A yw'ch Perthynas yn ymosodol? Cwestiynau i'w Gofyn Eich Hun

A yw

Mae yna lawer o wahanol fathau o gam-drin gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) gorfforol, emosiynol, geiriol, ariannol, digidol a stelcio. Weithiau, gall fod ychydig yn anodd gwybod a ydych chi mewn perthynas ymosodol.A ydych chi'n cael eich hun yn gofyn, “ydw i mewn perthynas ymosodol?', Dim ond i'w symud yn gyflym. Nid yw'n anghyffredin i ddioddefwr cam-drin seicolegol ddrysu ynghylch y berthynas, ac amharodrwydd derbyn eu bod mewn perthynas gytew.Y. mae angen i chi dalu sylw i'r arwyddion perthynas ymosodol mwyaf cynnil hyd yn oed.

Meini prawf ar gyfer perthnasoedd camdriniol

Meini prawf ar gyfer perthnasoedd camdriniolOs ydych chi hyd yn oed wedi meddwl ychydig eich bod chi'n cael eich cam-drin, darllenwch y cwestiynau hyn i'ch helpu chi i benderfynu a ydych chi'n profi arwyddion o gam-drin mewn priodas neu berthynas agos.

Isod mae holiadur i'ch helpu chi i wneud penderfyniad am statws eich perthynas.

 1. A yw eich arwyddocaol arall erioed yn eich bygwth?
 2. Ydy'ch arwyddocaol arall yn dweud wrthych chi pwy all eich ffrindiau fod?
 3. A yw eich arwyddocaol arall yn gwneud ichi deimlo nad yw'ch teimladau'n ddilys?
 4. Oes gennych chi reolaeth gyfartal yn eich cyllid?
 5. A ydych chi'n ofni mynd i ddadleuon â'ch un arwyddocaol arall?
 6. A ydych chi'n gallu dweud na wrth eich un arwyddocaol arall?
 7. Ydych chi'n teimlo dan bwysau i wneud pethau nad ydych chi am eu gwneud?
 8. A yw eich arwyddocaol arall erioed wedi eich niweidio'n gorfforol yn fwriadol?
 9. A yw'ch cyfrineiriau lleoedd arwyddocaol eraill ar wahanol ddyfeisiau / cyfrifon ac yn gwrthod mynediad ichi?
 10. A yw eich arwyddocaol arall yn eich beio ar ôl eich brifo neu godi cywilydd arnoch chi?
 11. Ydy'ch arwyddocaol arall yn bychanu'ch poen?
 12. Ydych chi'n teimlo'n fwy cyfforddus pan nad ydych chi gyda'ch un arwyddocaol arall?
 13. Ydych chi'n gallu gwisgo'r hyn sy'n well gennych chi ei wisgo?
 14. A oes disgwyl rhai pethau gennych sy'n eich gwneud chi'n anghyfforddus?
 15. Ydych chi'n teimlo fel mai eich bai chi ydych chi yn cael eich cam-drin?

Os gwnaethoch chi ateb ydw i un neu fwy o'r cwestiynau hyn, mae'n bryd derbyn eich bod chi mewn perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol.Hefyd, beth os ydych chi'n bartner ymosodol yn y berthynas? Dyma sut i ddweud. Gwiriwch, a ydw i'n gwis sy'n cam-drin yn emosiynol i benderfynu a ydych chi'n cam-drin emosiynol.


priodas rhianta

Ochr yn ochr â hyn, dyma holiadur trais domestig, adnodd gwerthfawr sy'n ateb cwestiynau am drais domestig, ac sy'n eich helpu i benderfynu beth i'w wneud os ydych chi'n dioddef batri a chamdriniaeth.

Patrymau perthynas ymosodol

Patrymau perthynas ymosodol

Er gwaethaf arwyddion perthynas ymosodol amlwg, nid yw'n anghyffredin i'r dioddefwr barhau i fyw gyda'r partner camdriniol, wrth ddymuno i ryw wyrth o gariad drawsnewid y tramgwyddwr. Mae'n bwysig symud ymlaen i amgylchedd iach a gweithio ar iachâd eich hun.

Gall deall y patrymau perthynas ymosodol eich helpu i ddod allan o'ch merthyrdod emosiynol hunan-greiddiol, a rhoi cyfle i chi'ch hun fyw bywyd gwell.

 • Bydd priod sy'n cam-drin yn gyson yn ceisio un-fyny eu priod. Mewn perthynas wenwynig, mae yna frwydr pŵer afiach bob amser.
 • Mae'r partneriaid sy'n cam-drin yn emosiynol yn rheoli ac yn monitro rhyngweithiadau eu partner gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr a phobl eraill mewn rhwydwaith cymdeithasol mwy a'u gorfodi i gadw draw oddi wrthyn nhw ac aros yn ynysig.
 • Mae priod camdriniol yn goleuo eu partneriaid diarwybod i gredu bod cyfiawnhad dros y cam-drin a'r dioddefwr yw'r camdriniwr.
 • Mae'r camdrinwyr yn addo dim ond eu torri. Nid yw eu geiriau'n cyd-fynd â'u gweithredoedd. Maent yn methu â dilyn eu haddewidion a'u hymrwymiadau.
 • Maen nhw'n bygwth eu dioddefwyr gydag ymddygiad treisgar , canlyniadau enbyd, sarhad, a sylwadau llym. Efallai na fyddant yn taro eu partner ond yn eu dychryn trwy dynnu eu dicter ar wrthrychau difywyd.
 • Mae gan gamdrinwyr dueddiadau i gosbi eu dioddefwyr , ar ffurf atal rhyw, gwadu gofynion sylfaenol iddynt, creu cymhlethdodau diangen ar eu cyfer a rhwystro tasgau sy'n bwysig i'r dioddefwr.
 • Yr aflonydd, gall partneriaid camdriniol hefyd orfodi eu hunain yn rhywiol ar eu priod , neu eu gorfodi i wylio porn craidd caled ac ailadrodd y gweithredoedd penodol.
 • Yn aml mae gan gamdrinwyr hanes o ymddygiad ymosodol gydag eraill , mewn perthynas yn y gorffennol neu gymdeithasau blaenorol, ar ffurf troseddau geiriol neu gorfforol.

Sut i ddod allan o berthynas ymosodol

A ydych chi mewn perthynas ymosodol lle mae wedi cymryd doll ddifrifol ar eich ymdeimlad o hunan-werth a hunan-barch? Peidiwch â chadw'n gaeth nac yn ddall i epidemig cam-drin perthnasoedd.

Gwyliwch hefyd:

Y cam cyntaf wrth dorri'n rhydd o berthnasoedd gwenwynig o'r fath yw estyn allan at ffrind, aelod o'r teulu, mentor neu gwnselydd. Fel rheol, gall y bobl hyn roi mewnwelediad ichi na welwch efallai oherwydd agosrwydd eich perthynas

Cofiwch, nid bai'r dioddefwr byth mewn achosion cam-drin . Mae'n gwbl angenrheidiol i fynd allan o sefyllfa ymosodol a cheisio'r help perthynas ymosodol iawn.

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn cael eich cam-drin yn gorfforol a / neu'n rhywiol, ffoniwch yr heddlu neu'r llinell gymorth perthynas ymosodol a dewch o hyd i'r help i ddod allan o'r sefyllfa honno.

Rydych chi'n werth llawer mwy na bod yn ddol rag rhywun neu'n dioddef cam-drin perthynas ; rydych chi'n cael eich gwneud yn unigryw ac yn rhyfeddol. Rydych chi mor werthfawr. Os gwelwch yn dda yn gwybod gwerth eich bywyd a chymryd rheolaeth yn ôl, trwy dorri pob cysylltiad â gŵr neu wraig ymosodol.

Cofiwch, os ydych chi'n obeithiol mai cam dros dro yw bod mewn perthynas ymosodol, a bydd eich partner yn newid, mae'n annhebygol iawn o ddigwydd.


sut i symud ymlaen o berthynas wael

Trwy dderbyn camdriniaeth dro ar ôl tro, ac anwybyddu arwyddion cam-drin mewn perthynas, rydych chi'n dod yn alluogwr, sy'n atgyfnerthu'r ymddygiad ymosodol ac yn parhau â'r poen meddwl o fyw mewn sefyllfa afiach.