Sut i Gael Ysgariad Heddychlon? 7 Cam at Ysgariad Cyfeillgar

Rhestrir isod y 7 cam y mae

Yn yr Erthygl honMae pobl yn credu bod ysgariad heddychlon yn baradocs. Mae pobl yn tueddu i ddweud, erbyn i gwpl benderfynu gwahanu, bod pob cariad yn cael ei golli ac maen nhw'n elynion llythrennol i'w gilydd.Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir.


derbyn mewn perthnasoedd

Weithiau yn lle dewis cystadlu hyll, gwario symiau enfawr o arian ar atwrneiod ysgariad a gadael y plant wedi eu creithio am oes trwy rwygo'r teulu ar wahân, mae llawer o gyplau yn dewis setlo pethau'n heddychlon a chydag urddas.Yn lle llusgo'i gilydd i'r llys, maen nhw'n dewis dod i gytundeb er budd gorau eu plant yn ogystal ag iddyn nhw eu hunain. Yn gymaint o gysyniad tramor ag y gallai swnio, mae yna lawer o wahanol ffyrdd i gyflawni ysgariad heddychlon.

Rhestrir isod y 7 cam y mae'n rhaid i chi a'ch cyn-briod eu cymryd i sicrhau nad ydych yn ymladd brwydr gas yn y pen draw.

1. Dylai'r ddwy ochr benderfynu ar ysgariad heb feio'i gilydd

Waeth pa mor anodd yw hi, mae angen i'r ddau briod dderbyn mai'r ddau ohonyn nhw sydd ar fai am fethiant eu priodas.Y rheswm mwyaf cyffredin i gyplau rannu ffyrdd yw gwrthwynebiadau. Mae pobl yn newid dros amser felly gwnewch eu hoff bethau a'u cas bethau, ac efallai, nid yw'r ddau ohonoch yn dod ymlaen yn rhy dda ag y gwnaethoch pan briodoch.

Gallai fod yn unrhyw reswm arall fel cael eich amsugno gormod wrth adeiladu gyrfa, cael eich meddiannu gyda'r plant, ac ati, ond mae'n hanfodol bod y ddau briod yn dod i'r penderfyniad hwn wrth dderbyn eu rhannau ar gyfer diwedd eu priodas.

Mae ysgariad heddychlon yn amhosibl tra bod partneriaid yn cymryd rhan yn y gêm bai.

2. Ceisiwch weld y llun mawr

Mae'n debygol iawn y bydd yn rhaid i chi ddod ynghyd â'ch cyn er mwyn eich plant, p'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio.

Byddai'n ffordd well o gychwyn ar delerau parchus yn lle gweld eich gilydd fel eich archenemy.

Meddyliwch am y darlun mawr, meddyliwch beth yw'r canlyniad rydych chi ei eisiau ac yna penderfynwch a yw mynd i ymladd mân hyd yn oed yn werth chweil. Trwy wneud hynny, gallwch gael gwared ar fân faterion a chadw'ch ysgariad rhag mynd yn derailed.

3. Trafod a gosod telerau'r cytundeb ysgariad yn ddidwyll

Byddwch yn onest ac yn eirwir wrth benderfynu telerau'r cytundeb ysgariad.

Fel arfer, mae cyn-briod yn tueddu i guddio ffeithiau pwysig yn enwedig eu hasedau ariannol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgelu pob dyled, treth, incwm, asedau, cyfrifon banc, ac ati ac yn ddidwyll.

Fel hyn, nid yn unig y byddwch yn sicrhau bod eich cyn-briod yn gwybod eich bod am gael y gorau i bawb yn unig ond hefyd sicrhau y gallant ymddiried ynoch i wneud yr achos ysgariad cyfan i'w wneud ar y cytundeb teg.

4. Dylai anghenion y plant fod yn flaenoriaeth

Dylai'r teulu fod yn gyntaf bob amser.


sut i rywun ddiweddaraf am BPD

Mae pob rhiant eisiau'r gorau i'w plant, er mwyn darparu gofal a chariad iddynt. Mae'n hanfodol bod eich plant yn teimlo bod y ddau riant yn eu caru ac nad oes raid iddynt ddioddef am y camgymeriadau a wnaeth y ddau ohonoch.

Cyd-rianta yw'r hyn sy'n gweithio orau i lawer o gyplau ar ôl ysgariad ac mae'n caniatáu iddynt ofalu am eu plant trwy gyd-ddealltwriaeth.

Cydweithio i gynnal teimlad teulu.

5. Gweithio gyda pharch a chyd-ddealltwriaeth

Ceisiwch weithio pethau allan gyda

Ceisiwch weithio pethau allan gyda'ch gilydd yn lle dewis atwrnai ysgariad.

Mae cyfreithwyr yn tueddu i wneud ysgariadau yn chwerw, yn elyniaethus ac yn wrthwynebus. Yn lle cadw'r broses yn sifil, bydd y ddau ohonoch yn y diwedd fel gelynion marwol yn y llys, yn barod i ymladd a dinistrio'ch gilydd. Ni fydd hyn yn gwneud dim ond gwneud pethau'n fwy blêr, dinistrio enw da'r teulu yn ogystal â chyfrifon banc gwag.

6. Ni fyddwch yn hapus bob amser

Ni fyddwch yn hapus bob amser

Yn bendant bydd rhwystrau trwy gydol y broses.

Nid yn unig y byddwch yn ceisio addasu i'r ffordd o fyw sengl newydd gyda sawl cyfrifoldeb newydd i roi sylw iddynt, ond byddwch hefyd yn gorffen ar adegau mewn amser lle byddwch wedi blino ac yn ddig ac yn rhwystredig.


twitter daizha morgan

Efallai eich bod wedi bod yn ymdrechu'n galed i gydweithredu â'ch cyn-briod, ond efallai nad ydyn nhw wedi bod yn ymateb yn rhy dda.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

7. Meithrin dealltwriaeth y bydd pethau'n dechrau cyfrif eu hunain

Er eich bod chi'n ceisio gwneud pethau'n hawdd i'r ddau ohonoch chi, rydych chi'n anghytuno â'ch cyn briod. Er gwaethaf hyn oll, mae angen i chi aros yn gryf a chanolbwyntio ar yr hyn rydych chi'n ei ddarganfod. Parhewch â'ch ymdrechion ac yn araf ac yn raddol, bydd pethau'n dechrau cyfrif eu hunain.

Mae ysgariadau yn anodd, ond does dim rhaid iddyn nhw fod yn arbennig o arw a chas. Gallwch chi fynd am ysgariad heddychlon trwy ddilyn y camau uchod ac arbed eich hun a'ch teulu rhag yr holl frwydrau ar ôl ysgariad.