Faint o gyplau sy'n ffeilio ar gyfer ysgariad ar ôl gwahanu

Faint o gyplau sy

Yn yr Erthygl honYdych chi'n teimlo bod eich priodas wedi cyrraedd gwaelod y graig? A ydych chi mai gwahanu priodas yw'r unig ateb i'r broblem hon?Pan fydd cwpl priod yn bwriadu gwahanu, mae pobl o'u cwmpas yn dechrau tybio eu bod yn anelu at ysgariad. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir bob amser.

Mae'n naturiol i chi fod eisiau torri'n rhydd o'ch perthynas annifyr am gyfnod. Ond, does dim rhaid iddo fod am byth.Mae gwahanu prawf yn un o'r opsiynau gorau o ran gwahanu priodasol. Math o wahaniad priodas yw gwahaniad treial, ond mae'n bosibl cyd-fyw.

Ar ben hynny, mae'n fath o wahaniad iachâd lle rydych chi'n cadw'r drws i gymod yn llydan agored.

Mae'r rhan fwyaf o gyplau yn dibynnu ar wahanu dros dro fel ffordd o weithio ar eu priodas a dod â'r wreichionen yn ôl yn eu bywyd. Rhag ofn i'r cynllun hwn fethu, gallai rhai ddewis ysgariad, ond bydd rhai yn aros yn y cyfnod gwahanu am gyfnod hirach.Nawr efallai y byddwch chi'n meddwl tybed, pa mor hir ddylai gwahaniad bara? A beth yw rheolau gwahanu mewn priodas?

Wel, pan fyddwch wedi'ch gwahanu oddi wrth eich priod, ni allwch gael canllawiau gwahanu priodas sefydlog ar sut i drin gwahanu priodas, na beth i beidio â'i wneud yn ystod gwahaniad.

Mae pob cwpl yn unigryw, a gall cymryd hoe o briodas arwain at ganlyniadau gwahanol i wahanol gyplau.

Ystadegau ar wahanu priodas

Os ydych chi'n gwahanu oddi wrth eich priod, mae'n amlwg ichi feddwl amdano faint o wahaniadau sy'n gorffen mewn ysgariad.

Mae astudiaethau'n awgrymu er bod 87% o gyplau yn ffeilio am ysgariad yn y pen draw, mae'r 13% sy'n weddill yn cymodi ar ôl gwahanu.

Er bod canran y bobl sy'n cymodi yn is na'r rhai sy'n dewis ysgariad, cofiwch y gallwch chi fod yn y 13 y cant hwnnw.

Ond, mae angen i chi gofio na all cymodi ddigwydd oni bai bod y ddwy ochr yn fodlon amdano ac os oes gennych obaith o ennill yn ôl y cariad rydych chi wedi'i golli.

Gwyliwch hefyd: 7 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Cysoni ar ôl gwahanu priodas

Os ydych chi am achub eich priodas, nid oes unrhyw niwed wrth wneud rhai ymdrechion ychwanegol am un tro olaf. Gallwch chi, wrth fynd yr ail filltir, nôl canlyniadau hyfryd i chi.

Felly, dyma rai awgrymiadau defnyddiol a all eich helpu chi yn eich cais i gymodi ar ôl gwahanu priodas.

1. Dewiswch eich geiriau yn ofalus

Mae'n rhaid eich bod wedi ceisio bod yn gas gyda'ch priod trwy hyn i gyd. Ond, a wnaeth eich helpu chi mewn unrhyw ffordd?

Efallai ddim!

Felly, yn ystod gwahaniad priodas, mae'n hanfodol eich bod chi dewiswch eich geiriau yn ddoeth iawn wrth i bob gair ddod yn bwysig.

Wrth siarad â'ch priod, cofiwch y byddant yn gwrando'n astud iawn ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud ac y byddan nhw'n ceisio gweithio allan sut rydych chi'n teimlo.

Os ydych chi'n gyflym i farnu a rhoi'r bai ar eich gilydd, byddwch chi'n gwirio mai'r unig opsiwn ymarferol yw ysgariad.

