Sut i Ddechrau Ôl-ysgariad Perthynas Newydd

Dechrau Ôl-ysgariad Perthynas Newydd

Yn yr Erthygl honEr bod ysgariad yn broses anodd, gall hefyd fod yn hynod rydd. I rai, y cam nesaf rhesymegol fydd dechrau dyddio eto. I eraill, gall yr union syniad ymddangos yn ddychrynllyd neu'n amhosibl. Mae'n fater cymhleth yn enwedig os oes gennych blant, ond mae'n dal yn bosibl a gall fod yn hwyl. Er mwyn helpu i wneud hyn yn bosibl, mae'n bwysig gadael i emosiynau ymgartrefu yn eich cartref a dod o hyd i ffyrdd o siarad â'ch plant amdano.Ceisio perthynas newydd

Mae'n bwysig iawn deall bod y broses o geisio perthynas newydd ar ôl ysgariad yn wahanol i bawb. Efallai y bydd rhai yn barod i ddyddio ar unwaith, ond i eraill gallai gymryd blynyddoedd cyn iddynt deimlo'n barod i ystyried y meddwl amdano hyd yn oed.

Nid yw'r ffaith iddo ddigwydd un ffordd i ffrind yn golygu y bydd yn addas i chi.Rhowch sylw i'ch emosiynau eich hun, a gofynnwch i'ch hun pam rydych chi am ddechrau dyddio eto. Os ydych chi'n ceisio llenwi'r twll a adawyd gan eich priod, ni ddylai dyddio ar hyn o bryd fod yn opsiwn iach. Mae angen i chi fod yn iach ar eich pen eich hun cyn y gallwch chi fod yn iach gyda pherson arall yn eich bywyd.

Yma beth sydd angen i chi ei wneud cyn dechrau perthynas newydd ar ôl ysgariad:

1. Byddwch yn barod yn emosiynol

Er mwyn sicrhau bod ceisio perthynas newydd ar ôl ysgariad yn brofiad da, gwnewch yn siŵr eich bod yn barod yn emosiynol i ddelio â'r cyfrifoldeb hwn.

Nid ydych chi eisiau bod yn galaru am golli'ch hen berthynas tra'ch bod chi'n ceisio meithrin un newydd. Peidiwch â bod ofn bod yn biclyd wrth i chi chwilio am rywun newydd hyd yn hyn. Mae'n ddyledus arnoch chi'ch hun a'ch plant i sicrhau ei fod yn rhywun a fydd yn eich trin chi'n dda ac yn rhoi'r hyn sydd ei angen arnoch chi mewn gwirionedd.Os ydych chi'n teimlo ychydig yn ansicr ynghylch mynd yn ôl i'r gêm ddyddio mewn gwirionedd, ceisiwch wneud ffrindiau newydd yn gyntaf. Gall gwneud ffrindiau fod yn hwyl, ac os dewch chi o hyd i rywun rydych chi'n eu hoffi mwy na ffrind, bydd gennych chi gyfeillgarwch eisoes i helpu i gryfhau'ch perthynas.


Awgrymiadau cyfathrebu cwpl

2. Rhowch sylw i'ch plant

Os oes gennych blant, mae angen i chi dalu llawer o sylw i'w teimladau a'u hanghenion wrth i chi ddechrau gweld partner newydd.

Mae gan eich plant eu proses alaru eu hunain i fynd drwyddi ar ôl i'w rhieni wahanu, ac mae angen i chi barchu hynny. Nid yw'r ffaith nad yw'ch plant yn hoffi'r syniad ohonoch yn dyddio yn golygu na ddylech ei wneud byth eto, ond dylech roi digon o amser iddynt ddod i arfer â'r ffordd newydd y mae pethau'n gweithio.

Mae plant yn aml yn gweld partner newydd fel un sy'n ceisio disodli eu rhiant arall, ac efallai y bydd rhai ohonynt yn dal i obeithio y byddwch chi'n dod yn ôl ynghyd â'u rhiant arall. Sicrhewch fod eich plant yn deall bod pethau'n derfynol, a rhowch amser iddynt ei brosesu. Wrth ichi symud ymlaen, gwrandewch ar eu teimladau, a mynegwch eich rhai eich hun.

Rhowch sylw i

Cyn belled ag y mae'r hyn y dylech ei ddweud wrth eich plant am eich bywyd dyddio yn dibynnu ar ba mor hen ydyn nhw. Nid oes angen i blentyn iau wybod eich bod yn dyddio nes eich bod yn fwy difrifol yn ei gylch tra dylid rhoi mwy o fanylion i blentyn yn ei arddegau oherwydd ei fod yn sicr o sylwi bod rhywbeth yn digwydd. Waeth beth yw oedran eich plant, mae'n well peidio â dod â'ch partner newydd o gwmpas nes eich bod yn sicr iawn ohonynt.

Mae ysgariad yn peri pryder i blant, ac mae angen sefydlogrwydd arnyn nhw. Os ydych am dorri i fyny gyda'ch partner newydd y mae'ch plant wedi tyfu'n hoff ohono, gall hyn fod bron mor boenus â phan fyddwch chi'n gwahanu â'u rhiant arall.


achosion rhianta sengl

Mae'n debyg nad yw'ch plant wedi ymateb yn frwd y tro cyntaf iddynt gwrdd â'ch partner newydd. Efallai y byddant yn mynegi dicter a rhwystredigaeth mewn gwahanol ffurfiau fel actio o flaen eich partner newydd neu hyd yn oed roi'r driniaeth dawel i chi.

