Sut i Osgoi Cam-drin Plant?

Sut i Osgoi Cam-drin Plant

Yn yr Erthygl honMae cam-drin plant yn cynnwys cam-drin corfforol, cam-drin rhywiol, cam-drin emosiynol ac esgeulustod. Mae osgoi pob math o gam-drin plant yn dechrau trwy addysgu rhieni ar achosion cam-drin plant a dysgu plant beth yw cam-drin.Er mwyn addysgu rhieni am achosion cam-drin plant, dylai cymunedau gynnig dosbarthiadau rhianta a chefnogaeth i rieni er mwyn eu helpu i osgoi cymryd rhan mewn ymddygiad sy'n gyfystyr â cham-drin plant. Yn yr un modd, dylai ysgolion a chanolfannau gofal dydd ddysgu plant i fod yn ymwybodol o ymddygiad amhriodol gan oedolion ac i gydnabod dangosyddion cam-drin.

Dosbarthiadau magu plant

Nid yw llawer o bobl yn gwybod sut i fagu plentyn yn iawn oherwydd nad oeddent hwy eu hunain wedi'u codi'n iawn. Felly, mae eu sgiliau magu plant yn brin, a all yn ei dro arwain at ymddwyn mewn ffordd fel gweiddi a sgrechian ar blentyn neu eu taro.Gall canolfannau cymunedol gynnig dosbarthiadau magu plant lle gall rhieni ddysgu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i fod yn rhieni llwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys dysgu osgoi ymddygiad gwael, rheoli eu straen a'u rhwystredigaeth mewn ffordd fwy adeiladol, sut rydych chi'n creu strwythur ar yr aelwyd, a sut i ddefnyddio atgyfnerthu cadarnhaol yn lle cosb gorfforol.


beth sy'n gwneud i briodas weithio

Pwyslais ar ddisgwyliadau

Mae cam-drin plant yn aml yn digwydd gyda phlant bach sy'n rhy ifanc i ddeall beth yn union a ddisgwylir ganddynt. Mae rhieni yn aml yn gorchymyn i'w plant eistedd yn eu hunfan, bod yn dawel, stopio crio, neu roi'r gorau i wneud llanast. Fodd bynnag, yn aml nid yw plant ifanc iawn yn gallu dilyn gorchmynion o'r fath yn ddatblygiadol.

Gall dysgu rhieni beth i'w ddisgwyl yn rhesymol yn ystod cam datblygu eu plentyn eu helpu i osgoi mynd yn rhwystredig ac yn ddig pan nad yw eu plant ifanc yn ymddwyn yn y ffordd y maent am iddynt ymddwyn. Yn yr un modd, bydd dysgu rhieni am yr hyn y dylent ei ddisgwyl gan blant ag anableddau meddyliol neu gorfforol hefyd yn eu helpu i osgoi rhoi straen allan ac arddangos ymddygiad ymosodol.Disgyblaeth vs Cam-drin

Nid yw llawer o rieni yn gwybod y gwahaniaeth rhwng disgyblaeth a cham-drin. Dylid dysgu rhieni beth yw cam-drin plentyn a beth sy'n cael ei ystyried yn ddisgyblaeth briodol i blentyn.

Pwrpas disgyblu plentyn yw cywiro ei ymddygiad. Daw disgyblaeth yn broblem pan mae'n ymwneud mwy â pheri cosb a rhoi ofn a chyflwyniad ym meddwl plentyn. Gorwedd y gwahaniaeth yn nifrifoldeb, amlder ac anrhagweladwy gweithredoedd y rhiant.

Dylid cyfarwyddo rhieni i beidio byth â tharo plentyn mewn dicter ac ni ddylai disgyblaeth fyth achosi unrhyw anaf i blentyn. Camdriniaeth yw unrhyw gyswllt corfforol sy'n arwain at gleisiau, chwyddo, gwaedu neu'r angen am sylw meddygol.

