Problemau Cyfathrebu Cyffredin mewn Priodas

Problemau Cyfathrebu Cyffredin mewn Priodas

Bydd unrhyw un sydd wedi bod yn briod yn dweud wrthych: weithiau mae cyfathrebu rhwng priod mor glir â mwd. Fel arfer, byrhoedlog yw'r profiadau hyn, yn enwedig os yw cwpl yn benderfynol o oresgyn y pethau bach. Ond gall problemau cyfathrebu godi ar unrhyw adeg mewn unrhyw briodas ac achosi unrhyw nifer o faterion diangen! Mae'r canlynol yn ddim ond ychydig o'r problemau cyfathrebu cyffredin mewn priodas y mae cyplau yn eu hwynebu dros amser.Gwrando i ymateb

Mae'n hawdd dweud wrth eich partner, “Fe'ch clywais.' Ond a oeddech chi wir yn gwrando? Un o'r materion cyfathrebu mwyaf cyffredin ar gyfer unrhyw un , ond yn enwedig i'r rhai mewn priodas, yw'r diffyg sylw wrth wrando. Mae llawer o bobl yn syrthio i'r fagl o wrando ar yr hyn sydd gan rywun i'w ddweud gyda'r bwriad o wybod sut i ymateb yn hytrach na gwrando go iawn a cheisio deall yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud. Mewn priodas, gall hyn fod yn arbennig o anodd ac achosi problemau unigryw o ganlyniad. Mae gan bob partner y dasg o brisio’r person arall - bod yn amddiffynnol, eisiau cael y “gair olaf,” ac mae gwrando’n llwyr gyda’r bwriad o wybod beth i’w ddweud yn gyfnewid yn ffyrdd sicr o ddibrisio eich partner. Yn hytrach na gwrando er mwyn gwybod beth i'w ddweud, gwrandewch i ddeall a chlywed yn iawn yr hyn y mae eich anwylyd yn ceisio'i ddweud wrthych.Tynnu sylw'n hawdd

Diffyg cyffredin arall yw tynnu sylw. Yn sgil ffonau symudol, gliniaduron, teledu cebl, tabledi a dyfeisiau eraill, mae tarfu sylweddol ar gyfathrebu y mae'r gwrthrychau hyn, yn eironig, yn ei achosi. Wrth siarad â pherson arall, mae pob un ohonom yn dymuno cael sylw heb ei rannu. Gall siarad â rhywun sy'n tynnu sylw mewn unrhyw ffordd fod yn rhwystredig ac arwain at gam-gyfathrebu. Mae priodasau yn dioddef y broblem hon yn eithaf aml. Mae dau berson sydd wedi arfer â phresenoldeb ei gilydd, yn aml yn dod yn ddiog yn anfwriadol wrth gyfathrebu; yn hytrach na rhoi sylw i'r unigolyn arall, mae'n hawdd cyrraedd pethau fel ffôn symudol ac maent yn achosi aflonyddwch sylweddol yn llif y cyfathrebu. A dyma un o'r problemau cyfathrebu cyffredin mewn priodas sy'n gyffredin ymysg cyplau sy'n dod o dan wahanol grwpiau oedran a chategorïau eraill. Ceisiwch osgoi'r broblem hon trwy roi'r ffôn i lawr, diffodd y sain ar y teledu, neu droi cefn ar dynnu sylw gwrthrychau pan fydd eich partner yn ymgysylltu â chi mewn sgwrs.


pwysigrwydd perthynas gorfforol

Triniaeth ddistaw

Mae’r “driniaeth dawel” yn dawel, ond yn farwol iawn i berthynas iach. Gall y diffyg cyfathrebu ddod yn broblem pan fydd y naill neu'r llall o'r bobl yn y briodas yn dewis anwybyddu'r broblem (a'r person arall) yn hytrach nag ymdrin â'r mater dan sylw. Gall gwneud hyn yn aml achosi niwed parhaol i berthynas ac atal cwpl rhag cymryd rhan mewn patrwm cyfathrebu iach.Problemau Cyfathrebu Cyffredin mewn Priodas

Nawr cadwch mewn cof: mae angen amser ar rai unigolion i gasglu eu meddyliau cyn trafod problem. Mae rhai yn dewis cerdded i ffwrdd dros dro er mwyn tymer eu dicter a dychwelyd yn dawel i'r sgwrs. Efallai mai chi yw'r un nad yw am gymryd rhan mewn dadl, ond y byddai'n well gennych gymryd yr amser i ail-lunio'ch meddyliau a dod yn ôl i'r sgwrs o safbwynt rhesymegol. Mae gwahaniaeth enfawr rhwng yr ymddygiadau hyn a anwybyddu y broblem. Byddwch yn ofalus ac yn feddylgar o ran sut rydych chi'n dewis camu i ffwrdd o'r sgwrs; byddwch yn agored gyda'ch priod a dywedwch rywbeth sy'n nodi'ch angen dros dro am amser neu le.

Diffyg dealltwriaeth

Yn olaf, ac efallai'r mwyaf peryglus i batrymau cyfathrebu priodas, yw diffyg amlwg hyd yn oed ceisio deall meddyliau a theimladau'r person arall. Gall yr oerni hwn ddod o gyfuniad o ffactorau eraill neu, mewn gwirionedd, gall fod yr ymateb o dderbyn triniaeth debyg gan y person arall. Gall yr ymddygiad hwn beri trychineb i briodas. Heb y parodrwydd i ddeall y person arall, nid oes cyfathrebu yn bodoli. A heb gyfathrebu, ni all partneriaeth briodas ffynnu.

Anghytuno, anghysur, diffyg dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth, gwrthdyniadau - gall y rhain i gyd ddryllio perthynas iach. Ond, yn ei dro, gellir goresgyn y problemau hyn trwy fwriad. Mae priodas rhwng dau berson yn addewid i garu, i anrhydeddu, ac i goleddu ei gilydd. Gall cyfathrebu aflonyddu achosi brwydr dros dro, ond mae'r rhai sy'n ymarfer eu haddunedau gyda'r bwriad o oresgyn eu brwydrau, yn adeiladu sylfaen gryfach ar gyfer tyfu eu hymrwymiad i'w gilydd. Mae gwneud i ffwrdd â'r problemau cyfathrebu cyffredin mewn priodas o'r pwys mwyaf i arsylwi a chynnal perthynas iach rhwng y partneriaid.