Helpu'ch Teulu i Ymdopi â Phroblemau Plant

Helpu

Yn yr Erthygl honMae dynameg teulu cwpl sydd newydd briodi â llysblant yn wahanol iawn i'r diffiniad traddodiadol o newydd-anedig. Bydd llys-blant yn enwedig rhai heibio'r plentyn bach a chyn oedran ysgol uwchradd yn cael y sefyllfa'n ddryslyd iawn.Oedolion sy'n priodi partner gyda phlant , yn amlwg yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. O leiaf rydyn ni'n gobeithio eu bod nhw'n gwneud hynny. Nid yw plant, yn enwedig plant ifanc iawn, yn deall y sefyllfa yn llawn. Efallai y bydd hynny'n cymhlethu pethau.

Dyma broblemau cyffredin llysblant a sut y gallwch eu helpu i addasu iddoBrodyr a chwiorydd newydd

Mae plant sydd â brodyr a chwiorydd newydd yn anrheg.

Ond yn sydyn cael stepiblings gall ddod yn sioc iddynt. Oni bai eu bod wedi treulio llawer o amser gyda'i gilydd tra bod y cwpl yn dal i ddyddio, peidiwch â synnu os yw un neu bob un o'r llysfamau yn gwrthod ei gilydd.

Nid yw hyn yn wir bob amser, yn enwedig os oedd y plant yn treulio amser gyda'i gilydd tra bod y cwpl yn dal i ddyddio. Ond gan eich bod chi yma, mae'n debyg eich bod chi'n disgwyl neu'n profi pen arall y ffon.Yn unig plant rhieni sengl wedi arfer cael sylw llwyr eu rhiant. Nid ydyn nhw wedi arfer rhannu unrhyw beth ag unrhyw un. Popeth o fwyd, teganau, i'r rhiant ei hun, Mae'n ddealladwy y byddan nhw'n teimlo'n elyniaeth i unrhyw un sydd â hawl yn sydyn i'r hyn mae'r plentyn hwnnw'n ei ystyried yn fyd cyfan.


cyngor perthynas i ferched

Bydd yn rhaid i'r ddau riant, yn enwedig yr un biolegol, fod yn gadarn wrth ddysgu rhinweddau rhannu i'r plant. Wedi'r cyfan, mae'n wers bywyd y byddai angen iddynt ei dysgu nid oherwydd eu llys-frodyr a chwiorydd newydd, ond drostynt eu hunain, wrth iddynt fynd allan i'r byd.

Mae rhannu, goddefgarwch ac amynedd ag eraill yn rhinweddau y bydd eu hangen ar bobl hyd yn oed pan ddônt yn oedolion. Nawr yn amser da fel unrhyw un, i'w ddysgu a'i gymhwyso.

Mae'r Stepchild yn gwrthod eu llys-riant newydd

Mae hwn yn fater cymhleth, ac mae'r ffordd y mae'n delio yn dibynnu ar oedran a rheswm y plentyn. Fel twymyn, mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid caniatáu iddo redeg ei gwrs a bod yn amyneddgar wrth liniaru'r symptomau.

Mae yna ddigon o resymau sylfaenol pam y byddai plentyn yn gwrthod rhiant amlwg. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn anghynaliadwy neu'n rhy anymarferol i gael sylw uniongyrchol. Dyma rai enghreifftiau:

  • Maent am i'w rhieni biolegol ddod yn ôl at ei gilydd
  • Mae ganddyn nhw ragfarnau negyddol direswm yn erbyn y rhiant amlwg
  • Nid ydyn nhw eisiau rhannu (yn enwedig yr ystafell wely) gyda'r amlwg
  • Cenfigen
  • Maent yn hapus gyda’r status quo ac mae’r “person” hwn yn ei ddifetha

O ystyried yr enghreifftiau uchod, nid oes unrhyw bilsen hud a all ddatrys unrhyw un o'r problemau hynny y mae'r plentyn yn credu pam eu bod yn gwrthod y rhiant amlwg. Os mai dim ond safbwynt y plentyn yr ydych chi'n ei ystyried - dyna sut mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n meddwl, yna mae'r holl resymau hynny yn ddealladwy ac yn rhesymol, hyd yn oed os ydyn nhw'n ymddangos yn annheg.

O safbwynt yr oedolyn, mae'r cyfan yn golygu bod yn rhaid i'r plentyn addasu i'ch dymuniadau hunanol. Wedi'r cyfan, os yw'r plentyn yn gwrthod y rhiant amlwg ac fe aethoch ymlaen a'u priodi beth bynnag, beth arall allwn ni ei alw'n heblaw awydd hunanol.

