Torri'r 6 Rhwystr i Gyfathrebu Effeithiol mewn Priodas

Dim ond ar sail cyfathrebu effeithiol y gellir adeiladu perthynas iach

Yn yr Erthygl hon

Iach perthynas dim ond ar sail effeithiol y gellir ei adeiladu cyfathrebu mewn priodas. Gall cyfathrebu da effeithio'n gadarnhaol ar berthynas. Pan fydd dau berson yn siarad am eu problemau, yn rhannu eu breuddwydion, eu gobeithion, eu hofnau, a hyd yn oed eu cynlluniau gwyliau, mae'r bond rhyngddynt yn dyfnhau. Mae pob partner yn dod yn fwy derbyniol a dealltwriaeth o'r person arall.Mae cryn dipyn o rwystrau i gyfathrebu effeithiol mewn priodas sy'n tueddu i greu problemau ac yn y pen draw yn dinistrio rhai perthnasoedd hyfryd. Mae'n hanfodol blaenoriaethu siarad â'i gilydd.

Pan fydd cyplau yn gwneud y gorau o gyfathrebu, mae'n lleihau rhwystrau cyfathrebu. Fodd bynnag, os ydych chi'n teimlo bod rhwystrau penodol i gyfathrebu effeithiol yn eich priodas, nid oes angen mynd i banig. Mae'n hawdd eu lleddfu heb ddim ond ychydig o feddwl ac ymdrech.

Beth yw'r rhwystrau i gyfathrebu effeithiol?

Rydym wedi llunio 6 rhwystr i gyfathrebu effeithiol mewn priodas y mae cyplau yn mynd drwyddi yn eu bywyd bob dydd.

1. Torri ar draws

Mae yna lawer o gyplau sy'n cymryd rhan mewn siarad yn ddyddiol, ond mae gormod o ymyrraeth yn ystod eu sgwrs. Er mwyn cael cyfathrebu effeithiol ac osgoi problemau cyfathrebu mewn priodas, mae angen dileu plant yn ffwdanu, e-bost eich pennaeth, prosiectau gwaith, eich rhestr siopa, ac ati.

Cyfryngau cymdeithasol a theledu yw rhai o'r prif wrthdyniadau. Nid oes unrhyw un yn teimlo fel siarad pan fydd y person arall yn sgrolio i lawr eu Facebook Newsfeed.

Felly, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw dileu'r rhwystr hwn i gyfathrebu effeithiol mewn priodas.

Yn gyntaf, mae'n bwysig bod y ddau ohonoch yn penderfynu ar amser penodol i drafod eich diwrnod a siarad am eich problemau. Y peth gorau yw siarad amdanynt cyn mynd i'r gwely wrth iddo gynyddu agosatrwydd .

Yn ail, dylid dilyn rhai rheolau sylfaenol. Dylai hyn gynnwys peidio â defnyddio cyfryngau electronig yn ystod y sgwrs neu osgoi unrhyw rwystrau cyfathrebu eraill a dim ond glynu wrth y pwnc.

Ni ddylai fod unrhyw wrthdyniadau fel y teledu neu gerddoriaeth ymlaen tra bydd y ddau ohonoch yn sgwrsio. Gwnewch yn siŵr bod pob priod yn defnyddio sgiliau gwrando gweithredol ac yn rhoi cyfle i'w gilydd rannu eu teimladau.

2. Emosiynol a'r cyflwr corfforol

Dyma un o'r rhwystrau mwyaf cyffredin i gyfathrebu effeithiol mewn priodas. Mae angen i chi ddewis yr amser iawn i siarad. Os ydych chi'n teimlo'n llwglyd, yn bryderus, yn bryderus, yn drist, wedi blino'n lân neu'n sâl, nid dyma'r amser iawn ar gyfer cyfathrebu effeithiol. Rydyn ni'n tueddu i dalu llai o sylw i'r person sy'n siarad os nad ydyn ni yn y cyflwr cywir yn gorfforol neu'n emosiynol.

Mae cyflwr emosiynol neu gorfforol gwael yn rhwystr cyffredin i gyfathrebu effeithiol. Felly, rydyn ni'n gwrando llai, rydyn ni'n deall llai, ac felly rydyn ni'n cyflawni llai.

Felly, mae'n bwysig iawn bod yn hollol gyffyrddus wrth sgwrsio â'i gilydd.

Os ydych chi

3. Arddulliau cyfathrebu

Mae holl bobl y byd yn sgwrsio'n wahanol. Mae'n bwysig bod cyplau yn deall y gwahaniaethau yn eu dull cyfathrebu ac osgoi cymryd pethau'n bersonol.

Er enghraifft, mae yna bobl sy'n tueddu i fynd yn uchel wrth brofi pwynt. Felly yn hytrach na chymryd hynny fel dicter, dylai eu partner ddeall mai dyma'r union ffordd y mae ef neu hi'n siarad.

