Adfer Agosrwydd Emosiynol

Awgrymiadau ar gyfer adfer agosatrwydd emosiynol mewn priodas


gwella o gamdriniaeth emosiynol mewn priodas

Yn yr Erthygl honMae agosatrwydd emosiynol yn aml yn cael ei genhedlu o ffenomen ysbrydol, sy'n cynnwys teimladau o gariad, rhamant, a chysylltiad â phartner.Er ei fod yn sicr yn ysbrydol i rai, mae agosatrwydd emosiynol hefyd yn elfen ymarferol ac angenrheidiol iawn o briodas.

Mae agosatrwydd emosiynol yn ymwneud â chyfathrebu, diogelwch, parch ac agosrwydd.Mewn priodas, mae cyplau weithiau'n canfod bod eu harferion beunyddiol wedi dod i fod yn berchen arnynt, eu bod yn mynd trwy'r cynigion yn unig, ac efallai eu bod yn teimlo bod eu perthynas wedi dioddef. Efallai y byddant hyd yn oed yn darganfod rhywbeth ar goll, ond yn methu â nodi beth ydyw.

Yn aml, y broblem yw nad ydyn nhw'n meithrin eu perthynas yn iawn, ond maen nhw'n methu â sylweddoli nad yw'r berthynas yn cael ei meithrin yn iawn.

Yn wir, yn union fel planhigion, mae angen meithrin perthnasoedd . Mae angen eu cefnogi ac maen nhw'n gwneud hynny angen gwaith cynnal a chadw parhaus .Mae llawer o bobl yn teimlo'n anobeithiol oherwydd eu bod yn credu bod priodas yn sylfaenol berffaith; na ddylai'r undeb, os yw'n iawn, fyth deimlo'n ddiflas, na ddylai fyth fod yn brin.

Yn gyntaf, atgoffwch eich hun nad oes unrhyw briodas yn berffaith.

Mae gan hyd yn oed y priodasau hapusaf helbulon a diffyg teimladau rhamantus ar brydiau. Mae bod yn briod yn cymryd gwaith, ac os nad ydych chi wedi bod yn gwneud eich siâr, mae'n bryd cychwyn. Efallai bod gennych chi rywfaint o ddal i fyny i'w wneud.

Chwilio am gyngor ac awgrymiadau dibynadwy ar sut i adfer agosatrwydd emosiynol?

Bydd yr awgrymiadau isod yn eich helpu i adfer agosatrwydd emosiynol yn ôl yn eich priodas a chael pethau ar y trywydd iawn.

1. Gweithio arnoch chi'ch hun yn gyntaf

Sut i adennill agosatrwydd os ydych chi'n cael eich marchogaeth â diffyg hunan-sicrwydd ac nad ydych chi'n arddel hyder?

Pilsen chwerw'r gwir yw na allwch fwynhau agosatrwydd emosiynol mewn priodas, gan fod diffyg hunan-barch yn effeithio ar eich perthynas â'ch priod.

Pan fyddwch chi'n teimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun, mae eich dadleuon tanwydd yn gwrthdaro ac yn gwrthdaro, ac ni fyddwch yn gallu ymateb yn gadarnhaol i'ch partner.

Ydych chi'n cael eich hun yn googlo sut i adfer agosatrwydd yn fy mhriodas? Fel maen nhw'n dweud, rhaid i chi garu'ch hun cyn y gallwch chi garu partner.

Os ydych chi'n ymgolli mewn anobaith, nid ydych chi'n mynd i effeithio ar newid cadarnhaol. Bydd y cam cyntaf yn gorfod cynnwys mynd i'r gampfa, cymryd dosbarth, pobi pastai, neu weld therapydd.

Y pwynt yw, bydd beth bynnag sydd ei angen i hybu eich hunanhyder, eich hunan-werth a'ch hapusrwydd personol - yn offeryn hanfodol yn eich priodas ac yn adeiladu agosatrwydd emosiynol.

Dywed rhai mai'r cyplau hapusaf yw'r rhai sy'n byw eu bywydau unigol eu hunain, sydd â diddordebau unigol, ac sy'n gyffredinol yn hunan-fodlon ac yn hapus.

Sut i ddod ag agosatrwydd yn ôl mewn priodas?

Mae'r gair allweddol yma yn unigol. Ewch allan i ddod o hyd i'ch hun ac fe welwch yr ateb pendant i'r cwestiwn, sut i ddod ag agosatrwydd yn ôl i berthynas.

2. Gwella cyfathrebu

Mae cyfathrebu, gan gynnwys empathi, gwrando gweithredol, ac ymwybyddiaeth o giwiau di-eiriau yn bwysig

Dyma'r gwaith pwysicaf y byddwch chi a'ch partner yn ei wneud, a gall pob priodas ei ddefnyddio i fwynhau agosrwydd emosiynol parhaol.

Mae cyfathrebu, gan gynnwys empathi, gwrando gweithredol, ac ymwybyddiaeth o giwiau di-eiriau, yn ychydig o elfennau pwysig i'w hystyried.

Mae'r math o gyfathrebu y bydd angen i chi ei gefnogi yn dibynnu go iawn ar anghenion penodol eich priodas a bydd yn rhaid i chi nodi'r rheini.

