Sut i Berfformio Rhyw Llafar

Sut i Berfformio Rhyw Llafar

Yn yr Erthygl hon

Weithiau rydych chi'n gwybod pethau yn ôl natur. Rhyw yw un o'r pethau hynny sy'n hysbys yn ôl natur. Mae dysgu rhyw yn ymwneud â rhannu profiadau ac rydych chi'n rhoi cynnig arnyn nhw i gyd a gweld beth sy'n addas i chi.Nid yw'r holl awgrymiadau rhyw y gallwch chi ddod o hyd iddynt mewn llyfrau neu'r rhyngrwyd yn gwarantu'r pleser gorau i chi, dim ond arbrofion yn unig a rennir gan bobl ydyn nhw. Maent yn rhannu'r hyn y maent yn teimlo sydd orau yn ôl natur.

Gall unrhyw un siarad am ryw. gall pawb ddysgu rhyw oherwydd bod rhyw yn angen fel eich angen am fwyd. Pan fydd rhywun yn dweud wrthych fod y math hwn o fwyd yn blasu'n dda, nid yw hynny'n golygu na allwch benderfynu a yw'n dda i chi ai peidio.

Ond mae'n rhannu ei brofiad gyda chi a gallwch chi rannu'ch profiad hefyd. Felly, byddwch chi'n cyfnewid gwybodaeth. Mae'r erthygl hon yn sôn yn benodol am ryw geneuol, a all fod yn weithgaredd rhywiol pwysig iawn.

Byddai'r erthygl hon illustarte som ac yn allweddol awgrymiadau rhyw geneuol , fel, sut i berfformio rhyw geneuol, sut i roi'r rhyw geneuol gorau ac ychydig triciau rhyw geneuol i wneud eich partner yn wyllt.

Wel, beth yw rhyw geneuol? Mae i ddefnyddio'ch ceg, eich tafod a'ch gwefusau i ysgogi organau rhywiol dynion neu fenywod. Gelwir rhyw geneuol hefyd yn “ mynd i lawr '' chwythu swydd '' rhoi pen ”.

Mae yna enwau meddygol hefyd gyda rhyw geneuol: gelwir rhyw geneuol ar fenywod cunnilingus , tra bod rhyw geneuol ar ddynion yn cael ei alw fellatio . Trwy gydol yr erthygl, byddaf yn defnyddio'r termau hyn yn gyfochrog.

Mae rhyw geneuol neu fynd i lawr yr un mor bwysig â threiddiad ag y mae'n gwneud y berthynas yn fwy agos atoch ac yn boeth. Nid yw llawer o bobl, yn enwedig menywod, yn hoffi darparu rhyw geneuol i'w partner. Mae'r menywod hyn yn colli teimlad anhygoel iawn na all treiddiad wneud iawn amdano.

Gadewch i ni weld rhai technegau rhyw geneuol ar sut i roi rhyw geneuol da

Defnyddiwch eich llygaid; defnyddiwch eich meddwl

Y tip cyntaf ar ryw geneuol yw defnyddio'ch llygaid i Gwylio y manylion symlaf yn eich pidyn partner a fagina . Beth yw ei liw? Sut mae'n edrych? A yw'n stiff? Bydd hyn yn eich gwneud chi a'ch partner hyd yn oed yn fwy corniog.

Hefyd, defnyddiwch eich meddwl i ddychmygu beth fyddwch chi'n ei wneud yn union heb gyffwrdd eto. Bydd hyn yn eich helpu i gynyddu eich brwdfrydedd.

Defnyddiwch eich llaw

Ar ôl myfyrio ar pidyn neu fagina eich partner dechrau cyffwrdd ei rannau sensitif yn ysgafn neu'n gryf yn dibynnu ar sut mae ef / hi eisiau. Gwnewch hyn nes ei bod ef / hi yn erfyn arnoch i'w llyfu organau rhywiol .