2. Gweld pethau o'u barn nhw

Gweld pethau o

Hyn i gyd, mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn brysur iawn yn meddwl am eich poen, a sut rydych chi wedi cael eich effeithio. Nawr eich bod wedi dewis gwahanu priodas, ceisiwch ddefnyddio'r amser i ehangu eich persbectif.

Nid dim ond chi sy'n wynebu canlyniadau'r gwahanu, eich priod chi hefyd!

Am unwaith, stopiwch geisio cyfiawnhau'ch hun ac yn lle hynny defnyddiwch yr amser hwn i geisio gweld pethau o'u safbwynt nhw.

Yn ystod y cyfnod gwahanu hwn, ceisiwch ddeall sut mae'ch partner yn teimlo pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth o'i le yn y berthynas a gwneud iawn i ddatrys y mater hwn.

3. Osgoi bod yn glingy

Mae pobl yn dewis gwahanu pan fydd angen amser arnynt i feddwl a bod ar eu pen eu hunain, os byddwch yn parhau i fod yn glingy yn yr amser hwn yna bydd hyn yn diffodd eich priod.

Gan nad ydyn nhw mewn hwyliau i fod o'ch cwmpas yna eu stelcio, eu bygio, neu ni fydd cardota iddynt ddod yn ôl ond difetha eich perthynas a'u gwthio ymhellach i ffwrdd. Bydd bod yn anghenus yn gwneud ffordd i ysgaru.

Felly, hyd yn oed os cewch eich temtio i wylo'ch calon, rheolwch eich ysfa o fod yn gling. Mynegwch eich hun yn onest, ond heb chwarae'r cerdyn dioddefwr pan fydd yr amser yn iawn.

Gall eich partner gael ei synnu ar yr ochr orau trwy weld eich dull cadarnhaol newydd, a dod yn barod i wrando ar eich rhan. Dyma sut y gallwch wella'ch siawns o gymodi ar ôl gwahanu priodas.

4. Cynnal cysylltiad

Gan fod y ddau ohonoch yn gwneud newidiadau yn eich bywyd, mae pethau'n sicr o effeithio ar eich perthynas mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo nad ydych chi wedi newid ychydig, fe allai'ch priod deimlo'n wahanol a rhyngweithio â chi'n wahanol. Pan na fyddwch chi'n cario'r aura annifyr, rhwystredig a beio o'ch cwmpas, bydd hyn yn weladwy iawn i'ch priod.

Fel hyn, gall eich priod gynhesu atoch chi, a thrwy hynny gynyddu'r siawns o adfywio'ch perthynas.

Ar adegau fel hyn, mae'n hanfodol eich bod chi'n estyn allan at eich priod ac yn gwneud cynlluniau i gymdeithasu gyda'ch gilydd yn lle eu cau allan yn llwyr. Fel hyn, nid ydych yn teimlo bod angen anghofio'ch bywyd blaenorol a symud ymlaen yn rhy gyflym.

Nid yw dewis gwahanu priodas yn golygu na ddylech gynnal cysylltiad â'ch priod. Nid oes rhaid i chi ddatgysylltu'n llwyr.

Wrth gwrs, mae gennych hawl i gynnal y pellter. Ond, ni all bondio a theimladau fyth ddod i ben yn sydyn. Felly, yn lle bod yn ddieithriaid, gallwch geisio cynnwys eich partner yn eich bywyd, pryd bynnag y gallwch.

Fel hyn, byddwch yn cynyddu'r siawns o gymodi â'ch un arwyddocaol arall.


straen perthynas yn ystod beichiogrwydd

Mae gwahanu priodas yn broses boenus, nid yn unig i chi, ond i'ch priod hefyd. Cymerwch yr holl amser yn y byd hwn i feddwl beth yn union ydych chi ei eisiau mewn bywyd.

Ond, ar yr un pryd, meddylfryd agored i weld beth mae'ch priod yn ei deimlo. Gall pobl newid er daioni. Felly, peidiwch â dal unrhyw ragfarn i golli allan ar y da yn eich bywyd.