Un Diffiniad Teulu Cyfun Hapus Mawr

Un Diffiniad Teulu Cyfun Hapus Mawr

Yn yr Erthygl honTeulu cyfunol yw pan fydd dau berson â phlant o'u priodas flaenorol yn cyd-fyw â'u plant. Efallai ei bod yn ymddangos yn freuddwyd i’r cwpl sydd newydd briodi gael eu hanwyliaid i gyd i fyw mewn un to, ond cofiwch, i’r plant, ei fod yn symud i mewn gyda dieithriaid.Gall addasu a thrin brodyr a chwiorydd cyfunol ddod yn her, ond fel popeth arall mewn bywyd, mae'n ymwneud ag ymarfer a mwy o ymarfer. Fe ddylech chi a'ch priod osod rheolau'r tŷ a'i gymhwyso i bawb - gan gynnwys eich hunain.

Nid oes unrhyw bilsen hud a fyddai'n gwneud i'r plant garu a derbyn ei gilydd yn sydyn. Nid oes unrhyw amser penodol na gofynion blaenorol a fyddai'n gwarantu llwyddiant. Bydd yn rhaid i bopeth ddibynnu ar y cemeg rhwng pawb ar yr aelwyd.Os dilynwch ein cyngor, yna gobeithio, pan fydd pobl yn chwilio am y diffiniad teulu cyfunol, bydd llun o'ch teulu yn y llyfrau.

Dechreuwch ddefnyddio termau teulu

Cadwch hi'n syml.


sgiliau gwrando effeithiol mewn perthnasoedd

Mae gan deuluoedd Asiaid derm ar gyfer aelodau o'r teulu fel onee-chan, oppa, bwyta, a didi . Bydd cyflwyno ei gilydd yn y fath fodd yn creu awyrgylch teuluol.Nid oes gan deuluoedd y gorllewin y fath anrhydeddus. Mae hefyd yn syniad gwael ei orfodi. Defnyddiwch y termau brawd a chwaer lawer wrth gyfeirio atynt, gollwng y “cam.”

Esboniwch iddyn nhw eu bod i gyd yn frodyr a chwiorydd nawr, ac yn gorfod galw a thrin ei gilydd yn y ffordd honno.

Yr un safonau ar gyfer gwobr a chosb

Nid oes dim yn creu animeiddiad brodyr a chwiorydd yn fwy na ffafriaeth. Mae hyn yn wir hyd yn oed ymhlith perthnasau gwaed.

Fe ddylech chi a'ch priod fod yn ofalus ynghylch gwobrwyo a chosbi'r plant.

Gallai un neu'r ddau riant fod i ffwrdd yn gweithio mwyafrif yr amser a byddai'n rhaid iddynt ddibynnu ar straeon a adroddir gan y plant i ddarganfod y gwir am y trychineb fâs diweddaraf. Peidiwch â chyhuddo unrhyw un ar gam heb brawf. Os ydych chi eisiau, gallwch chi wneud cyfrifoldeb ar y cyd i bawb, ond bydd canu plentyn heb brawf yn creu problemau i lawr y lein.

Mae gwobrau'n hollol haeddiannol.

Os gwnaeth rhywun yn dda yn yr ysgol, chwaraeon, neu wneud tasgau, yna os yw'r rheolau sylfaenol yn dweud y dylid eu gwobrwyo, gwnewch hynny. Peidiwch â gor-wneud iawn trwy roi gwobrau cysur i'r plant eraill dim ond i'w cadw rhag bod yn genfigennus. Sicrhewch fod y lleill yn gwybod pam mae plentyn penodol yn cael ei wobrwyo.

Creu sefyllfaoedd lle mae'n rhaid iddyn nhw rannu a threulio amser gyda'i gilydd

Nid oes rhaid iddo fod yn bicnic teuluol o reidrwydd, bydd yn rhoi cyfle iddynt ddweud na a gallai gwario gormod gyda'i gilydd mewn car achosi problemau. Mae barbeciw cartref yn ddigon. Bydd bwyta cacen neu pizza yn unig wrth y bwrdd cinio yn ddigonol.

Os yw'r gweithgaredd yn gystadleuol fel gemau fideo neu chwaraeon, gwnewch yn siŵr nad yw'r timau'n cael eu tynnu yn ôl brodyr a chwiorydd gwaed.

Po fwyaf o weithgareddau grŵp maen nhw'n eu gwneud, y mwyaf maen nhw'n ei ddysgu am ei gilydd. Goruchwyliwch ef yn ofalus. Treulio amser gyda'n gilydd yn gleddyf ag ymyl dwbl, efallai y byddan nhw'n casáu ei gilydd yn lle. Mae cael plentyn diog yn gweithio gyda phlentyn bachog i lanhau'r tŷ yn fformiwla ar gyfer ymladd.

Adnabod eu personoliaethau a gwneud iddyn nhw werthfawrogi ei gilydd. Dros amser byddant yn dysgu datblygu bondiau ar eu pennau eu hunain.

Gwyliwch am arwyddion o fwlio

Mae'n drist bod plant ifanc yn bwlio'i gilydd, nid yw brodyr a chwiorydd yn eithriad.


cwestiynau i'w gofyn cyn priodas nadolig

Mae brodyr a chwiorydd hefyd yn dueddol o wneud hynny. Gall llawer o bethau ddigwydd pan nad yw rhieni'n edrych. Mae hefyd yn amhosibl gwylio trwy'r amser, mae yna rieni sy'n defnyddio camerâu teledu cylch cyfyng y tu mewn i'w cartref i wylio'u plant, penderfynwch a yw hyn ar eich cyfer chi. Felly bydd yn rhaid i chi wylio am arwyddion os yw unrhyw un o'ch plant yn cael eu bwlio gan eraill.

Dyma rai baneri coch i wylio amdanynt:

Mae plentyn yn ofni un arall

  • Anafiadau Anesboniadwy
  • Mae plentyn yn ofni un arall
  • Am gael eich gadael ar eich pen eich hun trwy'r amser neu ddim eisiau cael eich gadael ar eich pen eich hun
  • Colli hunan-barch
  • Mae eitemau personol yn aml yn cael eu torri neu eu colli

Anaml y bydd plant sy'n cael eu bwlio yn trafod eu sefyllfa, gallant hefyd gael eu bwlio yn yr ysgol neu'r ddau. Diddymwch a rhesymoli'r sefyllfa cyn wynebu'ch plant. Gallai cosbi'r bwli wneud iddyn nhw fynd yn beryglus unwaith y bydd eich cefn yn cael ei droi.

Sicrhewch fod y teulu cyfan yn ymwneud â'r penderfyniad pan fydd plentyn yn cael ei fwlio gan frawd neu chwaer. Mae'n broblem deuluol ac yn datrys y broblem gyda'n gilydd. Nid oes ots pwy sy'n cymryd rhan, mae'n gyfle da i fondio gyda'i gilydd a gweithio ar nod cyffredin i amddiffyn ei gilydd.

Mae bwlio yn broblem fawr gydag effeithiau hirhoedlog

Dewch o hyd i'r rhesymau sylfaenol drosto a thrwsio'r broblem wrth ei wraidd. Teuluoedd yw'r ffactor pwysicaf wrth greu amgylchedd diogel ar gyfer plant iach a hapus. Os nad yw plentyn yn teimlo'n ddiogel gartref, gallant ddatblygu problemau meddyliol ac emosiynol difrifol yn ddiweddarach mewn bywyd.

Byddwch yn amyneddgar

Peidiwch â disgwyl iddynt garu a derbyn ei gilydd dros nos. Mae'n mynd i fod yn broses hir a dyrys, mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar ac weithiau camu'n ôl i osgoi gwrthdaro.

Diffinnir teulu cymysg nid gan gysylltiadau gwaed, ond cysylltiad.

Fel priodas gyfreithlon, mae'n seiliedig ar nodau cyffredin, cariad ac atgofion hapus. Mae'n rhaid i'r rhain i gyd ddatblygu dros gyfnod hir. Peidiwch â disgwyl iddynt ddod yn frodyr a chwiorydd yn hudol oherwydd bod eu rhieni wedi priodi.

Mae diffiniad teulu cyfunol yn rhywbeth y bydd yn rhaid i chi a'ch partner newydd ei greu eich hun. Mewn byd delfrydol, byddai brodyr a chwiorydd yn caru ac yn cefnogi ei gilydd am oes. Fodd bynnag, yn dibynnu ar oedran ac aeddfedrwydd eich plant, gallai hyn fod yn amhosibl mewn rhai achosion.

Peidiwch â gorfodi unrhyw beth ar eich plant, ni fydd byth yn gweithio

Fodd bynnag, gallwch drin eich bywyd bob dydd i greu sefyllfaoedd yn naturiol iddynt weithio gyda'i gilydd a ffurfio bond. Triniaeth gyfartal gennych chi a'ch partner newydd yw'r ffactor pwysicaf wrth sicrhau nad yw'r plant yn teimlo'n anghyfforddus yn byw gyda phobl newydd yn y tŷ.

I teulu cymysg yn cael ei greu a'i ddiffinio fesul cam.

Yn gyntaf bydd yn rhaid i bawb fod yn gyffyrddus â'i gilydd. Mae cyd-fyw yn creu ffrithiant hyd yn oed ymhlith oedolion, ac mae angen sicrhau lefel gysur angenrheidiol cyn i unrhyw fath o berthynas ddyfnach ffurfio rhwng y plant.

Unwaith y bydd y lefel cysur honno wedi'i chyflawni, dim ond mater o wneud atgofion hapus iddynt ddatblygu cariad brawd neu chwaer at ei gilydd yn naturiol.