Pam fod agosatrwydd yn fwy na rhyw yn unig

Pam mae agosatrwydd yn fwy na rhyw yn unig

Yn yr Erthygl honRydyn ni i gyd yn dyheu am agosatrwydd, a gall cyswllt corfforol ymddangos fel agosatrwydd, am eiliad o leiaf. Ac er bod rhyw yn cael ei ddiffinio fel gweithred agos atoch; heb agosatrwydd, ni allwn wir brofi popeth yr oedd Duw wedi bwriadu inni ei brofi.Peidiwch â cholli ein deall ni, rydyn ni i gyd ar gyfer ambell “Quickie”. Wedi'r cyfan, dywedodd y Beibl yn llyfr Pregethwr, “I bob un peth, mae yna tymor, ac amser i bob pwrpas o dan y nefoedd: ”. Felly, pan nad oes gennych lawer o amser, mae'n rhaid i chi wneud yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud.

Mae rhyw yn fwy na gweithred gorfforol yn unig

Nid ydym am i'n bywyd rhywiol ddirywio i ddim ond gweithred gorfforol heb agosatrwydd a chariad. Waeth faint o ryw sydd gennym, os na fyddwn yn datblygu gwir gariad ac agosatrwydd cyn rhyw, yna ni fydd yno ar ôl rhyw.Nid dim ond dau gorff sy'n dod at ei gilydd mewn rhyw yw agosatrwydd go iawn

Effesiaid 5:31 (KJV) Am yr achos hwn, bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam, ac yn cael ei ymuno â'i wraig, a bydd y ddau ohonyn nhw'n un cnawd.

Mae dau yn dod yn un yn fwy na rhyw gorfforol yn unig. Faint o gyplau priod sy'n cael rhyw, yn rhannu eu cyrff ond nid eu calonnau? Gallant fod yn briod, yn cysgu gyda'i gilydd, yn cael rhyw, ac eto'n teimlo'n unig.

Pam?Mae rhyw yn gyfrwng agosatrwydd yn unig

Nid rhyw yw ffynhonnell agosatrwydd, ond mynegiant ohono

Yn union fel nad yw pibell ardd yn ffynhonnell dŵr, ond dim ond mynegiant neu gerbyd ar ei gyfer; felly nid rhyw yw ffynhonnell agosatrwydd, ond dim ond mynegiant ohono.

Os nad oes dŵr yn y gronfa ddŵr, yna ni fydd dŵr yn dod allan o bibell yr ardd.


mae menywod eisiau dynion tal

Yn yr un modd, os nad oes cariad ac agosatrwydd yn ein calonnau, yna ni fydd unrhyw un yn dod allan o weithred gorfforol rhyw.

Bydd llawer o gyplau yn cymryd rhan mewn rhyw cyn priodi oherwydd eu bod yn teimlo ei fod yn fynegiant o’u cariad at ei gilydd. Ond yn y rhan fwyaf o achosion, yn wir nid ydyn nhw wedi datblygu perthynas agos. Fel mater o ffaith, gall llawer o'r cyplau hyn barhau i gael rhyw ond mewn gwirionedd, maent yn rhwystro eu twf tuag at berthynas fwy agos atoch.

Nid yw rhyw yn rhy fuan mewn perthynas yn dda i berthynas

Er y gall y cyplau hyn aros gyda'i gilydd a hyd yn oed briodi, mae eu perthynas yn syml yn dod yn gorfforol, ac maen nhw'n rhoi'r gorau i rannu gwybodaeth agos. Maen nhw'n dod yn gwpl neu'n briodas sy'n mynd trwy gynigion cariad ond sydd wedi colli emosiynau cariad; agosatrwydd.

Fel mater o ffaith, gall cyplau sy'n dechrau perthynas rywiol ar unwaith brofi llawenydd rhyw, ond fel arfer byth yn dod yn wirioneddol agos atoch oherwydd eu bod yn rhoi'r gorau i rannu gwybodaeth. Mae'r berthynas yn cael ei diffinio gan weithred gorfforol rhyw.

Mae agosatrwydd go iawn yn fwy na rhyw

Gall rhyw fod y mynegiant mwyaf agos atoch a hardd o gariad

Wedi'i ganiatáu, mae rhyw yn rhan o fynegiant agos-atoch, ond nid agosatrwydd mohono. Gall rhyw fod y mynegiant mwyaf agos-atoch a hardd o gariad, ond dim ond pan fyddwn ni'n gweithredu fel pe bai rhyw yn brawf o gariad yr ydym yn dweud celwydd wrthym ein hunain.

Mae gormod o ddynion yn mynnu rhyw fel prawf o gariad; mae gormod o fenywod wedi rhoi rhyw mewn gobeithion o gariad.


mae fy ngwraig eisiau fy ngadael

Rydyn ni'n byw mewn byd sy'n llawn defnyddwyr lle rydyn ni'n cam-drin ein gilydd er mwyn lleddfu'r boen o fod ar ein pennau ein hunain. Ac yn anffodus bydd llawer gormod o bobl yn defnyddio rhyw fel ffordd i gyflawni eu hunan-les yn hytrach nag fel mynegiant er budd gorau eu ffrind.

Yn ein llyfr “Cariad Cyntaf, Gwir Gariad, Cariad Gorau” , rydym yn trafod sut nad yw'r cariad a fu unwaith. Mae'r hyn a arferai fod yn berthynas angerddol ac agos atoch wedi cael ei leihau i unigolion sy'n mynd trwy gynigion cariad ar y gorau, neu wedi dod yn ymddygiad gelyniaethus a dinistriol llwyr neu'n waeth byth.

Bron yn gyffredinol, mae'r perthnasoedd hyn yn cychwyn gyda chyffredinedd o ymdafliad cychwynnol, ecstasi, cyffro, gorfoledd, llawenydd a hyfrydwch. Maent yn profi teimlad hynod ddymunol ac emosiynol o ewfforia wrth iddynt ddod yn fwy a mwy agos atoch.

Bydd y cyffro cychwynnol yn pylu ar ryw adeg benodol

Yr hyn sydd hefyd bron yn gyffredin yn gyffredinol gyda'n perthnasoedd, yw nad yw'r teimladau cychwynnol hynny o ymdaflu, ecstasi, ewfforia, cyffro, gorfoledd, llawenydd a hyfrydwch yno mwyach.

Mae gan y mwyafrif o gyplau stori wych am sut y gwnaethon nhw gyfarfod a chwympo mewn cariad ond fel arfer ni allant nodi pan ddechreuon nhw syrthio allan o gariad. Efallai eu bod yn cofio'r gwahanol bwyntiau y cawsant eu siomi neu eu brifo ynddynt, ond mae'r foment y dechreuodd y cariad ddiflannu yn gyffredinol yn anodd ei chipio.

Datguddiad 2: 4 (KJV) Serch hynny mae gen i rywfaint yn eich erbyn oherwydd i chi adael dy gariad cyntaf.

Felly pryd mae'r cariad yn stopio?

Na, nid ydym yn siarad am ryw; oherwydd bod llawer o gyplau yn parhau i gael rhyw gorfforol er bod eu cariad at ei gilydd wedi pylu.

Mae'r cariad yn pylu pan rydyn ni'n stopio rhannu gwybodaeth agos at ein gilydd, a phan rydyn ni'n stopio gwneud y pethau agos atoch rydyn ni'n eu defnyddio gyda'n gilydd.

Datguddiad 2: 5 (KJV) Cofiwch felly o ble rydych chi wedi cwympo, ac edifarhewch, a gwnewch y gweithiau cyntaf; neu fel arall deuaf atat yn gyflym, a thynnaf eich canhwyllbren allan o'i le, heblaw i ti edifarhau.

Yr hyn mae Duw eisiau inni ei wneud yw cofio ac edifarhau. Pan ofynnwn i gyplau ddweud wrthym pryd y gwnaethant gyfarfod gyntaf, eu dyddiad cyntaf, pryd y cwympon nhw mewn cariad, a'r diwrnod y gwnaethon nhw briodi - maen nhw bob amser yn gwenu wrth iddyn nhw hel atgofion melys o'r gorffennol. Hyd yn oed os munudau yn ôl yn ystod y cwnsela roeddent wrth gyddfau ei gilydd. Dywedodd rhywun unwaith, “Rhoddodd Duw gof inni fel y gallem gofio arogl a harddwch rhosod ym mis Rhagfyr.

Atgoffwch yr amseroedd da pan fydd pethau'n mynd yn sur

Pan fyddwn ni yn nhymhorau mis Rhagfyr (llym, creulon, tywyll, a stormus) ein perthnasoedd, mae angen i ni gofio’r amseroedd pan oedd popeth yn “Coming Up Roses”!

Nawr ein bod ni wedi cofio sut mae pethau'n arfer bod, pam wnaethon ni ddod at ein gilydd gyntaf, y pwrpas a'r breuddwydion rydyn ni'n eu defnyddio - nawr mae'n amser edifarhau. Hynny yw, dychwelyd neu fynd yn ôl i wneud y pethau rydyn ni'n eu defnyddio i'w gwneud pan oedden ni'n hapus.