Oherwydd mai’r oedolion a ddewisodd greu senario mor anghyson, mater i’r cwpl yw bod yn amyneddgar a goresgyn y rhagfarnau hynny dros amser. Peidiwch â gor-wneud iawn am euogrwydd. Trin y plentyn fel sut y byddech chi'n eiddo i chi'ch hun, a thros amser, bydd plant yn newid eu meddyliau. Gobeithio.

Mae'r llysblant yn gwrthod gollwng gafael ar eu rhiant biolegol

Gwrthod bwyta

Mae'n hawdd gwybod ai dyma achos problemau eich llysblant. Byddwch yn clywed “mae cupcake fy rhiant biolegol yn well na'ch un chi” lawer. Os mai hon yw'r broblem sylfaenol yr ydych yn ei chael gyda'ch llysblant, yna gall amlygu mewn sawl ffordd wahanol.

  • Gwrthod bwyta'r bwyd y gwnaethoch chi ei baratoi
  • Ddim yn gwrando ar unrhyw un o'ch cyngor neu gyfarwyddyd
  • Yn anwybyddu chi
  • Yn gyson eisiau mynd at eu rhiant biolegol arall
  • Siomedig pan fydd yn rhaid iddynt ddychwelyd adref

Peidiwch â thanamcangyfrif y bond rhwng y rhiant biolegol a'r plentyn.

Roedd achos lle cafodd plentyn ei fagu yn nhŷ rhiant, a dalodd am ei addysg, ac arhosodd y plentyn yn y tŷ nes ei fod ar fin priodi. Arhosodd y llysfab heb ei werthfawrogi trwy'r amser. Dim ond unwaith mewn lleuad las y bu’n rhaid i’r tad “go iawn” arddangos ac roedd y plentyn yn gwerthfawrogi presenoldeb y tad go iawn. Daeth y stori i ben gyda'r rhiant amlwg yn gwrthod talu am y briodas ac yn cicio pawb allan. Stori wir.

Bydd yn rhaid i chi wneud dewis

Os nad oes unrhyw elyniaeth rhwng eich partner newydd a'i bartner blaenorol a bod y plentyn yn parhau i fod yn “deyrngar” i'w riant “go iawn”, yna bydd yn rhaid i chi wneud dewis.

Ydych chi'n meddwl bod eich perthynas bresennol yn werth llyncu eich balchder a milwrio arni, neu a ydych chi'n barod i dynnu llinell yn rhywle sydd mewn perygl o ddieithrio'ch teulu newydd? Mae'r ddau ddewis yn dda, dim ond amser a ddengys a wnaethoch y dewis cywir.


tad cyfreithiol yn erbyn hawliau tad biolegol

Yn y diwedd, dim ond plant yw llysblant. Byddant yn ymddwyn fel plant, yn meddwl fel plant, ac yn ymateb fel plant. Fel oedolyn, chi sydd i weithio arno, a gweithio'n galed ar y teulu y gwnaethoch chi ddewis ei greu. Mae hynny'n cynnwys yr holl lysblant ac yn cynnwys cyn-bartner, eich cyn, a'u perthnasau.

Mae plant yn hunanol ac nid ydyn nhw'n gwybod dim yn well, does gan oedolion ddim esgus, yn anffodus, mae gan hyd yn oed oedolion ddisgwyliadau afrealistig ar gyfer teuluoedd cymysg.

Peidiwch â drysu gwrthdaro teuluol arferol â phroblemau teulu cyfunol

Mae yna cwnsela ar gael ar gyfer problemau teulu cymysg. Mae'r rhan fwyaf o broblemau teulu cymysg yn diflannu ar ôl tunnell o amynedd a llawer o gariad gan y cwpl nes bod y plant yn derbyn y teulu newydd fel eu teulu eu hunain. Sicrhewch nad ydych yn drysu gwrthdaro teuluol arferol â phroblemau teulu cyfunol. Mae cael problemau gyda phlant yn digwydd hyd yn oed mewn teuluoedd traddodiadol.

Unwaith y bydd gennych chi a'ch partner newydd blentyn eich hun, bydd yn agor can o fwydod ac yn ailgychwyn y problemau unwaith eto. Neu gall fod yn anrheg nawr bod gan eich teulu cymysg frawd neu chwaer gwaed cyffredin a dod â phawb at ei gilydd. Mae'n fater o lwc a phersonoliaeth eich llysblant. Ta waeth, mae pob teulu, yn gymysg neu fel arall yn mynd trwy ffyrdd creigiog.

Mae cael problemau llysblant yn golygu bod eich teulu wedi cychwyn ar y droed anghywir. Chi a'ch priod sydd i sicrhau bod popeth yn gwella oddi yno.