Rhowch amser iddyn nhw addasu, a pheidiwch â cheisio eu gorfodi i sefyllfaoedd maen nhw'n anghyffyrddus â nhw sy'n cynnwys eich partner newydd. Gallwch ofyn iddynt barchu'ch partner newydd, ond ni allwch ofyn iddynt hoffi'ch partner newydd.

3. Byddwch yn onest ac yn uniongyrchol gyda chyfathrebu

Gonestrwydd a didwylledd yw'r tanwydd ar gyfer ymddiriedaeth; byddwch yn uniongyrchol wrth gyfathrebu â'ch partner. Byddwch yn agored am eich disgwyliadau, yr hyn yr ydych yn ei ddymuno o'r berthynas hon neu rhannwch unrhyw bryderon eraill a allai fod gennych. Mae'n bwysig sefydlu'r hawl hon ar ddechrau'r berthynas gan ei bod yn paratoi'r ffordd ar gyfer perthynas gadarn. Cofiwch, didwylledd a gonestrwydd yw enaid unrhyw berthynas.

Er bod cychwyn perthynas newydd ar ôl ysgariad yn aml yn broses sensitif iawn, gallwch barhau i fwynhau'ch hun. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n symud ymlaen oherwydd bod pobl yn disgwyl ichi wneud hynny neu oherwydd eich bod chi'n meddwl y dylech chi fod. Yn hytrach, gwnewch hynny rydych chi eisiau ei wneud ac rydych chi'n barod i'w wneud. Peidiwch â rhuthro'ch perthynas newydd, a thrwy'r amser, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun.

Os oes gennych blant, cadwch nhw mewn cof a rhowch amser iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r person newydd hwn yn eich bywyd. Cofiwch mai dyma'ch dewis chi a'ch bywyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod, a'i wneud yn brofiad da.

Ar nodyn arall, dyma 3 peth i'w hosgoi yn llwyr yn ystod y broses ddyddio:

1. Peidiwch â meddwl bod pob dyn / menyw fel eich cyn

Mae ymddiried mewn person newydd yn cymryd amser, yn enwedig ar ôl i chi gael eich brifo gan eich cyn. Ac eto, os daliwch y diffyg ymddiriedaeth honno, byddwch yn dinistrio'ch siawns o ddod o hyd i rywun newydd. Dysgu edrych ar y dyn / fenyw newydd fel unigolyn. Sylwch pa mor wahanol, caredig, sylwgar ydyn nhw tuag atoch chi. Gwerthfawrogwch nhw am eu rhinweddau unigryw.

Os ydych chi'n dal i wynebu problemau ymddiriedaeth, fe allech chi ystyried cwnsela proffesiynol neu ddulliau eraill fel y Dechneg Rhyddid Emosiynol (EFT), sy'n cynnwys tapio ar bwyntiau aciwbwysau. Byddwch yn ymwybodol o'ch materion a pheidiwch â bod ofn ceisio cymorth.

Mae meddwl bod pob dyn / menyw fel eich cyn

2. Peidiwch â dal gafael ar fagiau

Mae hyn yn anodd ond nid yn amhosibl. Wedi'r cyfan, ni yw'r hyn y mae ein profiadau yn ei wneud inni. Ond nid oedd dal gafael ar fagiau byth yn helpu unrhyw un. Os mai dim ond, mae'n rhwystro ein cynnydd ein hunain ac yn aml yn ein gwneud yn chwerw am amrywiol bethau.


2il gyngor ysgariad

Dysgwch ffyrdd a fydd yn eich helpu i ryddhau'r bagiau; cael deialog fewnol gyda chi'ch hun ynglŷn â'r hyn sy'n eich dal yn ôl. Hefyd, sylweddolwch eich gwallau eich hun yn y gorffennol yn eich priodas, cymerwch atebolrwydd a dysgwch oddi wrthynt.

3. Byddwch yn agored i bosibiliadau newydd

Ar ôl meddwl am bopeth, rydych chi o'r diwedd wedi cyrraedd man lle rydych chi am ddyddio. Efallai eich bod yn gwneud hynny'n betrusgar neu efallai bod gennych eich argraffiadau eich hun, sy'n normal, ond byddwch yn agored i bosibiliadau newydd. Os dim, efallai y dewch chi o hyd i ffrind newydd yn unig. Cofiwch fod yn rhaid i bob dyddiad arwain at berthynas. Rydych chi eisiau troedio'n ofalus, ystyried yn ddwfn cyn gwneud unrhyw ymrwymiad. Fodd bynnag, arhoswch yn agored i syniadau newydd.

Darllen mwy: Cynllun 5 Cam i Symud ymlaen ar ôl Ysgariad

Er bod cychwyn perthynas newydd ar ôl ysgariad yn aml yn broses sensitif iawn, gallwch barhau i fwynhau'ch hun. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n symud ymlaen oherwydd bod pobl yn disgwyl ichi wneud hynny neu oherwydd eich bod chi'n meddwl y dylech chi fod. Yn hytrach, gwnewch hynny rydych chi eisiau ei wneud ac rydych chi'n barod i'w wneud. Peidiwch â rhuthro'ch perthynas newydd, a thrwy'r amser, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun.

Os oes gennych blant, cadwch nhw mewn cof a rhowch amser iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r person newydd hwn yn eich bywyd. Cofiwch mai dyma'ch dewis chi a'ch bywyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod a'i wneud yn brofiad da.