Sut i fod yn annibynnol wrth briod

Sut i fod yn annibynnol wrth briod

Yn yr Erthygl honBeth ddaw yn eich meddwl pan glywch y cwestiynau hyn - pa mor bwysig yw annibyniaeth mewn priodas? sut i fod yn annibynnol mewn perthynas? neu sut i fod yn fenyw annibynnol mewn perthynas? a sut i aros yn annibynnol mewn perthynas?Is bod yn annibynnol wrth briodi dim ond breuddwyd pibell neu a yw'n bosibl dysgu sut i gadw'ch annibyniaeth mewn priodas.

Bod yn annibynnol wrth briodi

Gellir egluro cyflwr bod yn Annibynnol fel y gallu i fod yn rhydd o reolaeth y tu allan. Mae'n wladwriaeth lle rydych chi'n teimlo'n rhydd ac yn gallu archwilio'ch unigoliaeth.Pan gymhwysir y cysyniad hwn i briodas neu berthynas yr hyn a welwn yw hynny bod yn annibynnol wrth briodi neu mae bod yn annibynnol mewn perthynas yn sicrhau'r gallu i beidio â dibynnu ar eich partner am fywoliaeth a chynhaliaeth.

Nid yw annibyniaeth mewn priodas yn ymwneud â chynnal eich pellter oddi wrth eich priod yn unig, ond â defnyddio'r pellter hwnnw i gryfhau'ch perthynas.

Mae gwraig annibynnol yn cael ei chymell nid yn unig i geisio hapusrwydd iddi hi ei hun ond hefyd i'w phriod. Maent yn ffynnu ar y ffaith nad ydyn nhw'n faich ar eu priod ac yn gwneud eu diddordebau, eu hobïau a'u rhyddid ariannol yn flaenoriaethEr bod pobl yn gweld priodas fel cysyniad lle mae person yn colli ei unigolrwydd ac yn dod yn ddibynnol ar ei briod. Ond y gwir yw eich bod ond yn ddibynnol ar eraill o'ch cwmpas pan nad ydych chi'n ymddiried yn eich hun i wneud eich penderfyniad bywyd eich hun.

Felly er mwyn i briodas ffynnu, mae'n angenrheidiol eich bod chi a'ch partner yn cymryd camau i aros yn annibynnol mewn perthynas ac yn y broses ddysgu oddi wrth eich gilydd.

Dyma rai awgrymiadau i fod yn fwy annibynnol mewn perthynas ac i lunio amser annibynnol heb ymbellhau oddi wrth eich priod:

Amser ar ei ben ei hun

Gall pob un ohonom elwa o amser yn unig, unwaith mewn ychydig. Gall amser yn unig fod yn therapiwtig, yn hamddenol, ac yn ffordd wych o gadw i fyny â'ch diddordebau a'ch hobïau.

Pan dreuliwch ychydig o amser ar eich pen eich hun byddwch hefyd yn cael cyfle i fyfyrio ar eich meddyliau a'ch teimladau ac ailgysylltu â chi'ch hun.

Gall amser yn unig hefyd wneud amser gyda'ch priod hyd yn oed yn fwy ystyrlon i'r ddau ohonoch. Fodd bynnag, gall dod o hyd i ffyrdd o greu amser i chi'ch hun fod yn her. Felly byddai angen i chi fod yn fwy llym ar sut rydych chi'n treulio'ch amser.

Gosodwch drefn, rhaid i chi beidio ag anwybyddu'r pethau hanfodol eraill mewn bywyd creu mwy o amser yn unig. Dechreuwch trwy gymryd 30 munud allan o ddiwrnod dim ond i chi'ch hun ac yn raddol ychwanegwch fwy o amser os oes angen.

Myfyriwch

Mae astudiaethau'n dangos y gall buddion iechyd helaeth ddod o fyfyrdod rheolaidd. Gwyddys bod myfyrdod yn tawelu'ch meddwl a'ch corff, yn gwella hwyliau, ac yn hybu lefelau hunan-barch.

Gall myfyrdod fod yn enghraifft wych o weithgaredd rydych chi'n ei wneud, i chi'ch hun yn unig, nad oes angen arian arno neu adael eich cartref.

