Sut i Gyflawni Setliad Ariannol Teg Yn ystod Ysgariad

Sut i Gyflawni Setliad Ariannol Teg Yn ystod Ysgariad

Yn yr Erthygl honMae mynd trwy ysgariad yn un o'r prosesau mwyaf dirdynnol y gallai unrhyw un eu profi, y siom, y gwahanu oddi wrth eich anwylyd, dicter, tristwch, cymhlethdodau'r setliad ariannol, mae cymaint o feddyliau cymysg a chamau emosiynol i'w goresgyn.Yn yr eiliadau hynny, y peth olaf yr ydych am ddelio ag ef yw niferoedd, materion ariannol, setliad eiddo a materion cyfreithiol. Ond, i symud ymlaen a dechrau bywyd sefydlog, annibynnol, newydd, mae'n hanfodol bod mor rhesymol a thrylwyr ag y gallwch, ni waeth pa mor anghyffyrddus y gall y datganiad ariannol ei gael.

Mae'r cyfreithwyr ysgariad wedi sylwi ar rai camgymeriadau cyffredin y mae priod yn eu gwneud yn ystod y setliad ariannol ysgariad.Gwyliwch hefyd:

Dyma ychydig o gyngor ar sut i osgoi camgymeriadau setliad ysgariad a chael y gorau o'r cytundeb fel y gallwch ddechrau gyda sylfaen ariannol gref.

Dechreuwch wneud cynlluniau ar eich pen eich hun

Efallai y bydd y gwahanu yn dod fel sioc neu beidio, ond y naill ffordd neu'r llall, ceisiwch eich gorau i baratoi ar ei gyfer.

Gallai fod y tro cyntaf mewn cyfnod estynedig o amser ichi wario arian ar rywbeth heb gydgrynhoi eich partner, ond torri'r rhwystr a dechrau meddwl fel unigolyn, nid chwaraewr tîm.Os na wnewch hynny, pan fydd setliad ariannol yn cychwyn, byddwch ar goll ac yn ddryslyd ac yn llai tebygol o wneud penderfyniad craff. Cofiwch, rydych chi'n ymladd am eich dyfodol eich hun.

Ceisiwch feddwl ymlaen llaw a pharatowch eich hun nid yn unig ar gyfer y setliad ariannol ei hun, ond mae hefyd yn hanfodol adeiladu cynllun ariannol ôl-ysgariad.

Byddwch yn drylwyr yn y broses baratoi

Yn gyntaf oll, mae llogi atwrnai ysgariad yn ddrud, felly mae angen i chi roi rhywfaint o arian o'r neilltu neu agor cyfrif ar wahân. Sicrhewch fod gennych yr holl arian sydd ei angen ar gyfer treuliau yn y dyfodol.

Cadwch olwg ar incwm, eiddo, dyled, perchnogaeth eiddo chi a'ch priod. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwahaniaethu eiddo ar wahân a phriodasol.


drama perthynas pellter hir

Rhowch wybod i'ch hun am yr holl brosesau cyfreithiol.

Efallai mai'r ffordd orau yw cyflogi ymgynghorydd i'ch cynghori.

Casglwch yr holl ddogfennau perthnasol, ac yn bendant gwnewch gopïau ohoni.

Cynhwyswch ffurflenni treth, datganiadau cyfrif banc, cofrestru, yswiriant, cronfeydd iechyd, ewyllysiau ac ymddiriedolaethau, gweithredoedd eiddo ac ati. Edrychwch ar y cyfarwyddyd manwl am yr holl ddogfennau a ffurflenni angenrheidiol yma.

Gwneud cyfaddawd

Gwneud cyfaddawd

Os gallwch chi a'ch priod gytuno'n hawdd ar bopeth a mynd ar wahân yn heddychlon, mae'n ffordd ddelfrydol o gael setliad.

Ond, mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o'r priod yn tueddu i ymladd am ormod o bethau nad ydyn nhw eu hangen er gwaethaf hynny. Daw'r setliad ysgariad yn gystadleuaeth neu'n gyfle i ddial.

Ond, peidiwch â gwneud yr un camgymeriad.

Ceisiwch edrych ar setliad ariannol fel eiliad hanfodol i adeiladu eich dyfodol, i beidio â phreswylio ar y gorffennol.


arwyddion o berthynas rheoli

Gorau po gyntaf y byddwch chi'n ei sylweddoli, hawsaf fydd symud ymlaen. Rhowch eich emosiynau o'r neilltu am un eiliad a cheisiwch feddwl, sut y gallwch chi wneud y fargen orau yn y sefyllfa anghyfforddus hon, fel eich bod chi'n dod allan ohoni yn economaidd sefydlog.

