Eich Blwyddyn Gyntaf o Briodas - Beth i'w Ddisgwyl

Syniadau ar gyfer y flwyddyn gyntaf briod, a fydd yn helpu Pan fydd dau berson yn penderfynu treulio eu bywyd gyda'i gilydd, mae'n ymwneud yn bennaf â chael y briodas berffaith gyda'r ffrog harddaf, y lleoliad perffaith, cerddoriaeth wych a bwyd. Mae pobl yn tueddu i anwybyddu'r hyn a ddaw nesaf sef y flwyddyn gyntaf briod. Daw perthynas swyddogol a phriodas ei hun â nifer o heriau gwahanol, a'r un anoddaf ond harddaf ohonynt yw'r flwyddyn gyntaf briod.

Yn yr Erthygl hon

Mae'n bwysig iawn bod y gŵr a'r wraig yn penderfynu cadw at ei gilydd trwy'r amseroedd da a'r drwg. Mae angen yr ysfa honno arnynt, y cariad a'r awydd i fod gyda'i gilydd er daioni gan mai dyna fyddai'r sbardun ar gyfer priodas hapus, lwyddiannus.

Rydym wedi dod i gasgliad ar rai awgrymiadau ar gyfer y flwyddyn gyntaf briod, a fydd yn helpu'r parau newydd i wybod beth i'w ddisgwyl mewn gwirionedd a sut i ymateb i sefyllfaoedd amrywiol. Dewch i ni ddarganfod nhw!

Gwnewch le ar gyfer trefn newydd

Os nad ydych chi'n un o'r cyplau hynny a oedd yn byw gyda'i gilydd cyn priodi efallai y bydd yn cymryd ychydig wythnosau i chi ddod i arfer â phresenoldeb ac amserlenni eich gilydd. Efallai eich bod chi'n dyddio'ch hanner gwell am amser hir, ond pan fydd dau berson yn dechrau byw gyda'i gilydd, mae pethau ychydig yn wahanol.

Mae'n gwbl normal os bydd eich trefn arferol yn dipyn o lanast am beth amser oherwydd bydd pethau'n setlo i mewn yn y pen draw. Mae addasiadau i'w gwneud ynghyd â chyfaddawdau i ddarganfod ochr hollol newydd i'r person rydych chi'n briod â nhw nawr.

Cyllidebu

Mae'r flwyddyn gyntaf briod yn anodd, yn enwedig yn y cyd-destun hwn. Pan fyddwch chi'n sengl, rydych chi'n ennill i chi'ch hun fel y gallwch chi wario pryd bynnag y dymunwch ar beth bynnag rydych chi ei eisiau - ond nid mwyach. Nawr, mae'n rhaid cael sgwrs gyda'ch person arwyddocaol arall cyn prynu unrhyw docyn mawr.

Cyllid yw sylfaen y rhan fwyaf o'r dadleuon rhwng y newydd-briod. Er mwyn osgoi drama ddiangen ac anhrefn, mae'n well eistedd gyda'i gilydd a thrafod yn iawn y treuliau misol gan gynnwys taliadau car, benthyciadau, ac ati Yn ddiweddarach gallwch benderfynu beth bynnag yr hoffech ei wneud gyda'r arbedion. Naill ai gall y ddau ohonoch gymryd eich siâr ohono a chael beth bynnag yr ydych ei eisiau neu gynllunio gwyliau neu rywbeth.

Mae

Mae cyfathrebu yn bwysig

Ni allaf bwysleisio pwysigrwydd cyfathrebu yn y flwyddyn gyntaf briod. Mae angen i'r ddau ohonoch gymryd amser waeth pa mor brysur oedd eich diwrnod a siarad go iawn. Gall cyfathrebu ddatrys pob problem a gwrthdaro ac mae'n caniatáu ichi ddod yn agosach at eich partner. Mae'n bwysig nid yn unig i siarad ond hefyd i wrando. Mae angen i'r ddau ohonoch agor eich calonnau i'ch gilydd a siarad.

Yn naturiol, bydd y ddau ohonoch yn cael diwrnodau anodd boed yn fywyd proffesiynol neu bersonol ond bydd y ffaith y bydd eich partner yno i wrando yn ei wneud yn well. Ymddiried ynom pan ddywedwn hyn. Ar ben hynny, bydd sut y gallwch chi drin eich dadleuon a'ch anghytundebau ym mlwyddyn gyntaf eich priodas yn rhoi cipolwg ar sut y bydd gweddill eich blynyddoedd priod.

Byddwch chi'n cwympo mewn cariad eto

Peidiwch â synnu, mae'n wir. Byddwch chi'n cwympo mewn cariad eto yn y flwyddyn gyntaf briod ond gyda'ch person arwyddocaol arall yn unig. Gyda phob diwrnod yn mynd heibio, byddwch yn darganfod rhywbeth newydd am eich partner; byddwch yn dysgu mwy am y pethau rydych yn eu hoffi a'r cas bethau – bydd hyn i gyd yn eich atgoffa'n gyson pam y penderfynoch briodi'r person hwn sydd bellach yn ŵr neu'n wraig i chi. Bydd hyn yn sicrhau bod y ddau ohonoch yn caru eich gilydd am byth. Cofiwch hyn bob amser.

Byddwch chi Mae pob priodas yn arbennig ar ei phen ei hun

Mae gan bob cwpl ryw fath o hud, mae yna rai pethau sy'n eich gwneud chi'n wahanol i'r lleill a'r flwyddyn gyntaf briod yw pan fyddwch chi'n darganfod y pethau hyn. Ceisiwch roi eich calon a'ch enaid hyd yn oed pan fydd yr awyr yn ymddangos ychydig yn llwyd oherwydd os ydych chi wir yn hongian i mewn yno, bydd yr haul yn siŵr o ddisgleirio. Ni all unrhyw beth eich atal chi'ch dau rhag cael bywyd priodasol hapus os oes gan y ddau ohonoch yr ysfa i wneud iddo weithio. Pob lwc!

Ranna ’: