Anffyddlondeb rhywiol - 7 rheswm sy'n gyrru person i grwydro

Yn ystod eu priodas, gall pobl fynd yn rhwystredig â chael eu “cloi i mewn” i monogami

Yn yr Erthygl honMae anffyddlondeb rhywiol ar gynnydd. Yn 1991, nododd 15% o ddynion o dan 35 oed eu bod yn twyllo ar eu gwragedd. Neidiodd y nifer honno i 22% yn 2006 ac mae'n parhau i dyfu. Yn 1991, datgelodd 10% o ferched eu bod wedi twyllo ar eu gwŷr; yn 2006 cyfaddefodd 14% i anffyddlondeb rhywiol. Bydd traean y bobl briod yn anffyddlon yn rhywiol yn ystod eu priodas. Mae ymchwil gyfredol a wnaed ar gyplau Americanaidd yn dangos y bydd 20 i 40% o ddynion priod heterorywiol ac 20 i 25% o ferched priod heterorywiol yn cael perthynas allgyrsiol yn ystod eu hoes.


pan fydd yn gadael

Gellir olrhain y cynnydd hwn mewn rhyw allgyrsiol yn ôl i sawl ffactor, a'r mwyaf yw technoleg fodern. Roedd y rhyngrwyd yn ei fabandod yn ôl yn 1991 felly roedd cyfarfod a chyfathrebu â chariad neu feistres yn anoddach nag y mae heddiw, lle mae dod o hyd i bartner newydd yn ddim ond clic llygoden i ffwrdd. 1 Mae 0% o faterion allgyrsiol yn cychwyn ar-lein.

Yn y 90au nid oedd gwefannau fel yr enwog, ashleymadison.com . Roedd yn rhaid i dwyllwyr yr 20fed ganrif fuddsoddi mewn rhywfaint o waith troed i ddod o hyd i bartner ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol, a hefyd i gynnal y cyswllt. Ond heddiw, cyfrif e-bost cudd a ffôn symudol arbennig sy'n ymroddedig i gadw mewn cysylltiad â phartner perthynas yw'r cyfan sydd ei angen arnoch i gadw perthynas i fynd heb gael eich canfod gan eich priod. Mae yna hyd yn oed apiau arbennig a all hwyluso anffyddlondeb trwy guddio'r testunau a manylion yr alwad.Ffactor arall sy'n cyfrannu at anffyddlondeb rhywiol yw'r ffaith bod mwy o bobl ifanc wedi cael sawl partner cyn priodi a, yn ystod eu priodas, yn gallu dod yn rhwystredig gyda'r syniad eu bod yn cael eu “cloi i mewn” i monogami ar ôl profi math arall o ryw rhyddid. Maen nhw'n dechrau colli'r “hen ddyddiau” os ydyn nhw'n synhwyro bod eu bywyd rhywiol priod yn dod yn arferol neu'n ddiflas. A chyda phartner rhyw newydd dim ond gwefan i ffwrdd, mae'n hawdd iawn iddynt fentro i anffyddlondeb rhywiol yn hytrach na gweithio ar eu priodas a'r ymdeimlad canfyddedig bod pethau'n dod yn hen yn yr ystafell wely.

Gadewch inni edrych ar y data y tu ôl i anffyddlondeb

Casglwyd yr ystadegau hyn yn 2017 felly maent yn gynrychioliadol o'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. Mewn dros 1/3 o briodasau, mae un neu'r ddau bartner yn cyfaddef twyllo. • Dywed 22% o ddynion eu bod wedi twyllo ar eu rhai arwyddocaol eraill.
 • Mae 14% o ferched yn cyfaddef eu bod yn twyllo ar eu partner.
 • Mae 36% o ddynion a menywod yn cyfaddef eu bod wedi cael perthynas â chydweithiwr.
 • Mae 17% o ddynion a menywod yn cyfaddef eu bod wedi cael perthynas â chwaer yng nghyfraith neu frawd-yng-nghyfraith.
 • Mae'r bobl sydd wedi twyllo o'r blaen yn 350% yn fwy tebygol o dwyllo eto; mewn geiriau eraill, unwaith yn twyllwr, bob amser yn twyllwr
 • Mae materion yn fwyaf tebygol o ddigwydd ar ôl dwy flynedd gyntaf y briodas.
 • Mae 35% o ddynion a menywod yn cyfaddef eu bod yn twyllo tra ar drip busnes.
 • Mae 9% o ddynion yn cyfaddef y gallent gael perthynas i ddial yn erbyn eu priod.
 • Mae 14% o ferched yn cyfaddef y gallent gael perthynas i ddial yn erbyn eu priod.
 • Mae 10% o faterion yn cychwyn ar-lein.
 • Mae 40% o'r amser materion ar-lein yn troi'n faterion bywyd go iawn .

