Beth i'w wneud pan fyddwch yn chwennych agosatrwydd emosiynol

Beth i

Yn yr Erthygl honUn o'r rhesymau amlaf y mae cyplau yn ceisio therapi priodas yw ymdeimlad eu bod yn gwyro oddi wrth ei gilydd. “Mae'n ymddangos nad oes gennym ni lawer yn gyffredin y tu allan i'r plant bellach,” dywedant. Mae'r ymdeimlad hwn o ynysu oddi wrth eich partner yn arwydd bod angen i chi ailadeiladu eich bond agosatrwydd emosiynol. Mae manteision agosatrwydd emosiynol cwpl yn niferus: mae'n helpu i gryfhau a bwydo'ch agosatrwydd rhywiol, mae'n creu awyrgylch o ddiogelwch a diogelwch rhyngoch chi'ch dau, ac yn caniatáu ichi gyflawni'r angen dynol hwnnw i deimlo cysylltiad dwfn â rhywun sy'n agos atoch chi. . Heb agosatrwydd emosiynol, gall ein perthnasoedd, waeth pa mor gariadus, deimlo'n anghyflawn. Gall hyn arwain at wacter ac arwahanrwydd, a all yn y pen draw adeiladu at ddrwgdeimlad, a theimlad swnllyd o ddatgysylltu.Os ydych chi'n chwennych agosatrwydd emosiynol , dyma rai ffyrdd i'w adeiladu-

Er mwyn i briodas wir deimlo'n gyfan ac yn ystyrlon, nid yw cariad yn ddigon. Rydych chi am archwilio sut y gallwch chi greu a dyfnhau agosatrwydd emosiynol trwy roi, derbyn, cynllunio, cydweithredu, caru a dyheu yng nghyd-destun eich perthynas.
sut i ddewis dyn

Cymerwch hyn mewn camau bach

Dechreuwch trwy rannu meddyliau a syniadau â'ch partner. Efallai eich bod wedi colli hyn oherwydd eich bywydau prysur. Treuliwch ychydig o amser penodedig bob nos i gysylltu'n wirioneddol. Gelwir hyn yn agosatrwydd deallusol. Unwaith y byddwch chi'n gyffyrddus â hynny, symudwch ymlaen i rannu teimladau, yna rhannu cyswllt corfforol. Cymerwch gymaint o amser ag sydd ei angen arnoch i symud trwy'r camau hyn. Nodwch pa fathau o rannu sy'n eich gwneud chi'n anghyfforddus a siaradwch yn agored â'ch partner am pam. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn tynnu sylw at ba fathau o rannu sy'n gwneud ichi deimlo'n agosach at eich partner, gan mai'r rhain fydd y rhai rydych chi am eu gwella.

Dechreuwch trwy garu'ch hun

Pam rydyn ni am ddechrau gyda hyn? Oherwydd os ydych chi'n ceisio'ch hunan-gadarnhad yn gyson trwy edrych tuag at eich partner, rydych chi'n gofyn gormod ohonyn nhw ac yn sefydlu'ch hun am siom. Cydnabod eich bod yn berson da, yn haeddu cariad o safon. Rydych chi'n ddigon . Byddwch yn ymwybodol o ofalu am eich iechyd emosiynol a meddyliol eich hun. Pan fydd dau berson yn teimlo'n dda amdanynt eu hunain, maent yn gwneud cwpl deinameit sy'n gallu ffurfio bond emosiynol cryf. Nid ydynt yn edrych i'r llall i gyflawni eu hanghenion emosiynol. Mae ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnyn nhw.

Gwybod beth yw eich anghenion emosiynol eich hun

Pan fyddwch chi'n gwybod eich anghenion emosiynol eich hun, gallwch chi eu cyfleu'n well i'ch priod. Gall eich rhestr gynnwys: cael eich gweld a'ch clywed, teimlo cefnogaeth ac anogaeth, cael eich edmygu a'ch parchu, cyffwrdd rhywiol ac nad yw'n rhywiol, clywed mynegiadau o ddiolch gan eich partner, cydweithredu ar benderfyniadau a hellip;Byw mewn cyflwr o ymddiriedaeth

Er mwyn i agosatrwydd emosiynol ddatblygu, rhaid i chi ymddiried yn ddwfn yn eich partner. Trowch eich meddwl am unrhyw ymddygiad y gallech fod wedi'i ymarfer yn y gorffennol a oedd yn eich atal rhag ymddiried yn eich priod 100%. Bydd ofn brad yn negyddu unrhyw dwf o agosatrwydd emosiynol, felly sicrhewch eich hun mewn meddwl meddwl lle rhoddir ymddiriedaeth ac ni fydd gennych achos i amau'ch partner.

Byw mewn cyflwr o ymddiriedaeth

Byw mewn cyflwr positif

Eich rhagosodiad ddylai fod bod gennych fuddiannau gorau eich partner bob amser. Ni all agosatrwydd emosiynol fodoli os ydych chi'n meddwl bod eich partner yn eich sablo'n fwriadol, neu'n gwneud pethau i'ch brifo'n fwriadol. Rhan o fyw'n bositif yw cymryd yn ganiataol ddaioni cynhenid ​​eich partner a'i weithredoedd.


cydnabod cam-drin emosiynol

Gweithio'n barhaus ar eich sgiliau cyfathrebu

Mewn perthynas iach, rydych chi am gael y rhyddid i gyfleu'ch anghenion, gofyn beth mae'ch partner ei eisiau gennych chi a derbyn pan fyddwch chi'n gwneud camgymeriadau heb feio'ch partner. Os gallwch feistroli hyn, byddwch yn codi'r bar ar gyfer ymddiriedaeth, parch a chyfathrebu.

Gwahardd negyddiaeth

Byddwch chi a'ch priod yn gwneud pethau sy'n cythruddo'ch gilydd. Ond chi sy'n rheoli sut rydych chi'n ymateb i'r pethau hyn. A anghofiodd fynd â'r ailgylchu i'r palmant unwaith eto? Anadlwch yn ddwfn a meddyliwch sut rydych chi am fynd i'r afael â hyn. Efallai eich bod wedi dweud wrthych yn eich hen ffyrdd “Ni allaf gredu bod yn rhaid imi ofyn ichi unwaith eto fynd â'r deunyddiau ailgylchadwy allan! Dyn tyfu wyt ti! Pam na allwch chi gofio gwneud hyn? ” Efallai y bydd cyplau agos-atoch emosiynol yn defnyddio ffordd wahanol o fynd i'r afael â hyn: “Beth allwn ni ei wneud fel eich bod chi'n cofio mynd â'r deunyddiau ailgylchadwy i'r palmant bob dydd Mawrth? Beth ydych chi'n ei feddwl am bost-it ar y calendr? ' Mae'r dull cyntaf yn wrthwynebus; mae'r ail yn dangos ysbryd cydweithredu ac nid ymosodiad personol mohono. Byddwch yn ofalgar, yn garedig ac yn dosturiol â'ch gilydd bob amser.

Arwyddion sy'n dangos eich bod wedi cyflawni lefel dda o agosatrwydd emosiynol gyda'ch partner:

  • Mae fy mhartner yn fy nerbyn yn llwyr fel yr wyf
  • Gallaf rannu fy meddyliau a'm teimladau dyfnaf yn agored gyda fy mhartner
  • Mae fy mhartner yn gofalu amdanaf yn fawr
  • Gellir cyfrif fy mhartner i'm helpu mewn unrhyw ffordd
  • Mae fy meddyliau ac emosiynau yn cael eu deall a'u dilysu gan fy mhartner

Os ydych chi'n chwennych agosatrwydd emosiynol yn eich priodas, mae angen i chi dalu sylw i'r teimlad hwn. Mae'n dweud wrthych fod gennych chi ychydig o waith i'w wneud. Ac mae'r gwaith hwnnw - adeiladu cwlwm emosiynol cryfach â'ch priod - yn bwysig i gynnal perthynas iach hapus. Defnyddiwch rai o'r awgrymiadau hyn i'ch rhoi ar ben ffordd ar y llwybr i berthynas fwy emosiynol agos.