Gall rhai rhieni hefyd fynd yn rhy bell gyda chosb nad yw'n gorfforol. Gall hyn arwain at niwed emosiynol neu seicolegol sydd hefyd yn cael ei gam-drin. Mae hyn yn digwydd yn aml pan fydd rhieni'n disgyblu eu plant gyda “seibiant” neu golli breintiau ond yn mynd ag ef yn rhy bell. Mae cloi plentyn mewn ystafell dywyll neu le cyfyng am gyfnod estynedig, yn ogystal â, eu clymu neu eu hamddifadu o fwyd nes eu bod yn llwgu i gyd yn enghreifftiau o gam-drin plant.


prif resymau dynion ysgariad

Cefnogaeth i rieni

Dylid gwneud rhieni'n ymwybodol o raglenni cymorth defnyddiol yn eu hardal. Mae hyn yn arbennig o wir i rieni nad oes ganddynt deulu estynedig i helpu gyda gwarchod plant, cyngor magu plant, ac agweddau eraill ar fagu plant. Gall dosbarthiadau rhianta lleol, rhaglenni latchkey, a grwpiau cymorth gynnig cymorth mawr ei angen i rieni sydd mewn perygl o fynd yn ymosodol.

Os ydych chi'n gwybod am rieni neu deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd neu'n mynd trwy lawer o straen, gallwch chi gynnig eich cefnogaeth. Mae sefyllfaoedd llawn straen yn aml yn arwain at gam-drin plant. Trwy gynnig eich help, gallwch chi helpu i leihau'r straen a chael effaith gadarnhaol cyn i unrhyw gamdriniaeth ddigwydd. Cynigiwch warchod plant, neu helpwch gyda thasgau fel siopa a choginio.

Lleihau straen

Dylid dysgu rhieni sut i leihau straen. Gall hyn eu helpu i osgoi cael eu gorlethu, yn rhwystredig ac yn ddig, a gall hyn oll arwain at gam-drin plant. Mae rhai gweithgareddau rhyddhau straen cyffredin yn cynnwys, ymarferion anadlu dwfn, mynd am dro, gwrando ar gerddoriaeth ymlaciol, cymryd bath, ioga, ac ymarfer corff ysgafn.

Lleihau straen

Addysgu plant i fod yn ymwybodol o ymddygiad amhriodol

Er mwyn helpu i osgoi cam-drin plant, dylid dysgu'r gwahaniaeth rhwng ymddygiad priodol ac amhriodol i blant pan fyddant yn ifanc. Gadewch iddyn nhw wybod bod yna lefydd ar eu cyrff na chaniateir i neb eu cyffwrdd.

Dylid dysgu plant hefyd bod ganddyn nhw hawl i ddweud na ac i wrthod cyffyrddiad unrhyw un os yw'n eu gwneud yn anghyfforddus. Mae hyn yn cynnwys plant eraill.

Ar ben hynny, dylid dysgu plant sut i gadw'n ddiogel o oedran ifanc. Mae hyn yn cynnwys bod yn ddiogel wrth chwarae yn yr awyr agored a sut i osgoi bwlis a dieithriaid a allai fod yn fygythiad iddynt.

Rhoi gwybod am ymddygiad amhriodol

Dysgwch eich plentyn sut i ymddiried yn ei farn ei hun ac adrodd i oedolyn neu blentyn arall sydd wedi ymddwyn yn amhriodol gyda nhw. Helpwch nhw i ddeall na fyddant yn mynd i drafferthion os dywedant fod rhywun wedi eu brifo neu wedi ymddwyn yn amhriodol gyda nhw.

Mae plant yn aml yn ymatal rhag riportio am gamdriniaeth oherwydd eu bod yn ofni neu'n teimlo'n euog rywsut am gael eu cam-drin. Esboniwch iddyn nhw nad eu bai nhw yw cam-drin byth ac ni ddylen nhw fyth ofni riportio'r cam-drin hwn i chi na ffigurau awdurdodau eraill.


sut i wneud i berthynas weithio

Yn ofalus pwy rydych chi'n ei ganiatáu o amgylch eich plant

Adnabod y bobl rydych chi'n eu gosod o amgylch eich plant. Mae molesters plant yn ceisio dod yn agos at blant trwy gyflogaeth, gwaith gwirfoddol, sefydliadau cymunedol, a hyd yn oed eglwys. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y bobl rydych chi'n caniatáu iddyn nhw ryngweithio â'ch plant yn ofalus.

Peidiwch byth â gadael i oedolion nad ydych chi'n eu hadnabod fod mewn lleoedd preifat gyda'ch plant oni bai bod oedolion eraill neu blant lluosog yn bresennol. Dylai gweithgareddau fel cysgu, ymolchi a dillad gael eu gwneud yn breifat ac nid ar eu pennau eu hunain gydag oedolyn anhysbys.