Camau Goresgyn Affair - Y brad a'r hyn sy'n dod nesaf

Camau Goresgyn Affair

Yn yr Erthygl honSut mae dod dros berthynas a dod allan ohoni yn ddianaf? I'r priod sy'n cael ei fradychu, gall camau perthynas sy'n cael eu dinoethi gynnwys popeth o wadu, sioc, myfyrio, iselder ysbryd i gymryd tro ar i fyny o'r diwedd.Gallai deall y camau o ddod dros berthynas eich helpu i ddod drosto yn gyflymach neu'n fwy addasol. Mae llawer o'r rhai sydd wedi cael eu bradychu gan eu cariad bydd partner yn teimlo ar goll yn llwyr yn y trobwll emosiynau, cwestiynau, amheuon a hunan-amheuon, a'r cwestiwn yn y pen draw - pryd fydd hyn yn pasio neu a fydd hyn byth yn mynd heibio?

Bydd.Efallai y bydd yn cymryd blynyddoedd i ddod dros berthynas, ond bydd y boen yn mynd heibio. A byddwch yn gryfach o lawer ac yn llawer gwell ar ôl hynny. Mae hyd yn oed yn bosibl y bydd eich priodas yn gryfach o lawer ac yn well hefyd. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi frwsio'ch hun am groesi trwy wahanol gamau, poenus ac weithiau craff o ddod dros berthynas.

Cam 1 - Y trawma o ddod dros berthynas

Fel gydag unrhyw drawma, mae darganfod am berthynas yn teimlo'n drawmatig i rai, ac o ganlyniad, efallai na fyddwch chi'n gallu meddwl yn glir ar hyn o bryd. Mae'n debyg y byddwch chi'n profi fferdod llwyr, yna poen a allai fod yn debyg i'ch croen yn cael ei dynnu oddi arnoch chi, tân o gynddaredd, a / neu angen dial, ac weithiau bydd y rhain yn newid yn yr hyn sy'n teimlo fel eiliadau.

Gyda chymaint o boen meddwl, rydych chi'n gofyn i chi'ch hun, sut allwch chi ddod dros berthynas? Yn gyntaf oll, derbyniwch fod hyn i gyd yn normal tra'ch bod chi'n dod dros berthynas. Mae'n anodd gwrthsefyll, ond mae'n normal. Cafodd eich byd i gyd ei ysgwyd (neu ei ddinistrio), ac nid yw hyn yn beth hawdd ei drin.Gall y cyfnod hwn bara, am y mwyafrif, hyd at chwe mis. Ond, mae pawb yn unigolyn, a pheidiwch â chyfrif y dyddiau, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd trwy'r cam hwn gyda chymaint o gyffro ag y gallwch o bosibl.

Ar y cam hwn, daliwch yn ôl ar wneud unrhyw benderfyniadau mawr p'un a yw'n dod dros berthynas ac yn aduno, neu'n galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi.


sut i fod yn wraig well i'm gŵr

Nid ydych chi yn eich gallu deallusol ac emosiynol llawn wrth fynd trwy drallod, ac efallai y byddech chi'n difaru unrhyw benderfyniad a wnaed yn ystod y misoedd hyn. Yn lle hynny, ceisiwch sicrhau eich bod chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun fel rhan o ddod dros berthynas. Bwyta a chysgu'n dda, gweld a allwch chi gysylltu â'ch system gymorth, gwneud y pethau rydych chi'n eu mwynhau. Byddwch yn amyneddgar.

Cam 2 - Archwilio'r materion sy'n gysylltiedig â goresgyn perthynas

Un peth na all y rhan fwyaf o'r unigolion a gafodd dwyllo ei drin yn ystod y cam trawma cychwynnol yw wynebu'r ffaith, er mai'r partner twyllo sydd â'r bai am y ffordd y gwnaeth ef neu hi drin y sefyllfa, efallai bod problemau wedi bod yn y berthynas. arweiniodd hynny ato. Na, nid yw perthynas byth yn ateb. Ond, os ydych am wella ohono, dylech ddysgu ohono.

Ar ôl i'r emosiynau cychwynnol ymsuddo'n raddol, gallwch chi (a'ch partner, yn ddelfrydol) ddechrau archwilio'r materion a barodd iddynt odinebu.

Mae hon yn mynd i fod yn broses anodd, a dylech chi baratoi ar gyfer llawer o ymladd. Efallai y byddwch chi'n gweld wyneb hollol newydd i'ch partner, un a oedd wedi'i guddio o'r blaen. Un na ddangosodd oherwydd iddynt ei guddio y tu ôl i'r berthynas. Ond nawr mae'n amser ei gael allan yn yr awyr agored.

Ar y cam hwn o ddod dros berthynas, yr hyn sydd ei angen arnoch chi yw'r pŵer i dderbyn realiti. Mae hynny'n golygu, i dderbyn bod ochr arall i bethau hefyd. Efallai nad ydych yn ei hoffi, ond mae'n amlwg bod gan eich partner safbwynt hollol wahanol, ac yn awr fe gewch wybod amdano.

Efallai yr hoffech chi ymweld â gweithdai neu ymgynghori â therapydd ar y cam hwn, i'ch helpu chi gydag addasol cyfathrebu sgiliau.

Archwilio

Cam 3 - Delio â materion goresgyn brad

Ar ôl i chi ddysgu pam y digwyddodd y berthynas, gallwch ddechrau gweithio ar y materion sy'n ymwneud â goresgyn perthynas. Mae hyn yn wir am y partneriaid sy'n penderfynu aros gyda'i gilydd ac i'r rhai a fydd yn gwahanu. Yn yr achos cyntaf, heb ddatrys y broblem, ni fyddwch byth yn gallu symud heibio'r anffyddlondeb , a'r perthynas yn doomed.

Sut i oresgyn brad os ydych chi wedi penderfynu mynd ar wahân? I'r rhai sy'n penderfynu gwahanu, bydd angen i'r partneriaid wynebu'r problemau ar eu pennau eu hunain. Oherwydd os na fyddwch yn cydnabod ac yn ymdopi â'r problemau a arweiniodd at y berthynas, bydd y bagiau'n cael eu trosglwyddo i'ch perthynas nesaf. Nid yw goresgyn anffyddlondeb yn digwydd dros nos.

Efallai na fydd anffyddlondeb yno, ond mae unrhyw fater sydd heb ei ddatrys yn berygl iddo perthnasoedd iach .

Cam 4 - Gadael y tristwch a dechrau'r iachâd

Mae'r rhan fwyaf o therapyddion yn cytuno mai'r cynharaf y gallwch chi ddisgwyl dechrau teimlo ychydig fel eich hen hunan (neu newydd), hunan iach, yw tua dwy flynedd ar ôl i chi orfod dod i wybod am yr anffyddlondeb. Ydy, mae goresgyn perthynas yn broses hir, ond, os eir i'r afael â hi'n iawn, un sy'n gorffen mewn chi newydd, well, iach a chryf.

Nid yw hynny'n golygu na fyddwch yn profi'r un amheuon neu boenau byth eto. Bydd atgofion poenus o hyd. Ond, ymhen amser, byddwch chi'n dysgu gweld y profiad hwn fel rhywbeth a helpodd chi i dyfu.