5 Awgrymiadau Hanfodol i'w Cadw mewn Meddwl i Stopio Ysgariad

5 Awgrymiadau i

Yn yr Erthygl honMae'n eithaf diogel dweud nad oes unrhyw un sy'n bwriadu priodi byth yn bwriadu cael ysgariad neu ryfeddodau hyd yn oed sut i atal ysgariad rhag digwydd . Ac eto yn anffodus, mae ystadegau'n dangos ei fod yn wir yn digwydd i lawer o gyplau.Yn ôl adroddiadau a gyhoeddwyd, bydd dros 40 y cant o briodasau cyntaf, tua 60 y cant o ail briodasau a 73 y cant llethol o drydydd priodasau yn dod i ben gyda gwŷr a gwragedd yn sefyll gerbron barnwr yn gofyn i’w priodas gael ei diddymu.

Ac eto ar wahân i'r ffaith bod ysgariad yn brofiad gwirioneddol anodd i'r cwpl, mae hefyd yn heriol i'w plant, aelodau o'u teulu a'u ffrindiau ac mae rhai'n dweud, hyd yn oed y gymuned yn gyffredinol.Mae hynny oherwydd bod yna lawer o bobl sy'n credu mai teulu yw'r conglfaen y mae cymaint o bethau'n cael ei adeiladu arno. Ac felly, pan fydd hyd yn oed un teulu yn torri ar wahân, mae yna effaith domino a all fod yn wirioneddol ddinistriol.

Ond beth ydych chi'n ei wneud os ydych chi mewn priodas gythryblus? Pa gamau allwch chi eu cymryd i atal ysgariad neu sut i atal ysgariad ac achub eich priodas ?

Felly os ydych chi'n cael eich hun mewn sefyllfa lle rydych chi'n ceisio darganfod sut i osgoi cael ysgariad? neu sut allwch chi atal ysgariad ? Dyma bum awgrym a all eich helpu chi a'ch priod i ddod o hyd i rywfaint o olau gobaith ac i gymryd camau tuag ato osgoi ysgariad a iacháu eich perthynas.1. Tynnwch “ysgariad” allan o'ch geirfa

Yn union fel y bu'n rhaid i chi ddewis priodi, mae ysgariad bob amser yn ddewis. Y peth anhygoel am y pwynt hwn yw ei fod yn golygu bod gennych chi a'ch priod y pŵer i atal diwedd eich priodas a stopio ysgariad.

Y peth gwych yw bod y cyfan yn dechrau gyda'r penderfyniad i beidio â hyd yn oed godi'r gair “ysgariad” yn eich sgyrsiau. Cael eich brifo. Byddwch yn ofidus. Byddwch yn rhwystredig. Ond hefyd fod y math o gwpl sy'n benderfynol o wneud hynny arbed priodas rhag ysgariad a peidio â gadael i ysgariad fod yn opsiwn yn eich cartref byth.

Yr ymdrechion a roddwch mewn perthynas yw gwrthod y dewisiadau a wnewch, ac os nad ydych am gael eich gwahanu oddi wrth eich priod nag atal ysgariad, chi ddylai fod y cyntaf a'r unig ddewis bob amser.

Felly cofiwch, ni waeth pa mor anodd yw mynd y ffordd orau i atal ysgariad yw peidio â'i ystyried hyd yn oed.

2. Cofiwch pam y gwnaethoch briodi yn y lle cyntaf

Dywedodd dyn doeth unwaith, yn yr eiliadau pan rydych chi'n teimlo fel rhoi'r gorau i rywbeth, cofiwch pam y gwnaethoch chi ddechrau. Ar ddiwrnod eich priodas, gwnaethoch chi a'ch partner addunedau i fod yno i'ch gilydd - trwy'r cyfan.

