5 Glaring Lies Am Briodasau Da

5 celwydd am briodasau da

Yn yr Erthygl hon

Mae llawer o ddoethineb gonfensiynol am briodas yn anwir yn unig. Mae sawl celwydd am briodasau da neu ‘chwedlau priodas’ y mae ein henuriaid yn ceisio eu eirioli a disgwyl inni gredu. Wel, gall rhai o'r rhain fod yn wir am rai priodasau, ond ni fyddai hyn yn perthynas rydych chi eisiau bod i mewn!Dyma rai a gredir yn gyffredin celwyddau neu fythau am briodasau da a sut y gallwch chi newid eich realiti os bydd unrhyw un o'r rhain yn digwydd bod yn berthnasol i chi.

1. Cyfathrebu yw'r allwedd i briodas dda

Mae'n ymddangos mor amlwg, onid ydyw? Ardderchog cyfathrebu rhaid iddo fod yn ganolog i berthynas iach. Dyna sut mae cyplau yn datrys eu gwahaniaethau. Dyna sut rydych chi'n gweithio fel tîm.

Mae yna un broblem yn unig. Nid yw'n wir. Meddai pwy? Gwyddoniaeth!

Cyfathrebu yw

Astudiodd yr ymchwilydd John Gottman gyplau ar draws sawl degawd. Mae wedi dadansoddi fideos ohonyn nhw'n dadlau gyda'i gilydd. Mae wedi “codio” eu holl gyfathrebu. Bu'n olrhain sut y gweithiodd eu priodas ar ôl 5, 10, a 15 mlynedd.

Crensiodd y niferoedd a darganfod rhywbeth hynod ddiddorol. Nid yw cyfathrebu da yn elfen hanfodol yn y mwyafrif o briodasau.

Tynnodd yr ymchwil sylw at saith allwedd i briodas dda, ond nid oedd yr un ohonynt yn “cyfathrebu'n well”:

  • Adnabod eich partner yn dda iawn
  • Cynnal hoffter ac edmygedd
  • Ymgysylltu â'i gilydd yn rheolaidd
  • Gadewch i'ch partner ddylanwadu arnoch chi
  • Datryswch y problemau hydoddadwy
  • Goresgyn clo grid
  • Creu ystyr a rennir

Er tegwch, cyfeiriwyd at gyfathrebu gwael (beirniadaeth, dirmyg, amddiffynnoldeb a gosod cerrig) fel dangosydd bod perthynas wedi ei thynghedu.

Dangosodd yr ymchwil, serch hynny, y gallai cael y saith elfen uchod oresgyn cyfathrebu gwael, ac na fyddai cyfathrebu da yn trwsio priodas a oedd yn brin o'r rhan fwyaf o'r elfennau hyn. Felly, nid cyfathrebu da yw'r allwedd anadferadwy ar gyfer priodasau da.

2. Pan nad yw momma'n hapus, does neb yn hapus

Mae yna air am bobl sy'n bygwth gwneud i bawb arall ddioddef os nad ydyn nhw'n cael eu ffordd. Maen nhw'n cael eu galw'n unbeniaid.

Y gwir am briodas yw bod rhywun yn mynd i fod yn anhapus o bryd i'w gilydd. Mae hynny'n normal. Byddan nhw'n dod drosto. Os yw “momma” yn bygwth chwythu i fyny (yn emosiynol) y tŷ cyfan bob tro y bydd wedi cynhyrfu, bydd yn rhwygo'r teulu ar wahân. (Nid yw hyn yn benodol i ryw; mae'n berthnasol yr un mor dda i “poppa.”)

Nid yw’n hawdd dileu’r drwgdeimlad, y dicter, y siom, a’r rhwystredigaeth bod problemau bywyd yn taflu ein ffordd, ond mae hynny’n rhan o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn oedolyn. Ond, mewn teulu sy'n iach yn emosiynol, mae gan yr oedolion y gallu i dawelu eu hunain a delio â'r problemau mewn priodasau.

Y cam cyntaf yw dileu'r emosiynau pwerus hyn mewn ffordd adeiladol, trwy fyfyrio, ymarfer corff, hobïau, chwaraeon, neu gysylltu â ffrindiau.

Peidiwch â'u twyllo â theledu, gemau fideo, yfed neu gyffuriau yn unig. Mae emosiynau di-rif a heb eu datrys yn ychwanegu at y ffrwydron a fydd yn chwythu i fyny yn y pen draw.

Ar ôl i ni dawelu ein hunain, gallwn siarad â'n partner, a cheisio datrys y mater. (Neu beidio. Gweler yr adrannau canlynol.)

