo. Mewn gwirionedd, mae'n ddychrynllyd oherwydd nid ydym bellach yn gweld gwerth a sancteiddrwydd priodas. Nid ydym bellach yn gweld pa mor gysegredig yw'r undeb rhwng dau berson mewn cariad, yr hyn a welwn yw'r wefr a'r teimlad caeth o gael perthynas.

Felly, pwy sy'n twyllo mwy, dynion neu fenywod? Neu a ydyn ni'n dau yn euog o'r pechod hwn a fydd nid yn unig yn difetha ein priodas ond hefyd ein teulu? I astudio wedi dangos bod ymddygiadau anffyddlondeb rhwng dynion a menywod yn debyg. Mae dynion yn ymwneud yn amlach ag ymddygiadau rhywiol a menywod yn fwy mewn ymddygiadau emosiynol. Roedd canlyniadau eraill yr astudiaeth fel a ganlyn:

  • Mae dynion a menywod yn ceisio hoffter, dealltwriaeth a sylw yn y berthynas allgyrsiol
  • Maent yn fwy tebygol o dwyllo os ydynt yn teimlo'n ansicr
  • Maen nhw'n twyllo oherwydd nad ydyn nhw'n cael lefelau boddhaol o sylw ac agosatrwydd gan eu partner
  • Mae menywod yn fwy tebygol o geisio rhywbeth i lenwi eu gwagle emosiynol neu deimlo'n fwy dymunol trwy gael perthynas ond boddhad rhywiol gall hefyd fod yn ffactor
  • Maent yn fwy tebygol o weld perthynas fel ffordd i ddod â'u priodas i ben os ydynt yn teimlo'n gaeth.
  • Mewn cyplau heterorywiol, mae menywod hefyd yn fwy tebygol o gychwyn ysgariad a bod yn hapus ar ôl hynny

Nid yw ailadeiladu perthynas ar ôl cael ei thorri gan berthynas byth yn hawdd.

Ymddiried yn hawdd, unwaith y bydd wedi torri, nid yw'n hawdd ei osod. Yr hyn sy'n waeth yw y bydd yna lawer o bobl a fydd yn dioddef oherwydd y camgymeriad hwn. Ydy, mae twyllo yn gamgymeriad waeth beth yw eich rhesymau. Felly, cyn cael eich hun yn y sefyllfa hon - meddyliwch.

Lle rydych chi wedi cael eich twyllo ai peidio neu os mai chi yw'r un a dwyllodd. Mae'n bwysig gwybod bod yna rai o hyd ail gyfle ond gadewch inni sicrhau nad ydym yn gwastraffu'r cyfleoedd hynny.

Pwy sy'n twyllo mwy, dynion neu fenywod? Pwy sy'n haeddu ail gyfle? Pwy sydd ar fai? Peidiwch ag aros am yr amser y mae'n rhaid i chi ofyn hyn i chi'ch hun a pheidiwch ag aros i gael eich cywilyddio dim ond oherwydd ichi fynd yn wan ar ryw adeg.

Mae dynion a menywod yn gallu cael perthynas ac nid dyna'r hyn sydd angen ei gyfrif, ond yr hunanreolaeth a'r ddisgyblaeth sydd gennych chi fel person fydd o bwys.