Sut y gall Ysgariad Cwsg Achub Eich Priodas Mewn gwirionedd

Sut y gall Ysgariad Cwsg Achub Eich Priodas Mewn gwirionedd

Yn yr Erthygl honBeth fyddai'r meddwl cyntaf a fyddai'n dod i'ch meddwl pan glywch rywun yn dweud eu bod yn cael ysgariad cysgu ?O na! Gall ysgariad fod mor straen ond aros, beth sydd ysgariad cysgu ac a yw yr un peth â'r ysgariad yr ydym i gyd yn ei wybod? Gall fod llawer o syniadau yn rhuthro i'ch meddwl ar hyn o bryd ynglŷn â gwir ystyr ysgariad cwsg a pham mae parau priod yn ei wneud.

Yn dal yn chwilfrydig ynglŷn â sut mae hyn yn gweithio ac am ba reswm? Yna darllenwch drwyddo.Ysgariad cwsg - diffiniad

Pan glywch y gair ysgariad cysgu , efallai y bydd rhai yn meddwl ei fod yn ymwneud â chysgu gyda gŵr yn ystod ysgariad broses ond nid felly y mae.

Mae ysgariad cwsg yn golygu eich bod chi'n cysgu mewn gwahanol welyau fel cwpl priod. Y syniad yma yw gwneud beth bynnag mae cwpl iach yn ei wneud, fel cael hobïau, bwyta gyda'i gilydd, gwylio ffilmiau gyda'i gilydd, a hyd yn oed cwtsio ond pan fydd yn rhaid i chi fynd i'r gwely, nid ydych chi'n cysgu gyda'ch gilydd yn yr un gwely ac yn lle hynny, cysgu i mewn gwahanol ystafelloedd.

Dyma beth ysgariad cysgu yn ymwneud yn llwyr. I rywun sydd wedi clywed hyn am y tro cyntaf, byddai hyd yn oed yn pendroni am y rheswm pam mae hyn yn cael ei wneud ac a oes buddion iddo.Sut mae ysgariad cysgu yn gweithio?

Os ydych chi'n pendroni pa ganran o barau priod sy'n cysgu mewn gwelyau ar wahân, byddech chi'n synnu o wybod hynny ar sail diweddar arolwg , byddai'n well gan bron i 40% syfrdanol o barau priod gysgu mewn gwahanol welyau na chysgu gyda'i gilydd.

Efallai nad yw’n rhywbeth y mae pobl yn siarad amdano’n agored ond mae gwybod faint o barau priod sy’n cysgu mewn gwelyau ar wahân a chanfod y rheswm y tu ôl iddo yn wir yn syndod.

Mae arolwg hefyd yn dangos bod rhywfaint o briodas yn ysgaru oherwydd eu bod yn colli cwsg neu yn cael eu haflonyddu gan chwyrnu uchel a thaflu a throi yn aml a hyd yn oed gwres y corff. Ni allwch danamcangyfrif pŵer cwsg nos da di-dor. Llawer cyplau sy'n ymarfer ysgariad cysgu yn rhyfeddu at y modd y mae wedi eu gwneud hyd yn oed yn gryfach fel cwpl ac os ydych chi'n pendroni a fydd hyn yn effeithio ar eu agosatrwydd rhywiol - rydych chi'n anghywir.

Nid yw'n rhoi bywyd rhywiol gwych i chi ond mae hefyd yn rhoi mwy o amser i chi gwtsio oherwydd eich bod chi'n ymarferol yn colli cwtsh eich gilydd.

Arwyddion bod angen ysgariad cysgu arnoch chi

Os ydych chi'n rhywun sy'n gwybod pa mor anodd yw hi i gael noson dda o orffwys a'ch bod chi'n meddwl y byddai cysgu mewn gwahanol welyau yn gweithio orau i'ch hun a'ch priod, yna edrychwch ar yr arwyddion eich bod chi wir yn barod i ymarfer ysgariad cysgu .

Mae gennych chi amserlenni cysgu gwahanol

Mae gennych chi amserlenni cysgu gwahanol

Mae'n well gan y naill neu'r llall ohonoch gysgu yn y bore a'r llall yn gynnar yn y nos. Gall cysgu gyda'i gilydd fod yn anodd pan fydd eich priod yn troi'r goleuadau ymlaen i ddarllen neu daflu a throi. Cyplau yn cysgu ar wahân nid oes gennych y broblem hon oherwydd gallant gael y tawelwch a'r tawelwch sydd ei angen arnynt ar yr amser y mae ei angen arnynt.