Gall cymryd yr amser i fyfyrio, hyd yn oed am 15 munud yn unig bob dydd fod yn ddihangfa wych o'ch cyfrifoldebau ac yn seibiant iach rhag rhyngweithio cyson â'ch partner.

sut i fod yn annibynnol mewn perthynas

Ewch ar yriant

Mae ymchwil yn dangos bod llawer o unigolion yn nodi eu bod yn mwynhau eu cymudo bob dydd i'r gwaith oherwydd yr amser yn unig yn eu ceir, ynghyd â'r cyfle i wrando ar y radio.

Os ydych chi'n chwennych amser ar eich pen eich hun, gall ychwanegu ychydig funudau ychwanegol a chymryd y llwybr golygfaol adref o'r gwaith fod yn ffordd wych o wneud hynny cerfio peth amser annibynnol.


arddangosiad cyhoeddus o anwyldeb

Gall gyriant estynedig fod yn ffordd heddychlon i fewngofnodi gyda chi'ch hun heb gymryd gormod o bellter oddi wrth eich partner yn rheolaidd.

Cynllunio ymlaen

Gall cynllunio ymlaen llaw a bod yn drefnus am eich cyfrifoldebau hunanofal fod o fudd i'ch iechyd a chreu amser annibynnol rheolaidd.

Er enghraifft, gall ymarfer corff naill ai'n uniongyrchol cyn neu ar ôl gwaith olygu bod eich trefn ymarfer corff ynghlwm wrth eich diwrnod gwaith.

Gall cael trefn nad yw'n torri i fyny eich diwrnod olygu eich bod yn gwasgu mewn amser ar eich pen eich hun yn gyson heb gyfaddawdu amser gyda'ch priod.

Pan fyddwch yn gohirio cyfrifoldebau beunyddiol, efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd amser i ffwrdd oddi wrth eich priod i'w cyflawni mewn ffordd sy'n fwy amlwg na phe bai'n rhan o'ch trefn ddyddiol yn unig.

Rheoli eich cyllid

Un o'r pwysicaf awgrymiadau i gynnal annibyniaeth mewn priodas yw ennill annibyniaeth ariannol. Mae ennill synnwyr o'ch cyllid nid yn unig yn eich helpu i fyw bywyd sy'n ddiogel yn ariannol ond mae hefyd yn esiampl wych i'ch plant.

P'un a ydych chi'n aros gartref neu â swydd mae angen i chi ddechrau cyllidebu'ch arian a rhoi peth ohono o'r neilltu dim ond i chi'ch hun.

Dyma sut i cadwch eich annibyniaeth mewn priodas trwy sicrhau rhyddid ariannol:

1. Bod â chyfrif ar wahân - Nid oes unrhyw niwed wrth gadw cyfrif ar wahân nad yw eich priod yn gwybod amdano. Mae hyn yn eich helpu i fod yn barod ar gyfer unrhyw amgylchiadau annisgwyl.

2. Cadwch olwg ar eich gwariant - O ran olrhain eich cyllid, y cam cyntaf fyddai rhoi cyllideb ar waith a darganfod beth oedd y gwariant mwyaf diangen.

Byddwch yn ofalus a pheidiwch ag anwybyddu unrhyw bryniant. Byddai hyn hefyd yn eich helpu i osgoi camgymeriadau arian cyffredin.

3. Buddsoddwch eich arian - Gall buddsoddi ymddangos yn risg enfawr ond gydag ymchwil dda a chymorth cymwys gallwch wneud buddsoddiadau da. Dechreuwch mor gynnar â phosibl po hiraf y byddwch chi'n aros am yr anoddaf y mae'n ei gael i ollwng gafael yn yr ofn.

Gofynnwch am gymorth cynghorydd ariannol a all eich helpu i fesur y risg yn erbyn gwobrau. Hefyd, addysgwch eich hun am bosibiliadau buddsoddi newydd.

4. Bod yn rhan o benderfyniadau ariannol y teulu - Hyd yn oed os nad chi yw enillydd bara eich teulu mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o faint o arian sy'n dod i mewn a ble mae'n cael ei wario.

Helpwch eich priod i siarad yn agored am sefyllfa ariannol y teulu a dechrau gosod nodau ariannol rhesymol.

Bod yn annibynnol wrth briodi yn golygu bod yn pwy ydych chi ac nid y fersiwn o'ch un y mae eich priod ei eisiau. Carwch unigoliaeth eich partner am yr hyn ydyn nhw ac nid er gwaethaf hynny.

Mae cadw'ch unigoliaeth yn rhoi ymdeimlad o gryfder a hirhoedledd i'ch perthynas.