Mae hyn yn golygu, waeth beth, eich bod wedi ymrwymo i gael cefn eich gilydd. Cadarn y gallai fod yn heriol nawr, ond mae siawns eithaf da y gallwch chi fod yn fwy effeithiol wrth weithio trwy bethau gyda'ch gilydd nag ar wahân.


gofyn rhywiol

Dim ond pan fydd cwpl ar y cyd y mae priodas yn gweithio, a phrofir eu gwytnwch a'u hymrwymiad pan fydd pethau'n mynd yn anodd. Fe wnaethoch chi briodi, yn rhannol, i fod yn system gymorth eich gilydd. Yr amseroedd caled fyddai'r amser i ddod at ei gilydd; peidio â thynnu oddi wrth ei gilydd.

sut i atal ysgariad rhag digwydd

Edrychwch am y leinin arian honno, ac oes, mae gan bob cwmwl un yn wir. Chwiliwch am y gobaith hwnnw, y goleuni hwnnw yn y tywyllwch ac adeiladu arno. A fyddai'n anodd, fe wnaethoch chi betio y byddai. Ond dyna lle byddai'ch cariad yn wynebu ei brawf anoddaf.


pam yn rhieni mor llym

Byddai'ch priodas, eich delfrydau, eich cariad at eich gilydd, y cyfan yn cael ei phrofi, felly atgoffwch eich hun o'r pethau rydych chi erioed wedi eu caru am eich partner a dal gafael arnyn nhw ac ymhen amser byddai'n profi i fod yn un o'r ffyrdd gorau o atal ysgariad.

Gwyliwch hefyd: 7 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

3. Peidiwch ag anghofio newid y tymor hwnnw

“Er gwell neu er gwaeth.” Dyma ymadrodd y dywedasoch mae'n debyg wrth ichi adrodd eich addunedau priodas. Ac er y gallai ymddangos fel mewnlifiad di-stop o “er gwaeth,” mae'n rhaid i chi gofio bod tymhorau'n dod a thymhorau'n mynd.

Newid yw'r unig gyson, felly heddiw os yw'n ymddangos bod popeth wedi torri yna yfory fe gewch gyfle i'w ddiwygio.

Peidiwch â chanolbwyntio cymaint ar y gorffennol nes eich bod yn colli gobaith y bydd hapusrwydd yn y dyfodol. Byddwch yn amyneddgar, ni allwch ymladd amser ychwaith, ac ni allwch fynd yn ei erbyn, mae'n rhaid i rai pethau redeg eu cwrs. Mae fel y tymhorau cyfnewidiol; mae yna bob amser yr un nesaf rownd y gornel.

4. Ceisio cwnsela

Nid oes amheuaeth amdano. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal ysgariad yw gweld cwnselydd.

Mae ganddyn nhw sgiliau a chymwysterau proffesiynol i roi awgrymiadau ac offer i chi ar sut i weithio trwy'r materion rydych chi'n eu cael ar hyn o bryd a hefyd sut i atal pethau rhag cynyddu i'r pwynt o ystyried ysgariad yn y dyfodol.

Byddai cwnsela priodas yn bendant yn rhoi cyfle ichi fynd i'r afael â'r holl faterion sy'n ymddangos fel pe baent yn gwthio'ch priodas tuag at ysgariad, a phan roddir digon o amser ac ymrwymiad gall cwnsela eich helpu i ddeall sut ydych chi'n atal ysgariad neu sut i beidio ag ysgaru.

Un peth hanfodol i'w gofio wrth geisio cwnsela priodas yw dod o hyd i'r cwnselydd priodas gorau; achosi cwnsela priodas cystal â'r cwnselydd yn unig. Gofynnwch i'ch ffrindiau neu'ch teulu, neu chwiliwch gyfeiriaduron dibynadwy i ddod o hyd i'r cwnselydd cywir i'ch helpu chi i wneud hynny atal ysgariad.

5. Sicrhewch gefnogaeth eraill

Rhywbeth sydd ei angen ar bob cwpl priod yw cyplau priod eraill; yn fwy penodol, erailliachparau priod. Er nad oes yr un briodas yn berffaith (a hynny am nad oes dau berson yn berffaith), y newyddion da yw bod priodasau yn ffynnu.

Mae hynny oherwydd bod y gŵr a’r wraig wedi ymrwymo i garu ei gilydd, parchu ei gilydd ac aros gyda’i gilydd nes bod marwolaeth yn eu gwahanu. Gall cael y math hwnnw o ddylanwad yn eich bywyd fod yr union beth sydd ei angen arnoch chi er mwyn eich cael chi a'ch priod trwy rai o'r amseroedd caled.

Mae angen cefnogaeth ar bawb, gan gynnwys parau priod. Ac mae rhai o'r gefnogaeth orau yn ffrindiau priod iach a hapus eraill.