Beth sy'n Diffinio Rhamantaidd anobeithiol

Beth sy


cyngor i mab yn priodi

Yn yr Erthygl honA ydych erioed wedi clywed yr ymadrodd “rhamantus anobeithiol?”Efallai bod rhywun wedi dweud eich bod chi'n un. Efallai eich bod wedi meddwl y gallai eich partner fod yn y categori hwnnw. Efallai nad ydych chi'n siŵr iawn am yr ystyr ramantus anobeithiol.

Beth yw rhamantus anobeithiol?

Dyma ymgais i gael diffiniad rhamantus anobeithiol a beth mae rhamantus anobeithiol yn ei olygu.Yn gyffredinol, mae rhywun sy'n cael ei ddisgrifio fel “rhamantus anobeithiol” yn rhywun sydd â chalon fawr. Yn rhyfeddol, gellir categoreiddio tua 13% o boblogaeth gwlad fawr fel rhamantwyr anobeithiol.

Maen nhw bob amser yn gweld y gorau mewn pobl, yn enwedig eu partneriaid rhamantus, neu y maen nhw'n gobeithio dod yn rhamantus â nhw.

I, ddiffinio rhamantus anobeithiol yn fwy cywrain,  • Maent yn tueddu i roi eu darpar bartneriaid ar bedestal
  • Nid ydynt yn gweld unrhyw un o'u beiau
  • Maent yn llenwi'r bylchau neu eu stori, gyda nodweddion a gweithredoedd rhyfeddol wedi'u dychmygu

Oherwydd hyn, mae rhamantwyr anobeithiol yn cael eu brifo'n fwy na'r cyfartaledd, pobl fwy gofalus nad ydyn nhw'n plymio'n gyntaf i berthnasoedd.

Rhai o'r nodweddion rhamantus anobeithiol eraill sy'n eu diffinio:

Maent yn optimistiaid

Yn gyffredinol, beth mae'n ei olygu i fod yn rhamantus anobeithiol? Mae rhamantwyr anobeithiol yn optimistiaid ym mhob rhan o'u bywydau, nid yn unig yn ymwneud â chariad.Mae hon yn nodwedd bersonoliaeth eithaf annwyl ac yn un sy'n braf bod o gwmpas.

Maen nhw'n gweld popeth heulog ochr i fyny ac anaml iawn maen nhw'n bwrw llygad beirniadol o'u cwmpas.Stori swydd / fflat / cariad arall yw “rownd y gornel” felly maen nhw fel arfer yn bobl weddol hapus, obeithiol.

Eu ffilm o ddewis? Y rhamant sappy

Mae rhamantwyr anobeithiol yn caru stori garu dda ar y sgrin ac maen nhw'n cymeradwyo rhamant anobeithiol i unrhyw un a phawb o'u cwmpas.

Maent yn ddefnyddwyr ffilm Dilysnod perffaith. Eu hoff un? Unrhyw beth gan Nicholas Sparks, neu ffilmiau fel “Love, Actually”, “The Holiday”, neu “Valentine’s Day.”

Mae ganddyn nhw arbennig, man meddal ar gyfer cymeriadau rhamantus anobeithiol , sy’n credu yng nghysyniadau “Yr Un”, “Soulmates”, a “Cariad Tragwyddol”

Gan eu bod yn rhamantus anobeithiol, maen nhw'n eu gwylio drosodd a throsodd ac yn gallu ailadrodd y ddeialog ar eu cof. Mae'n giwt nes iddo fynd yn annifyr i'r rhamantau anobeithiol o'u cwmpas!

Hefyd, gwyliwch y fideo hon ar 5 peth y mae angen i ramantwyr anobeithiol eu clywed:

Nid ar gyfer Dydd Sant Ffolant yn unig y mae blodau

Mae'r rhamantus anobeithiol yn gweld y boi sy'n dosbarthu blodau yn dod i mewn i'r swyddfa gyda thusw mawr o rosod coch ac mae cyfradd eu calon yn tawelu.

Un o'r arwyddion eich bod chi'n rhamantus anobeithiol yw eich pe nchant am flodau. Os oes gennych angerdd am flodau, a phob peth yn flodeuog, yna mae gennych un o nodweddion clasurol rhamantus anobeithiol.

Nid eu pen-blwydd mohono nac unrhyw achlysur arbennig, ond maent yn dal i obeithio bod y trefniant trawiadol hwnnw o rosod hir-coes ar eu cyfer.

Pam ddim?

Mae hynny'n esbonio pam mae dyddio boi rhamantus anobeithiol yn golygu na fyddwch chi byth yn rhedeg allan o achlysuron lle maen nhw'n dangos ystumiau bach fel rhoi blodau ffres, cain i chi dim ond i ddod â gwên oleuol ar eich wyneb.

Maen nhw'n belen emosiynol o mush

Maen nhw

Maen nhw'n mynd mewn damwain beic bach ac yn ymddiheuro i'w beic, ei strocio a chymryd gofal ychwanegol wrth iddyn nhw ei yrru i'r siop atgyweirio.