Felly, beth ddylech chi ei wneud os ydych chi mewn priodas ddigyflawn yn emosiynol a'ch partner yw'r terfysgwr emosiynol?

Mae'n rhaid i chi frwydro yn erbyn eu hymateb emosiynol gyda dull tawel, rhesymol. Mae'r sgript hon yn gweithio yn y rhan fwyaf o achosion: “Gallaf ddweud pa mor ofidus ydych chi. Rwyf am helpu i weithio trwy hyn gyda chi. Cymerwch ychydig o amser i dawelu a meddwl trwy'r mater, ac yna byddwn ni'n siarad amdano. ”

Os bydd y ffrwydradau emosiynol yn parhau, gallwch ailadrodd drosodd a throsodd, “Nid ydym yn mynd i wneud unrhyw gynnydd tra bod un ohonom wedi cynhyrfu. Cymerwch ychydig o amser i dawelu a meddwl trwy'r mater, ac yna byddwn ni'n siarad amdano. ”

Yn y pen draw, os ydych chi'n anelu at briodas dda, y ffordd orau i frwydro yn erbyn y drefn “momma” yw peidio â gadael i'ch hun fynd yn anhapus dim ond oherwydd bod momma.

3. Ni fyddwch byth yn rhedeg allan o ffa jeli

Ydych chi wedi clywed yr un am y cwpl sy'n rhoi ffa jeli mewn jar bob tro roedden nhw'n cael rhyw cyn priodi?

Ar ôl y briodas, fe aethon nhw â ffa jeli allan o'r un jar. Yn ystod eu holl flynyddoedd o briodas, ni wnaethant erioed wagio'r jar o ffa jeli.

Mae'r stori hon yn aml yn cael ei hadrodd i fechgyn sydd ar fin priodi, yn cael ei hadrodd gan fechgyn sydd wedi bod yn briod ychydig flynyddoedd ac sydd (yn ôl pob tebyg) wedi gweld eu bywyd rhywiol yn lleihau.

A phwy sydd ar fai am y dirywiad trasig hwn mewn amlder?

Mae'r storïwyr fel arfer yn beio'u gwragedd, rhai yn mynd cyn belled ag i amau ​​abwyd a switsh bwriadol.

Mae realiti’r dirywiad, serch hynny, fel arfer yn fwy cymhleth. Dim ond edrych ar y gwahaniaeth rhwng sut mae'r cwpl hwn, Don ac Amelia, yn rhyngweithio â'i gilydd a'r un cwpl hwnnw ar ôl ychydig flynyddoedd o briodas.

Pan ddechreuon nhw ddyddio am y tro cyntaf, gweithiodd Don ac Amelia yn galed iawn i wneud ei gilydd yn hapus. Cynlluniodd ddyddiadau arbennig a theithiau rhamantus. Gwnaeth ei gwallt a gwisgo'r panties lacy hyd yn oed am ginio achlysurol yn y dafarn leol.

Ar ôl noson allan hyfryd, byddai'r ddau'n pendroni a fyddai pethau'n dod yn agos atoch yn nes ymlaen ac fe wnaethant ymdrechu'n galed i fod yn ddiddorol ac â diddordeb. Pan ddaeth hi'n amser y cusan nos da, roedd yna lawer o densiwn emosiynol cadarnhaol, gan eu gyrru i eisiau eich gilydd.

Cyferbynnwch hyn â sut mae Don ac Amelia yn rhyngweithio ar ôl ychydig flynyddoedd o briodas. Mae'n ddydd Gwener, “nos dyddiad,” ac mae'r ddau ohonyn nhw'n hwyr yn cyrraedd adref o'r gwaith. Maent yn cyffwrdd â'r plant ac yn rhoi cyfarwyddiadau i'r eisteddwr ar gyfer cinio ac amser gwely.

Gan neidio yn y car, maen nhw'n sylweddoli nad yw'r un ohonyn nhw wedi gwneud amheuon, felly maen nhw'n mynd i ba bynnag fwyty sydd gerllaw ac ni fyddan nhw'n orlawn nac yn costio gormod.

Gyda'r holl ruthro o gwmpas, ni wnaethant droi allan o ddull gwaith na rhiant, felly mae sgwrs cinio yn troi o amgylch y plant, eu swyddi, a rhwymedigaethau eraill, heb le i ddisgwyliadau rhywiol mewn priodas.

Maen nhw'n cyrraedd adref, yn talu'r eisteddwr, yn edrych ar y plant, yn newid i byjamas, ac yn olaf, ar ôl diwrnod hir ar ddiwedd wythnos hir, yn plopio'u hunain yn y gwely ac yn troi'r golau allan. Ar ôl pum munud o dawelwch, mae Don yn gofyn, “Am gael rhyw?”