Disgrifiwch yr hyn rydych chi'n ei wneud

Bydd eich ceg yn brysur yn gwneud y peth, ond dewch o hyd i gyfle i ddweud wrth eich partner beth ydych chi'n ei wneud yn union geiriau corniog . Efallai y byddwch chi'n dweud ei bod hi'n gwybod beth rydw i'n ei wneud. Ac mae hyn yn wir.

Ond, mewn gwirionedd, rydych chi'n naratif nid er mwyn goleuedigaeth ond yn hytrach chi naratif i gynyddu pleser . Bydd adrodd yr holl beth yn rhoi math o frwdfrydedd a phleser i chi a'ch partner. Bydd angen i chi ei ddweud a bydd angen iddo / iddi ei glywed.

Peidiwch â chadw at un safle

Defnyddiwch eich corff yn rhydd. Rhowch gynnig ar wahanol swyddi. Byddwch yn greadigol . Peidiwch â dibynnu ar swyddi a geir ar y rhyngrwyd yn unig. Ceisiwch wneud dewch o hyd i'ch swyddi eich hun .

Os ydych chi'n teimlo bod un swydd yn addas i chi, nid yw hynny'n golygu peidio â rhoi cynnig ar y swyddi eraill. Y syniad yw newid swyddi. Po fwyaf y byddwch chi'n defnyddio'ch corff yn rhydd ac yn hyderus, y mwyaf o bleser y byddwch chi'n ei gael.

Ei wneud ar hap, unrhyw le, unrhyw bryd

Byddwch yn ddigymell . Os ydych yn teimlo eich bod am roi ‘pen’ yn y lle penodol hwn, gwnewch hynny ar ôl gofyn am ganiatâd eich partner.

Mae'r swydd chwythu orau byddwch chi byth yn ei wneud yw pan fyddwch chi'n ei wneud yn ddigymell ac yn rhydd. Felly rhowch gynnig ar wahanol amseroedd a gwahanol leoedd. Bod yn rhydd!

Defnyddiwch symbylyddion yn y cefndir

Gallwch chi defnyddio fideos rhyw fel ysgogydd i chi. Dewiswch rai symudiadau newydd a awgrymiadau . Ac actiwch gyda'r fideo, ond peidiwch â gwneud i'r fideos hyn ladd eich creadigrwydd.

Rydych chi'n dda, yn union fel y bobl hynny yn y fideo oherwydd mae gan bob un ohonom yr awydd hwn sy'n ein symud ni. Gweld sut i roi blowjob iddo.

Defnyddiwch eich anadl boeth

Defnyddiwch eich anadl boeth

Dim ond rhoi a anadl boeth i bartner eich partner rhannau sensitif cyn rhoi pen a gwylio mynegiant ei wyneb. Bydd hwn yn deimlad anhygoel.

Anadlwch yn ysgafn ; peidiwch â gwneud pwff cryf o aer. A hefyd, gallwch chi dweud geiriau rhywiol yno, felly bydd yr anadl sy'n dod allan o siarad yn ysgogi terfyniadau ei nerfau.

Kiss a chyffwrdd â'ch partner y tu allan i'w panties

Ni ddylech ddychmygu faint y mae'n ddiddorol ei wneud cusanu eich partner y tu allan i'w panties nes i chi geisio.

Y rhwystr rhwng eich gwefusau ef / hi rhan sensitif sef y panties bydd yn eich ysgogi mwy oherwydd byddwch chi'n fwy brwdfrydig i drechu'r rhwystr hwn trwy gusanu yn gryf i wneud iddi / iddo deimlo'ch cusanau.

A phan fyddwch chi'n llwyddo, bydd hyn yn rhoi ymdeimlad o foddhad i chi.

Paid â bod yn swil; dangos brwdfrydedd; byddwch yn naturiol ac yn rhydd

Peidiwch byth â bod yn swil i ddangos eich brwdfrydedd . Fel y dywedais o'r blaen bod yn rhydd a creadigol . Peidiwch â theimlo'n swil. Byddwch yn flêr; mae'n iawn. Pan fyddwch chi'n gweithredu'n rhydd gyda brwdfrydedd. Byddwch chi a'ch partner yn teimlo'r gwir bleser.

