Symud Ymlaen: Byw Bywyd heibio i Dad Camdriniol

Symud Ymlaen: Byw Bywyd heibio i Dad Camdriniol

Ein rhieni p'un a ydym yn ei hoffi ai peidio, yw rhai o'r bobl fwyaf dylanwadol yn ein bywydau. Bydd eu presenoldeb neu absenoldeb yn gadael emosiwn dwfn dwfn yr ydym yn ei gario tan ddiwedd ein dyddiau.Hyd yn oed os na fyddwn yn sylwi arno.Bydd yn cael effaith ar ein datblygiad emosiynol a gwybyddol cynnar na fyddwn byth yn dianc yn llwyr. Ond mae yna bethau y gallwn eu gwneud i newid ein hunain er gwell.

Gall absenoldeb un neu'r ddau riant arwain at ganlyniadau dinistriol i ymddygiad plentyn. Ond beth am rieni sy'n bresennol, ond sy'n ddylanwad negyddol ar y plentyn, fel yn chwedl Aesop “ Lleidr Ifanc a'i Fam . 'Mae yna ddigon o ferched a bechgyn ifanc a oedd yn byw gyda thad ymosodol, roeddent wedi cael eu cam-drin yn rhywiol, yn gorfforol ac yn feddyliol am flynyddoedd i ben. Nid oedd mwy nag ychydig o'r plant hyn yn byw trwy'r glasoed.

Ond gwnaeth rhai & hellip; ac maen nhw'n ceisio byw bywydau normal.

Dyma bethau y gallwch chi eu gwneud, os oeddech chi neu rywun rydych chi'n poeni amdanyn nhw'n byw gyda thad ymosodol.Ystyriwch gwnsela

Mae hwn yn gam cyntaf amlwg i'r rhai sy'n gallu ei fforddio. Mae yna arbenigwyr meddygol a seicolegol sydd wedi'u hyfforddi i ddelio â materion o'r fath. Mae rhai cwnselwyr yn barod i roi sesiynau therapi am ddim i wneud diagnosis o'r problemau sylfaenol a ddeilliodd o'r cam-drin.

Bydd hefyd yn helpu dioddefwyr camdriniaeth byddwch yn gyffyrddus â'r sesiynau. Os oes hafaliad iach rhwng y dioddefwr a'r therapydd, mae'n gwella'r siawns o gael sesiynau llwyddiannus.


testun rhyw

I therapydd gall ragnodi meddyginiaeth neu beidio, yn dibynnu ar ddifrifoldeb yr achos. Gall y rhai sy'n dioddef o iselder oherwydd eu gorffennol fyw bywydau normal gyda'r swm cywir o atalydd ailgychwyn serotonin dethol. Peidiwch â chymryd unrhyw fath o feddyginiaethau heb oruchwyliaeth broffesiynol. Gwyddys bod gan feddyginiaethau seicoweithredol sgîl-effeithiau. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn drylwyr neu fel arall rydych chi'n peryglu'ch hun a'ch waled.

Bydd cael rhywun sydd â'r hyfforddiant a'r profiad yn eich tywys i barhau i fyw fel bod dynol ac adennill eich hunan-barch.

Mae'n amhosibl anghofio am y gorffennol, yn enwedig un mor drawmatig â thad ymosodol. Bydd yn cymryd degawdau i wella'r clwyf. Ond gall therapi eich helpu i ganolbwyntio ar bethau eraill, felly nid yw'r trawma yn eich bwyta chi.

Mae'n anodd ymdopi â digwyddiad trawmatig, mae'n anoddach fyth pan ddigwyddodd i blant. Maent yn teimlo eu bod wedi cael eu bradychu gan y bobl a oedd i fod i'w hamddiffyn fwyaf. Mae'n ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw ymddiried yn unrhyw un arall. Goramser gyda chymorth proffesiynol, gall unrhyw beth ddigwydd, gan gynnwys byw bywydau normal. Fel pob peth sy'n werth ei wneud, nid yw'n digwydd dros nos.

Helpu pobl eraill

Helpu pobl eraill

Os ydych chi'n teimlo poen, ac yna'n trin eraill sydd hefyd mewn poen, rydych chi'n helpu'ch hun i oresgyn eich poen ar eich pen eich hun. Efallai ei fod yn swnio fel jymbo mumbo teimlo'n rhy optimistaidd, ond ni fyddech chi'n gwybod a yw'n gweithio oni bai eich bod chi'n ceisio. Ac ymddiried ynof, mae'n gweithio. Mae alcoholigion dienw yn gweithredu o dan yr un cysyniad. Mae llawer o bobl sy'n llwyddiannus yn ariannol yn eiriol ac yn ei wneud.

Mae helpu pobl yn creu uchafbwynt naturiol, mae'n gwneud i chi deimlo'n dda amdanoch chi'ch hun a chredu eich bod chi'n cyfrannu at gymdeithas.