Mae'r gwahaniaeth mewn arddulliau siarad yn rhwystro cyfathrebu effeithiol ac yn bendant mae'n un o'r rhwystrau cyfathrebu mewn perthnasoedd.

Nid yw'n hawdd newid sut rydych chi'n siarad, ond os yw'n effeithio ar eich perthynas, dylech chi wneud hynny. Dechreuwch yn araf ac yn amyneddgar. Dylai fod rhai camddealltwriaeth yn y dechrau.

Ond yn y pen draw, mae deall cynnydd a rhwystrau i gyfathrebu effeithiol mewn egwyliau priodas. Os yw tôn y llais a gweiddi yn aneffeithiol ac yn niweidiol i'r priod arall, cofiwch hyn a chydnabod eu teimladau.

4. Credoau

Peth arall sy'n gweithredu fel un o'r rhwystrau i gyfathrebu effeithiol mewn priodas yw syniadau a chredoau rhagdybiedig. Mae yna rai pethau y mae angen i chi eu newid ar ôl priodi oherwydd eu bod yn tueddu i ddod yn eich ffordd chi a'ch partner.

Cyfathrebu agored yn cael ei effeithio os yw menywod yn credu bod dynion yn dwp a bod dynion yn ystyried menywod yn israddol.

Mae angen i'r ddau ohonoch siarad am eich credoau ynglŷn â phlant, ffydd, gwleidyddiaeth a phriodas i wybod ym mha gyd-destun y dywed y person arall beth penodol. Deall credoau eich gilydd i geisio goresgyn rhwystrau i gyfathrebu effeithiol gyda'n gilydd.

Mae angen i

5. Disgwyliadau

Maen nhw'n dweud mai'r disgwyliad yw gwraidd pob drwg mewn perthynas ac rydyn ni'n cytuno rhywfaint â'r datganiad hwn. Mae hyn yn gweithredu'n bennaf fel un o'r rhwystrau i gyfathrebu effeithiol mewn priodas.

Bydd eich cyfathrebiad agored yn sicr yn cael ei rwystro os ydych chi'n disgwyl y byddai'ch partner yn gwrthod y syniad neu'n teimlo eich bod chi'n ei ddweud.

Nid oes unrhyw un yn teimlo fel siarad, rhannu neu hyd yn oed sgwrsio pan fyddant yn gwybod y byddai eu syniad yn cael ei ddiswyddo hyd yn oed cyn iddo gael ei gyflwyno'n iawn. Mae disgwyliadau hefyd yn ein cyfeirio tuag at bethau yr ydym am eu clywed yn hytrach na'r hyn y mae ein partner yn ceisio'i gyfathrebu.

6. Diogelwch corfforol

Dyma un o'r rhwystrau gwirioneddol i gyfathrebu effeithiol mewn priodas. Os yw'ch partner yn ofni ei ddiogelwch, yna byddai hyn yn sicr o adlewyrchu yn eu sgwrs.

Byddai a diffyg gonestrwydd yn efallai y bydd rhannu gwybodaeth a syniadau, a llawer o emosiynau hyd yn oed yn cael eu hatal.

Trais yn y cartref yn fater sy'n bodoli ledled y byd sydd wedi rhwystro a dod â nifer o briodasau i ben. Os ydych chi'n gwybod y bydd eich partner yn mynd yn dreisgar yn gorfforol, yna byddech chi ddim ond yn dweud pethau a fyddai'n ei blesio.

Yn ymarferol nid oes unrhyw gyfathrebu mewn perthynas fel hon ac mae'r partner yn tueddu i deimlo'n isel ac ar wahân. Trais domestig mewn priodas yw un o'r rhwystrau cyffredin i gyfathrebu effeithiol ac i briodas yn gyffredinol.

Hefyd, mae rhai o'r prif rwystrau i gyfathrebu effeithiol am ryw yn cynnwys ychydig o'r ffactorau a grybwyllwyd fel ymyrraeth, cyflwr emosiynol a chorfforol, ac arddulliau cyfathrebu'r partneriaid.

Cysylltiedig- Sut i Ddadlau a Pheidio ag Ymladd mewn Priodas

Mae yna nifer o rwystrau i gyfathrebu effeithiol mewn priodas, ond gallwch chi eu goresgyn trwy gydweithio. Mae rhai yn eithaf hawdd eu trin tra bod rhwystrau eraill i gyfathrebu effeithiol yn gofyn am ddull gweithredu difrifol ac weithiau proffesiynol. Siaradwch â'ch partner gan y byddai hyn yn dileu llawer o faterion o bwys a gall y ddau ohonoch gael bywyd priodasol hapus a hir.

Ranna ’: