Paratoi ar gyfer Priodas Gatholig

paratoi ar gyfer priodas gatholig

Yn yr Erthygl honPriodas dim ond dechrau taith hyfryd yw hon. Ond, paratoi eich hun cyn priodi yn arbed cyplau rhag siomedigaethau sy'n codi oherwydd disgwyliadau nas cyflawnwyd. Pob crefydd mae ganddo ei hun canllawiau i gyplau i ddilyn cyn iddyn nhw ddweud ‘dw i’n gwneud.’Yn yr un modd, mae'r Proses paratoi priodas Gatholig yw i cyplau tywys paratoi ar gyfer priodas ffordd Duw.

Nawr paratoi ar gyfer priodas cyn y briodas ei hun nid yw'n gwarantu i bywyd ôl-briod blissful i gyplau. Ond mae paratoi ar gyfer un yn helpu pob partner i asesu eu parodrwydd ar gyfer priodas ei hun. Maen nhw'n cael cyfle i deall ei gilydd yn well ac ennill gwybodaeth am asedau a rhwymedigaethau eu perthnasoedd.Nawr, Cyplau Catholig yn llym ufuddhewch i athrawiaethau'r eglwys . Ar y llaw arall, mae'r eglwys yn rhoi pwys mawr ar bresenoldeb Iesu mewn seremonïau priodas gan mai Duw ei hun yw awdur priodas.

Mewn gwirionedd, priodas mewn Eglwys Gatholig ydi'r ' cyfamod y mae dyn a dynes yn sefydlu rhyngddynt bartneriaeth o fywyd cyfan ac a orchmynnir yn ôl ei natur er lles y priod a chaffael ac addysg epil ”, ac sydd“ wedi ei godi gan Grist yr Arglwydd i urddas sacrament rhwng y bedyddiedig. '

Fel y soniwyd yn gynharach, Priodi fel y mae Catholig defosiynol yn golygu glynu wrth y rheolau llym yr eglwys.Dysgu sut i baratoi ar gyfer priodas yw nid mor syml â hynny . Mae'r broses yn cynnwys llawer o bethau eraill hefyd, fel bydd yn rhaid i chi gynnwys offeren, Cymun Bendigaid, a glynu'n agos iawn at ddogma Catholig.

Mae hyn yn cynnwys disgwyliadau ar gyfer eich priodas hefyd.

Effeithiolrwydd canfyddedig y paratoad priodas

Yn ôl y Journal of Family Psychology, bron 30% o gyplau wedi profi lefelau uwch o foddhad ar ôl cymryd rhan mewn addysg cyn-geni. A gostyngiad o bron i 30% yn y tebygolrwydd o ysgariad wedi bod yn dyst dros bum mlynedd.Mae bron i 25% o gyplau wedi nodi’r diffyg hwnnw cwnsela premarital digonol neu baratoi priodas cyn eu priodas yw un o'r rhesymau dros ysgariad.

Un o fanteision posibl paratoi priodas Gatholig yw hynny cwnsela premarital yn helpu cyplau i ailystyried eu cynlluniau cyn dechrau eu priodas.Ond, nododd ymatebwyr yr un astudiaeth, “Mae cwnsela premarital yn eich dysgu sut rydych chi'n dod ymlaen, ac y dylech chi gyfathrebu, ond nid yw'n siarad mewn gwirionedd am gyfnodau priodas dros amser.”

Un o'r rhesymau yw cyplau fel arfer cymryd rhan yn y rhaglenni cwnsela premarital neu baratoi priodas hyn yn agos at ddyddiadau eu priodas . Nawr, mae hwn yn amser pan all dod â'r un berthynas i ben fod yn arbennig o anodd.

Er gwaethaf y ffigurau, Paratoi priodas Gatholig mae ganddo ei set ei hun o fuddion.

Ond hyn eto mae ganddo oes silff gyfyngedig , a'r gwerth paratoi priodas yn gostwng yn sylweddol dros amser. Ym mlwyddyn gyntaf y briodas, cytunodd 93.8% o'r ymatebwyr fod profiad o'r fath yn ychwanegu gwerth at eu priodas.

Ond, yn ail flwyddyn y briodas, gostyngodd y ganran i ffigur yn unig o ddim ond 78.4%.

Wrth gloi ar y ddadl, gallwn ddweud bod y effeithiolrwydd canfyddedig paratoi priodas yn gysylltiedig â graddau ei wirfoddoli.

Credwch neu beidio, mae pobl yn credu mewn paratoi priodas Gatholig, a dyma un o'r darnau gwerthfawr o gyngor priodas Gatholig i gyplau ifanc.

Gallwch gyfeirio at unrhyw lyfrau paratoi priodas Gatholig.

Gan gadw’r dadleuon o’r neilltu, gadewch inni archwilio sut i baratoi eich hun ar gyfer priodas.

Dyma rai awgrymiadau paratoi priodas Gatholig

1. Mynychu cwnsela premarital

Cwnsela premarital

Mae llawer o'r materion y mae Catholigion yn eu hwynebu ynglŷn â'u priodasau yr un peth ar gyfer cyplau nad ydynt yn Babyddion.

Cyn Priodi yn yr eglwys, mae yna orfodol cwnsela neu raglenni paratoi priodas Gatholig i'w mynychu gyda phrawf presenoldeb yn mynd yn ôl at yr offeiriad sy'n gweinyddu.

Gall hyn ddod ar ffurf encilion , bod noddwyd gan gwpl arall o fewn yr eglwys, neu fformat cwnsela / seminar traddodiadol.

Cynghorwyr ewyllys trafod y dulliau Beiblaidd o drin anghytundebau, arian, cyfathrebu , a sut y dylech chi fod yn trin eich gilydd.

2. Cynllunio teulu naturiol

Frowns athrawiaeth Gatholig ar y defnyddio rheolaeth geni o waith dyn (condomau, y bilsen, erthyliadau, ac ati). Y gred yw hynny mae priodas yn fodd i procio a dylai unrhyw weithgaredd rhywiol fod i'r perwyl hwnnw yn unig.

Unrhyw cwnsela premarital bydd y sgwrs hon yn cynnwys y sgwrs hon gyda'r offeiriad gweinyddu a'r cwnselwyr dosbarth am gynllunio teulu naturiol a beth yw'r rheolau Catholig ynghylch beichiogi a magu plant.

Efallai y bydd yn werth i chi edrych ar ychydig o adnoddau allanol neu Llyfrau priodas Catholig yn ogystal er enghraifft ‘Natural Family Planning: A Catholic Approach’ gan Mary Lee Baron a ‘Taking Charge of Your Fertility’ gan Toni Weschler.

3. Mae angen ymdrech

Rydych chi'n ymrwymo i'r hyn y disgwylir iddo fod yn ymrwymiad gydol oes yng ngolwg yr eglwys.

Os ydych chi'n Gatholig gweithredol yna rydych chi eisoes yn gwybod bod y eglwys yn gwgu ar ysgariad . Mae'n rhaid i chi barhau i roi'r un ymdrech a fynegwyd ag y gwnaethoch chi wrth ddyddio.

Cymerwch ychydig o amser i fod ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd i ffwrdd o'r drefn; mynd ar ddyddiadau, dal dwylo, gwneud amser i'ch gilydd bob amser, a dangos hoffter. Nid oes rhaid iddo fod yn afradlon, dim ond ystumiau bach bob dydd yn ddigon i cadwch gysylltiad cryf .

4. Defnyddiwch eich amser ymgysylltu yn ddoeth

Defnyddiwch amser ymgysylltu yn ddoeth

Mae'r eglwys yn argymell cymryd 6-12 mis cyn priodi i gryfhau'ch bond a pharatoi'ch hun. Mae hyn yn cynnwys yr amser i orffen unrhyw raglenni paratoi priodas premarital neu baratoi priodas Gatholig, ond dylai hefyd rhowch eich hun a amser eich priod yn y dyfodol i ewch ar yr un dudalen.

Mae'r cwnsela yn helpu, ond gyda'ch gilydd mae'n rhaid i chi drafod digwyddiadau pwysig a fydd yn codi yn eich bywydau gyda'ch gilydd.

Mae angen trafod plant, gyrfaoedd, newidiadau mewn lleoliad a chyllid i gyd ac mae angen dod i gyfaddawdau / penderfyniadau cyn mynd i briodas er mwyn osgoi materion mwy i lawr y ffordd.

Os oes anghytundebau ar unrhyw beth o bwys, bydd y cyfnod aros cyn y seremoni wirioneddol ewyllys rhowch yr amser i chi i'r naill na'r llall eu smwddio allan neu i penderfynu efallai bod y berthynas yn well ei fyd o beidio â symud ymlaen.

Paratoi ar gyfer priodas yn y Catholig nid yw ffydd mor wahanol nag mewn enwadau eraill.

Mae'n dal i fod yn ymrwymiad rhwng dau berson â gwahaniaethau a meddyliau annibynnol a fydd yn profi'r un lympiau cyflymder ag eraill.

Mae'r mae gwahaniaeth yn eu ffydd ydy'r athrawiaeth yn benodol iawn yn y rheolau sy'n llywodraethu eu bywydau. Mae'r Mae gan yr Eglwys fap ffordd wedi'i osod allan o ran priodas a'u disgwyliadau; y cyfan sy'n rhaid i gwpl ei wneud yw dilyn yr hyn sydd wedi'i osod o'u blaenau.