Narcissism ac Ysgariad- Sut i Ennill Wrth Ysgaru Narcissist

Narcissism ac Ysgariad

Yn yr Erthygl honMae ysgariad ei hun yn flêr ar ei ben ei hun. Ond pan mae'n gysylltiedig â phartner narcissist, mae'n tueddu i fynd yn fwy llwm. Mae narcissists yn bobl sy'n hunan-amsugno, hunanol, trahaus ac sydd ag ymdeimlad afresymol o gryf o hawl.Mewn ysgariad, fel arfer mae un o'r partneriaid yn narcissist gyda'r llall yn eithaf rhesymol. Y priod narcissist hwn a all achosi gwrthdaro aruthrol ar ei ben ei hun a gwneud sefyllfaoedd yn waeth. Maent yn rhai pobl eithaf creulon a digywilydd a all ac a fydd, os bydd angen, achosi poen anhygoel i'r rhai o'u cwmpas. Maent yn tueddu i beidio â thrafod beirniadaeth a gwrthod yn rhy dda ac felly, yn gwneud y broses ysgaru yn hir ac yn flinedig.

Felly, mae'n ddiogel dweud bod narcissists ac ysgariad, gyda'i gilydd, yn ddau beth y dylai rhywun eu hosgoi ar bob cyfrif.Nodir isod ychydig o awgrymiadau defnyddiol ar sut i ennill wrth ysgaru narcissist.

1. Adnabod eich priod fel narcissist

Nid yw bod yn drahaus ac yn egomaniac yn gwneud un yn narcissist. Yr hyn sy'n gwahanu pobl narcissistaidd oddi wrth y gweddill ohonom yw eu diffyg empathi a gwrthod derbyn unrhyw gyfrifoldeb.

Maent bob amser yn ystyried eu hunain yn iawn ac yn beio popeth o'i le ar eraill.Yn ôl iddyn nhw, does dim bai arnyn nhw erioed oherwydd eu bod nhw'n berffaith yn syml!


dyfyniad cariad iddi

Yn ail, maent yn ystyried eu hunain yn well nag eraill ac yn teimlo'r angen i gywiro eraill trwy feirniadaeth ac ymarfer rheolaeth dros bawb a phopeth. Mae pobl o'r fath hefyd yn aml yn genfigennus o lwyddiant pobl eraill ac nid ydyn nhw ar gael yn emosiynol.

Fodd bynnag, maent yn dal i allu trin eraill trwy ffasâd gofal a dealltwriaeth. Os dewch chi o hyd i'r holl nodweddion hyn yn eich priod, yna mae angen dybryd i chi ddianc.

2. Sicrhewch eich bod yn atwrnai ysgariad profiadol

Peidiwch â mynd i lawr y llwybr hwn heb atwrnai. Mae angen cyfreithiwr arnoch i'ch helpu chi i'ch tywys trwy'r broses ysgaru sydd, er mawr syndod, yn mynd i fod yn anodd. Yn ail, mae angen cyfreithiwr arnoch sy'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud hy cyfreithiwr profiadol, hyddysg.

Nid yw pob atwrnai yr un peth beth bynnag; mae rhai yn negodwyr da tra bod rhai yn dda i ddim.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y cyfreithiwr iawn, fel arall maen nhw'n mynd i wneud dim byd ond sefydlu drama hwyliog i'ch cyn-briod narcissist, rhywbeth y byddan nhw'n bendant yn ei fwynhau, ac yn costio bychod mawr i chi ar yr un pryd.

Creu strategaeth gyda’ch cyfreithiwr i ddelio â thactegau’r ‘narcissists’ i’ch helpu i symud ar hyd y prosesau cyfreithiol.

Sicrhewch eich bod yn atwrnai ysgariad profiadol

3. Cadwch draw oddi wrth eich cyn-briod narcissist

Symud allan cyn gynted ag y gallwch! Unwaith y bydd eich cyn briod yn dod i wybod eich bod chi eisiau ysgariad maen nhw'n dod i wybod eu bod nhw'n colli rheolaeth a phwer drosoch chi.


priodas ystyriol

Y rheolaeth a'r pŵer hwn sy'n gyrru llawer o narcissistiaid ac felly, nid ydynt yn mynd i roi'r gorau iddi yn hawdd.

Ar ben hynny, os byddwch chi'n dewis aros gyda nhw neu eu gweld nawr ac yn y man, mae'n debygol y byddan nhw'n gallu eich trin chi neu'ch cael chi i'w trap. Arhoswch yn ymwybodol o'u holl dechnegau trin a rheoli meddwl a pheidiwch â bod yn ysglyfaeth iddynt.

4. Dogfennwch bopeth y gallwch

Mae narcissists yn ei chael hi'n hawdd iawn dweud celwydd. Byddant yn dweud pethau sy'n hollol anwir hyd yn oed o dan lw dim ond i fwydo eu ego a'ch gweld chi'n cael eich trechu. Felly, mae'n angenrheidiol eich bod chi'n arbed pob dogfen a phrawf.


parch ac ymddiriedaeth mewn priodas

Arbedwch yr holl sgrinluniau, negeseuon testun, negeseuon sain, e-byst, a phopeth yr ydych chi'n credu y gellir ymyrryd ag ef yn hawdd fel arall.

Mae hefyd yn wych pe gallech chi gydio yn yr holl waith papur gwreiddiol a'u cadw yn rhywle diogel, lle nad oes ganddyn nhw fynediad iddo.

5. Byddwch yn ymwybodol o'r holl ganlyniadau posibl

Byddwch yn wyliadwrus bob amser, cadwch eich llygaid a'ch clustiau ar agor. Mae siawns uchel na fydd y barnwr yn gweld y narcissist yn eich cyn-briod fel y gwnewch chi. Fel y dywedir y dylai rhywun bob amser obeithio am y gorau ond paratoi ar gyfer y gwaethaf!

Mae angen i chi ofalu am bob cam a gymerwch yn yr ysgariad blaenorol yn enwedig os oes gennych blant.

Sicrhewch fod y barnwr yn ymwybodol o'r ffaith mai chi yw'r rhiant gorau y gallai'r plant ei gael!

6. Amgylchynwch eich hun gyda system gymorth

Wrth ddelio â narcissist ac ysgariad, bydd adegau pan fyddwch wedi blino'n lân ac eisiau rhywun y gallech siarad â nhw.

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch amgylchynu gan bobl sy'n eich caru ac yn gofalu amdanoch ac a fydd wrth eich ochr i'ch helpu chi pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

Mae ysgariad yn broses anodd, gan ei baru â narcissist ni fydd ond yn gwaethygu. Bydd y dadgyplu cyfreithiol, ariannol ac emosiynol hefyd yn anodd iawn i chi ond mae'n bwysig eich bod chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun trwy'r cyfan ac yn aros yn gryf!