Mae un ohonoch chi'n dioddef o gwsg aflonyddu, chwyrnu ac ati.

Ydych chi erioed wedi meddwl pa mor anodd yw cysgu os yw'ch priod yn chwyrnu'n uchel neu a ydych chi wedi profi deffro yn oriau mân y nos oherwydd bod eich partner yn taflu a throi neu ddim ond teimlad anniddig gwres y corff mewn noson boeth?

Gall tarfu ar gwsg gael effeithiau gwael difrifol yn ein hiechyd.

Dewisiadau gwahanol yn eich amgylchedd cysgu

Beth os ydych chi'n hoffi goleuadau cysgu ymlaen a bod eich partner yn casáu hynny? Pwy fyddai'n addasu? Beth os ydych chi'n hoffi cysgu gyda llawer o gobenyddion a bod eich partner yn cael ei gythruddo ganddo? Mae gan bob un ohonom wahanol ddewisiadau cysgu a gall cael eich partner neu'ch priod gael eich cythruddo, gall achosi problemau hefyd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Buddion ymarfer ysgariad cwsg

Nawr eich bod chi'n dechrau gweld pa mor cŵl ysgariad cysgu yw, byddwch chi'n synnu o wybod y buddion niferus y gall hyn eu rhoi nid yn unig i chi ond i'ch iechyd a'ch priodas hefyd.

Gall ysgariad cwsg roi canlyniadau anhygoel i chi. Pwy allai fod wedi meddwl y gall cysgu mewn gwahanol welyau roi cymaint o fuddion i chi a'ch priodas?

  1. Rheol yw, eich gwely a'ch amser cysgu - eich rheolau. Dyma pam ysgariad cysgu wedi'i ddatblygu. Dychmygwch gael 6-8 awr dda o gwsg di-dor? Dychmygwch allu dewis a yw'r golau ymlaen neu i ffwrdd? Oni fyddai hynny'n gwahodd?
  2. Gall ysgariad cwsg hefyd roi amser i ffwrdd i gyplau hefyd. Pan fyddwch chi'n cael dadleuon neu ddim ond yn llidiog gyda'i gilydd, gall cysgu gyda'ch gilydd a'u clywed yn chwyrnu waethygu'r mater ond os nad ydych chi'n cysgu yn yr un gwely. Mae hyn yn rhoi'r lle a'r amser sydd eu hangen arnoch i'r teimlad hwnnw ddiflannu. Yfory, byddwch chi'n deffro ar eich newydd wedd ac yn hapus.
  3. Os ydych chi'n ymarfer ysgariad cwsg yna rydych chi'n fwyaf tebygol o gael arfer o gysgu 6-8 awr lawn o gwsg, beth fyddech chi'n ei ddisgwyl?
  4. Disgwyliwch chi fwy bywiog, mwy egnïol! Gall hyn eisoes wneud rhyfeddodau i'ch iechyd ac mae hyn yn rhywbeth y mae cyplau sy'n ymarfer ysgariad cwsg mor hapus yn ei gylch.
  5. Disgwylwch fywyd rhywiol ager. Mae hyn yn wir! Disgwyliwch iddo fod yn fwy cyffrous oherwydd nad ydych chi'n cysgu gyda'ch gilydd mewn un gwely ac yn y pen draw mae hynny'n gwneud i chi fethu'ch gilydd. Efallai bod hyn yn rhywbeth i'w ystyried yn fonws o beidio â chysgu gyda'i gilydd yn yr un gwely.
  6. Nodyn i'w gofio i'r rhai a fydd yn ymarfer ysgariad cysgu .

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal i fondio gyda'ch gilydd fel cwpl a gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gwyro oddi wrth eich gilydd wrth ysgaru cwsg.

Y rheswm am hyn yw oherwydd y gallai rhai pobl gymryd hyn mewn ffordd wahanol lle nad ydyn nhw bellach yn gysylltiedig â'i gilydd ac y gallen nhw ddechrau lluwchio ar wahân i'w partner.


yn gwahanu da ar gyfer priodas

Mae angen i gyplau ddeall rheswm a rôl y weithred hon. Ysgariad cwsg yw caniatáu i bâr priod gysgu mewn gwahanol welyau neu'n well, mewn gwahanol ystafelloedd lle gall pob un ddewis pryd i gysgu a sut maen nhw'n cysgu. Efallai nad ydych chi'n cysgu yn yr un gwely ond dylai eich priodas aros yn gryfach nag erioed.