Sut i Iachau rhag Ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb

Ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb: Sut i iacháu

Fel daeargryn i adeilad, mae anffyddlondeb yn ysgwyd yr hyn a ystyrid unwaith yn sylfaen gref. Mae'n disodli'r hyn a oedd, gyda'r hyn sydd nawr: fersiwn wedi'i thorri a'i llychwino o'i hunan blaenorol.Mewn adeilad y mae daeargryn yn tarfu arno, nid ydych yn hyderus yn sefydlogrwydd y lloriau na'r to i aros yn ddiogel neu'n fyw.Diffinnir ansicrwydd fel “diffyg hyder,” felly nid yw'n syndod os yw rhywun yn wynebu ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb yn eu priodas.

Mewn priodas ar ôl anffyddlondeb , mae eich diffyg hyder ac ymddiriedaeth yn eich partner yn gwneud ichi deimlo'n anniogel yn eich perthynas.Ar ben hynny, mae'n anodd gwybod sut i roi'r gorau i fod yn ansicr ar ôl cael eich twyllo oherwydd w ho’s i ddweud na fydd yn digwydd eto a pha mor gryf oedd y berthynas pe gallai ildio i’r llongddrylliad hwn yn y lle cyntaf.

Gofynnir llawer o gwestiynau sut i symud ymlaen o briod twyllo a sut i wella perthynas ar ôl twyllo , ond mae nifer o atebion ystyrlon yn aml yn brin.

Mae'n bwysig bod y sawl sy'n cael ei dwyllo yn cael gwybod sut i ddod dros ansicrwydd ar ôl cael eich twyllo .Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod wedi profi ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb ac yn pendroni sut i roi'r gorau i fod yn ansicr ar ôl cael eich twyllo ar neu sut i wella ar ôl cael eich twyllo, byddai gwybod rhai ffyrdd o oresgyn ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb yn bendant o gymorth.

Gwyliwch hefyd: Brwydro yn erbyn ansicrwydd ar gyfer menywod sydd wedi'u bradychu

Mae'r erthygl yn rhannu 5 ffordd ar gyfer cael anffyddlondeb ac ansicrwydd yn y gorffennol mewn priodas

Iachau eich hun

1. Mae'n dechrau gyda chi

Y gwir caled am fywyd yw nad yw gwir hapusrwydd yn dod o unrhyw ffynhonnell arall na chi'ch hun.

Y rheswm am hyn yw oherwydd yn unig ti rheoli eich gweithredoedd, eich meddyliau a'ch credoau. Gan mai dyma'r unig beth y gallwch chi wirioneddol ei reoli mewn bywyd, mae'n rhaid i'ch hapusrwydd ddod o'r tu mewn.

Os ydych chi'n aros i rywun arall eich dilysu a dod â llawenydd i chi, byddwch chi'n siomedig. Rydym yn fodau hunanol, ac ni waeth faint o gariad sydd gan rywun tuag atoch chi, fe ddônt yn fyr o bryd i'w gilydd.

Ond sut mae hyn yn eich helpu chi i wella ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb?

Mae anffyddlondeb yn weithred hunanol; ni fyddai unrhyw un yn dadlau hynny. Cydnabyddwch ef felly, a'i ddefnyddio i ddeall ei bod hi'n bryd gweithio arnoch chi'ch hun a'ch hapusrwydd personol eich hun.

Yn y dyfodol, os bydd yr un rydych chi'n ei garu yn camu allan arnoch chi, rwy'n addo ichi, bydd yn brifo. Ond os ydych chi wedi gwneud y gwaith arnoch chi'ch hun fel eich bod chi'n gwybod beth rydych chi ei eisiau allan o fywyd, bydd yn brifo llai, ac fe welwch heddwch o'r llanast yn gynt o lawer.

2. Gweithio ar hunanofal

Gweithio ar hunanofal

Mae arferion fel myfyrdod a newyddiaduraeth yn ffyrdd iach o greu rhywfaint o dawelwch meddwl yn eich bywyd ac yn hanfodol ar gyfer goresgyn ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb .

Mae myfyrdod yn ddefnyddiol oherwydd bod y practis yn gofyn ichi eistedd yn dawel, cydnabod eich meddyliau wrth iddynt ddod, ac yna gadael iddynt basio heibio fel pe baent yn llongau yn y nos.

Mae hyn yn golygu na fyddwch yn treulio amser yn preswylio ar un meddwl penodol (eich priod yn twyllo) ac y byddwch yn syml yn arsylwi'ch meddwl yn y gwaith.

