Teganau Rhyw Pellter Hir i Gyplau Wneud Cariad o Bell

Teganau Rhyw Pellter Hir i Gyplau Wneud Cariad o Bell

Yn yr Erthygl honGall technoleg fodern efelychu bron popeth bron. Gallwn wneud arian, talu trethi, a chwympo mewn cariad ar-lein yn yr oes sydd ohoni. Un peth nad yw technoleg yn gallu ei wneud eto yw trosglwyddo ysgogiadau corfforol yn uniongyrchol i'n horganau cyffwrdd.

Cyplau i mewn mae perthynas pellter hir yn colli'r agosatrwydd corfforol hwn y mwyaf. Gyda chyfathrebu fideo dwyffordd datrysiad uchel amser real ar gael yn eang am isafswm costau, mae disgwyliadau defnyddwyr bellach yn mynnu bod technoleg yn mynd ymhellach wrth eu cysylltu â'u hanwyliaid.

Os gall cyplau agos atoch deimlo a chyffwrdd â'i gilydd filltiroedd i ffwrdd, beth fyddent yn ei wneud gyda thechnoleg o'r fath? Rhyw, wrth gwrs. Peidiwn â herwgipio ein hunain, rydym i gyd yn oedolion yma. Ond hyd nes y daw'r diwrnod hwnnw, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i fesurau stop-bwlch i gadw'r tân i fynd.Teganau rhyw pellter hir

Mae awydd rhywiol yn gyflwr meddwl naturiol. Mae, o leiaf i'r mwyafrif o bobl, mor naturiol â syched a newyn. Mae anffyddlondeb yn ddewis. Nid yw'n golygu, oherwydd ei bod yn naturiol bod eisiau rhyw, teimlo cyffro gan wahanol bartneriaid a symbyliadau, a'i angen yn gorfforol, nid yw'n newid y ffaith bod dewis ei wneud gyda rhywun heblaw eich partner ymroddedig yn weithred ymwybodol .

Gall teganau rhyw pellter hir personol helpu pobl i ddod dros y chwant dros dro wrth aros yn deyrngar i'w partner.

Mae ei wneud gyda'ch partner ar fideo hyd yn oed yn fwy agos atoch a boddhaol.Mae gwefannau ar gael sy'n adeiladu silicon pussy poced a dildos wedi'i fodelu ar ôl eich peth go iawn. Bydd yn weithgaredd doniol, difyr ac agos atoch i gyplau greu clonau o'u breintiau a'i anfon at ei gilydd er budd y ddwy ochr a hwyl.

Mae'n un o'r teganau rhyw pellter hir gorau yn y farchnad a all wella'ch perthynas wrth ymatal yn dechnegol rhag rhyw go iawn.

Doliau silicon personol

Os oes gan y cwpl arian i'w sbario, gallwch chi glonio'ch corff cyfan mewn silicon mewn gwirionedd a chael eich eilydd arferiad wedi'i anfon at eich cariad fel gogoniant coronog eich casgliad teganau rhyw pellter hir. Mae doliau rhyw silicon arfer o ansawdd uchel yn lifelike, (neu felly maen nhw'n dweud) ac mae gan rai nodweddion llais hyd yn oed.Mae eilydd silicon cyfan wedi'i glonio yn ddrud, yn waith cynnal a chadw uchel ac yn rhyfedd. Ond nid yw teganau rhyw perthynas pellter hir yno ar gyfer fetish rhyfedd. Wel iawn, efallai ei fod yn fath o fetish rhyfedd, ond y rhan bwysig yw ffyddlondeb ac agosatrwydd gyda'ch partner.

Efallai na fydd fersiwn silicon o'ch partner byth yn dod yn agos at y peth go iawn, ond nid oes ganddo'r teimlad euog o gael rhyw gyda dieithryn llwyr.Os penderfynwch gael rhyw gyda rhywun nad yw'n ddieithryn, gallai hynny achosi mwy fyth o broblemau yn y tymor hir.

Gall cymryd fideos o'ch escapadau gyda'ch eilydd partner hefyd wella'ch agosatrwydd â'ch partner go iawn. Gan ddangos iddynt nad oes ots pa mor rhyfedd a gwyrdroëdig y mae pethau'n ei gael, dim ond un person y maent yn ei feddwl fel eu partner rhywiol. Mae'n felys, mewn math gwyrdroëdig.