Gyda dim tensiwn emosiynol rhyngddynt, gyda chysylltiad sgyrsiol sero agos trwy'r nos (trwy'r wythnos?), Nid oes unrhyw awydd yn Amelia. (Os ydych chi'n pendroni beth yw'r enw ar y cyflwr hwn mewn menywod, cyfeirir ato'n gyffredinol fel “cur pen.”)

Nid oes angen i mi ddweud wrthych sut mae'r stori hon yn dod i ben!

Felly sut mae priodasau da yn goresgyn y trap ffa jeli?

Nid ydyn nhw'n gweithredu fel parau priod!

Maen nhw'n gwneud cynlluniau ac yn cynhyrfu dros nosweithiau allan arferol hyd yn oed. Maent yn cynhyrchu tensiwn rhywiol trwy'r nos; mae’n awgrymu pa bethau newydd y bydd yn eu gwneud yn y gwely yn ddiweddarach, ac mae hi’n gorfod cyffroi (efallai ychydig yn nerfus?) ynglŷn â beth sydd i ddod. (Bwriadwyd pun.)

Mae'r cyplau priod hyn yn parhau i “ddyddio” ei gilydd a chynnal y wreichionen, y dirgelwch a'r cyffro dros nifer o flynyddoedd. A yw'n gweithio?

Mae llawer o gyplau yn adrodd bod ganddyn nhw mwy rhyw ar ôl 25 mlynedd o briodas nag y gwnaethon nhw yn y flwyddyn flaenorol a'r flwyddyn ar ôl priodi. Mae hynny'n llawer o ffa jeli!

4. Rhaid i gyplau ddatrys eu gwahaniaethau a chytuno

Un o'r chwedlau poblogaidd am briodas yw bod y cwpl delfrydol yn datrys eu holl anghydfodau â thrafodaeth sifil ac yn cytuno yn y pen draw.

Ond dim ond mewn byd breuddwydiol ffantasi gydag unicorniaid ac enfysau hud y mae'r cwpl hwn yn bodoli. Mae'r realiti yn llawer llai tlws.

I bobl sy'n anhapus yn eu priodas, nid yw tua dwy ran o dair o'u problemau byth yn cael eu datrys. Mewn priodasau da, mewn cymhariaeth, nid yw tua dwy ran o dair o'u problemau byth yn cael eu datrys. Dyna'r un nifer!

Nid oes modd datrys rhai pethau.

Gall cwpl siarad popeth maen nhw ei eisiau, ond fyddan nhw byth yn “datrys” p'un a yw'n well gwyliau yn y mynyddoedd neu ar y traeth. Neu a yw'n well i'r plant fynychu bob dydd o'r ysgol neu ei golli o bryd i'w gilydd am wibdaith gyffrous? Neu pa mor bwysig yw hi i bopeth rydych chi'n ei fwyta fod yn rhydd o laeth, grawn a siwgr?

Gan amlaf, ni fyddwch byth yn cytuno.

Felly os nad yw 66% o'r amser y bydd pobl yn mynd i ddatrys problem gyda'u priod, beth sy'n gwahanu'r priodasau da oddi wrth y rhai drwg?

Mewn priodasau da, mae pobl yn cydnabod eu gwahaniaethau ac nid ydyn nhw'n gadael i'r materion sydd heb eu datrys eu trafferthu. Maent wedi trafod y materion lawer gwaith o'r blaen ac nid oes angen iddynt ailedrych arnynt. Mewn gwirionedd, gallant jôc gyda'i gilydd amdanynt.

Datryswch eich gwahaniaethau

Mae Jane a Dave yn enghraifft dda.

Mae hi'n hoffi gosod planhigion egsotig o amgylch yr iard. Mae'n credu'n gryf bod unrhyw beth yn yr iard na ellir ei dorri yn wastraff amser ac arian. Bob tro mae Jane yn sylwi ar blanhigyn diddorol, mae Dave yn jôcs ei fod yn debygol o ymddangos yn eu iard rywbryd yn fuan.

Mae Jane yn gwenu ac yn ei sgaldio â bys wagio. “Pan fydd yn digwydd, torri o gwmpas it, nid drosodd it! ” Mae Dave yn rhoi golwg wirion, fud ar ei wyneb fel nad yw erioed wedi clywed am dorri gwair o gwmpas rhywbeth. Mae'n gwneud i Jane chwerthin.