Po fwyaf y byddwch chi'n ei wneud, y gorau y byddwch chi'n teimlo amdanoch chi'ch hun ac yn dechrau bod â ffydd bod eich bywyd yn golygu rhywbeth.

Os gwnewch hyn yn ddigon hir, mae'n cymryd drosodd eich bodolaeth gyfan. Mae'n dod yn eich presennol a'ch dyfodol. Byddwch yn gallu ennill y cryfder a'r hyder i symud ymlaen a goresgyn eich gorffennol.

Bydd helpu pobl eraill hefyd yn cael gwared ar y teimlad o unigrwydd. Bydd plant a oedd yn byw yn yr un to ag aelod ymosodol o'r teulu yn teimlo'n unig, yn cael eu hesgeuluso ac yn ddiymadferth. Byddant yn dechrau credu mai nhw yw'r unig un sy'n dioddef ac yn cymryd pwysau'r byd.

Bydd gweld eraill yn dioddef ac yn gallu gwneud rhywbeth yn ei le yn ei leddfu. Mae pobl yn arosod eu hunain yn isymwybod, yn enwedig wrth helpu plant eraill. Byddant yn dechrau teimlo eu bod, wrth estyn allan, wedi gwneud rhywbeth dros eu hunan yn y gorffennol. Yn raddol mae'n cymryd drosodd yr esgeulustod a'r diymadferthedd y gallant eu cario fel oedolion o hyd.

Llwyddiant i ddial

Os daethom o deulu gyda thad ymosodol, neu aelodau eraill o'r teulu o ran hynny, yna mae'n arferol y byddwch yn teimlo'n ddig drostynt.

Mae rhai pobl yn gorlifo'r casineb hwnnw yn erbyn pobl eraill ac yn byw bywydau anghynhyrchiol. Ond mae rhai pobl, mor anodd ag y mae'n ymddangos, yn sianelu'r dicter hwnnw tuag at lwyddiant yn y byd go iawn.

Maent yn ei ddefnyddio i ddod yn llwyddiannus yn eu barn eu hunain a gadael eu gorffennol ar ôl, ymhell ar ôl.

Maen nhw am brofi i'w teulu neu pwy bynnag a'u cam-drinodd eu bod gymaint yn well na nhw. Maen nhw eisiau byw bywydau a fyddai’n gwneud y bobl hynny yn genfigennus o’r hyn sydd ganddyn nhw ac yn bopeth nad ydyn nhw. Bydd pobl fel hyn sydd â phlant yn amddiffyn ac yn gofalu am eu plant i sicrhau nad ydyn nhw'n profi'r hyn a ddigwyddodd iddyn nhw. Mae yna achosion hyd yn oed lle maen nhw'n mynd dros ben llestri i fod yn rhy ddiffygiol ac yn y pen draw yn cael eu plant i'w cam-drin.

Ond yn y rhan fwyaf o achosion, roedd pobl sy'n defnyddio llwyddiant fel dial yn gallu gwneud colur yn gyfeillgar a maddau i'w teulu. Byddent wedi teithio ffordd hir a garw i lwyddiant ac wedi defnyddio'r boen i'w cymell i ddal ati i filwrio. Byddent yn y pen draw yn dod i delerau â'u gorffennol ac yn gwybod na fyddent wedi mynd mor bell ag y byddent pe bai ganddynt orffennol cysgodol gwahanol.

Mae yna lawer o enghreifftiau o bobl a lwyddodd i ddod yn llwyddiannus ar ôl byw gydag aelodau camdriniol o'r teulu. Charlize Theron, Larry Ellison (sylfaenydd Oracle), Eminem, Oprah Winfrey, Eleanor Roosevelt, a Richard Nixon i enwi ond ychydig.

Gallwch ddarllen eu bywgraffiadau a gweld sut y gwnaethon nhw oresgyn ods anorchfygol a gallu cyrraedd cyn belled ag y gwnaethon nhw er gwaethaf hynny. Gall helpu i'ch ysbrydoli i wneud yr un peth. Yn y diwedd, mae pawb sydd wedi goroesi eisiau, yr hyn y mae pobl eraill nad oedd yn dod o deuluoedd camdriniol ei eisiau, maen nhw eisiau byw bywydau hir a hapus. Mae rhai yn gallu ei wneud, tra nad yw eraill. Mae pobl â phlentyndod arferol yn llwyddo ac yn methu yn union yr un peth.

Oherwydd yr unigolyn sydd i benderfynu pa fath o fywyd fydd ganddo. Mae'n anoddach i eraill, ond y fath yw bywyd. Nid oedd yn atal pobl a ddaeth o aelwydydd camdriniol y soniwyd amdanynt yn gynharach rhag cyflawni'r hyn y mae eraill ond yn breuddwydio amdano.

Mae tad camdriniol yn drist ac yn anffodus, nid oeddech yn haeddu cael eich trin felly, ond sut rydych chi'n byw ymlaen o hyn ymlaen, p'un a ydych chi'n colli yn y pen draw yn union fel nhw, neu wedi dod o hyd i gorfforaeth gwerth biliynau o ddoleri.