Defnyddiwch eich holl synhwyrau, eich llygaid, eich trwyn, eich croen, eich clust a'ch tafod. Gwneud cyswllt llygad; gwneud defnydd o'ch llais. Mynegwch eich teimladau gyda geiriau ac anadliadau a glances a chyffyrddiadau.

Peidiwch â bod yn hunanol. Dangoswch eich teimlad yn ddigymell ac yn agored.

Ei labia i gael ei ledaenu

Peidiwch byth â bod yn bashful i ddangos i chi'ch hun. Agorwch eich coesau yn eang fel y bydd eich partner cyrraedd gwahanol ardaloedd dwfn o wahanol onglau ac ochrau wrth ddosbarthu cunnilingus.

Os ydych lledaenu eich labia yn eang, bydd y ddau ohonoch yn mwynhau hyn. Gweld sut i berfformio cunnilingus.

Nid oes angen gyddfau dwfn

Rhag ofn bod eich partner yn chwilfrydig iawn am y syniad o roi ei bidyn i gyd yn eich ceg, gallwch chi ei wneud heb unrhyw angen am gyddfau dwfn.

Lapiwch eich llaw ar waelod ei bidyn a rhowch y gweddill ohono yn eich ceg. Neu rhowch domen eich tafod ar do eich ceg a tharo'ch tafod gyda'i bidyn.

Nid oes angen llyncu'r sberm sy'n dod

Mae angen trafod llawer o bethau o'r blaen. Megis, a fydd hi'n sugno'r sberm ai peidio. Os na, dylai ei rhybuddio pan fydd ar fin cum.

Nid yw o reidrwydd yn bleserus sugno’r sberm mae’n fwy pleserus ei weld yn alldaflu ar eich corff neu mewn man arall.

Eisteddwch ar ei wyneb

Mae'r swydd hon yn galluogi'ch partner i wneud hynny cyrraedd ardaloedd newydd yn ddyfnach o onglau gwahanol . A bydd hyn yn rhoi teimlad i'r fenyw ei bod yn rheoli ac mae hyn yn ychwanegu rhywbeth newydd at y berthynas. Ond byddwch yn ofalus i beidio â phwyso gormod. Gweler swyddi rhyw geneuol.

Nid yw chwythu swydd yn golygu anwybyddu meysydd sensitif eraill.

Tra'ch bod chi'n rhoi pen gallwch chi gyffwrdd a gwasgfa ei / ei tethau ac ef / hi morddwydydd . Bydd hyn yn gadael teimlad y tu mewn i'r derbynnydd bod ei holl gorff yn cael ei reoli gennych chi, nid dim ond ychydig o ardal. Ac mae hyn yn cynyddu llawenydd.

Gall oeri fod yn ddiddorol iawn

Tra'ch bod chi'n cael rhyw trwy'r geg, bydd eich corff yn poethi. Felly os byddwch chi'n troi ffan ymlaen, bydd hyn yn gwneud sioc bleserus i'ch synhwyrau. Bydd y gymysgedd yn hyfryd iawn: cynhesrwydd ei geg a'i aer o'r ffan.

Casgliad

Cael hwyl; bydded eich nosweithiau yn rhyfeddod; gadewch iddo fod yn fythgofiadwy. Defnyddiwch ganhwyllau a cherddoriaeth feddal a mwynhewch eich hun; gratify ei gilydd. Byddwch yn greadigol ac yn naturiol.

Dangoswch eich teimladau a'ch ymatebion yn agored. Peidiwch â bod yn betrusgar i brofi unrhyw dechnegau newydd mewn rhyw geneuol. A gwnewch ryw geneuol bob amser fel gweithgaredd sylfaenol yn eich gweithredoedd rhywiol.

Peidiwch â bod yn hunanol! Cofiwch mai faint y byddwch chi'n ei roi, yw faint y byddwch chi'n ei gael. Mwynhewch!

Ranna ’: