Cofleidio Afresymoldeb mewn Cyfathrebu

Cofleidio Afresymoldeb mewn Cyfathrebu

Yn yr Erthygl honMae partneriaethau personol yn seiliau ffrwythlon ar gyfer cam-gyfathrebu. Dywedir wrthym i gyfathrebu, dywedir wrthym (math o) sut y dylem fod yn cyfathrebu, a dywedir wrthym fod priodasau a phartneriaethau llwyddiannus yn cynnwys pobl sy'n cyfathrebu'n effeithiol (beth bynnag mae hynny'n ei olygu.) Felly, os yw'r achos ar gyfer cyfathrebu yn gwneud cymaint o synnwyr, pam na allwch ei wneud? Mae bodau dynol yn fodau rhesymol! Felly, pam ydych chi mor afresymol?Mae'n syml. Dim ond bodau rhannol resymol yw bodau dynol.

Pan fydd rhywbeth trawmatig yn digwydd i chi, ni waeth pa mor “fawr” y mae eich ymennydd rhesymol yn penderfynu ei fod, mae eich System Limbic yn storio'r trawma fel cof emosiynol. Nid yw eich atgofion emosiynol wedi'u prosesu'n llawn, ac ni chânt eu hanfon i ardaloedd cortical yr ymennydd. Yn lle hynny, maen nhw'n cael eu storio yn y System Limbic.Felly, beth mae hyn yn ei olygu? Mae'n golygu nad yw'r atgofion a'r teimladau heb eu prosesu hyn yn rhesymol eto. Gall yr atgofion arwyddocaol hyn eich gwneud yn ymatebol yn emosiynol ac, yn bwysicach fyth i'ch perthnasoedd, gallant beri anhawster mawr i gyfathrebu rhyngbersonol. Sut ydych chi'n gwybod pan rydych chi wedi trochi i mewn i ardal Limbig eich ymennydd? Mewn unrhyw achos lle mae gennych ymateb emosiynol cryf, rydych chi'n delio â gwybodaeth sydd wedi'i storio yn y System Limbic. Unwaith y bydd gwybodaeth yn symud i rannau cortical o'ch ymennydd, nid yw bellach yn sbarduno'n emosiynol.


sut i ddweud os yw rhywun yn mewn cariad gyda chi

Gan fod bod yn hollol resymol yn anghyraeddadwy, sut olwg sydd ar gyfathrebu da? Mae ceisio bod yn gyfathrebwr cwbl resymol, yn enwedig o ran perthnasoedd personol, yn erlid dibwrpas. Fodd bynnag, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud i gyfathrebu'n well â'ch partner a'ch anwyliaid.

1. Nid yw bod yn afresymol yn annormal

Derbyn bod adweithedd emosiynol ac afresymoldeb yn naturiol, i chi ac eraill. O ran hyn, gall deall nad ydych yn colli'ch meddwl fod yn anhygoel o bwerus. Gall teimlo fel bod eich profiad yn annaturiol neu'n patholegol arwain at deimladau o unigedd a materion hunan-barch.2. Nodi pethau sy'n eich gwneud chi'n ymatebol yn emosiynol

Deall beth yn eich bywyd sy'n gwneud ichi deimlo'n adweithiol yn emosiynol. Mae'n bwysig gwylio'ch ymatebion a dod yn gyfarwydd â'r hyn sy'n magu ymatebion emosiynol cryf. Efallai mai barnau rhieni eraill ydyw. Efallai eich bod chi'n teimlo'n ymatebol yn emosiynol pan fydd eich priod yn dweud y byddan nhw'n tynnu'r sbwriel ac yn anghofio. Cofiwch, y peth lleiaf cynhyrchiol y gallwch chi ei wneud yw barnu'ch hun am eich teimladau adweithiol. Arsylwch ar eich ymateb emosiynol heb farn, a chaniatáu iddo lifo trwoch chi fel storm fellt a tharanau dros dro.

3. Byddwch yn dosturiol ac yn ddeallus

Byddwch yn dosturiol ag eraill, wrth iddynt brofi adweithedd emosiynol. Pan fydd rhywun mewn man adweithedd emosiynol, mae bron yn amhosibl iddynt wneud dadl resymegol. Bydd y System Limbic yn tynnu sylw cyfan unigolyn at brofiad gweledol trawma, ac ychydig o sylw sydd ar ôl i wneud synnwyr rhesymol o fewn yr ardaloedd cortical. Pan welwch hyn yn digwydd, mae'n bwysig arafu a rhoi budd yr amheuaeth i'r person arall. Byddwch yn dosturiol ac yn ddeallus, fel rhywun sydd hefyd yn cael ei sbarduno gan atgofion yn y gorffennol sydd wedi'u storio yn eich System Limbig eich hun. Gall yr eiliadau hyn o ddealltwriaeth a thosturi fod yn flociau adeiladu cryf ar gyfer perthynas fwy ymddiried a chariadus.

4. Esgusodwch eich hun pan fyddwch chi'n teimlo eich bod wedi'ch sbarduno

Gosodwch ffiniau i chi'ch hun, fel y gallwch esgusodi'ch hun pan fyddwch chi'n teimlo eich bod wedi'ch sbarduno. Efallai bod eich partner yn berson diogel y gallwch gael eich sbarduno ag ef. Fodd bynnag, efallai nad yw eich cyfreithiau neu gyn-bartner eich partner mor ddiogel. Dyma pam ei bod yn bwysig deall eich sbardunau a phenderfynu sut i gael allfa i chi'ch hun pan fyddwch chi'n cael eich sbarduno mewn amgylchedd anniogel. Efallai eich bod chi'n esgusodi'ch hun i fynd i'r ystafell orffwys, fel y gallwch chi roi amser i'ch hun ganiatáu i'r adwaith lifo trwoch chi yn llawn. Hefyd, nodwch po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer bod yn ymwybodol ymwybodol o'ch profiadau gyda'ch sbardunau, y lleiaf o amser y bydd yn ei gymryd i'r eiliadau adweithiol hynny basio.


a all twyllwr newid

5. Siaradwch â'ch partner am eich ymddygiad afresymol

Siaradwch am eich sbardunau â'ch partner, a pherchenogwch fod y rhan hon ohonoch yn afresymol ac oherwydd trawma heb ei brosesu. Dim ond gair drwg yw “afresymol” os gadewch iddo fod yn un. Gall bod yn berchen ar eich profiadau afresymol, ac esbonio'r cysyniadau hyn i'ch partner, dorri trwy lawer o deimladau o gael eich camddeall neu eich drysu. Mae llawer o'n profiad yn afresymol. Er mwyn i'ch partner eich deall chi, fel person, rhaid iddo gydnabod ac anrhydeddu'r rhan ohonoch nad yw'n feddyliwr rhesymegol ac yn gyfathrebwr. Rhaid iddynt hefyd dderbyn nad ydyn nhw'n bod hollol resymol, chwaith.

6. Gofynnwch am help

Os ydych chi'n teimlo bod atgofion yn y gorffennol neu drallod emosiynol wedi effeithio'n sylweddol arnoch chi, mae'n syniad da i chi ofyn am gymorth gan ddarparwr iechyd meddwl trwyddedig . Rhai o'r ffyrdd gorau o gael gafael ar wybodaeth System Limbic yw EMDR, Neurofeedback, a Therapïau Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar. Gall therapïau siarad rheolaidd wynebu rhwystrau sylweddol wrth gyrchu atgofion ac emosiynau sydd wedi'u storio yn y System Limbic. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod therapi siarad yn ceisio cyrchu'r System Limbig trwy'r cortecs Cyn-ffrynt. Mae'r therapïau a restrir uchod, y profwyd eu bod yn tawelu System Limbig orweithgar yn effeithiol ac yn effeithlon, yn hanfodol i hyrwyddo prosesu iach o brofiadau trawmatig yn y gorffennol.

Gall anghytundeb â'ch partner wneud i chi deimlo eich bod yn cael eich camddeall. Pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi bod yn afresymol, gallwch chi deimlo'n hollol ynysig a dryslyd. Gyda geirfa a bwriadau cywir di-farn, mae partneriaeth ymroddedig yn amgylchedd rhagorol ar gyfer iachâd Limbig rhyngweithiol. Trwy rannu'r profiadau hynny sydd y tu hwnt i eiriau, gallwn ddechrau symud heibio i labeli fel “afresymol” ac “Afresymegol” i le o brofiad emosiynol di-eiriau a rennir.