Sylwch fod Dave yn jôcs am y planhigyn yn ymddangos yn eu iard fel ffordd i ddifyrru Jane, nid ei gosbi. Mae'r un peth yn wir am bryfocio Jane - mae hi'n ei wneud er difyrrwch iddo, nid ei roi i lawr.

Maen nhw wedi troi eu hanghytundeb yn jôc fewnol y mae'r ddau ohonyn nhw'n ei hoffi. Yn lle eu rhwygo ar wahân, mae'r gweithgaredd priodas hwn yn dod â nhw'n agosach. Heb amheuaeth, dyma un o'r awgrymiadau gorau i ddod ar waith pan fydd priodasau'n mynd yn ddrwg.

5. Eich plant sy'n dod gyntaf

Fel cymdeithas, mae'n ymddangos ein bod yn siglo rhwng agweddau gwrthwynebol o ran magu plant.

Yn y 1940au a'r 50au, arhosodd mam gartref a gwneud y plant yn flaenoriaeth iddi; roedd dad bob amser yn y gwaith. Yn y 70au a'r 80au, ymunodd mwy o fenywod â'r gweithlu, a thyfodd cenhedlaeth o blant clicied hunangynhaliol ond heb eu rheoli.

Mewn adlach i'r duedd hon, dechreuodd rhieni'r hofrennydd ymddangos. Mae’r teuluoedd hyn yn blaenoriaethu gweithgareddau lluosog y plant (fel pêl-droed, lacrosse, band, dadl, nofio, theatr, a’r gwersyll gofod drwy’r haf) dros bopeth arall yn eu bywydau.

Nid yw'r un o'r eithafion anghytbwys hyn yn ddymunol, i'r plant na'u rhieni! Mae plant allweddol yn gweld eu rhieni'n canolbwyntio'n bennaf ar bethau y tu allan i'r teulu. Efallai eu bod yn digio cael eu hanwybyddu wrth fewnoli ffyrdd hunanol eu rhieni ar yr un pryd.

Mae rhieni’r hofrennydd yn gosod yr union gyferbyn, ond yn enghraifft yr un mor amwys. Mae eu plant yn debygol o dyfu i fyny gan feddwl bod y byd yn troi o'u cwmpas - oherwydd mae wedi digwydd am eu bywyd cyfan!

Am roi cynnig ar y trombôn? Bydd rhywun yn prynu un i chi ac yn mynd â chi i'r gwersi. Am chwarae pêl-droed? Mae pob plentyn yn gwneud un o'r timau ac, wrth gwrs, mae'r timau i gyd yn cael tlysau.

Mae plant yn gweld eu rhieni hofrennydd yn anfeidrol anhunanol ac yn hollol anhapus, ac yn y pen draw, mae'r mwyafrif o briodasau'n dod i ben ysgariad .

Os ydym yn siarad am ystadegau, mae 40% o'r rhieni hyn wedi ysgaru, ac mae 50% arall yn aros yn briod ond yn dal ddim yn hapus. Mae hynny'n fodel rôl ofnadwy i'w osod ar gyfer ein plant!

Mae rhywfaint o gydbwysedd mewn trefn, yma. Mae cyplau hapus yn tueddu i roi eu hunain yn gyntaf, eu priod yn ail, y plant yn drydydd, a phopeth arall (gyrfa, hobïau, ac ati) ar ôl hynny. Mae plant yn dysgu eu bod yn aelodau pwysig o’r teulu, yn sicr yn bwysicach na gyrfaoedd eu rhieni, ond nid yw’r byd yn troi o’u cwmpas.

Gallant gymryd rhan mewn pob math o weithgareddau, a bydd Mam a Dad yno, ond mae'n rhaid iddynt ddewis beth ydyn nhw a dweud y gwir eisiau gwneud ac efallai gweithio'n galetach arno. Gorau oll, maen nhw'n cael mewnoli deinameg priodas sy'n dangos faint mae mam a dad yn gwerthfawrogi ei gilydd.

Mae pob priodas yn wahanol ac efallai bod yna lawer o gredoau ynglŷn â beth yw'r peth iawn ac anghywir i'w wneud ond nid yw pob un ohonyn nhw'n berthnasol yn y ffyrdd rydyn ni'n dychmygu. Mae angen llawer o waith ar briodas dda ar lawer o agweddau ac ni all cyfathrebu da, rhianta da, agosatrwydd da ar eu pennau eu hunain gynnig gwarant yn unig. Ar hyd y ffordd, mae yna lawer o addasiadau ac yn bennaf mae'n rhaid i chi ddysgu wrth fynd.

Ranna ’: