Y Cerdyn Pwer Mewn Perthynas Briodasol

Y Cerdyn Pwer Mewn Perthynas Briodasol

Yn meddwl gorllewinol, dywedir wrthym yn gyson bod angen i ni garu ein hunain cyn y gallwn garu rhywun arall mewn perthynas briodasol. Mewn gwirionedd, wrth dreulio amser gyda'n gilydd, dangos anwyldeb, neu berfformio gweithredoedd o garedigrwydd, mae llawer o anogaeth yn ein cyfeirio i ymarfer hunanoldeb a pheidio â dangos y cardiau yn ein dwylo, cadw golwg ar ein teimladau a chuddio sut rydyn ni'n teimlo am ein partneriaid, “ peidiwch â dangos faint rydych chi'n ei garu ”. Mynegiad ac agwedd “Dydw i ddim eich angen chi”. Mewn ffordd mae'n ymddangos ein bod ni'n modelu narcissism yn ein perthynas briodasol. Mae'r deinameg hon hefyd yn berthnasol mewn perthnasoedd rhyngbersonol eraill; Mewn grwpiau, dynion a menywod sy'n dangos y teimladau lleiaf ymhlith eu cyfoedion, neu mewn geiriau eraill yw'r rhai mwyaf hunan-ganolog ac egotonomaidd, yn aml yw'r rhai sy'n cael eu dathlu a'u dilyn fwyaf.I s yn ddiwylliant, mae'n debyg nad ni yw'r unig bobl sy'n cael eu twyllo gan narcissism mewn perthynas briodasol. Er y gall narcissists edrych fel priod, partneriaid neu hyd yn oed gariadon, yn ôl astudiaeth newydd gan Brifysgol Amsterdam, maen nhw mewn gwirionedd yn ddrwg iawn mewn perthynas briodasol. Ond, er gwaethaf canfyddiadau cadarnhaol pobl o narcissistiaid, o ran perfformiad, mae narcissistiaid mewn gwirionedd yn rhwystro cyfnewid gwybodaeth a thrwy hynny effeithio'n negyddol ar ganlyniadau eu perthynas briodasol.Yn yr erthygl hon, gan ystyried cyflwr ein cyfraddau ysgariad uchel, rydym am archwilio pam fod perthnasoedd perffaith dda yn troi’n sur ar ôl priodi? A yw anwireddau fel aros mewn rheolaeth a dal teyrnasiadau pŵer i'w beio? Sut y gall dynameg pŵer mewn priodas neu ddeinameg pŵer perthynas arwain at ddrwgdeimlad a gwenwyndra?

Pwy sy'n dal pŵer mewn perthynas briodasol?

Mae'r astudiaeth o ddeinameg pŵer mewn perthnasoedd wedi arwain at lawer o wahanol farnau. Mae nifer o ddamcaniaethau pŵer mewn perthynas briodasol yn nodi mai arian yw pŵer ac er mwyn i fenyw aros yn bwerus mewn perthynas briodasol, mae angen iddi barhau i reoli cyllid, rhyw, plant, yr aelwyd, bwyd, adloniant, ei chorff, ac ati. Mae eraill yn credu bod angen ildio’r pŵer sy’n brwydro mewn priodas i’r dyn, gan ei fod yn naturiol yn arweinydd y teulu. Mae angen i'r dyn fod y narcissistic, brainiac, a'r wraig y dilynwr meddal, tawel, israddol.
arwyddion o dwyllo emosiynol

Pwy sy

Machiavellianism

Mae'r cysyniad hwn yn nodi, mewn perthnasoedd tebyg i arweinyddiaeth, bod pŵer yn bwysicach nag y mae cariad hefyd wedi bod yn gysylltiedig â bod yn ddyn. “Mae'n llawer mwy diogel cael eich ofni na'i garu,” ysgrifennodd Niccolò Machiavelli yn Y Tywysog , ei draethawd clasurol o'r 16eg ganrif yn enghraifft o drin a chreulondeb achlysurol fel y ffordd orau i bweru.

Yn yr un ysbryd rydym wedi cael llawer o gurus perthynas draddodiadol, athronwyr a chredinwyr fel ei gilydd o fewn rhychwant 500 mlynedd, sy'n credu, er mwyn i berthynas rhwng dyn a menyw fod yn llwyddiannus, bod yn rhaid i'r fenyw ildio'i phŵer i'r dyn a chaniatáu i'r dyn fod yn ganolbwynt sylw. Mewn gwirionedd dywedwyd yn y Beibl fod angen i wraig gael ei harwain gan ei gŵr ac ufuddhau iddo bob amser. Wragedd, byddwch yn ddarostyngedig i'ch gwŷr, fel sy'n addas yn yr Arglwydd. Gwr, carwch eich gwragedd a pheidiwch â chael eich cymell yn eu herbyn . —Colossiaid 3: 18-19Ar ben hynny, yn hanesyddol mae menywod uchel eu parch fel Gina Greco a Christine Rose yn eu llyfr The Good Wife's Guide, Le Menagier de Paris yn nodi bod angen i fenyw dda a gwraig dda fod yn anhunanol ac anwybyddu holl gamweddau ei gŵr a pheidio byth â diystyru ei cyfrinachau. Os yw wedi cyflawni camweddau, ni ddylai ei gywiro'n uniongyrchol, ond yn hytrach cuddio ei meddyliau a'i bwriadau y mae'n dymuno y byddai'n ymddwyn yn wahanol ond yn hytrach derbyn y camweddau yn amyneddgar.

Gwerthwr llyfrau cenedlaethol Robert Greene, The 48 Deddfau Pwer , gwneud i syniadau Machiavelli’s ’ymddangos fel chwarae plentyn. Llyfr Greene’s, yw Machiavelli pur. Dyma ychydig o'i 48 deddf:

Cyfraith 3, Cuddio Eich Bwriadau.Cyfraith 6, Sylw Llys ar Bob Cost.

Dan arweiniad canrifoedd o gyngor Machiavellia fel yr uchod, mae llawer wedi dod i gredu bod sicrhau grym yn gofyn am rym, twyll, trin a gorfodi. Mewn gwirionedd, roedd disgwyl i fenywod ildio i anghenion eu gŵr egotonomaidd er mwyn sicrhau bond parhaol. Yn yr un modd, mae canran fwy o'n cymdeithas yn tybio bod swyddi pŵer yn mynnu ymddygiad o'r math hwn; i fod yn gwpl llwyddiannus mae angen i ni ddefnyddio pŵer yn ymosodol neu dderbyn ein partner i'w ddefnyddio'n ymosodol.Machiavellianism

Mae pŵer yn effeithiol pan gaiff ei ddefnyddio'n gyfrifol

Wel, byddai gwyddoniaeth pŵer newydd yn datgelu nad yw hyn ymhellach o'r gwir. Mewn gwirionedd, mae'r defnydd o bŵer yn fwyaf effeithiol, pan gaiff ei ddefnyddio'n gyfrifol. Mae unigolion (unigolion) sy'n gyfarwydd â bod yn gysylltiedig ac ymgysylltu ag anghenion a diddordebau eraill, yn ymddiried fwyaf ac felly'n fwyaf dylanwadol. Mae'r blynyddoedd lawer o ymchwil sy'n astudio pŵer ac arweinyddiaeth yn awgrymu bod empathi a Deallusrwydd Emosiynol yn bwysicach o lawer na chyrhaeddiad grym, twyll, terfysgaeth neu bŵer mewn perthnasoedd.

Felly gan fynd yn ôl at y cwestiwn o beth sy'n gwneud i berthynas berffaith dda ddisgyn ar wahân ar ôl priodi, credwn fod yr ateb yn y cysyniad o chwarae pŵer yn y berthynas ar ôl priodi. Mae yna rywbeth am safle pŵer sy'n ymwneud yn llwyr ag ennill ac nid o reidrwydd am gyflawni'r daioni mwyaf. Unwaith y bydd cyplau yn briod, yn aml weithiau, maent yn teimlo bod ganddynt hawl, yn gyffyrddus ac yn ddiogel yn yr ystyr bod y person arall yno i aros ac felly mae myrdd cyfan o reolaethau yn dechrau cael eu llunio ac mae rolau'n dechrau cael eu gosod yn y berthynas. Pwy sy'n gorfod aros allan yn hwyr, pwy sy'n gwneud tasgau, sy'n gwneud arian, sy'n mynd â'r plant i'r gwely ac yn aros adref pan fyddant yn sâl, sy'n pennu pryd mae'n bryd cael rhyw, pwy sy'n penderfynu gwario neu beth sy'n werth gwario arian arno ac ati ac ati. .

Sut y gall anghydbwysedd pŵer ddifetha perthynas briodasol

Mae astudiaethau’n dangos, unwaith y bydd pobl yn cymryd swyddi o bŵer, eu bod yn debygol o ymddwyn yn fwy hunanol, byrbwyll ac ymosodol, ac maent yn cael amser anoddach yn gweld y byd o safbwynt pobl eraill. Er enghraifft, mae astudiaethau wedi canfod bod pobl sy'n cael pŵer mewn arbrofion yn fwy tebygol o ddibynnu ar ystrydebau wrth farnu eraill, ac maen nhw'n talu llai o sylw i'r nodweddion sy'n diffinio'r bobl eraill hynny fel unigolion. Fe wnaethant hefyd ddarganfod eu bod yn barnu agweddau, diddordebau ac anghenion eraill yn llai cywir. Canfu un arolwg fod athrawon pŵer uchel yn llunio barnau llai cywir am agweddau athrawon pŵer isel na'r athrawon pŵer isel hynny a wnaed am agweddau eu cydweithwyr mwy pwerus.

Sut y gall anghydbwysedd pŵer ddifetha perthynas

Felly, mae'n ymddangos, y sgiliau pwysicaf i gael pŵer (dod yn ŵr neu'n wraig) ac arwain teulu yn effeithiol yw'r union sgiliau sy'n dirywio unwaith y bydd gennym bŵer. Mae anghydbwysedd pŵer mewn perthnasoedd mewn amser yn dirywio'r berthynas ei hun.


sgiliau cyfathrebu ar gyfer cyplau

Awgrymwn yr wyth Wyth Do’s a Don’t’s i Osgoi brwydrau neu Ddiwygiad Pwer Gwaethaf eto mewn Perthynas:

  • Dim ond oherwydd eich bod mewn perthynas briodasol, nid yw'n golygu eich bod chi'n berchen ar eu hamser, eu hegni na'u bywoliaeth. Gadewch iddyn nhw ddewis gwneud pethau, yn hytrach na chael eich gorfodi i wneud nhw. Gall cyfnewid pŵer yn iach ac yn barhaus mewn perthynas helpu cwpl i fesur eu hanghenion yn well.
  • Ymgorfforwch feddyliau a theimladau bob amser yn yr hyn sy'n ffurfio'r penderfyniad gorau a rhowch eich dau sent waeth pa mor fach.
  • Triniwch eich perthynas briodasol fel y gwnaethoch yn ystod cwrteisi, pan nad oeddech yn gwybod pryd fyddai'r tro nesaf y gwelsoch hwy (gall y berthynas briodasol ddod i ben os bydd pethau'n gwaethygu gydag amser, felly ni fyddwch yn ei chymryd yn ganiataol.
  • Peidiwch â disgwyl bod angen i'r hyn rydych chi'n ei wneud neu'n ei roi yn y berthynas briodasol yn erbyn yr hyn y mae'r partner yn ei wneud neu'n ei roi fod yn gyfartal. Mae dynion a menywod yn meddwl yn wahanol a hyd yn oed os nad oeddent yn teimlo eu bod yn cael eu caru yn wahanol, felly mae cyfraniadau yng ngolwg y deiliad nid y rhoddwr. Yn lle hynny gofynnwch am yr hyn yr hoffech chi yn hytrach na chymryd yn ganiataol ac arwain trwy esiampl.
  • Peidiwch â derbyn nad ydych chi'n dda mewn rhywbeth, felly mae'n rhaid i'r person arall yn eich perthynas briodasol fod yn gyfrifol yn awtomatig. Os ymataliwch, gwnewch hynny yn ymwybodol gan wybod a derbyn eich bod yn dewis gwneud hynny.
  • Peidiwch â dal cariad, arian, rhyw neu wybodaeth yn ôl fel math o reolaeth yn eich perthynas briodasol. Ni ellir gorfodi dwyochredd. Efallai na fyddwch yn derbyn os byddwch yn rhoi, ond os na roddwch, byddwch hefyd yn amddifadu'ch hun o'r teimladau cadarnhaol sy'n gysylltiedig â rhoi. Yn yr un modd, gall anghydbwysedd pŵer mewn priodas neu anghydbwysedd arian mewn perthnasoedd fod yn niweidiol i briodas.
  • Mynegwch y teimlad bod y ddau ohonoch angen eich gilydd yn hytrach na gweithredu'n hollalluog a gofyn am help a chariad.
  • Y pŵer gorau yw'r di-dâl ond yn teimlo'n garedig. (Os oes gennych chi anifail anwes, neu blentyn rydych chi'n gwybod faint o bwer sydd ganddyn nhw drosoch chi, felly rydych chi'n gwybod am beth rydyn ni'n siarad)