Ar ôl i chi fyfyrio digon, fe welwch y pwyll y mae'n ei ddarparu ac yna byddwch chi'n gallu bod yn ystyriol trwy gydol eich diwrnod hefyd.

Bydd newyddiaduraeth yn caniatáu ichi gymryd y meddyliau hynny yr ydych newydd eu harsylwi ac ymhelaethu arnynt. Nid yw hwn yn lle ar gyfer atalnodi, gramadeg na sillafu perffaith. Yn syml, dympio'ch meddwl ar ddarn o bapur a chaniatáu iddo ehangu.

Fe welwch y bydd y tensiwn a'r straen rydych chi wedi'u cadw mewn potel yn gorlifo yn y sesiynau newyddiadurol hyn, gan ganiatáu i chi symud trwy'ch diwrnod gyda llai o bwysau ar eich ysgwyddau a mwy o ymwybyddiaeth o'ch gwir deimladau.

3. Gwnewch rywbeth rydych chi'n ei garu

Mewn priodas, rydym yn aml yn cael ein hunain yn mowldio ein hobïau a'n diddordebau ynghyd â'n partner.

Cyn i chi gwrdd, roedd gan bob un ohonoch fuddiannau unigol; fodd bynnag, gydag amser, mae parau priod yn tueddu i ddod at ei gilydd a chael mwy o weithgareddau a hamdden a rennir.

Mae hyn yn ardderchog ar y cyfan oherwydd ei fod yn caniatáu i'r briodas flodeuo trwy rannu profiadau.

Fodd bynnag, pan fydd perthynas yn digwydd, ac rydych chi'n profi ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb, mae'r cwpl yn groes i'w gilydd, mae'r buddion cyffredin hyn yn dod yn bwyntiau o ddirmyg.

Ni allwch wrando ar y band hwnnw bellach oherwydd hwn oedd hoff fand eich gŵr. Ni allwch fynd i'r bwyty hwnnw oherwydd bod eich gwraig wrth ei bodd. Rydych chi'n cael y llun.

Mae dod o hyd i'ch nwydau eich hun yn ffordd wych o ddelio ag ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb.

Bydd hyn yn eich cadw allan o ddolen feddyliol ddiymadferth o weld eich priod ym mhopeth a wnewch oherwydd eich bod yn dewis rhywbeth y tu allan i'r normau perthynas.

Cymerwch ddosbarth coginio. Ymunwch â champfa newydd. Ewch yn ôl i'r ysgol. Dewch o hyd i rywbeth sy'n ystyrlon i CHI, fel y gallwch barhau i wahanu'ch gwerth oddi wrth eich priodas a gwella ohono ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb .

Iachau'r berthynas

1. Cael y gwir allan yn yr awyr agored

I uniaethu'n ôl â'r gyfatebiaeth a ddechreuodd yr erthygl hon, meddyliwch am dŷ sydd wedi'i ysgwyd yn ddiweddar gan ddaeargryn.

Ni allwch ailadeiladu'r tŷ hwn o'i ddarnau tameidiog. Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i achosion y difrod ac o bosib adeiladu top newydd o'r rwbel.

Gellir dweud yr un peth am oresgyn ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb yn eich priodas.

Os ydych chi am wella a pharhau â'ch priodas, mae'r gwir a dim byd ond y gwir yn hanfodol.


rhyw seductress

Mae angen i chi ddarganfod beth achosodd y berthynas. Mae angen i chi ofyn pam. Mae angen i chi wybod ei fod drosodd. Mae angen iddo fod yn hollol glir cyn y gallwch chi ddechrau gwella o'r holl boen a ansicrwydd ar ôl anffyddlondeb.

Bydd diffyg ffeithiau yn magu mwy o ansicrwydd yn unig. Efallai y bydd yn brifo ymlaen llaw, ond mae angen i chi ddarganfod beth a ddigwyddodd mewn gwirionedd fel y gallwch edrych i'r dyfodol gyda llun clir o'r gorffennol.

2. Gweler cynghorydd priodas

Mae cael y gwir ar y bwrdd yn bwysig, ond ceisiwch wneud hynny mewn man diogel fel swyddfa therapydd. Byddant yn helpu i arwain y sgwrs honno fel na fydd yn cymryd gormod o droadau a throadau hyll.

Dibynnu ar eu harbenigedd i helpu'ch perthynas i drwsio yn y ffordd iachaf bosibl.