Mae hynny'n llawer iawn o bobl yn ymroi i anffyddlondeb rhywiol! Ond pam? Beth sy'n gyrru person i gysgu gyda rhywun heblaw ei bartner, y maen nhw wedi addo monogami iddo?

Darllen mwy: 30 Barn Arbenigol ar Pam Mae Dynion yn Twyllo mewn Perthynas

Anffyddlondeb rhywiol: beth sy'n gwthio rhywun i grwydro?Mae cymaint o gatalyddion y tu ôl i anffyddlondeb. Gadewch i ni eu torri i lawr.

1. Cyffuriau rhywiol sy'n gwella perfformiad ar gyfer pobl hŷn

Mae Viagra a chyffuriau rhywiol eraill sy'n gwella perfformiad wedi bod yn newid gêm i ddynion wrth iddynt agosáu at ganol oes. Cyn codi meddyginiaethau, roedd yn rhaid i ddynion fod yn fodlon â “dim ond edrych” ond heb gyffwrdd. Er bod gyriannau rhyw dynion yn parhau i fod yn uchel trwy gydol oes (mae'r newid mewn hormonau yn effeithio llai arnyn nhw, fel y rhai sy'n effeithio ar yriannau rhywiol menywod adeg y menopos ac ar ôl hynny), cyn na allai dynion Viagra wneud fawr ddim am eu galluoedd llai i gael a chynnal codiad. .
cariad cariad tragwyddol

Mae cyffuriau rhywiol sy

Newidiodd hynny i gyd gyda fferyllol a meddygfeydd fel amnewid clun a phen-glin. Gyda symudedd o'r newydd a swyddogaeth erectile, gellir goresgyn dynion sy'n profi argyfwng canol oed trwy ymdeimlad o FOMO (ofn colli allan) ac actio yn rhywiol. Efallai eu bod yn teimlo awydd cryf i atgyfnerthu eu hunanddelwedd neu'n dymuno cael yr hwb ego a ddarperir trwy dwyllo ar eu gwraig sy'n briodol i'w hoedran gyda phartner iau, gwahanol.

Gall menywod nawr symud trwy'r menopos i gyd wrth gadw i fyny eu gyriant rhywiol, diolch i rai fferyllol hefyd. Er nad oes unrhyw fenyw sy'n cyfateb i Viagra, gall HRT, neu therapi amnewid hormonau, liniaru effaith lleihau newidiadau canol oed ar libido. Os yw menyw yn anhapus gyda'i phriodas neu sut mae pethau'n mynd yn yr ystafell wely, gall canol oed fod yn gatalydd wrth iddi geisio partner rhywiol y tu allan i'r berthynas. Mewn gwirionedd, mae'r cynnydd mwyaf yn niferoedd anffyddlondeb rhywiol ymhlith pobl dros 60 oed!

2. Lle rydych chi yn eich priodas

Gall anffyddlondeb rhywiol ddigwydd ar adegau penodol o briodas. Mae'n weddol brin yn ystod y ddwy flynedd gyntaf. Dyma'r cyfnod mis mêl o hyd lle mae rhyw yn ffres a chyffrous, ac mae'r priod yn darganfod ei gilydd yn gorfforol ac yn emosiynol. Nid oes unrhyw reswm i geisio partner rhywiol allanol; chi yw eich gilydd chi i gyd.

3. Bydd anffyddlondeb rhywiol yn fwyaf tebygol o ddigwydd yn nes ymlaen yn y berthynas

Efallai y bydd un partner wedi diflasu ar y ffordd y mae trefn arferol wedi sefydlu siop yn yr ystafell wely: gwneud cariad yn ôl yr amserlen, gyda'r un foreplay (oherwydd eich bod chi'n gwybod yn union beth i'w wneud i gael eich gilydd yn boeth) a chwympo i snoreom ôl-coital. Neu, os yw'r berthynas yn destun straen, gyda gwrthdaro gartref neu gytundeb ar y cyd i fyw fel cyd-letywyr “nes bod y plant yn cael eu tyfu”, mae hon yn senario debygol ar gyfer anffyddlondeb rhywiol.

Os yw

4. Sut oedd eich gweithgaredd rhywiol cyn priodi

Mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu bod pobl a oedd â phartneriaid rhywiol lluosog cyn priodi yn fwy tebygol o dwyllo yn ddiweddarach yn eu bywyd priodasol. Y meddwl yw y gallant fynd yn aflonydd pan fyddant yn sylweddoli bod disgwyl monogami tymor hir. Nid yw hyn yn eu trafferthu i ddechrau (wedi'r cyfan, maent yn priodi partner eu breuddwydion ac ni allant feichiogi am fod eisiau cael rhyw gydag unrhyw un heblaw'r person hwn), ond gall degawd neu ddau gyda'r un partner rhywiol ysgogi crwydro. llygad. Maent yn dechrau hel atgofion am sut brofiad oedd hi pan allent symud yn rhydd o bartner i bartner, gan brofi teimladau newydd a gwahanol, ac efallai y byddent am weithredu ar yr awydd hwnnw.

I'r gwrthwyneb, mae cynnydd mewn anffyddlondeb rhywiol ymhlith pobl, yn enwedig dynion, na phrofodd sawl partner cyn priodi. Yng nghanol oes, maen nhw'n meddwl tybed a ydyn nhw wedi colli allan ar rywbeth ac wedi dod yn benderfynol o roi cynnig ar bartneriaid rhywiol newydd a gwahanol cyn “mae'n rhy hwyr.” Yn aml, yr un dynion yw'r rhain sydd, yn ystod eu hargyfwng canol oed, yn masnachu yn y teulu minivan am gar chwaraeon fflach, mewn ymgais i ail-gipio eu hieuenctid neu brofi llanc na chawsant erioed yn y lle cyntaf.

Mae pobl a oedd â phartneriaid rhywiol lluosog cyn priodi yn fwy tebygol o dwyllo yn nes ymlaen

5. Gweirio caled yr ymennydd

Mae yna rai pobl y mae eu hymennydd yn galed yn wahanol a gall hyn eu rhoi mewn perygl am anffyddlondeb rhywiol. Mae ceiswyr risg yn fwy tebygol o fod yn anffyddlon; cânt eu tynnu at gyffro perthynas anghyfreithlon, gyfrinachol, ac ni allant bwyso a mesur y risg (colli eu priodas) yn erbyn y budd-dal (rhyw gyda phartner gwahanol) oherwydd nad yw eu hymennydd yn gweithredu fel hynny. Ymddengys bod ymennydd ‘addicts’ hefyd yn caniatáu iddynt symud tuag at anffyddlondeb rhywiol heb fawr o fyfyrio ar ganlyniadau’r ymddygiad hwn.

Mae'r ysfa i fodloni'r caethiwed (caethiwed rhywiol yn yr achos hwn) yn gorbwyso unrhyw benderfyniad synnwyr da y gallent ei wneud. Mae pobl nad oes gan eu hymennydd y gallu i gytuno a chydwybodolrwydd yn fwy tebygol o fod yn rhywiol addawol, felly hefyd y rhai sy'n uwch mewn nodweddion niwrotig a narcissistaidd.

6. Y dangosydd mwyaf: maen nhw wedi twyllo o'r blaen

Felly dylid rhybuddio menywod sy'n priodi'r cariad a oedd wedi bod yn twyllo ar ei wraig. Mae 350 gwaith yn fwy tebygol o dwyllo arnoch chi, yn union fel y gwnaeth gyda'i gyn-wraig na gŵr nad oedd ynghlwm wrth rywun arall pan wnaethoch chi gwrdd ag ef.

7. Cyfathrebu gwael yn y berthynas

Os oes gennym bartner nad yw'n gwneud inni deimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi, efallai y byddwn yn fwy tebygol o grwydro. Mae angen i bobl fuddsoddi amser ac egni yn eu perthnasoedd. Mae profi blinder cronig dros nifer o flynyddoedd yn golygu bod gallu rhywun i wneud y gwaith gofynnol i gynnal perthynas iach hefyd yn cael ei gyfaddawdu. Dyma pam ei bod yn bwysig talu sylw i'ch perthynas a chymryd amser i ffwrdd o'r tasgau bras o fagu plant a rhoi gofal i rieni fel y gallwch daro'r botwm adnewyddu ar eich priodas. Nid ydych chi am roi hynny ar y llosgwr cefn oherwydd mae'n ymddangos bod popeth arall yn cymryd eich lled band emosiynol.