Maen nhw'n creu perchnogion cŵn diflino iawn, bob amser yn poeni am y ci yn cael digon o gariad ac a yw'n unig pan maen nhw'n gadael am waith? (Mae'n debyg y byddan nhw'n gosod cam anwes i edrych ar eu Fido bach annwyl.)

Pan fydd eu ffrind gorau yn cwyno am yr holl bethau gwirioneddol ofnadwy y mae ei chariad yn eu gwneud iddi (yn ei sefyll i fyny, yn twyllo arni, yn benthyg arian nad yw byth yn ei ad-dalu), yn hytrach na dweud wrthi am ei ddympio, mae'r rhamantus anobeithiol bob amser yn gweld y leinin arian ac mae'n parhau i fod yn argyhoeddedig y bydd y cariad yn newid un diwrnod a bydd pethau'n gweithio iddyn nhw.

  • Maent wrth eu bodd yn edrych ar luniau priodas, hyd yn oed albymau o bobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod prin.
  • Maen nhw hyd yn oed yn rhwygo i fyny yn y fideo addunedau.
  • Mae'r genedigaeth honno'n dangos ar y teledu, ni allant eu gwylio heb grio.

Pan fydd rhyw gwpl nad ydyn nhw'n ei adnabod yn cymryd rhan mewn man cyhoeddus, fel bwyty, maen nhw wrth eu boddau drostyn nhw ac nid ydyn nhw'n gweld y weithred hon yn gawslyd yn y lleiaf.

  • Maent yn gwrthod darllen erthyglau am ba mor hen ffasiwn yw monogami
  • Gwyliwch sioeau teledu sy'n rhagori ar rinweddau polyamory
  • Gwrthod credu’r honiad mai cyflwr “naturiol” pobl yw caru sawl person ar yr un pryd.

Ar gyfer rhamantau anobeithiol, monogami yw'r unig fodel cariad sy'n werth ei ddilyn.

Fe wnaethon nhw grio pan gyhoeddodd Channing Tatum fod ei briodas ar ben.

Erbyn yr ail ddyddiad, maent eisoes yn dychmygu eu trousseau priodas a pha fath o gasys gobennydd monogramedig y dylent eu harchebu.

Maen nhw'n gweld yr harddwch ym mhopeth

Maen nhw

Oherwydd bod y cyfan yn gysylltiedig â nhw.

Efallai y byddech chi'n meddwl mai chwyn yw hwnnw sy'n tyfu allan o'r crac yn y palmant; i'r rhamantus anobeithiol mae'n flodyn i fod.

Mae'r rhamantus anobeithiol yn parhau i fod yn optimistaidd hyd yn oed os yw'r unigolyn wedi cael chwe pherthynas wael y tu ôl iddo, y seithfed fydd “yr un.”

Eu hoff weithgaredd gyda'u partner

Toss-up rhwng taith gerdded hir, neu faddon swigen a rennir.

I ll wrth siarad am eu teimladau a'u hemosiynau mwyaf mewnol. Maen nhw'n meddwl bod cariad yn rhan o dynged a thynged, ac nid yw'n seiliedig llawer ar erlid neu fwriad ymwybodol. “Mae'n digwydd,” gallen nhw ddweud.

Maent yn credu'n gryf mewn cariad ar yr olwg gyntaf.

Maent yn credu bod enaid i bawb allan yna , rhywun sy'n dynged o'u genedigaeth.

Pan fyddant mewn perthynas, maent nid yn unig yn dathlu eu pen-blwydd blynyddol ond eu pen-blwydd misol. Ac mae ganddyn nhw gân arbennig.

Dyddiad cyntaf? Maent yn gyffrous dros ben llestri

Byddant yn treulio cryn dipyn o amser yn meddwl am eu gwisg, eu colur, eu persawr ac yn ymarfer yr hyn y byddant yn ei ddweud a'i drafod.

Mae ganddyn nhw lefel annwyl o frwdfrydedd sy'n gwneud i'w ffrindiau wenu.

Hyd yn oed os nad yw cariad yn gweithio allan, maen nhw'n parhau i fod yn obeithiol

Y peth gwych am ramantwyr anobeithiol yw eu bod nhw byth yn cael ei anghymell gan fethiant perthynas. “Rydw i un cam yn agosach at ddod o hyd i'm hanner gwell” byddan nhw'n ei ddweud ar ôl torri i fyny.

Maent yn buddsoddi egni i gadw eu perthynas yn iach

Oherwydd bod gan y rhamantus anobeithiol ddisgwyliadau penodol ynghylch yr hyn sydd ei angen arnynt mewn perthynas, nid ydynt yn aros mewn perthnasoedd gwael.

A phan ddônt o hyd i ornest dda ar eu cyfer, maent yn sicrhau eu bod yn cadw pethau'n hapus ac yn boeth.

Maent yn barod i wneud yr ymdrech angenrheidiol i greu perthynas dda a fydd yn parhau i fod yn dda dros y tymor hir.