Byddwch yn ofalus i beidio â chymryd gormod ar eich plât. Ac yn bwysicaf oll, cyn i chi wario'ch arian ar ymladd am rywbeth, gofynnwch i'ch hun a oes gwir ei angen arnoch chi neu ai dim ond y dicter sy'n eich gyrru chi.

Llogi fi diator ar gyfer gwell setliad ariannol

Llogi cyfryngwr ar gyfer setliad ariannol gwell

Ydych chi'n gweld eich hun yn glanio mewn sefyllfa lle rydych chi'n cael eich gadael yn pendroni, “sut i gael ysgariad heb unrhyw arian”, “nid yw'r gŵr yn rhannu gwybodaeth ariannol”, neu “mae'r gŵr yn gwrthod talu setliad ysgariad, beth nawr?”

Cyfryngwr ysgariad yw eich bet orau o wybod beth i'w ddisgwyl mewn setliad ysgariad.

  • Llogi cyfryngwr yw'r ffordd orau o gael cyfaddawd dymunol.
  • Mae ceisio cyfryngu ariannol yn ddull glanio meddal i arbed miloedd o ddoleri i chi mewn brwydr gyfreithiol a chyflawni setliad ariannol gwydn.
  • Gallant hefyd helpu i nodi telerau'r cytundeb cyfaddawdu rhwng gŵr a gwraig.
  • Nid ydynt yn cynrychioli unrhyw un o fwriadau'r priod , felly mae eu safbwynt yn wrthrychol.
  • Eu nod yw dod o hyd i'r ateb gorau posibl lle mae pawb yn ennill rhywbeth.
  • Hefyd, mae llogi cyfryngwr yn lle ymladd rhyfel diddiwedd gyda'ch priod tra bod oriawr euraidd yr atwrnai yn tician yn arbed llawer o arian i chi.

Mae'r broses gyfryngu yn wahanol nag unrhyw broses gyfreithiol arall, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael eich hysbysu am ei rheolau hefyd.

Archwiliwch werthoedd asedau yn erbyn gwerth ased

Cyn i chi ymladd am y plasty rydych chi wedi byw ynddo neu gar rydych chi wedi'i rannu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r holl gostau sy'n dod gydag ef.

Dylai eich incwm misol allu talu'r gost i'w gynnal a hefyd y morgais os oes un.

Efallai eich bod ynghlwm yn emosiynol â chartref eich teulu, ond peidiwch â gadael i'r teimlad hiraethus hwnnw eich tywys, gan ddod yn y ffordd o gyrraedd setliad ariannol, neu efallai y cewch eich hun wedi torri neu mewn dyled.

Hefyd, gwirio gwerth buddsoddiadau ar sail “ôl-dreth”. Efallai y bydd rhai cytundebau yn swnio’n apelio, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â gweithiwr treth proffesiynol, cyn cytuno i, gan wahanu cyllid cyn ysgariad.

Byddwch mor rhesymol â phosib

Darn defnyddiol o gyngor ar setliadau ysgariad. Yn ystod y setliad ariannol, y pwynt allweddol i'w gofio yw nad yw'n ymwneud â'r gorffennol, mae'n ymwneud â'r bennod newydd yn eich bywyd.

Mae'r ysgariad ei hun yn ddigon o straen, nid oes angen problemau ariannol arnoch chi hefyd. Cofiwch, gwaed drwg a galar o'r neilltu, mae yna setliad sydd angen eich help chi.

Er mwyn ailadeiladu eich bywyd ariannol heb lawer o anodd mae'n hanfodol anelu at rannu cyllid mewn ysgariad yn ddoeth.

Dim ond os yw'r ddau ohonoch yn canolbwyntio ar sut i fynd trwy ysgariad yn ariannol, mewn ffordd gyfeillgar, y mae'n bosibl gwahanu cyllid cyn ysgariad tra hefyd cadw telerau derbyniol agweddau gwahanu ariannol. Dim camp hawdd, ond ddim yn amhosib chwaith.

Felly, cadw'r weledigaeth unigol o setliadau ysgariad teg yn hytrach na setliadau ysgariad nodweddiadol, lle nad yw cwpl chwerw yn gallu dod i gytundeb ar faterion pwysig sy'n ymwneud â chyllid ysgariad.


beth yw'r diffiniad o briodas yn y Beibl

Mae rhai cyplau yn dewis setliad ysgariad y tu allan i'r llys fel datrysiad anghydfod amgen er mwyn osgoi'r broses ysgariad anodd yn emosiynol ac yn gyfreithiol a'r materion cysylltiedig fel setliadau ysgariad gyda phlant.

Dyma'r cam cyntaf i adeiladu dyfodol gwell, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei wneud yn iawn, ac ni fydd yn rhaid i chi boeni amdano mwyach. Ar ôl hynny, gallwch symud ymlaen o'r diwedd a chreu llwybrau newydd.