Teganau rhyw ar gyfer perthnasoedd pellter hir

Os ydych chi am gadw pethau'n syml, gall dildos a strôc cyffredin wneud y tric, ond os ydych chi am ei gadw'n ddi-dwylo, felly gallwch chi deipio neu wneud pethau eraill â'ch dwylo wrth “ryngweithio” â'ch cariad ar-lein, yna strôc awtomatig a gall peiriannau fuck wneud rhyfeddodau.

Mae defnyddio teganau rhyw ar gyfer cyplau pellter hir yn fath o straen, fel rhyw go iawn, mae'n fater preifat rhyngoch chi a'ch cariad, ac nid oes angen postio'r hyn a wnaethoch ar Facebook. Os ydych chi ar gyllideb, mae dirgrynwyr yn fach, yn rhad, ac yr un mor effeithiol.

Os nad cyllideb yw'r broblem, ond mae clonau doliau rhyw silicon corff llawn yn ormod i chi, teganau rhyw rhithwirionedd ar gael hefyd. Fodd bynnag, ni fydd yn cynnwys eich cariad oni bai bod un neu'r ddau ohonoch yn sêr porn.

Nid yw defnyddio teganau rhyw i leddfu poen perthnasoedd pellter hir yn ofod heb ei archwilio yn llwyr. Mae'n debygol ei fod yn fwy cyffredin nag yr ydym yn cael ein harwain i gredu, nid yw pobl yn siarad amdanynt yn unig oherwydd nad oes raid iddynt.

Nid oes cywilydd lleddfu'ch hun rhag poen perthnasau pellter hir gan ddefnyddio teganau rhyw difywyd. Gwnewch yn siŵr eu iro a'u glanhau'n iawn. Ymchwiliwch i'r we ar sut i ofalu am eich teganau rhyw yn iawn er mwyn gwneud iddyn nhw bara ac aros yn hylan.

Teganau rhyw ar gyfer perthnasoedd pellter hir

Boddhad o deganau rhyw

A yw teganau rhyw mor foddhaol â pherson go iawn? Mae adolygiadau sy'n honni eu bod hyd yn oed yn well, ond mae'r person hwnnw'n fwyaf tebygol o'i gymharu â phrofiadau gwael a gafodd dros y blynyddoedd. Cawsom i gyd yr eiliadau siomedig hynny yr ydym yn dymuno y dylem fod newydd aros gartref a chysgu.

O'i gymharu â pherson rydych chi'n ei garu digon eich bod chi'n barod i gael LDR ac aros, yna nid yw'n debygol.

Dim ond llenwad rhad yw teganau rhyw pellter hir, fel ramen ar unwaith, mae wedi'i gynllunio i'ch atal rhag gwneud camgymeriadau y byddwch chi'n difaru am weddill eich oes.

Mae ymatal yn ymarfer poenus (neu yn hytrach ddiffyg ohono). Mae anffyddlondeb hyd yn oed yn fwy poenus. Mae'r glanhau sy'n ofynnol i drwsio anffyddlondeb gannoedd i filoedd o weithiau'n anoddach na glanhau tegan rhyw pellter hir silicon. Mae aberthau ym mhob perthynas ac ymrwymiad ac yn naturiol mae LDR’s yn gofyn mwy na dim ond yr ymdrech arferol.

Gall teganau rhyw pellter hir, yn enwedig rhai sy'n cael eu chwarae ar y cyd â galwad fideo gyda'ch partner helpu i leihau'r boen. Mae yna adegau pan fydd ei wneud bron â theganau rhyw pellter hir yn ddigon i fodloni anghenion emosiynol a chorfforol person, ond ni fydd byth yn disodli'r cynhesrwydd a'r cysur sy'n deillio o fondio â'r peth go iawn.

Fodd bynnag, mae'r dewisiadau'n gyfyngedig. Gorffennwch y berthynas a dechrau gyda rhywun newydd, ymatal neu anffyddlondeb. Gwarantir y bydd pob un o'r uchod yn anoddach neu'n dod â'r berthynas i ben. Ni fydd teganau rhyw Pellter Hir a chwarae gyda nhw gyda'ch partner yn eich gwneud chi'n gyfan, ond fe wnaiff atal y ddau ohonoch rhag cwympo .