Os oes gennym bartner nad yw

Mae anffyddlondeb rhywiol yn un o'r sefyllfaoedd anoddaf i ddelio â hi

Mae yna lawer o ddigwyddiadau a all effeithio'n negyddol ar briodas, fel salwch cronig, diweithdra sydyn neu dymor hir, dadwreiddio gorfodol oherwydd trosglwyddo swydd, neu faterion iechyd rhiant hŷn (nain a taid). Ond nid oes yr un mor ddinistriol ag anffyddlondeb rhywiol ac mor anodd gwella ohono. Beth all cwpl ei wneud i bownsio'n ôl o'r sefyllfa hon sy'n newid bywyd?


ymarferion cyfathrebu ar gyfer parau priod

Gofynnwch am gymorth therapydd arbenigol

Byddai'n hynod heriol ceisio cerdded trwy anffyddlondeb rhywiol ar eich pen eich hun. Gofynnwch am arweiniad gan gynghorydd teulu neu briodas profiadol. Maent wedi gweld hyn i gyd o'r blaen ac mae ganddynt strategaeth wedi'i phrofi i'ch helpu chi a'ch partner i symud trwy'r amser anodd hwn mewn ffordd a all, o'i wneud yn gywir, gryfhau a gwella'ch perthynas briodasol mewn gwirionedd. Mae dwy ran o dair o gyplau sydd wedi profi anffyddlondeb rhywiol yn gwella ohono. Mae traean yn dewis cerdded i ffwrdd o'r berthynas, gan ddarganfod bod y sefyllfa'n anghymodlon.

A yw'ch cwpl yn debygol o wella ar ôl anffyddlondeb rhywiol?

Cyn yr anffyddlondeb rhywiol, roedd eich priodas yn cynnwys cariad, parch ac ymddiriedaeth ar y cyd. Os na wnaethoch chi erioed brofi'r lefel hon o gysylltiad, mae'n debyg mai'r anffyddlondeb rhywiol fydd y rheswm olaf dros ddod â'ch priodas i ben.

Gall y priod a gafodd y berthynas newid ei ymddygiad, gan ganolbwyntio ar ddatgeliad gonest a thorri'r holl gysylltiadau perthynas â'r person arall i ben yn llwyr. Ar ôl i'r berthynas gael ei darganfod, po hiraf y bydd y priod yn cadw cyfrinachau, yn dal gwybodaeth yn ôl, neu'n parhau mewn unrhyw fath o ymddygiad carwriaethol, anoddaf fydd hi i'r briodas oroesi.

T. mae'r priod a gafodd y berthynas yn ei gwneud hi'n flaenoriaeth i helpu eu priod i deimlo'n ddiogel eto . Mae hyn yn golygu bod y priod a gafodd y berthynas yn barod i fynd i fesurau eithriadol i adennill ymddiriedaeth eu priod. Mae hefyd yn golygu y bydd y partner sy'n cael ei fradychu yn cael digon o amser i brosesu ac adfer ar ôl galar a phoen, hyd yn oed os yw'n cymryd mwy o amser nag y mae'r priod a gafodd berthynas yn credu y dylai.

Mae'r priod sy'n cael ei effeithio gan anffyddlondeb rhywiol yn gallu maddau'n wirioneddol. Nid yw rhai pobl yn gallu mynd heibio'r effaith mewn perthynas, ond mae hyn yn allweddol i'r briodas oroesi. I'r priod sy'n darganfod y berthynas, mae maddeuant yn golygu y gallant symud ymlaen yn y berthynas heibio'r berthynas. I'r priod a gafodd y berthynas, mae maddeuant dilys yn eu helpu i wella rhag cywilydd a byw heb ofni cyhuddiad parhaus.

Mae'r priod a gafodd y berthynas yn cael mewnwelediad angenrheidiol i'r rheswm y tu ôl i'r anffyddlondeb rhywiol. Mae ceisio cymorth gan gynghorydd priodas yn hanfodol wrth helpu gyda'r broses hon. Er mwyn gwarchod rhag ymddygiad ailadroddus, sy'n debygol, mae angen i berson ddeall y gwahanol ffactorau a oedd ar waith pan ddewisodd fod yn anffyddlon.