Felly, sut i adennill agosatrwydd yn eich perthynas? Y cam cyntaf yw sicrhau eich bod chi a'ch partner ar yr un dudalen a bod eich bwriadau, eich nod a'ch ymdrechion i ailadeiladu agosatrwydd mewn perthynas wedi'u halinio'n dda.

Os ydych chi'n teimlo bod eich partner yn barod i wneud y gwaith i wella agosatrwydd emosiynol, dywedwch wrtho beth sydd ei angen arnoch chi. Os nad ydych chi yno eto, mae yna ddigon y gallwch chi ei wneud ar eich pen eich hun i ddechrau pethau. Os yw hyn yn wir, gall eich partner ddilyn eich arweiniad.

Pan fydd agosatrwydd wedi mynd mewn perthynas a'ch bod yn edrych ar ffyrdd effeithiol o ailadeiladu agosatrwydd mewn priodas, byddai'n ddefnyddiol darllen llyfr ar gyfathrebu fel The Five Languages ​​of Love neu, Men are from Mars, Women from Venus.

Bydd y llyfrau hyn yn rhoi mewnwelediadau i chi i chi feddwl a gwneud rhai newidiadau cadarnhaol i adennill agosatrwydd mewn priodas.

3. Amserlen

Neilltuwch amser a drefnwyd o leiaf unwaith yr wythnos i ddechrau

Does dim rhaid dweud bod angen i chi a'ch partner dreulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd er mwyn adfer agosatrwydd emosiynol i'r briodas.

Ond sut i adeiladu agosatrwydd?

Neilltuwch amser a drefnwyd o leiaf unwaith yr wythnos i ddechrau. Ysgogwch yr amser hwn gyda'ch holl angerdd a'ch creadigrwydd.

Rhowch eich gwisg brafiaf, gwnewch eich hun yn dallu.

Cynlluniwch yr amser gyda'ch gilydd fel nad oes cyfnod tawel yn y sgwrs, dim eiliadau lletchwith o ddim ond edrych ar ein gilydd, a dim cychwyn dadl o gwbl.

Nid oes ots beth rydych chi'n ei wneud, cyn belled â'i fod yn weithgaredd pleserus i'r ddau ohonoch; ac ar lefel y gallwch chi'ch dau gysylltu.

Os na fydd pethau'n newid ar unwaith - peidiwch â chynhyrfu, ac yn bwysicaf oll, peidiwch â rhoi'r gorau i'w hymdrechion tuag at agosatrwydd yn ôl mewn priodas.

Ymhen amser, rydych chi a'ch partner yn sicr o ailgysylltu os ydych chi'n ymroddedig i'r broses agosatrwydd emosiynol.

4. Byddwch yn rhamantus

Mae bod yn rhamantus yn golygu eich bod chi'n perfformio ystumiau bach ond meddylgar sy'n symbol o'ch cariad.

Mae rhoi nodiadau cariad, coginio cinio rhamantus, neu gyflwyno anrheg wedi'i lapio iddynt am ddim rheswm arall na dweud “Rwy'n dy garu di' yn enghreifftiau o ymddygiad rhamantus ac yn mynd yn bell o ran ailadeiladu agosatrwydd.

Er mwyn gwella agosatrwydd emosiynol, peidiwch â bod ofn mynd y tu allan i'ch parth cysur, ymarfer rhywfaint o greadigrwydd, ac yna cadw at yr hyn sy'n gweithio.

Agosatrwydd ar ôl anffyddlondeb

Mae adfer agosatrwydd ar ôl anffyddlondeb a rhoi’r darnau o berthynas sydd wedi torri at ei gilydd yn dasg i fyny.

Fodd bynnag, os yw'r ddau ohonoch yn barod i wella o'r berthynas, ailadeiladu'ch perthynas a gwneud eich priodas yn ddiogel yn y dyfodol, dyma ychydig o awgrymiadau i'w caru eto ar ôl y darn garw.

  • Ymgynghorwch ag arbenigwr ardystiedig a fydd yn eich helpu i brosesu a goresgyn y difrod y mae anffyddlondeb wedi ei achosi i'ch priodas a symud tuag at faddau'r priod sy'n twyllo.
  • Ailedrych ar hen leoedd , ail-greu eich dyddiadau cynnar ac gyfeirio egni tuag at greu atgofion newydd a dwyn i gof yr hyn a ddaeth â chi at eich gilydd yn y lle cyntaf.
  • Cymryd rhan mewn sgyrsiau ystyrlon a hunan-ddadlennol am atgofion plentyndod, penblwyddi ac atgofion pen-blwydd, gwyliau a hoff storïau am fywyd.
  • Fel cam graddol, symud ymlaen tuag at werthuso'r hyn sydd ar goll yn eich bywyd priodasol a gweithio ar gymryd camau cywirol i ddelio ag ef, gyda'n gilydd fel uned.
  • Dilynwch gwrs priodas ar-lein credadwy o gysur eich cartref i'ch helpu i oroesi anffyddlondeb ac ailadeiladu priodas iach.

Nid rhywfaint o wyddoniaeth roced yw ailgynnau agosatrwydd mewn priodas.

Os nad yw rhywbeth yn gweithio, amrywiwch y strategaeth ar gyfer adennill agosatrwydd. Yn bwysicaf oll, ni ddylech roi'r gorau iddi cyhyd â bod y ddau ohonoch yn ymdrechu tuag at adfer agosatrwydd mewn priodas.